Záruka výrobce

(ke dni 13.04.2022)


Veškeré elektrické nářadí, pneumatické nářadí, měřicí přístroje a zahradní nářadí Bosch jsou pečlivě vyzkoušené, otestované a podrobené důkladné kontrole ve firemním oddělení pro kontrolu kvality Bosch. Společnost Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 LeinfeldenEchterdingen (dále jako „Bosch“ nebo „my“) proto poskytuje záruku na elektrické nářadí, pneumatické nářadí, měřicí přístroje, zahradní nářadí a veškeré elektrické výrobky (dále souhrnně jako „nářadí a přístroje“) podle následujících podmínek. Nároky kupujícího na odstranění vad vyplývající z kupní smlouvy s prodávajícím a zákonná práva nejsou touto zárukou dotčené.

1. Po dobu dvou let poskytujeme záruku podle následujících podmínek v případě vad nářadí a přístrojů, které jsou prokazatelně během záruční doby způsobené vadou materiálu nebo výrobní vadou. U nářadí a přístrojů, které se používají k podnikatelským nebo profesionálním účelům, činí záruční doba dvanáct měsíců. Záruční doba začíná plynout dnem koupě prvním odběratelem. Rozhodující je datum na originálu prodejního dokladu.

2. Záruku si můžete prodloužit celkem na tři roky (s výjimkou vysokofrekvenčního nářadí, průmyslových akumulátorových šroubováků, pneumatického nářadí, akumulátorů a nabíječek k nářadí pro kutili a zahrádkáře). Předpokladem je, že se do čtyř týdnů od zakoupení nářadí zaregistrujete online následujícím způsobem:

▪ Pokud se jedná o nářadí a přístroje pro domácí kutili a zahrádkáře, lze registraci provést na webové stránce www.mybosch-tools.com . Pokud se jedná o nářadí a přístroje pro profesionály, lze registraci provést na webové stránce www.bosch-professional.com/cz/cs/pro360/ pomocí desktopové verze PRO360 nebo v mobilním telefonu prostřednictvím aplikace PRO360, která je ke stažení v Google Play pro zařízení s operačním systémem Android a v Apple Store pro zařízení s operačním systémem iOS. Registrace je možná pouze tehdy, když budete souhlasit s uložením zadaných údajů.

▪ Pro registraci v uvedené lhůtě je rozhodující faktura nebo doklad prodejce, od kterého jste si nářadí a přístroje zakoupili. Proto je třeba uschovat prodejní doklad. Kopii prodejního dokladu můžete také uložit v aplikaci PRO360.

▪ Po dokončení registrace obdržíte certifikát. Také tento certifikát je nutný pro uplatnění záruky.
Certifikát je potřeba vytisknout a uschovat. Pokud používáte aplikaci PRO360, bude certifikát uchováván v digitálním podobě, bez nutnosti jeho okamžitého vytisknutí.

3. Ze záruky jsou vyloučeny:

▪ příslušenství;
▪ předváděcí nářadí a přístroje;
▪ díly podléhající opotřebení normálním používáním či jinému přirozenému opotřebení, jakož i vady nářadí a přístrojů způsobené normálním opotřebením nebo jiným přirozeným opotřebením;
▪ vady nářadí a přístrojů, způsobené nedodržením pokynů pro používání, používáním v rozporu s určeným účelem, abnormálními podmínkami prostředí, nepřiměřenými provozními podmínkami, přetížením nebo špatnou údržbou či ošetřováním;
▪ vady nářadí a přístrojů, způsobené použitím příslušenství, doplňků nebo náhradních dílů, které
nejsou originálními díly Bosch;
▪ nářadí a přístroje, u kterých byly provedeny změny nebo úpravy, a nářadí a přístroje, které byly
kompletně nebo částečně rozebrané;
▪ a dále nepatrné odchylky od požadovaných vlastností, nepodstatné pro hodnotu a použitelnost
nářadí a přístrojů.

4. Nároky plynoucí ze záruky se musí uplatnit během záruční doby. K tomu je potřeba reklamované nářadí či reklamovaný přístroj spolu s kopií prodejního dokladu, na kterém musí být uvedeno datum prodeje a označení produktu, a příp. certifikát předložit nebo zaslat prodejci či servisu, kteří jsou uvedeni v návodu k použití. Pokud nářadí nebo přístroj posíláte prodejci nebo servisu sami, hradíte náklady na dopravu a nesete přepravní riziko.

5. Odstranění vad, u kterých uznáme, že se na ně vztahuje záruka, se uskutečňuje tak, že vadné nářadí či přístroje podle našeho rozhodnutí bezplatně opravíme nebo vyměníme za bezvadné nářadí či bezvadný přístroj (resp. následujícím modelem). Vyměněné nářadí nebo přístroje přecházejí do našeho vlastnictví.

6. Jiné nároky než právo na odstranění vad nářadí nebo přístroje, které je uvedené v těchto záručních podmínkách, z naší záruky nevyplývají. Zejména nemáte nárok na poskytnutí náhradního nářadí nebo přístroje po dobu opravy.

7. Záruční plnění není důvodem k prodloužení nebo obnovení záruční doby.

8. Postoupení nároků z této záruky je vyloučené. Tuto záruku nelze uplatnit na zakoupené použité výrobky. Tato záruka platí pro nářadí a přístroje, které jsou zakoupené v Evropské unii (včetně Velké Británie, Norska, Švýcarska) a tam se používají.

Na tuto záruku se vztahuje německé právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (CISG). Tato volba práva vás nezbavuje ochrany, kterou vám poskytují ustanovení, od nichž se nelze podle práva státu, ve kterém máte obvyklý pobyt, smluvně odchýlit (zásada příznivějšího
ustanovení).

Robert Bosch Power Tools GmbH
70738 Stuttgart
Germany