Bosch garancija


(Stanje: 29.07.2015.)


Svi Bosch električni alati, pneumatski alati i merni alati pažljivo se ispituju i testiraju, te podležu strogim kontrolama Bosch osiguranja kvaliteta.
Štete nastale zbog prirodnog trošenja, preopterećenja ili nepravilnog rukovanja isključene su iz garancije. Prava kupca u vezi odgovornosti za nedostatke na osnovu kupoprodajnog ugovora sa prodavcem i zakonska prava ne ograničavaju se ovom garancijom. Za navedene alate nudimo garanciju u skladu sa sledećim uslovima:

1. Vršimo garancijske usluge uz uslove navedene u sledećim pravilima (br. 2 – 7) besplatnim uklanjanjem nedostataka na alatu koji su dokazano unutar garancijskog roka prouzrokovani greškom u materijalu ili u proizvodnji.

2. Garantni rok je definisan garantnim listom, a kod zanatskog ili profesionalnog korišćenja ili istovetnog opterećenja 12 meseci. Garancijski rok počinje u trenutku kada je prvi krajnji kupac kupio uređaj. Merodavan je datum na originalnom kupovnom računu.

Garancijski rok može da se produži na sledeći način:

a) Za sve profesionalne, plave električne alate i merne alate kupljene od 01.09.2004. (izuzev visokofrekventnih alata, industrijskih akumulatorskih odvrtača i pneumatskih alata) produžava se garancijski rok na 36 meseci, ako kupac registruje te alate u roku od 4 nedelje nakon datuma kupovine.
Akumulatori i punjači i pribor koji je isporučen zajedno sa njima isključeni su iz produženja garancije.
Registrovanje je jedino moguće na internetu pod adresom http://www.bosch-pt.com/warranty. Kao dokaz služi uverenje o registraciji koje se mora odmah sačuvati/odštampati zajedno sa originalnim kupovnim računom na kom se vidi datum kupovine. Registrovanje je moguće samo u slučaju, kada je kupac sporazuman sa čuvanjem podataka koji se upisuju na tom mestu.

b) Za sve ne-profesionalne, zelene električne alate i merne alate kupljene od 04.02.2015. godine garancijski rok se produžava na 36 meseci, ako kupac registruje kupljene alate u roku od 4 nedelje nakon datuma kupovine i ako se ovi alati ne koriste profesionalno ili poslovno ili izlažu istovetnom opterećenju.
Akumulatori i punjači i pribor koji je isporučen zajedno sa njima isključeni su iz produženja garancije.
Registrovanje je jedino moguće na internetu pod adresom www.MyBosch-Tools.com. Kao dokaz služi sertifikat o registraciji koji se mora odmah sačuvati/odštampati zajedno sa originalnim kupovnim računom na kom se vidi datum kupovine. Registrovanje je moguće samo u slučaju, kada kupac izjavi da je sporazuman sa opštim uslovima poslovanja i direktivama za zaštitu podataka internet platforme MyBosch.


3. Isključeni iz garancije su:

- delovi koji podležu trošenju nastalom korišćenjem ili drugim prirodnim uzrocima, te nedostatci na alatu koji su uzrokovani trošenjem nastalim korišćenjem ili drugim prirodnim uzrocima.

- nedostatci na alatu koji su uzrokovani nepridržavanjem uputstava o korišćenju, korišćenjem u svrhe za koje alat nije namenjen, nenormalnim uslovima okoline, neprilagođenim uslovima rada alata, preopterećenjem ili nedostatkom održavanja ili nege.

- nedostatci na alatu koji su uzrokovani korišćenjem pribornih, dodatnih ili rezervnih delova koji nisu Bosch originalni delovi.

- alati na kojima su izvršene promene ili dopune.

- minimalne razlike od potrebnog kvaliteta koje su nebitne što se tiče vrednosti i upotrebljivosti alata.


4. Uklanjanje nedostatka za koji smo priznali obavezu garancije izvršavamo na način da nedostatni alat po našem izboru ili besplatno popravimo ili zamenimo alatom koji nema greške (po potrebi i sledećim modelom). Alati ili delovi koje smo izmenili prelaze u naše vlasništvo.


5. Pravo na garanciju se mora prijaviti unutar garancijskog roka. Alat na koji se odnosi garancija zajedno sa svim njegovim delovima i sa originalnim dokazom o kupovini na kojemu mora biti označen datum kupovine i naziv proizvoda mora da se u tu svrhu preda ili pošalje prodavcu ili jednom od servisnih centara navedenih u uputstvu uređaja. U slučaju korišćenja 36-mesečnog roka garancije na osnovu gore opisanog registrovanja, dodatno se mora priložiti i uverenje o registrovanju. Alati koji su delimično ili potpuno rastavljeni ne mogu da se predaju ili pošalju kao slučaj za garanciju. U slučaju da kupac pošalje alat prodavcu ili servisnom centru, troškovi i rizik transporta odgovornost su kupca.


6. Pored prava na uklanjanje nedostataka na alatu opisanog u ovim uslovima garancije, iz naše garancije ne proizlaze nikakva druga prava.


7. Garancijskom uslugom ne produžava se i ne obnavlja se garancijski rok alata. Gore navedene garancije važe za alate kupljene i korišćene u Evropi.


8. Za ovu garanciju važi nemačko pravo uz isključenje sporazuma Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG).


ROBERT BOSCH d.o.o.

Odeljenje za ručne električne alate i pribor

11070 Beograd

Srbija