Uslovi korišćenja za MyBosch veb aplikaciju i mobilnu aplikaciju DIY & Garden kompanije Robert Bosch Power Tools GmbH, uključujući i 1-2-do.com zajednicu


1.    Ponuđač i obim

1.1. Aplikacije MyBosch veb aplikacija i mobilna aplikacija DIY & Garden, uključujući i 1-2-do.com zajednicu, koja je u njoj sadržana, i veb-stranica www.bosch-diy.com (zajedno u daljem tekstu: „Aplikacija“) pruža kompanija Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70711 Leinfelden-Echterdingen (u daljem tekstu: „kompanija Bosch“). Dodatne informacije o ponuđaču, kompaniji Bosch, možete naći u impresumu veb-stranice.

1.2. Ovi uslovi korišćenja obuhvataju sve usluge koje se nude putem Aplikacije. Jednom kada se korisnik uspešno registruje za MyBosch veb aplikaciju, takođe može da aktivira i za 1-2-do.com zajednicu bez dalje registracije. Ako korisnik ne može da izvrši aktivaciju za 1-2-do.com zajednicu, neće moći da koristi funkcije zajednice koje ona sadrži.

1.3 Kompanija Bosch zadržava pravo da izmeni i/ili dopuni ove Uslove korišćenja, kao i sadržaj opisanih usluga, u svakom trenutku, uz davanje razumnog obaveštenja. U slučaju izmena i/ili dopuna Uslova korišćenja, kompanija Bosch će Korisniku poslati izmenjenu verziju Uslova korišćenja, ističući sve izmene, na e-mail adresu koju je korisnik uneo prilikom registracije. Ako korisnik ne uloži prigovor na izmenjenu i/ili dopunjenu verziju Uslova korišćenja u roku od 6 nedelja nakon prijema, smatra se da je korisnik dao saglasnost za važenje izmenjenih Uslova korišćenja. Kompanija Bosch se obavezuje da obavesti korisnika o posledicama nedavanja prigovora, sa obaveštenjem o izmeni. Stupanjem na snagu izmenjenih Uslova korišćenja, sve prethodne verzije Uslova korišćenja prestaju da važe. Ako korisnik ne da svoju saglasnost, ugovorni odnos ostaje nepromenjen. Ukoliko odredbe izmenjenih Uslova korišćenja ili izmene opisa usluge nisu razumne za korisnika, on ima pravo da raskine ugovorni odnos sa kompanijom Bosch, sa trenutnim dejstvom.


 

2.    Ponuda usluga i pružanje usluga

2.1 Aplikacija registrovanom korisniku, između ostalog, nudi i mogućnost korišćenja različitih telemedijskih usluga pod korisničkim imenom koje mu je dodeljeno ili koje je on izabrao u okviru tehničke dostupnosti. Korisnik može da registruje svoje baštenske i električne alate u aplikaciji i, u skladu sa uslovima iz Bosch garancije, dobiće produženje garancije na svoje baštenske i električne alate.

2.2 Ako je korisnik izvršio aktivaciju za 1-2-do.com zajednicu ili koristi mobilnu aplikaciju DIY & Garden, on može da koristi mnoge od opisanih usluga. To naročito uključuje razne besplatne usluge koje korisnicima omogućavaju da kreiraju sopstveni sadržaj (npr. tekstove, slike, fotografije korisnika ili drugih osoba ili linkove do sopstvenih video zapisa na stranicama drugih ponuđača) u vezi sa opštim „uradi sam“ temama, a naročito uz korišćenje „uradi sam“ proizvoda. Preko aplikacije, korisnik ima npr. mogućnost kreiranja i objavljivanja projektne dokumentacije, kao i priručnika za „uradi sam“ projekte. On može da daje informacije o svojim projektima u galeriji projekata/vremenskoj traci za prozivanje. Pored toga, prilikom planiranja sopstvenih projekata, on može da pristupi pomoći drugih korisnika o savetima i mrežnim alatima, kao i u ponuđenom obimu. Takođe može da vodi beleške o pojedinačnim projektima.

Pored toga, korisnik može da pristupi pojedinačnim projektnim idejama drugih korisnika (situacionim i istraživačkim). Može da zapamti i prati projekte drugih korisnika. Ima mogućnost da komentariše i oceni te projekte (uključujući i planiranje projekata). U području virtuelne radionice, korisnik može dodatno da registruje alate; dobije informacije o alatima; piše kritike o njima; dobije inspiraciju za korišćenje svojih alata; učestvujte u svim produženjima garancije i iskoristi prednosti drugih alata koje nudi kompanija Bosch.

2.3. Ako je korisnik izvršio aktivaciju za 1-2-do.com zajednicu ili koristi mobilnu aplikaciju DIY & Garden, on takođe može da koristi mnoge od gore opisanih usluga 1-2-do.com zajednice. Konkretno, on može da objavljuje komentare i iskustva o različitim uređajima na forumu 1-2-do.com zajednice, prezentuje sopstvene „uradi sam“ projekte u projektnom području i dokumentuje njihov napredak, ili razmenjuje „uradi sam“ znanje i drugu pomoć u području posebnog znanja. Pored toga, korisnik dobija mogućnost interakcije sa drugim registrovanim korisnicima putem posebno dizajnirane funkcije za kontakt. Pored toga, korisnik može imati koristi od sadržaja kompanije Bosch, kao što su stručni saveti i testovi proizvoda.

2.4. Kompanija Bosch čuva sadržaj koji je korisnik otpremio i omogućava trećim licima pristupanje sadržaju putem interneta/aplikacije. Time kompanija Bosch korisnicima pruža samo tehničku infrastrukturu. Kapacitet skladištenja za otpremanje multimedijalnog sadržaja može biti ograničen. Kompanija Bosch takođe pruža samo besplatne telemedijske usluge ponuđene u zajednici u okviru sopstvenih tehničkih i operativnih opcija i stoga zadržava pravo da u svakom trenutku ograniči ili potpuno ili delimično prekine ove usluge. Kao rezultat toga, sadržaj korisnika uskladišten u aplikaciji može se nepovratno izgubiti. Stoga se korisniku preporučuje alternativno skladištenje/rezervna kopija njegovog sadržaja. Odgovornost kompanije Bosch u ovim slučajevima je samo u obimu opisanom u članu 8.

2.5. Sadržaj aplikacije delom dolazi od kompanije Bosch, a delom od korisnika ili drugih trećih lica. Sadržaj korisnika, kao i drugih trećih lica, obuhvaćeni su pod nazivom „sadržaj trećih lica“. Kompanija Bosch ne proverava potpunost, tačnost i zakonitost sadržaja trećih lica i ne odobrava ga. Konkretno, kompanija Bosch ne vrši proveru bezbednosnih aspekata povezanih sa ovim sadržajem trećih lica. Stoga, kompanija Bosch ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za potpunost, tačnost, zakonitost, sigurnost i blagovremenost sadržaja trećih lica. Ovo takođe važi i za kvalitet sadržaja trećih lica i njegovu pogodnost za određenu svrhu, a takođe i u slučaju sadržaja trećih lica na povezanim eksternim veb-stranicama, koji se mogu gledati frejmovanjem na aplikaciji (ili njenim delovima). Konkretno, kompanija Bosch neće pregledati sadržaj svojih uputstava za izgradnju koja su otpremili korisnici, niti će koristiti alate i inspiracije projekata za alate kao što je opisano u njihovom sadržaju, niti njihovu izvodljivost. Kompanija Bosch preporučuje da se prilikom korišćenja alata uvek pridržavate uputstava za upotrebu koja ste dobili uz proizvod.

2.6 Međutim, kompanija Bosch će, prema sopstvenom nahođenju, istražiti legitimne naznake kršenja ovih Uslova korišćenja ili bilo kojeg nezakonitog ili uvredljivog sadržaja u Aplikaciji (ili bilo kom njenom delu) i može preduzeti odgovarajuće mere da okonča takve uslove. Konkretno, kompanija Bosch će odmah ukloniti nezakonite ili uvredljive sadržaje, čim kompanija Bosch stekne to saznanje i u meri u kojoj je to tehnički moguće. Kompanija Bosch ima pravo da u bilo kom trenutku, u potpunosti ili delimično, izbriše sadržaj koji su korisnici objavili iz aplikacije (ili njenih delova) ili da zabrani korisnicima da otpreme određeni sadržaj, pri čemu kompanija Bosch uzima u obzir legitimne interese korisnika.

2.7. Objavljivanjem sadržaja u Aplikaciji, korisnik kompaniji Bosch daje besplatno, neekskluzivno, prenosivo, neograničeno pravo na korišćenje dotičnog sadržaja u smislu prostora, sadržaja i vremena. Pravo korišćenja odnosi se na sve trenutno poznate vrste korišćenja. To naročito uključuje

-    skladištenje sadržaja na serveru kompanije Bosch ili serveru trećih lica koje je kompanija Bosch angažovala u zemlji i inostranstvu,

-    njihovo umnožavanje, obradu, objavljivanje i distribuciju, naročito njihovo stavljanje na raspolaganje javnosti, putem njihovog prikazivanja u Aplikaciji (ili njenim delovima) i njihovog stavljanja na raspolaganje javnosti putem veb-stranica kompanije Bosch i društvenih mreža i sličnih platformi (npr. Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, itd.),

-    pružanje sadržaja drugim korisnicima u okviru ovlašćenja opisanih u ovom članu 2.6., i

-    obradu i umnožavanje, ukoliko je to potrebno za pružanje ili objavljivanje dotičnih sadržaja.

U gore navedenom korišćenju sadržaja od strane kompanije Bosch, korisnik se odriče zahtevanja bilo kakvih prava na svoj imidž, kao i bilo kojih moralnih prava autora. Ako su fotografije trećih lica obuhvaćene u slikama koje je korisnik otpremio, korisnik će osigurati da se ta treća lica uzdrže od zahtevanja bilo kakvih prava na njihovu sopstvenu fotografiju.

2.8. Korisnik može da pregleda i koristi sadržaje sadržane u Aplikaciji (ili njenim delovima), naročito one koji su otpremljeni od strane kompanije Bosch i drugih korisnika, i može ih koristiti u svoje privatne svrhe. Doprinosi koji su objavljeni u kontekstu područja znanja mogu se takođe u bilo kom trenutku navesti u odlomcima i uz referencu na Aplikaciju, kao i navođenje direktnog linka do relevantnog doprinosa u Aplikaciji na drugim veb-stranicama ili u kontekstu drugih ponuda na mreži. Nikakva druga upotreba ili korišćenje ovog sadržaja od strane korisnika, naročito ona koja nije u privatne svrhe, umnožavanje sadržaja Aplikacije (ili njenih delova) ili preuzimanje doprinosa iz znanja Aplikacije, bez odgovarajućeg citiranja i navođenja linkova, nisu dozvoljeni.


3. Proces registracije

3.1. Registracijom se zaključuje ugovor o učešću i korišćenju MyBosch aplikacije između korisnika i kompanije Bosch. Samo punoletni korisnici mogu da se registruju u aplikaciji. Registracija je zabranjena za maloletna lica i lica čija je dozvola pristupa trajno blokirana.

3.2 Za postupak registracije potreban je postojeći Bosch ID ili, ako Bosch ID nije dostupan, registracija Bosch ID-a unosom i određivanjem potrebnih pristupnih podataka.
Nakon uspešne registracije, kompanija Robert Bosch GmbH šalje korisniku e-mail sa linkom za potvrdu na e-mail adresu koju je korisnik uneo tokom procesa registracije, u kojoj su navedeni i Opšti uslovi poslovanja i Uredba o zaštiti podataka kompanije Robert Bosch GmbH u tekstualnoj formi. Kompanija Robert Bosch GmbH čuva ugovorne uslove.

3.3 Nakon uspešne registracije korisnika sa Bosch ID-em, podaci potrebni za registraciju prenose se sa naloga u Aplikaciju. Korisnik u Aplikaciji mora da prihvati ove Uslove korišćenja za Aplikaciju kompanije Bosch.IO GmbH. Tek nakon toga je završena registracija u Aplikaciji. U okviru Aplikacije, korisnik u svom korisničkom profilu može da navede i druge korisničke podatke, kao što su ime, adresa, itd. Ovi podaci nisu obavezni.  Obavezni podaci su označena sa *. Kompanija Bosch čuva ugovorne uslove.

Korisnik garantuje da su svi podaci koje je dao tokom registracije tačni i potpuni. Korisnik je dužan da odmah obavesti kompaniju Bosch o promenama svojih korisničkih podataka, ažuriranjem svojih profilnih podataka.

3.3. Svaki korisnik može da se registruje sa samo jednim korisničkim imenom. Višestruka registracija može da dovede do isključenja korisnika iz aplikacije.


4. Pristupni podaci i lozinke

4.1. Korisnik se obavezuje da će čuvati poverljivost pristupnih podataka i lozinke potrebnih za pristupanje Aplikaciji i odmah obavestiti kompaniju Bosch pisanim putem ukoliko su treća lica saznala za korisničke podatke i/ili lozinku korisnika. Korisnik je odgovoran za štetu nastalu korišćenjem od strane trećih lica, osim ako korisnik nije kriv.

4.2. Ako korisnik trećim licima da pristupne podatke i/li lozinku, kompanija Bosch ima pravo da mu privremeno ili trajno blokira pristup u skladu sa članom 6.1 ili raskine ugovorni odnos sa korisnikom, sa trenutnim dejstvom, izbriše registraciju korisnika i isključi korisnika iz daljeg korišćenja Aplikacije u budućnosti.


5. Pravila za korišćenje aplikacije i za sadržaj (Netiquette)

5.1. Korisnik se obavezuje da će u svakom trenutku tokom korišćenja Aplikacije poštovati prava koja postoje u korist trećih lica. Korisnik je odgovoran za sav sadržaj koji otpremi u Aplikaciji, naročito za slike, video zapise i objave na forumu. Ukoliko korisnik otpremi slike na kojima su prikazana lica, on se obavezuje da će prvo dobiti saglasnost prikazanih lica za objavljivanje u okviru Aplikacije prikazanih.

5.2. Pored toga, korisnik mora da osigura da sadržaj koji je otpremio ne krši zakonske zabrane (naročito propise koji se odnose na zaštitu maloletnih lica) ili prava trećih lica (naročito imena, ličnosti, autorsko pravo, zaštita podataka i prava na zaštitni znak). Korisnik je naročito saglasan da u Aplikaciju neće otpremati sadržaj

-    koji je pornografski, kojim se veliča ili podstiče nasilje, koji je adolescentski, ili na drugi način uvredljiv sadržaj,

-    koji poziva na zločin ili daje uputstva za to,

-    koji se odnosi na političke aktivnosti, naročito na sastanke partija, demonstracije, letke ili akcije potpisivanja peticija i sadržaj koji odražava političke simbole,

-    druge korisnike koji vređaju, klevetaju, uznemiravaju, prete ili na drugi način nanose štetu moderatorima, kompaniji Bosch ili bilo kome drugom, ili koji su agresivni prema njima ili ih provociraju,

-    na drugi način nezakonit, nemoralan, nepristojan, vulgaran, koji će narušavati privatnost drugih, koji predstavlja klevetu ili je uvredljiv ili sadrži neistinite navode činjenica ili cenzuru,

-    koji sadrži softverske viruse ili slične računarske kodove, datoteke ili programe koji imaju za cilj da prouzrokuju prekid, uništenje ili ograničenje funkcionalnosti računarskog softvera ili hardvera ili telekomunikacione opreme,

-    koji je izmanipulisan u svrhu prikrivanja njegovog porekla,

-    koji sadrži trgovačke i poslovne tajne fizičkih ili pravnih lica ili drugi sadržaj koji korisnik nema pravo da otkrije – na primer zbog ugovora o neotkrivanju informacija,

-    oglašavanje za kupovinu ili prodaju proizvoda ili upotrebu ili pružanje usluga ili komercijalnih veb-stranica/blogova/itd., naročito ako je to u njihovu sopstvenu korist

-    njihova priroda ili stanje (npr. virusi), veličina ili umnožavanje (npr. spam) verovatno mogu ograničiti ili ugroziti postojanje ili rad Aplikacije (ili njenih delova);

-    sadrže linkove ili druge linkove do sadržaja koji je nedopustiv u skladu sa gore navedenim kriterijumima i/ili

-    predstavlja kršenje gore navedenih zabrana.

5.3. Sadržaj koji je zabranjen u skladu sa gore navedenim kriterijumima ne može se slati ili distribuirati putem internog sistema za razmenu poruka. Isto tako, korisniku je zabranjeno istovremeno slanje lančanih pisama ili identičnih poruka većem broju korisnika.


6. Blokiranje pristupa

6.1. Kompanija Bosch može privremeno ili trajno da blokira pristup korisnika Aplikaciji, ako je dotični korisnik prekršio ili krši ove Uslove korišćenja ili važeći zakon tokom učešća u Aplikaciji, ili ako kompanija Bosch ima bilo koji drugi legitimni interes za blokadu. Drugi legitimni interes postoji naročito ako korisnik ponavlja diskusije unutar Aplikacije i značajno ne ometa ili krši uslove učešća u takmičenjima i testovima proizvoda. Po pitanju toga da li je i koliko dugo korisnik blokiran, kompanija Bosch uzima u obzir legitimne interese korisnika.

6.2 Po nahođenju kompanije Bosch, korisnik se može upozoriti u vezi sa blokiranjem putem lične poruke (PM). Prilikom donošenja odluke, kompanija Bosch će razmotriti legitimne interese korisnika.

6.3. U slučaju privremene, odnosno trajne blokade, kompanija Bosch blokira autorizaciju pristupa korisnika Aplikaciji i obaveštava korisnika putem e-mail-a.

6.4. U slučaju privremenog blokiranja, kompanija Bosch ponovno aktivira autorizaciju pristupa na kraju prijavljenog perioda blokade. Trajno blokirana autorizacija pristupa se ne može ponovo uspostaviti.


7. Odgovornost korisnika

7.1. Korisnik kompaniju Bosch oslobađa od odgovornosti u pogledu svih odštetnih zahteva trećih lica, koji su podneti protiv kompanije Bosch zbog povrede njihovih prava, naročito autorskih prava, prava na zaštitne znakove, takmičenja, prava na ličnosti ili drugih prava intelektualne svojine, zbog sadržaja koji je korisnik postavio, osim ako korisnik nije odgovoran za kršenje. Ovo oslobađanje od odgovornosti naročito važi za slučajeve u kojima korisnik prekrši svoje obaveze iz člana 5.1. i 5.2. ovih Uslova korišćenja. Gore navedeno oslobađanje od odgovornosti takođe se odnosi na potraživanja u odnosu na kompaniju Bosch od strane organa vlasti, organa za sprovođenje zakona ili drugih javnih tela za sadržaj koji je korisnik postavio u Aplikaciji, u suprotnosti sa odredbama ovih Uslova korišćenja. Pored toga, korisnik se obavezuje da će kompaniji Bosch nadoknaditi sve potrebne troškove koje kompanija Bosch snosi zbog činjenice da treća lica opravdano preduzimaju mere protiv kompanije Bosch zbog kršenja njihovih prava zbog sadržaja koji je korisnik postavio. To naročito uključuje neophodne troškove odgovarajuće pravne odbrane. Korisnik nije dužan da izvrši nadoknadu ako nije kriv za kršenje prava trećih lica.

7.2. Ako treća lica podnesu bilo kakav odštetni zahtev protiv kompanije Bosch za bilo kakvo kršenje njihovih prava zbog sadržaja koji je korisnik objavio, korisnik će dati sve od sebe da pomogne kompaniji Bosch u odbrani od tvrdnji koje je iznelo treće lice. To naročito uključuje to da će, na pisani zahtev kompanije Bosch, dostaviti kompaniji Bosch kopiju svih dostupnih dokumenata u vezi sa sadržajem koji navodno krši autorska prava. Sve povezane troškove na početku će snositi kompanija Bosch.


8. Odgovornost kompanije Bosch

8.1. Kompanija Bosch će u odnosu na korisnika biti odgovorna samo za štetu koja je zasnovana na kršenju ugovornih obaveza usled namerne i grube nepažnje od strane kompanije Bosch, kao i za povrede života, tela ili zdravlja. Za kršenje obaveza usled blage ili grube nepažnje, čije ispunjenje prvenstveno omogućava pravilno izvršenje ugovora i na čije se pridržavanje korisnik može redovno naročito oslanjati (suštinske ugovorne obaveze/kardinalne obaveze), odgovornost kompanije Bosch je ograničena na predvidivu i obično nastalu štetu. Konkretno, ne postoji nikakva odgovornost kompanije Bosch za bilo kakvu posledičnu štetu, gubitak profita ili drugi čist finansijski gubitak. Štaviše, odgovornost za jednostavnu i grubu nepažnju je isključena. Postojeća odgovornost kompanije Bosch prema Zakonu o odgovornosti za proizvode ili pretpostavljanju garancija ostaje nepromenjena.

8.2. Gore navedena ograničenja odgovornosti takođe se odnose na kršenje dužnosti od strane zakonskih zastupnika ili posrednih agenata kompanije Bosch. Ukoliko je odgovornost kompanije Bosch isključena kao rezultat gore navedenih odredaba, to se takođe odnosi i na ličnu odgovornost zaposlenih i posrednih agenata kompanije Bosch.


9. Trajanje i raskid ugovora

9.1. Ovaj ugovor je zaključen na neodređeno vreme. Korisnik i kompanija Bosch imaju pravo da raskinu ugovorni odnos za korišćenje Aplikacije u svakom trenutku, bez navođenja razloga u pisanoj formi. Kako bi korisniku pružio dovoljno mogućnosti da osigura svoje podatke koji se skladište u Aplikaciji, kompanija Bosch ima pravo samo na raskid sa otkaznim rokom od četiri (4) nedelje od slanja e-mail-a o raskidu.

9.2. Pored toga, kompanija Bosch ima pravo da u svakom trenutku raskine ugovorni odnos, u celini i delimično, bez davanja prethodnog obaveštenja, ukoliko kompanija Bosch ima pravo na trajno blokiranje u skladu sa članom 6 ovih Uslova korišćenja (vanredni raskid). Upozorenje u skladu sa članom 6.2 u ovom slučaju nije neophodno.

9.3. Ako kompanija Bosch odluči da ne nastavi sa upravljanjem MyBosch aplikacijom, mogućnosti korišćenja navedene u članovima 2.1., 2.2. i 2.3. ne važe u okviru bosch-diy.com, ali ne nužno i u okviru mobilne aplikacije DIY & Garden.

Ako kompanija Bosch odluči da ne nastavi sa upravljanjem 1-2-do.com zajednicom, mogućnosti korišćenja navedene u članovima 2.2. i 2.3. ne važe u okviru bosch-diy.com, ali ne nužno i u okviru mobilne aplikacije DIY & Garden.  

Ako kompanija Bosch odluči da ne nastavi sa upravljanjem mobilnom aplikacijom DIY & Garden, mogućnosti korišćenja navedene u članovima 2.1., 2.2. i 2.3. ne važe u okviru mobilne aplikacije, ali ne nužno i u okviru bosch-diy.com.

Ugovori između kompanije Bosch i korisnika o uslugama koje se plaćaju, poput produženja garancije, ostaju nepromenjeni.


10. Prenos ugovora

Kompanija Bosch ima pravo da prenese ovaj ugovor na povezano preduzeće (§§ 15 ff. AktG) kompanije Robert Bosch GmbH. Kompanija Bosch će blagovremeno informisati korisnika o takvom prenosu ugovora. U slučaju prenosa ugovora, korisnik ima pravo na posebno pravo raskida, o kom mora da obavesti kompaniju Bosch u pisanoj formi, u roku od četiri (4) nedelje od obaveštenja o prenosu ugovora. Raskid stupa na snagu odmah, ali najranije u trenutku prenosa ugovora.


11. Ostale odredbe

11.1. Kompanija Bosch nije dužna da (u celini ili delimično) održava stalnu dostupnost Aplikacije. Međutim, kompanija Bosch se trudi da Aplikaciju održava što je moguće konstantnijom. Konkretno, pitanja održavanja, sigurnosti ili kapaciteta, kao i događaji izvan kontrole kompanije Bosch (npr. prekidi napajanja električnom energijom, viša sila, smetnje u javnim komunikacijskim mrežama itd.) mogu da dovedu do privremenog prekida ili obustave aplikacije (celokupno ili delimično).

11.2. Ugovorni odnosi između strana podležu zakonu Savezne Republike Nemačke. Ako je korisnik potrošač, ovaj izbor prava se primenjuje samo u onoj meri u kojoj to ne oduzima zaštitu koju pružaju obavezne odredbe zakona države u kojoj potrošač inače boravi (načelo povoljnosti). Važenje Konvencije UN-a o prodaji (CISG) je isključeno.

11.3. Ako pojedinačne odredbe ovih Uslova korišćenja budu ili postanu nevažeće ili nepotpune, preostale odredbe ostaju na snazi.

11.4. Ako je korisnik preduzetnik u smislu člana 14 BGB-a, pravno lice po javnom pravu ili poseban fond po javnom pravu, ekskluzivno mesto nadležnosti za sve sporove koji proizilaze iz ili u vezi sa ovim Uslovima korišćenja je Štutgart, Nemačka. Isto važi ako korisnik nema opšte mesto nadležnosti u Nemačkoj ili ako mesto prebivališta ili boravišta nije poznato u trenutku podnošenja žalbe.

11.5 Korisnik nema pravo da u celosti ili delimično dodeli svoje obaveze u okviru ovih Uslova korišćenja bez prethodne pisane saglasnosti kompanije Bosch, koja se ne može neopravdano uskratiti.


12. Informacije o rešavanju sporova pred arbitražnim odborima potrošača

Evropska komisija pruža platformu za interno rešavanje sporova (OS). Ova platforma zamišljena je kao kontaktna tačka za vansudsko rešavanje sporova koji se tiču ugovornih obaveza ugovora o kupovini na mreži i ugovora o uslugama na mreži. Platforma se može naći na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kompanija Bosch nije dužna da učestvuje u postupku rešavanja spora pred arbitražnim odborom potrošača i odlučila je da neće dobrovoljno učestvovati u njemu.

Robert Bosch Power Tools GmbH