Podmínky používání


1.    Poskytovatel a rozsah platnosti

1.1. Webová aplikace MyBosch a mobilní aplikace DIY & Garden včetně v ní obsažené komunity 1-2-do.com a webové stránky www.bosch-diy.com (dále jen souhrnně „aplikace“) jsou provozovány společností Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70711 Leinfelden-Echterdingen (dále jen „Bosch“). Další informace o poskytovateli Bosch jsou uvedeny v části Impressum webové stránky.

1.2. Tyto podmínky používání zahrnují veškeré služby, které jsou nabízeny a zajišťovány přes aplikaci. Jakmile se uživatel úspěšně zaregistruje do webové aplikace MyBosch, může se bez další registrace rovněž nechat připojit ke komunitě 1-2-do.com. Pokud se uživatel ke komunitě 1-2-do.com nenechá připojit, nemůže používat příslušné funkce této komunity.

1.3 Společnost Bosch je oprávněna kdykoli měnit a/nebo doplňovat obsah v ní jednotlivě popisovaných služeb s přiměřenou oznamovací lhůtou. V případě změn a/nebo doplňků podmínek používání zasílá Bosch uživateli změněné znění těchto podmínek, ve kterém jsou příslušné změny zdůrazněny, na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem při registraci. Nevyjádří-li uživatel se změněným a/nebo doplněným zněním podmínek používání nesouhlas do 6 týdnů od jejich přijetí, považuje se to za prohlášení souhlasu uživatele s platností změněných podmínek používání. Bosch se zavazuje, že uživatele prostřednictvím prohlášení o změnách upozorní na důsledky nevyjádřeného nesouhlasu. Vstupem změněných podmínek používání v platnost pozbývají platnosti veškerá předchozí znění podmínek používání. Odepře-li uživatel svůj souhlas, je smluvní vztah zachován beze změny. Nejsou-li ustanovení změněných podmínek používání nebo změny popisu služeb pro uživatele přijatelné, je tento oprávněn s okamžitou účinností ukončit se společností Bosch smluvní vztah.


2.    Nabídky a poskytování služeb

2.1 Aplikace nabízí registrovanému uživateli mj. možnost využívat v rámci technické dostupnosti různé telemediální služby pod uživatelským jménem, které je mu přiděleno nebo které si sám zvolí. Uživatel může své zahradní a elektrické nářadí v aplikaci registrovat a při dodržení záručních podmínek Bosch obdrží na své zahradní a elektrické nářadí prodloužení záruky.

2.2 Pokud se nechá uživatel připojit ke komunitě 1-2-do.com nebo používá mobilní aplikaci DIY & Garden, může využívat mnohé z popsaných služeb. Patří sem zejména různé bezplatné služby, které uživateli umožňují zveřejňovat vlastní obsahy (např. texty, obrázky, portréty uživatele nebo jiných osob nebo odkazy na vlastní videa na stránkách jiných poskytovatelů) v souvislosti s všeobecnými kutilskými tématy a speciálně s použitím kutilských výrobků. Prostřednictvím aplikace má uživatel např. možnost vytvářet a zveřejňovat ke kutilským projektům dokumentace a návody. Přitom může k svým projektům poskytovat odkazy na informace v projektové galerii/historii. Dále může při plánování vlastních projektů používat tipy a online nástroje, jakož i nápovědu jiných uživatelů v poskytnutém rozsahu. Rovněž může vytvářet poznámky k jednotlivým projektům.
Vedle toho může mít uživatel přístup k individuálním projektovým nápadům jiných uživatelů (situačním a předběžným). Může si prohlížet a sledovat projekty jiných uživatelů. Přitom má možnost komentovat a hodnotit tyto projekty (včetně projektového plánování). Ve virtuální dílně může uživatel navíc registrovat nářadí; vyhledávat informace o nářadí; psát k němu zprávy z vlastní zkušenosti; získávat inspirace k používání svého nářadí; účastnit se příp. nabízeného prodloužení záruky a využívat dalších nabízených služeb Bosch pro nářadí.

2.3. Pokud se nechá uživatel připojit ke komunitě 1-2-do.com nebo používá mobilní aplikaci DIY & Garden, může využívat mnohé z výše popsaných služeb i v komunitě 1-2-do.com. Na fóru komunity 1-2-do.com může zejména zveřejňovat komentáře a zprávy z vlastní zkušenosti o různém nářadí, v projektové oblasti představovat vlastní kutilské projekty a dokumentovat jejich průběh nebo ve speciální oblasti sdílet kutilské know-how a další podporu. Navíc má uživatel možnost vyměňovat si s dalšími registrovanými uživateli zkušenosti prostřednictvím kontaktní funkce zřízené k tomuto účelu. Uživatel může také využívat obsahy poskytované společností Bosch, jako např. odborné rady a testy výrobků.

2.4. Bosch ukládá obsahy nahrávané uživateli pro ostatní uživatele a umožňuje třetím osobám přístup k těmto obsahům přes internet/aplikaci. Bosch tak uživatelům poskytuje výhradně technickou infrastrukturu. Kapacita paměti pro nahrávání multimediálních obsahů může být omezená. Bosch poskytuje bezplatné telemediální služby nabízené na komunitě navíc výhradně v rámci vlastních technických a provozních možností, a proto si vyhrazuje právo tyto služby kdykoli omezit nebo zcela či částečně přerušit. Obsahy uživatelů uložené v aplikaci se tak mohou za určitých okolností nenávratně ztratit. Uživateli se proto doporučuje jiné uložení/zajištění obsahů. Ručení ze strany společnosti Bosch se i v těchto případech omezuje na rozsah popsaný v bodu 8.

2.5. Obsahy na aplikaci pocházejí částečně od společnosti Bosch a částečně od uživatelů nebo jiných třetích stran. Obsahy uživatelů a jiných třetích stran jsou dále souhrnně označovány jako „obsahy třetích stran“. Bosch neprovádí u obsahů třetích stran kontrolu úplnosti, správnosti a oprávněnosti a neosvojuje si je. Bosch zejména neprovádí kontrolu bezpečnostně technických aspektů spojených s těmito obsahy třetích stran. Proto Bosch nepřejímá žádnou odpovědnost nebo záruku za úplnost, správnost, oprávněnost, bezpečnost a aktuálnost obsahů třetích stran. Platí to i s ohledem na kvalitu obsahů třetích stran a jejich vhodnost k určitému účelu, a pokud se jedná o obsahy třetích stran na odkazem spojených externích webových stránkách, mohou být příp. sledovány prostřednictvím framingu v aplikaci (nebo jejích částech). Bosch zejména nekontroluje konstrukční návody nahrávané uživateli a v nich popisované použití nářadí, jakož i projektové inspirace k nářadí ani z hlediska obsahu, ani z hlediska konvertibility. Bosch doporučuje při používání nářadí vždy dodržovat návody k obsluze dodávané s příslušným výrobkem.

2.6 Bosch však podle vlastního uvážení sleduje oprávněná upozornění na porušování těchto podmínek používání nebo na případnou protiprávnost či pohoršlivost jednotlivých obsahů v aplikaci (nebo jejích částech) a případně přijímá vhodná opatření pro ukončení tohoto stavu. Bosch zejména neprodleně odstraňuje protiprávní nebo pohoršující obsahy, jakmile se o nich dozví, a pokud je to technicky možné. Bosch má přitom právo kdykoli bez odůvodnění zcela nebo částečně smazat z aplikace (nebo jejích částí) obsahy zpřístupňované uživateli nebo uživatelům zakázat nahrávání určitých obsahů, přičemž Bosch bere ohled na oprávněné zájmy uživatelů.

2.7. Zpřístupněním obsahů v aplikaci poskytuje uživatel společnosti Bosch bezúplatné, prostorově, obsahově a časově neomezené, přenositelné, nevýhradní uživatelské právo k příslušným obsahům. Uživatelské právo se vztahuje na všechny aktuálně známé druhy používání. Zahrnuje zejména

-    ukládání obsahů na serveru společnosti Bosch nebo společností Bosch pověřených třetích stran ve vnitrozemí i v zahraničí,

-    jejich rozmnožování, zpracování, zveřejňování a rozšiřování, zejména jejich veřejné zpřístupňování prostřednictvím reklam v aplikaci (nebo jejích částech) a veřejné zpřístupňování prostřednictvím reklam na internetových stránkách provozovaných společností Bosch a na sociálních sítích a podobných platformách (např. Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest),

-    poskytování obsahů jiným uživatelům v rámci oprávnění uvedených v tomto bodě 2.6

-    a zpracování a rozmnožování, je-li nutné pro poskytování, resp. zveřejňování příslušných obsahů.
Uživatel se při výše uvedeném používání obsahů společností Bosch vzdává uplatňování jakýchkoli práv k vlastnímu obrazovému materiálu, jakož i jakýchkoli morálních práv na uvádění jména. Jsou-li na obrazových materiálech nahrávaných uživatelem portréty třetích osob, uživatel zajistí, aby se i tyto třetí osoby vzdaly uplatňování jakýchkoli práv k vlastnímu obrazovému materiálu.

2.8. Uživatel si smí prohlížet obsahy uvedené v aplikaci (nebo jejích částech), zejména nahrávané společností Bosch a jinými uživateli, a používat je pro vlastní soukromé účely. Příspěvky, které jsou poskytovány ve speciální oblasti, smějí být navíc kdykoli citovány ve výpisech a s odkazem na aplikaci a s uvedením přímého odkazu na příslušný příspěvek v aplikaci i na jiných webových stránkách nebo v rámci jiných online nabídek. Jiné používání nebo zhodnocování těchto obsahů uživatelem, zejména rozmnožování obsahů aplikace (nebo jejích částí), které není určeno pouze k soukromému použití, nebo přejímání příspěvků ze speciální oblasti aplikace bez příslušného citování a spojení pomocí odkazu je nepřípustné.


3. Postup registrace

3.1. Smlouva o účasti a používání aplikace MyBosch mezi uživatelem a společností Bosch vzniká na základě registrace. V aplikaci se smějí registrovat pouze plnoletí uživatelé. Registrace není dovolena nezletilým a osobám, jejichž oprávnění k přístupu bylo trvale zablokováno.

3.2 Postup registrace vyžaduje příslušné ID Bosch, nebo není-li ID Bosch k dispozici, registraci ID Bosch se zadáním a určením požadovaných přístupových údajů.

Po úspěšné registraci odešle společnost Robert Bosch GmbH uživateli na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem v rámci registrace e-mail s potvrzujícím odkazem, ve kterém jsou rovněž znovu v textové formě uvedeny všeobecné obchodní podmínky a směrnice o ochraně osobních údajů společnosti Robert Bosch GmbH. Smluvní podmínky jsou uloženy společností Robert Bosch GmbH.

3.3 Po úspěšné registraci uživatele pomocí ID Bosch jsou pro účely registrace přeneseny požadované údaje z účtu do aplikace. V aplikaci musí uživatel tyto podmínky používání aplikace společnosti Bosch.IO GmbH potvrdit. Teprve poté je registrace v aplikaci ukončena. V rámci aplikace může uživatel ve svém uživatelském profilu zadávat další uživatelské údaje, např. jméno, adresu. Tyto údaje nejsou povinné.  Povinné údaje jsou označeny *. Smluvní podmínky jsou uloženy společností Bosch.

Uživatel zajistí, aby všechny údaje jím uvedené při registraci byly pravdivé a úplné. Uživatel je povinen společnost Bosch neprodleně informovat o změnách svých uživatelských údajů na základě aktualizace svých profilových údajů.

3.3. Každý uživatel se smí registrovat pouze s jedním uživatelským jménem. Vícenásobné registrace mohou vést k vyloučení uživatele z používání aplikace.


4. Přístupové údaje a hesla

4.1. Uživatel se zavazuje, že přístupové údaje a heslo potřebné pro přístup do aplikace bude udržovat v tajnosti a společnost Bosch neprodleně písemně informuje, pokud jsou uživatelské údaje a/nebo heslo uživatele zpřístupněny třetím stranám. Uživatel ručí za škody vzniklé používáním třetími stranami, pokud k tomuto stavu nedojde bez jeho zavinění.

4.2. Přenechá-li uživatel přístupové údaje a/nebo heslo třetím stranám, je společnost Bosch oprávněna přístup uživatele podle bodu 6.1 přechodně či trvale zablokovat nebo s okamžitou účinností vypovědět smluvní vztah s uživatelem, smazat registraci uživatele a do budoucna vyloučit uživatele z dalšího používání aplikace.


5. Pravidla používání aplikace a obsahů

5.1. Uživatel se zavazuje, že v rámci používání aplikace bude vždy dodržovat práva ve prospěch třetích stran. Uživatel je sám odpovědný za veškeré obsahy, které do aplikace nahraje, zejména za obrázky, videa a příspěvky na fórech. Pokud uživatel nahrává obrázky, na kterých jsou zobrazeny osoby, zavazuje se, že nejprve získá souhlas zobrazovaných osob se zveřejněním v rámci aplikace.

5.2. Uživatel musí dále zajistit, aby jím nahrávané obsahy neporušovaly ani zákonné předpisy (zejména ustanovení týkající se ochrany mládeže), ani práva třetích stran (zejména práva ke jménu, osobnosti, autorství, ochraně osobních údajů a označování). Uživatel se zejména zavazuje, že nebude do aplikace nahrávat obsahy, které

-    se týkají pornografických, násilí oslavujících, štvavých, mládež ohrožujících nebo jinak pohoršujících obsahů,

-    vyzývají k trestným činům nebo k nim poskytují návody,

-    se týkají politických činností, zejména stranických shromáždění, demonstrací, letákových nebo podpisových akcí, jakož i obsahy, které zobrazují politické symboly,

-    urážejí, pomlouvají, obtěžují, ohrožují nebo jinak poškozují jiné uživatele, moderátory, společnost Bosch či jiné osoby nebo představují agresivní či provokativní chování vůči nim,

-    jsou jiným způsobem protiprávní, nemravné, obscénní, vulgární, rušivé pro soukromou sféru jiných osob, pomlouvačné či pohoršující nebo obsahují nepravdivá tvrzení či pomlouvačnou kritiku,

-    obsahují softwarové viry nebo podobné počítačové kódy, soubory či programy, které mají způsobit přerušení, zrušení nebo omezení funkčnosti počítačového softwaru či hardwaru nebo telekomunikačního zařízení,

-    jsou manipulovány, aby byl zakryt jejich původ,

-    obsahují podniková a obchodní tajemství fyzických či právnických osob nebo jiné obsahy, k jejichž předávání není uživatel oprávněn – např. na základě ustanovení o zachovávání důvěrnosti,

-    obsahují reklamu na nákup či prodej výrobků nebo používání či poskytování služeb nebo komerční webové stránky / blogy atd., zejména pokud se tak děje v jeho vlastní prospěch,

-    jsou na základě svého druhu nebo povahy (např. viry), velikosti nebo rozmnožení (např. spam) způsobilé k tomu, aby omezovaly či ohrožovaly stav nebo provoz aplikace (nebo jejích částí),

-    obsahují odkazy nebo jiná spojení na obsahy, které jsou podle výše uvedených kritérií nepřípustné, a/nebo

-    vyzývají k porušování výše uvedených zákazů.

5.3. Obsahy nepřípustné podle výše uvedených kritérií nesmějí být rovněž rozesílány nebo rozšiřovány prostřednictvím interního zpravodajského systému. Uživatel rovněž nesmí rozesílat řetězové dopisy nebo totožné zprávy více uživatelům současně.


6. Blokování přístupu

6.1. Bosch může přechodně nebo trvale zablokovat přístup uživatele k aplikaci, pokud příslušný uživatel v rámci své účasti na aplikaci poruší, resp. porušil tyto podmínky používání či platné právní předpisy nebo pokud má Bosch jiný oprávněný zájem na zablokování. Jiný oprávněný zájem existuje zejména v případě, že uživatel opakovaně a v nezanedbatelné míře narušuje diskuse v rámci aplikace či porušuje podmínky účasti v soutěžích a testech výrobků. Při rozhodování, zda a na jak dlouho má být uživatel zablokován, zohledňuje Bosch oprávněné zájmy uživatele.

6.2 Podle uvážení společnosti Bosch může být uživatel před zablokováním rovněž nejprve varován pomocí osobní zprávy (PN). Při rozhodování Bosch zohledňuje oprávněné zájmy uživatelů.

6.3. V případě přechodného, resp. trvalého zablokování zablokuje Bosch oprávnění uživatele k přístupu k aplikaci a informuje o tom uživatele e-mailem.

6.4. V případě přechodného zablokování obnoví Bosch oprávnění k přístupu po uplynutí uvedené doby zablokování. Trvale zablokované oprávnění k přístupu nelze obnovit.


7. Ručení uživatele

7.1. Uživatel zprošťuje společnost Bosch od všech nároků třetích stran, které vůči společnosti Bosch uplatňují kvůli porušení svých práv, zejména autorských, označovacích, soutěžních, osobnostních nebo jiných ochranných práv, na základě obsahů zpřístupněných uživatelem, pokud k tomuto porušení práva nedojde bez zavinění uživatele. Tato povinnost zproštění platí zejména v případech, kdy uživatel poruší své povinnosti uvedené v bodech 5.1 a 5.2 těchto podmínek používání. Výše uvedená povinnost zproštění platí rovněž v případě, že se na společnost Bosch obrátí úřady, orgány činné v trestním řízení nebo jiné orgány státní správy na základě obsahů, které uživatel v aplikaci zveřejní při porušení ustanovení těchto podmínek používání. Dále se uživatel zavazuje nahradit společnosti Bosch veškeré nutné výdaje, které společnosti Bosch vzniknou tím, že proti společnosti Bosch oprávněně postupují třetí strany kvůli porušení svých práv v důsledku obsahů zpřístupněným uživatelem. Patří sem zejména nutné náklady na přiměřenou právní obhajobu. Uživatel není povinen uhradit náklady, pokud porušení práv třetích stran nezaviní.

7.2. Je-li společnost Bosch napadena třetími stranami kvůli jakémukoli porušení jejich práv na základě obsahů zpřístupněných uživatelem, podporuje uživatel společnost Bosch s vynaložením všech sil při obhajobě vůči nárokům uplatňovaným třetími stranami. Patří sem zejména závazek, že uživatel poskytne společnosti Bosch na příslušnou písemnou výzvu společnosti Bosch kopie veškerých jemu dostupných podkladů týkajících se údajných protiprávních obsahů. Případné související náklady nese napříště Bosch.


8. Ručení společnosti Bosch

8.1. Bosch ručí ve vztahu k uživateli neomezeně pouze za škody, které vyplývají z úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení smluvních povinností společností Bosch, jakož i z ohrožení života, tělesného a zdravotního ohrožení. U lehce nebo hrubě nedbalého porušení povinností, jejichž plnění je nezbytným předpokladem řádného provádění smlouvy a na jejichž dodržování se může zákazník pravidelně ve zvláštní míře spoléhat (podstatné smluvní povinnosti/základní povinnosti), je ručení společnosti Bosch omezeno na předvídatelné a typicky se vyskytující škody. Bosch zejména neručí za následné škody jakéhokoli druhu, ušlý zisk nebo jiné čistě majetkové škody. Ručení za prostou a hrubou nedbalost je obecně vyloučeno. Případné ručení společnosti Bosch podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nebo při převzetí záruk zůstává nedotčeno.

8.2. Výše uvedená omezení ručení platí rovněž při porušení povinností zákonných zástupců nebo pověřených osob společnosti Bosch. Je-li na základě výše uvedených ustanovení vyloučeno ručení společnosti Bosch, platí to rovněž pro osobní ručení zaměstnanců a pověřených osob společnosti Bosch.


9. Doba trvání a výpověď

9.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Uživatel a Bosch jsou oprávněni kdykoli textovou formou vypovědět smluvní vztah pro používání aplikace bez uvedení důvodů. Aby měl uživatel dostatečnou příležitost k zajištění údajů uložených v aplikaci, je společnost Bosch oprávněna podat tuto výpověď pouze s výpovědní lhůtou čtyř (4) týdnů od zaslání e-mailové zprávy obsahující výpověď.

9.2. Kromě toho je společnost Bosch kdykoli oprávněna vypovědět uživatelský vztah zcela i částečně okamžitě, je-li rovněž oprávněna k trvalému zablokování podle bodu 6 těchto podmínek používání (mimořádná výpověď). V tomto případě je varování podle bodu 6.2 zbytečné.

9.3. Rozhodne-li se Bosch, že již aplikaci MyBosch nebude dále provozovat, odpadají možnosti používání uvedené v bodech 2.1, 2.2 a 2.3 v rámci bosch-diy.com, avšak nikoli nutně v rámci mobilní aplikace DIY & Garden.

Rozhodne-li se Bosch, že již komunitu 1-2-do.com nebude dále provozovat, odpadají možnosti používání uvedené v bodech 2.2 a 2.3 v rámci bosch-diy.com, avšak nikoli nutně v rámci mobilní aplikace DIY & Garden.  
Rozhodne-li se Bosch, že již mobilní aplikaci DIY & Garden nebude dále provozovat, odpadají možnosti používání uvedené v bodech 2.1, 2.2 a 2.3 v rámci mobilní aplikace, avšak nikoli nutně v rámci bosch-diy.com.
Dohody mezi společností Bosch a uživatelem o zpoplatněných službách, jako např. prodloužení záruky, zůstávají tímto nedotčeny.


10. Převod smlouvy

Společnost Bosch je oprávněna převést tuto smlouvu na přidružený podnik (§§ 15 n. AktG) společnosti Robert Bosch GmbH. O tomto převodu smlouvy informuje Bosch uživatele včas vhodným způsobem. Uživatel má v případě převodu smlouvy právo na zvláštní výpověď, která musí být společnosti Bosch písemně sdělena ve lhůtě čtyř (4) týdnů od sdělení o převodu smlouvy. Výpověď je účinná s okamžitou platností, nejdříve však k okamžiku převodu smlouvy.


11. Jiná ustanovení

11.1. Společnost Bosch není povinna udržovat stálou dostupnost aplikace (zcela nebo částečně). Bosch však usiluje o udržování co nejtrvalejší dostupnosti aplikace. Zejména požadavky na údržbu, bezpečnost nebo vytížení, jakož i události, které nejsou v moci společnosti Bosch (např. výpadky elektřiny, vyšší moc, poruchy veřejných komunikačních sítí), mohou vést ke krátkodobým poruchám nebo přechodnému zastavení poskytování služeb aplikace (zcela nebo částečně).

11.2. Smluvní vztahy mezi stranami podléhají právu Spolkové republiky Německo. Je-li zákazník spotřebitelem, platí tato volba práva, pouze pokud není znemožněna poskytovaná ochrana na základě nutných ustanovení práva státu, ve kterém má zákazník své obvyklé bydliště (princip výhodnosti). Platnost obchodního práva OSN (CISG) je vyloučena.

11.3. Jsou-li některá ustanovení těchto podmínek používání neplatná nebo neúplná, zůstává tím nedotčena platnost ostatních ustanovení.

11.4. Je-li uživatel podnikatelem ve smyslu § 14 BGB, právnickou osobou veřejného práva nebo veřejnoprávním fondem, je výhradním místem soudní příslušnosti pro všechny právní spory v souvislosti s těmito podmínkami používání Stuttgart v Německu. Totéž platí, pokud uživatel v Německu nemá obecné místo soudní příslušnosti nebo není známo sídlo či obvyklé bydliště v okamžiku podání žaloby.

11.5 Uživatel není oprávněn zcela nebo částečně se zříci svých povinností z těchto podmínek používání bez předchozího písemného souhlasu společnosti Bosch, který nesmí být neoprávněně odepřen.


12. Informace o řešení sporů u spotřebitelských smírčích orgánů

Evropská komise zajišťuje platformu pro online řešení sporů (OS). Tato platforma slouží jako výchozí místo pro mimosoudní řešení sporů, které se týkají povinností online kupních smluv a online smluv o poskytování služeb. Platforma je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Společnost Bosch není povinna účastnit se řešení sporů u spotřebitelského smírčího orgánu a rozhodla se proti dobrovolné účasti v tomto řízení.

Robert Bosch Power Tools GmbH