Obaveštenje o zaštiti podataka

 

1.     Obaveštenje o zaštiti podataka

Bosch Power Tools GmbH (u daljem tekstu „Bosch“ ili „Mi“ ili „Nas“) želi Vam dobrodošlicu na naše internet stranice i mobilne aplikacije (pod zajedničkim nazivom „On-lajn ponude“). Zahvaljujemo Vam na interesovanju za našu kompaniju i naše proizvode.

 

2.     Bosch Power Tools poštuje Vašu privatnost

Zaštita Vaše privatnosti tokom obrade podataka o ličnosti, kao i bezbednost svih poslovnih podataka za nas su važni. Podatke o ličnosti prikupljene tokom Vaše posete našim On-lajn ponudama obrađujemo uz strogu poverljivost samo u skladu sa zakonskim propisima.

Zaštita podataka i bezbednost informacija su uključeni u našu korporativnu politiku.

 

3.     Rukovalac

Bosch Power Tools GmbH je rukovalac odgovoran za obradu Vaših podataka; izuzeci su navedeni u ovom obaveštenju o zaštiti podataka.

Naši podaci za kontakt su:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.

Imajte na umu da su u kontekstu registracije, „Bosch Power Tools“ i druge kompanije unutar grupe Bosch kao „solidarno odgovorni“ u skladu sa čl. 26 GDPR. . Za više informacija o ovoj temi i Vašim pravima, pogledajte odeljak 5: "Registracija"

 

4.     Prikupljanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti

4.1 Kategorije podataka koji se obrađuju

Obrađuju se sledeće kategorije podataka:

Podaci za komunikaciju (npr. ime, broj telefona, imejl adresa, adresa, IP adresa)
 

4.2.    Osnovni principi

Podaci o ličnosti su sve informacije koje se odnose na identifikovano fizičko lice ili lice koje se može identifikovati, odnosno imena, adrese, brojevi telefona, imejl adrese, ugovorni podaci, podaci za potrebe rezervacija i knjigovodstveni podaci koji otkrivaju identitet osobe.

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo podatke o ličnosti (uključujući IP adrese) samo ako za to postoji zakonska osnova ili ako ste dali saglasnost, npr. u sklopu registracije.

 

4.3 Svrha obrade i pravni osnov

Mi i pružaoci usluga koje smo naručili obrađujemo Vaše podatke u sledeće svrhe:

 

4.3.1 Pružanje ove on-lajn ponude

(Pravni osnov: Ispunjenje ugovornih obaveza.)

 

Upravljanje zajednicom za prijavljene članove
(Pravni osnov: Ispunjenje ugovornih obaveza)

 

Promocija naših kompanija i promocija trećih lica, kao i istraživanje tržišta i merenje opsega u zakonski dozvoljenom obimu ili na osnovu saglasnosti.
(Pravni osnov: Saglasnost/legitimni interes za nas u smislu direktnog marketinga sve dok se to radi u skladu sa specifikacijama koje definišu privatnost podataka i zakone o konkurenciji.)

 

4.3.4 Ankete o proizvodima i/ili kupcima putem imejla i/ili telefona, pod uslovom da ste dali svoju izričitu saglasnost za to.

(Pravni osnov: Saglasnost)

 

4.3.5 Takmičenja ili akcije sa popustima u skladu sa odgovarajućim uslovima takmičenja ili akcija sa popustima.

(Pravni osnov: Ispunjenje ugovornih obaveza)

 

4.3.6 Slanje biltena uz saglasnost primaoca putem imejla i/ili SMS/MMS poruka.

(Pravni osnov: Saglasnost).

 

4.3.7 Utvrđivanje kvarova i iz bezbednosnih razloga

(Pravni osnov: Poštovanje naših zakonskih obaveza u vezi sa privatnošću podataka i legitiman interes za otklanjanje kvarova i održavanje bezbednosti naših ponuda.)

 

4.3.8 Zaštita i odbrana naših prava

(Pravni osnov: Naš legitiman interes za ostvarivanje i odbranu naših prava).

 

5.     Registracija

Da biste koristili poboljšane funkcionalnosti, potrebna je registracija za naše on-lajn ponude. Sledeći odeljak pruža više informacija o procesu registracije i prijavljivanja.

Ovaj proces je strukturiran na sledeći način:

5.1 Integrisano upravljanje profilom korisnika – omogućava integraciju različitih opcija za prijavljivanje, kao što su Bosch Single Key ID (ključ za jednokratno prijavljivanje) i prijavljivanje putem društvenih mreža.

5.2 Single Key ID – jedna od opcija za prijavu koju pruža Bosch IO.

5.3 Prijavljivanje preko društvenih mreža – jedna od opcija za prijavu koju pruža odgovarajući pružalac usluga, kao što su Apple ili Google

 

5.1 iCPM, podeljena odgovornost prema čl. 26 GDPR

Integrisano upravljanje profilima korisnika (iCPM) kompanije Bosch povezuje različite Bosch aplikacije kako Vi kao poslovni partner (korisnik, kupac) ne biste morali da dajete svoje podatke nekoliko puta i kako bismo Vam ponudili najbolje moguće korisničko iskustvo. iCPM takođe pruža mogućnost prijavljivanja u Bosch aplikacije koristeći različite opcije prijavljivanja.

 

U sklopu iCPM-a,

 

Robert Bosch Power Tools GmbH

Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen,

u daljem tekstu "Bosch PT"

 

i

 

strane navedene u "Spisak strana" (u daljem tekstu "strane")

međusobno

sarađuju. Ovo se takođe odnosi na obradu Vaših podataka o ličnosti. Strane su zajednički odredile redosled kojim će se ovi podaci obrađivati u pojedinačnim fazama procesa i iz tog razloga će se smatrati solidarno odgovornim u kontekstu zakona o privatnosti podataka prema čl. 26 GDPR.

Sledeći odeljak sadrži detaljan pregled zajedničkih i odvojenih aktivnosti i odgovornosti strana u pogledu obrade podataka:

 

Obrada podataka:

 
Odgovornost:
Posredovanje u identifikaciji sa sopstvenim i dodatnim spoljnim dobavljačima identiteta kompanije Bosch (Facebook, Apple, Google) za B2C i spoljne B2B korisnike
Bosch PT
Posredovanje u identifikaciji sa BCD/Bosch ADFS za B2E (Bosch administratori)
Bosch PT
Snimanje, čuvanje i obezbeđivanje korisničkih atributa za povezane aplikacije
Strane
U Vašem kontekstu, ovo znači:

- Strane Vama, kao licima na koja se odnosi predmet ovog dokumenta, pružaju tačne, transparentne, razumljive i lako dostupne potrebne informacije u skladu sa članovima 13 i 14 GDPR i to na jasan i lako razumljiv način i besplatno. Svaka strana daje drugoj strani sve potrebne informacije iz oblasti njihove delatnosti.

- Strane su dužne da odmah obaveste jedna drugu o pravima lica na koja se odnosi predmet ovog dokumenta a koja Vi ostvarujete. One su dužne da jedna drugoj pruže sve informacije koje su im potrebne da bi odgovorile na Vaš zahtev za informacijama.

- Možete direktno da zahtevate svoja prava kao lice na koje se odnosi predmet ovog dokumenta prema bilo kojoj strani i u bilo kom trenutku.

 

5.2 Prijavljivanje sa SingleKey ID-om, zajednička odgovornost

Možete se prijaviti u našu oblast za prijavu koristeći SingleKey ID.

SingleKey ID je osmislila kompanija Bosch.IO GmbH za grupu Robert Bosch Group kako bi korisnicima pružila univerzalnu opciju prijavljivanja. Kompanija Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Nemačka, snosi odgovornost u ovom pogledu.

Bosch.IO GmbH obrađuje Vaše podatke u svrhu „Registracije i prijave“, kao i za potrebe „Pregleda i upravljanja matičnim podacima i povezanim aplikacijama“ i deli odgovornost za to sa nama. Za više informacija u ovom kontekstu posetite: https://singlekey-id.com/de/data-protection-notice/

Možete koristiti SingleKey ID za prijavu nakon prvobitne registracije. U tu svrhu, bićete prosleđeni na ekran za prijavu na Bosch.IO GmbH. Bosch.IO GmbH nam naknadno potvrđuje Vaše ovlašćenje i daje nam potrebne podatke o ličnosti (npr. imejl adresu, naziv, ime, datum rođenja, naziv kompanije, broj telefona, adresu).

Vašu lozinku nećemo dobiti.

U svakom trenutku možete otkazati svoj ugovor o korišćenju SingleKey ID-a preko svog SingleKey ID naloga: https://singlekey-id.com/de/myprofile/

 

5.3 Prijavljivanje preko društvenih mreža

Takođe Vam pružamo mogućnost da se prijavite na našu on-lajn ponudu pomoću opcija za prijavljivanje preko društvenih mreža, kao što je Vaš Apple ili Google nalog.

Bićete prosleđeni na stranicu odgovarajuće društvene mreže radi registracije gde se možete prijaviti koristeći svoje akreditive kod ovog pružaoca usluga. Na ovaj način će Vaš nalog kod odgovarajućeg pružaoa usluga biti povezan sa našom uslugom. U ovom procesu, odgovarajući pružalac usluga nam šalje informacije o odgovarajućem javnom profilu, Vašoj imejl adresi i identifikacionim oznakama.

Pružalac usluga može da poveže informacije koje već ima, kao što su IP adresa ili informacije o pretraživaču sa korišćenjem i trajanjem korišćenja pruženih usluga (uključujući našu uslugu prijavljivanja). Pružalac usluga društvene mreže ili njeni serveri mogu se nalaziti izvan EU ili EEZ (npr. u SAD).

Ako ne želite da dozvolite prenos podataka između nas i društvenih mreža, nemojte se od prijavljivati koristeći opcije registracije preko društvenih mreža, već umesto toga koristite naše opcije prijavljivanja.

 

6.     Datoteke evidencije

Svakim korišćenjem Interneta vaš Internet pretraživač automatski šalje određene informacije i mi čuvamo te podatke u takozvanim datotekama evidencije.

Čuvamo datoteke evidencije da bismo identifikovali kvarove i iz bezbednosnih razloga (npr. da bismo istražili pokušaje napada) u trajanju od 30 dana. Datoteke evidencije se brišu nakon prethodno navedenog perioda. Datoteke evidencije koje se moraju čuvati na duži period u svrhu dokazivanja ne smeju se brisati do konačnog razjašnjenja odgovarajućeg incidenta i mogu se proslediti istražnim organima u pojedinačnim slučajevima.

Sledeće informacije se čuvaju u datotekama evidencije:

- IP adresa (adresa internet protokola) terminala sa kojeg se pristupilo on-lajn ponudi;

- URL adresa veb-sajta sa kojeg se pristupilo on-lajn ponudi (tzv. izvorna ili referentna URL adresa);

- Naziv pružaoca usluga koji se koristi za odobravanje pristupa on-lajn ponudi;

- Naziv datoteka ili informacija kojima se pristupa;

- Datum i vreme kao i trajanje pristupa;

- Količina prenetih podataka;

- Operativni sistem i informacije o korišćenom Internet pretraživaču, uključujući instalirane dodatke (npr. za Flash Player);

- http statusni kod (npr. „zahtev je uspešan“ ili „zahtevana datoteka nije pronađena“).

 

7.     Maloletne osobe

Ova on-lajn ponuda nije namenjena deci mlađoj od 16 godina.

 

8.     Prosleđivanje podataka drugim odgovornim licima

Vaše podatke o ličnosti po pravilu prosleđujemo drugim odgovornim licima samo ako je to potrebno za ispunjenje ugovornih obaveza, ako mi ili treća strana imamo legitiman interes za prosleđivanje tih podataka ili ste dali svoju saglasnost za tu svrhu. Pojedinačni detalji o pravnom osnovu i primaocima ili kategorijama primalaca navedeni su u odeljku pod naslovom Svrha obrade i pravni osnov.

Vaši podaci mogu se proslediti i drugim odgovornim licima ako imamo zakonsku obavezu da to uradimo ili smo za to dobili izvršni ili pravni nalog.

 

8.1 Pružaoci usluga (opšti)

Angažujemo spoljne pružaoce usluga za određene aktivnosti, kao što su marketinške usluge, programiranje i hostovanje podataka. Pažljivo smo odabrali navedene pružaoce usluga i redovno vršimo njihovu proveru, posebno u pogledu pažljivog rukovanja i zaštite podataka koji se čuvaju u njihovoj infrastrukturi. Svi naši pružaoci usluga dužni su da se pridržavaju standarda poverljivosti i da poštuju zakonske specifikacije. Druge kompanije unutar grupe Bosch takođe mogu delovati kao pružaoci usluga.

 

8.2 Prosleđivanje primaocima van EEZ

Takođe možemo proslediti podatke primaocima koji se nalaze izvan EEZ u takozvanim zemljama trećih strana. U ovom slučaju, pre prosleđivanja, proveravamo da li je primalac primenio adekvatan nivo bezbednosti podataka ili da li ste dali saglasnost za prosleđivanje.
Možemo Vam poslati pregled primalaca u zemljama trećih strana i kopiju posebno dogovorenih propisa koji se odnose na adekvatan nivo bezbednosti podataka. Za ovu svrhu koristite informacije u odeljku Obratite nam se.

 

9.     Trajanje čuvanja; periodi zadržavanja

Po pravilu, Vaše podatke čuvamo tokom perioda potrebnog za obezbeđivanje naše on-lajn ponude i povezanih usluga i/ili tokom vremenskog perioda u kojem imamo legitiman interes da to i dalje radimo (npr. možemo i dalje da imamo legitimni interes za slanje marketinških saopštenja putem pošte i nakon izvršenja ugovora). Nakon ovog vremenskog perioda, brišemo Vaše podatke o ličnosti sa izuzetkom podataka koje moramo da nastavimo da čuvamo da bismo ispunili zakonske obaveze (npr. na osnovu perioda čuvanja određenih poreskim i privrednim zakonom, obavezni smo da sačuvamo dokumente, kao što su, na primer, ugovori i fakture na određeno vreme).

 

10. Korišćenje naših mobilnih aplikacija

Pored naše on-lajn ponude, nudimo mobilne aplikacije („aplikacije“) koje možete preuzeti na svoj mobilni terminal. Osim podataka prikupljenih na veb-stranicama, koristimo naše aplikacije za prikupljanje dodatnih podataka o ličnosti koji su rezultat korišćenja mobilnog terminala. Međutim, ovo se radi tek kada date svoju saglasnost za ovu svrhu.

  • Analiza aplikacije

Potrebne su nam statističke informacije o korišćenju naše on-lajn ponude kako bismo je učinili jednostavnijom za korisnika, izmerili opseg i za potrebe istraživanja tržišta. U tu svrhu koristimo alate za analizu aplikacija opisane u ovom odeljku.

Dobavljači alata isključivo obrađuju podatke kao obrađivači prema našim uputstvima, a ne za svoje potrebe.

Sledeći odeljak pruža informacije o svakom alatu i odgovarajućem dobavljaču. Ako ovi alati koriste mehanizme za praćenje ili korisničke profile, mi ćemo isključivo koristiti ove alate kada date svoju prethodnu saglasnost za ovu svrhu.


10.2 UXCam

Naziv: UXCam

Dobavljač: UXCam Inc, 814 Mission St, San Francisco, California, USA

Funkcija: Koristimo UXCam za kreiranje toplotnih mapa, zapisa o sesijama i utvrđivanje načina na koji korisnici pretražuju nekoliko sajtova.

 

10.3 Google Analytics

Naziv: Google Analytics

Dobavljač: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funkcija: Analiziranje ponašanja korisnika (otvorene stranice, broj posetilaca i poseta, preuzimanja), kreiranje pseudonimnizovaih korisničkih profila na osnovu informacija o Google korisnicima koji su se prijavili na više uređaja (praćenje na više uređaja), obogaćivanje pseudonimizovanih korisničkih podataka informacijama specifičnim za ciljnu grupu koje je obezbedio Google, ponovno ciljanje, UX testiranje, praćenje konverzija i ponovno ciljanje u kombinaciji sa Google Ads-om

 

10.4 Tealium

Naziv: Tealium

Dobavljač: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road, San Diego, CA 92121, USA

Funkcija: Tealium služi za upravljanje tagovima veb-stranica koristeći interfejs kao i integraciju programskih kodova.

 

11.   Bilten sa prijavom; pravo na povlačenje

U sklopu naše on-lajn ponude možete se pretplatiti na naš bilten. U tu svrhu koristimo takozvanu proceduru dvostruke prijave, u okviru koje ćemo Vam slati bilten putem imejla, usluge za razmenu mobilnih poruka (npr. WhatsApp), SMS-a ili push obaveštenja nakon što eksplicitno potvrdite aktivaciju biltena tako što ćete kliknuti na vezu u obaveštenju. U slučaju da kasnije odlučite da odustanete od biltena, možete otkazati pretplatu u bilo kom trenutku tako što ćete povući svoju saglasnost. Koristite vezu iz imejla sa biltenom ili u podešavanjima upravljanja odgovarajuće on-lajn ponude da biste povukli svoju saglasnost. Ili nam se obratite koristeći detalje u odeljku Obratite nam se.

 

12.   Zajednice

Nudimo Vam mogućnost da postanete član naše zajednice. Kao deo naše zajednice, možete se registrovati, kreirati korisnički profil i komunicirati sa drugim korisnicima. Koristićemo podatke u okviru Vaše izjave o saglasnosti koju ste dali u ovom kontekstu samo za povezane marketinške svrhe, istraživanje tržišta i pružanje usluga. Ovu saglasnost možete povući u bilo kom trenutku i ona će se od tada primenjivati. Koristite vezu u zajednicama da biste povukli svoju saglasnost. Ili nam se obratite koristeći detalje u odeljku Obratite nam se.

Koristite ekran za unos u zajednici da izaberete da li želite da učinite dostupnim pojedinačne detalje Vašeg korisničkog profila svim članovima zajednice ili samo Vašim prijateljima u zajednici, ili želite da ove informacije ostanu potpuno privatne.

Nasuprot tome, svi dodatni podaci koje generišete u zajednicama, i to, na primer, komentarisanjem ili postavljanjem slika, automatski su javno dostupni i biće povezani sa Vašim korisničkim profilom.

 

13.   Spoljne veze

Naša on-lajn ponuda može da sadrži veze ka internet stranicama koje vode treće strane i koje nisu povezane sa nama. Nakon što kliknete na vezu, više nemamo nikakav uticaj na prikupljanje, obradu i korišćenje podataka o ličnosti koji se potencijalno prenose trećoj strani kao rezultat Vašeg klika na vezu (npr. IP adresa ili URL adresa stranice na kojoj se nalazi veza), pošto su akcije trećih lica, naravno, van naše kontrole. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za obradu takvih podataka o ličnosti od strane trećih lica.

 

14.   Bezbednost

Naši članovi osoblja i pružaoci usluga koje smo angažovali u obavezi su da poštuju poverljivost, specifikacije i važeće zakone o privatnosti podataka.

Preduzeli smo sve potrebne tehničke i organizacione mere da garantujemo odgovarajući nivo zaštite i zaštitimo Vaše podatke kojima upravljamo, posebno od rizika od nenamernog ili nezakonitog brisanja, manipulacije, gubitka, modifikacije ili neovlašćenog otkrivanja, kao i od neovlašćenog pristupa. Naše mere bezbednosti stalno unapređujemo u skladu sa tehnološkim razvojem.

 

15.   Prava korisnika

Koristite informacije u odeljku Obratite nam se da biste ostvarili svoja prava. Pri tome, ostavite nam mogućnost da Vas jedinstveno identifikujemo.

Pravo na informacije i pravo pristupa:

Imate pravo da od nas dobijete informacije o tome kako se Vaši podaci obrađuju. U tom cilju, možete ostvariti pravo na pristup svojim podacima o ličnosti koje obrađujemo.

Pravo na ispravku i brisanje:

Možete zahtevati od nas ispravku netačnih podataka i, pod uslovom da su ispunjeni zakonski preduslovi, zahtevati dopunu ili brisanje Vaših podataka.

Ovo se ne odnosi na podatke koji su potrebni za potrebe fakturisanja i računovodstva, ili podatke koje smo po zakonu dužni da čuvamo. Međutim, ako pristup takvim podacima nije potreban, njihova obrada će biti ograničena (videti u nastavku).

Ograničenje obrade:

Pod uslovom da su ispunjeni zakonski uslovi, možete zahtevati da ograničimo obradu Vaših podataka.

Prenosivost podataka:

I dalje imate pravo da zatražite prenos podataka koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturiranom, standardnom i mašinski čitljivom formatu ili, ako je tehnički izvodljivo, da podatke prenesemo trećoj strani.

Povlačenje saglasnosti

Ako ste nam dali saglasnost za obradu Vaših podataka, možete povući svoju saglasnost u bilo kom trenutku sa budućim efektom. Ovo neće uticati na zakonitost obrade Vaših podataka pre povlačenja saglasnosti.

 

16.   Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu

Imate pravo da uložite žalbu organu za zaštitu podataka. Da biste to uradili, možete se obratiti organu za zaštitu podataka koji je odgovoran za Vaše mesto prebivališta ili saveznu državu ili organu za zaštitu podataka koji je odgovoran za nas. To je:

Službenik za zaštitu podataka i slobodu informisanja savezne države

Službenik za zaštitu podataka i slobodu informisanja savezne države Baden-Virtemberg


Adresa:

Lautenschlagerstrasse 20

D-70173 Stuttgart

GERMANY

Adresa:

Postbox 10 29 32

D-70025 Stuttgart

GERMANY

Broj telefona: 0711/615541-0

BROJ FAKSA: 0711/615541-15

imejl adresa: poststelle@lfdi.bwl.de

 

17.   Izmene Obaveštenja o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo da promenimo naše mere bezbednosti i zaštite podataka. U takvim slučajevima ćemo u skladu sa tim izmeniti naše obaveštenje o zaštiti podataka. Stoga obratite pažnju na trenutnu verziju našeg obaveštenja o zaštiti podataka, jer je ono podložno promenama.

Ako želite da nam se obratite, pronađite nas na adresi navedenoj u odeljku „Rukovalac“.

Da biste ostvarili svoja prava, koristite sledeću vezu: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=e59d6a4a-c3db-4272-8df6-217b9a2d67e9.

Da biste prijavili incident u pogledu zaštite podataka, koristite sledeću vezu: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Ako imate sugestije i žalbe u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti preporučujemo Vam da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka:

Službenik za zaštitu podataka

Bezbednost i privatnost informacija (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

ili

mejlom na adresu:DPO@bosch.com.

Datum stupanja na snagu: April 2023.