Dalyvavimo Matavimo įrankių akcijoje sąlygos

 

Šios Dalyvavimo sąlygos reglamentuoja jūsų dalyvavimą Matavimo prietaisų „PRO Deals“  akcijoje (toliau – Akcija).


 

 

1. Organizatorius

 

Akciją organizuoja

 

SIA „Robert Bosch“

Įm. k. 40003111242

Adresas: Ryga, Mukusalas iela 101, LV-1004

El. paštas: rblv@lv.bosch.com

Telefonas: +371 67802080

 

(toliau – „Bosch“)

 

2. Akcijos laikotarpis

 

Akcija vyksta nuo 2022 05 01 (00:00 CET) iki 2022 08 31 (24:00 CET) (toliau – Akcijos laikotarpis).

 

3. Dalyvavimas

 

Norėdami dalyvauti Akcijoje, Akcijos laikotarpiu atlikite šiuos veiksmus:

1)     Akcijos laikotarpiu internetu arba parduotuvėje įsigykite „Bosch Professional“ matavimo įrankį arba matavimo įrankių komplektą iš „Bosch“ niveliavimo prietaisų serijos (lazerių plytelėms kloti, taškinių lazerių, kombinuotųjų lazerių, linijinių lazerių, rotacinių lazerių ar optinių niveliavimo prietaisų (toliau – Akcijoje dalyvaujantis gaminys).

2)     Apsilankykite „PRO Deals“ akcijos interneto svetainėje adresu www.pro360.com/prodeals – iš šio puslapio būsite nukreipti į „PRO Deals“ interneto programą (toliau – „PRO Deals“).

3)     Dalyvaudami „PRO Deals“, turėsite susikurti asmeninį naudotojo profilį, jeigu jo dar neturite. Daugiau informacijos apie PRO360 pateikiama Bendrosiose sąlygose, su kuriomis galite susipažinti čia.

 

4)     Įveskite įsigyto Akcijoje dalyvaujančio gaminio serijos numerį, gaminio numerį ir inventorinį numerį (SKU) ir įsigijimo datą.

 

5)    Įkelkite įsigyto Akcijoje dalyvaujančio gaminio sąskaitą faktūrą arba važtaraštį į „PRO Deals“ nufotografavę sąskaitą faktūrą ar važtaraštį arba įkeldami juos per failų įkėlimo funkciją. Atkreipkite dėmesį, kad sąskaitoje faktūroje arba važtaraštyje turi būti aiškiai nurodytas įsigytas Akcijoje dalyvaujantis gaminys, pirkimo kaina ir pirkimo data.

6)     Priklausomai nuo to, kokį Akcijoje dalyvaujantį gaminį įsigijote, „Pro Deals“ interneto programoje bus rodomas suderinamų matavimo įrankių priedų pasirinkimas (kaip išsamiau paaiškinta 4 skyriuje) Galite pasirinkti pageidaujamą priedą (toliau – dovana), jei įvykdytos visos sąlygos.

7)     Įveskite pristatymo adresą ir užbaikite dalyvavimo procesą.

Akcijoje dalyvaujantys gaminiai turi būti įsigyti Akcijos laikotarpiu. Akcijoje reikia sudalyvauti per 30 dienų nuo Akcijos laikotarpio pabaigos.

 

4. Dovanų katalogas

 

Dalyvavimas „PRO Deals“ akcijoje, skirtoje „Bosch Professional“ matavimo technikai, reiškia, kad, įsigiję „Bosch“ niveliavimo serijos profesionalų matavimo prietaisą (lazerį plytelėms kloti, taškinį lazerį, kombinuotąjį lazerį, linijinį lazerį, rotacinį lazerį ar optinį niveliavimo prietaisą), galite nemokamai gauti suderinamą matavimo prietaiso priedą, kurių pasirinkimas nustatytas iš anksto, atsižvelgiant į galimybes. Šiuo metu dovanos, kurias galite gauti dalyvaudami „Bosch“ akcijoje, skelbiamos „PRO Deals“ interneto svetainėje www.pro360.com/prodeals; dovanas, kurias matote, galite rinktis, kol turėsime jų atsargų. Galite pasirinkti tik vieną dovaną.

Jei akcijoje dalyvaujantis gaminys dalyvauja daugiau nei vienoje iš šių akcijų – „Pagrindinė „PRO Deals“ akcija, „Matavimo įrankių „PRO Deals“ akcija“ arba „X-LOCK „PRO Deals“ akcija – dalyvis gali gauti dovaną už šį akcijoje dalyvaujantį gaminį tik pagal vieną iš šių akcijų.

 

5. Reikalavimus atitinkantys dalyviai ir išankstinės dalyvavimo, pristatymo sąlygos

 

Akcijoje gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, kuriems yra 18 ir daugiau metų. Dalyvauti negali „Bosch“ ir kitų įmonių, dalyvaujančių vykdant Akciją, darbuotojai. Akcija skirta galutiniams naudotojams, kurie yra tiek vartotojai, tiek verslininkai / prekybininkai. Šiose Dalyvavimo sąlygose „vartotojas“ yra bet kuris fizinis asmuo, kuris sudaro teisinį sandorį tokiais tikslais, kurie yra visiškai arba iš esmės nesusiję su to asmens veikla, verslu, amatu ar profesija, o „verslininkas / prekybininkas“ yra bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris sudaro sutartį veikdamas su to asmens veikla, verslu, amatu ar profesija susijusiais tikslais, nepriklausomai nuo to, ar jis veikia asmeniškai, ar per kitą asmenį, veikiantį verslininko / prekybininko vardu arba jo naudai.

Visi dalyviai gali dalyvauti Akcijoje neribotai per 2 skyriuje nurodytą Akcijos laikotarpį (kiekvieną kartą dalyvaudami su kitu įsigytu Akcijoje dalyvaujančiu gaminiu).

 

Šios akcijos negalima derinti su kitomis „Bosch“ grupės, ypač bendrovės „Bosch“, akcijomis ir nuolaidomis. Jei pirkimo sutartis atšaukiama arba jos atsisakoma, jūs neturite teisės dalyvauti akcijoje. Jei įrankį grąžinsite, dovana turi būti grąžinta „Bosch“, jei ji jau buvo skirta. Reikalavimas grąžinti turi būti vykdomas teisiškai. Akcija skirta tik galutiniams naudotojams, o „Bosch“ gaminių perpardavėjai neturi teisės gauti dovanų. Jei esate verslininkas, gautas dovanas draudžiama perparduoti ar platinti.

 

Dovana paprastai pristatoma per 8 savaites nuo užsakymo pateikimo (jei interneto svetainėje www.pro360.com/prodeals nenurodyta kitaip). „Bosch“ pristatys dovaną tik Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje esančiais adresais. Dovaną už pirkinį, įsigytą konkrečioje šalyje, „Bosch“ išsiųs tik toje konkrečioje šalyje nurodytu adresu. „Bosch“ padengs dovanos pristatymo išlaidas. Dovana negali būti keičiama, atsiimama asmeniškai ar išmokama grynaisiais pinigais.

 

6. Kontaktinė informacija

 

Jei turite daugiau klausimų, susijusių su „PRO Deals“, rašykite 1 skyriuje nurodytu kontaktiniu el. pašto adresu.

 

7. Atsakomybė

Jei esate verslininkas, bus taikomos šios atsakomybės nuostatos:

 

Dovanos jums suteikiamos be jokios garantijos. Ši nuostata neriboja atsakomybės už „Bosch“ ar jos įgaliotųjų atstovų didelį neatsargumą ar tyčinį nusižengimą. Teisės reikalauti kompensacijos dėl gyvybės atėmimo, fizinio sužalojimo ar žalos sveikatai arba remiantis atsakomybės už gaminius įstatymais ir taisyklėmis taip pat turi likti nepaveiktos. Tačiau „Bosch“ neprivalės pakeisti ar taisyti dovanų, o prašymus tai padaryti vertins kiekvienu konkrečiu atveju. Kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, „Bosch“ atsakomybė neviršys dovanos vertės.

Jei esate vartotojas:

„Bosch“ atsakomybė jūsų atžvilgiu nėra ribojama ir taikoma pagal galiojančius teisės aktus.

Tuo atveju, jei vartotojas negali dalyvauti akcijoje pagal šias Dalyvavimo sąlygas, jis gali pasinaudoti Vartotojų teisių apsaugos įstatyme ar kituose galiojančiuose vartotojų apsaugos teisės aktuose numatytomis teisių gynimo priemonėmis.

8. Teisės atsisakyti sutarties

 

Jei esate vartotojas, per 14 dienų nuo dovanos gavimo galite atsisakyti šių Dalyvavimo sąlygų. Norėdami atsisakyti, turite užpildyti prie šių Dalyvavimo sąlygų pridedamą atsisakymo formą ir išsiųsti ją elektroniniu būdu 1 skyriuje nurodytu el. pašto adresu arba paštu.

Jei pasinaudosite teise atsisakyti, per 14 dienų nuo atsisakymo dienos turėsite išsiųsti dovaną atgal „Bosch“. Jūs turėsite padengti tiesiogines dovanos grąžinimo išlaidas.

 

9. Kitos nuostatos

 

Atkreipiame dėmesį, kad šios Dalyvavimo sąlygos gali būti bet kada keičiamos. Kiekvieną kartą, kai dalyvaujate „Bosch“ akcijoje, turi būti taikomos tos Dalyvavimo sąlygos, kurias galima atsiųsti jūsų dalyvavimo metu. „Bosch“ nesaugos kitų Dalyvavimo sąlygų. Jei atskiros šių Dalyvavimo sąlygų nuostatos yra arba tampa negaliojančiomis ar neišsamiomis, likusių nuostatų galiojimui tai neturi turėti įtakos.

 

„Bosch“ pasilieka teisę nutraukti arba laikinai sustabdyti akciją dėl pateisinamos priežasties. Tai visų pirma taikoma, jei akcijos negalima tinkamai vykdyti arba jos nebegalima užtikrinti dėl teisinių ar esminių priežasčių.

 

Jūsų ir „Bosch“ sutartiniams santykiams taikoma Latvijos teisė. Jei esate vartotojas, ši pasirinkta teisė taikoma tik tuo atveju, jei ji nepanaikina jūsų apsaugos, kurią suteikia valstybės, kurioje yra jūsų gyvenamoji vieta, teisės imperatyvios nuostatos (palankesnio režimo principas). JT konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo ir pardavimo nėra taikoma.

Jurisdikciją turi Latvijos teismai. Lietuvos vartotojai naudojasi tokio paties lygio apsauga, kokią suteikia Lietuvos imperatyvūs vartotojų teisių apsaugos teisės aktai, ir bet kurį ginčą, susijusį su šiomis Dalyvavimo taisyklėmis, gali perduoti spręsti Lietuvos teismams arba, pasirinkę neteisminį ginčų sprendimą, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (https://www.vvtat.lt/).

 

10. Duomenų apsauga

 

„Bosch“ džiaugiasi, kad domitės mūsų įmone, produktais ir akcijomis. Jūsų privatumo apsauga tvarkant asmens duomenis ir visų verslo duomenų saugumas mums yra svarbūs dalykai, į kuriuos atsižvelgiame savo verslo procesuose. Asmens duomenis tvarkome konfidencialiai ir visada laikydamiesi teisės aktų nuostatų.  Duomenų apsauga ir informacijos saugumas yra neatsiejama mūsų įmonės politikos dalis.

 

Duomenų valdytojas

 

Už jūsų duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas yra „Bosch“; išimtys paaiškintos šiame duomenų apsaugos skyriuje.

 

Tvarkomų duomenų kategorijos

 

Tvarkomi šių kategorijų duomenys:

-                 kontaktiniai duomenys (pvz., vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas)

-                 pagrindiniai sutarties duomenys (duomenys, susiję su akcijoje dalyvaujančių gaminių pirkimo sutartimi).

 

Pagrindiniai principai

 

Asmens duomenys yra visa informacija apie asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti, pavyzdžiui, vardai, pavardės, adresai, telefono numeriai, el. pašto adresai ir sutarties, apskaitos ir sąskaitų išrašymo informacija, kuri atskleidžia asmens tapatybę.

Asmens duomenis (įskaitant IP adresus) renkame, tvarkome ir naudojame tik tuo atveju, jei tam yra teisinis pagrindas arba jei davėte sutikimą, pavyzdžiui, registracijos metu.

 

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

 

Mes ir paslaugų teikėjai, su kuriais sudarome sutartis, jūsų asmens duomenis tvarkome šiais duomenų tvarkymo tikslais:

-                 dalyvavimas „PRO Deals“ akcijoje (teisinis pagrindas – sutarties vykdymas);

-                 savireklamai ir trečiųjų šalių reklamai, taip pat rinkos tyrimams ir pasiekiamumo analizei teisiškai leistina apimtimi arba remiantis sutikimu (teisinis pagrindas – sutikimas / mūsų teisėtas interesas vykdyti tiesioginę rinkodarą, jei ji atitinka duomenų apsaugos ir konkurencijos taisykles);

-                 produktų ir (arba) klientų apklausos paštu (teisinis pagrindas – teisėtas interesas tobulinti produktus / paslaugas, sutikimas);

-                 produktų ir (arba) klientų apklausos el. paštu ir (arba) telefonu, jei aiškiai nurodėte, kad norite jose dalyvauti (teisinis pagrindas – sutikimas);

-                 naujienlaiškio siuntimas turint gavėjo sutikimą el. paštu arba SMS/MMS žinute (teisinis pagrindas – sutikimas);

-                 mūsų teisių užtikrinimas ir gynimas (teisinis pagrindas – mūsų teisėtas interesas užtikrinti ir ginti mūsų teises).

 

Duomenis tvarkyti būtina, kad būtų sudarytos ir vykdomos šios Dalyvavimo sąlygos. Nepateikus duomenų, šios Dalyvavimo sąlygos gali būti nesudarytos arba nevisiškai įvykdytos.

Registracija

Jei norite naudotis paslaugomis, dėl kurių reikia sudaryti sutartį, paprašysime jūsų užsiregistruoti. Registracijos metu renkami asmens duomenys, reikalingi sutarčiai sudaryti ir vykdyti (pvz., vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas), ir kiti savanoriškai pateikiami duomenys. Privaloma informacija pažymėta *.

 

Išsamią informaciją apie asmeninio PRO360 naudotojo profilio duomenų tvarkymą rasite čia: https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/lv/rblv/lv/pro360/privacy/

 

Duomenų perdavimas kitiems duomenų valdytojams

Jūsų asmens duomenis perduosime kitiems duomenų valdytojams tik tuo atveju, jei tai būtina sutarčiai įvykdyti, jei mes arba trečioji šalis turi teisėtą interesą perduoti duomenis arba jei tam davėte sutikimą. Be to, duomenys gali būti perduodami kitiems duomenų valdytojams, jei esame įpareigoti tai daryti pagal teisės aktų nuostatas arba vykdytinus oficialius ar teismo įsakymus.

 

Duomenų perdavimas

 

Paslaugų teikėjai

Išorės paslaugų teikėjams pavedame atlikti kai kurias užduotis, pavyzdžiui, teikti pardavimo ir rinkodaros paslaugas, valdyti sutartis ir tvarkyti mokėjimus. Šiuos paslaugų teikėjus kruopščiai atrinkome ir reguliariai juos stebime, ypač dėl kruopštaus jų laikomų duomenų tvarkymo ir apsaugos. Visų paslaugų teikėjų reikalaujame laikytis konfidencialumo ir teisės aktų reikalavimų. Paslaugų teikėjai gali būti ir kitos „Bosch“ grupės įmonės.

 

Pranešimas apie siuntą

Kad galėtume pranešti apie jūsų siuntas, vykdydami sutartį jūsų el. pašto adresą arba telefono numerį (SMS pranešimams) perduosime

 

DX Network Services Ltd

Ditton Park Riding Court Road

SL3 9GL Datchet Slough

Didžioji Britanija[A1] 

 

Ši bendrovė duomenis tvarko veikdama kaip duomenų valdytojas.[A2] 

 

Saugojimo laikotarpis

 

Jūsų duomenis saugome tol, kol tai būtina mūsų internetinėms paslaugoms ir susijusioms paslaugoms teikti, kol turime jūsų sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis arba kol turime teisėtą interesą toliau juos saugoti (pvz., galime turėti teisėtą interesą vykdyti rinkodarą paštu net ir įvykdžius sutartį). Pasibaigus šiam laikotarpiui, jūsų asmens duomenis ištrinsime, išskyrus tuos duomenis, kuriuos privalome toliau saugoti, kad įvykdytume teisines prievoles (pvz., dėl mokesčių ir komercinės teisės nustatytų saugojimo terminų privalome tam tikrą laikotarpį saugoti, pavyzdžiui, sutartis ir sąskaitas faktūras).

 

Saugumas

 

Mūsų darbuotojai ir paslaugų teikėjai, su kuriais sudarome sutartis, privalo laikytis konfidencialumo reikalavimų ir galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų nuostatų.

Imamės visų reikiamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume tinkamą apsaugos lygį ir apsaugotume jūsų duomenis, kuriuos tvarkome, visų pirma nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, klastojimo, praradimo, pakeitimo ar atskleidimo ir prieigos neturint leidimo. Mūsų saugumo priemonės yra nuolat tobulinamos atsižvelgiant į technologijų plėtrą.

 

Naudotojo teisės

 

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, remkitės skiltyje „Kontaktinė informacija“ pateiktais duomenimis. Tai darydami užtikrinkite, kad mes galėtume aiškiai nustatyti jūsų tapatybę.

 

Duomenų subjekto teisė į informaciją ir teisė susipažinti su duomenimis

 

Jūs turite teisę gauti iš mūsų informaciją apie jūsų duomenų tvarkymą. Šiuo tikslu galite pasinaudoti teise susipažinti su mūsų tvarkoma jūsų asmenine informacija.

 

Teisė į duomenų ištaisymą ir ištrynimą

 

Galite prašyti mūsų ištaisyti neteisingus duomenis ir, jei laikomasi teisinių reikalavimų, papildyti arba ištrinti savo duomenis.

Ši nuostata netaikoma duomenims, kurie yra būtini sąskaitų faktūrų išrašymo ir apskaitos tikslais arba kuriems taikomos teisinės prievolės saugoti duomenis. Tačiau, jei prieiga prie šių duomenų nėra būtina, tokių duomenų tvarkymas yra ribojamas (žr. toliau).

 

Duomenų tvarkymo ribojimas

 

Galite prašyti mūsų apriboti jūsų duomenų tvarkymą, jei laikomasi teisinių reikalavimų.

 

Sutikimo atšaukimas

 

Jei davėte mums sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, galite bet kada atšaukti šį sutikimą ir jis nebegalios nuo atšaukimo. Tai neturės įtakos jūsų duomenų tvarkymo teisėtumui iki to momento, kai jūsų sutikimas bus atšauktas.

 

Nesutikimas, kad duomenys būtų tvarkomi

 

Jei nesutiksite, mes nustosime tvarkyti jūsų duomenis, nebent, laikydamiesi teisinių reikalavimų, galėsime įrodyti, kad yra įtikinamų teisėtų priežasčių toliau tvarkyti duomenis, kurios nusveria jūsų teises.

 

Duomenų perkeliamumas

 

Taip pat turite teisę gauti duomenis, kuriuos mums pateikėte, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu arba prašyti, kad šie duomenys būtų perduoti trečiajai šaliai, jei tai techniškai įmanoma.

 

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

 

Turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai. Galite kreiptis į duomenų apsaugos instituciją, atsakingą jūsų gyvenamojoje vietoje, arba duomenų apsaugos instituciją, kurios jurisdikcijai priskiriami mes. Atitinkamų duomenų apsaugos institucijų ir jų kontaktinės informacijos sąrašas skelbiamas adresu https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lt.  

 

Susisiekite su mumis

 

Jei norite su mumis susisiekti, galite kreiptis adresu, nurodytu skiltyje „Duomenų valdytojas“.

Norėdami įgyvendinti savo teises, naudokitės šia nuoroda: https://request.privacy-bosch.com/.

Apie duomenų saugumo pažeidimus praneškite naudodamiesi šia nuoroda:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

 

Rekomenduojame pasiūlymus ir skundus, susijusius su jūsų asmens duomenų tvarkymu, siųsti mūsų duomenų apsaugos pareigūnui:

 

Duomenų apsaugos pareigūnas

 

Informacijos saugumas ir duomenų apsauga (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

Vokietija

arba

el. paštas: DPO@bosch.com

 

 

Dalyvavimo sąlygų priedas 

 

 

Atsisakymo forma

 

 

Adresatas:

SIA „Robert Bosch“

Įm. k. 40003111242

Adresas: Ryga, Mukusalas iela 101, LV-1004

 

Aš pareiškiu / mes pareiškiame, kad noriu / norime atsisakyti sutarties, kurią sudariau / sudarėme dėl šių prekių / paslaugų įsigijimo [nereikalingą išbraukti].

 

Užsakymo data / gavimo data [nereikalingą išbraukti]

 

Vartotojo (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

 

Vartotojo (-ų) adresas

 

Vartotojo (-ų) parašas (-ai) [tik jei ši forma siunčiama popieriuje]

 

Data

 

 

 

 

 

 


 [A1]Pēdējos noteikumos bija:

 

SIA "DPD Latvija"

Įm. k. 40003393255

Adresas: Ryga, Uriekstes iela 8A, LV-1005

 [A2]Pēdējos noteikumos bija:

 

Ši bendrovė duomenis tvarko veikdama kaip duomenų valdytojas. Atkreipkite dėmesį, jog dėl siuntos pristatymo jūsų duomenys bus perduodami vietinėms bendrovės įmonėms Lietuvoje ar Estijoje.