Informace k ochraně osobních údajů


1.    Informace k ochraně osobních údajů

Společnost Bosch Power Tools GmbH (dále „Bosch Power Tools“, resp. „my“, „nám“, „nás“ atd.) vám děkuje za návštěvu svých internetových stránek a mobilních aplikací (společně také „online nabídka“) a váš zájem o svůj podnik a výrobky.


2.    Bosch Power Tools respektuje vaše soukromí

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů i zabezpečení všech obchodních údajů mají pro nás vysokou důležitost, kterou zohledňujeme v našich obchodních procesech. Osobní údaje získané při vaší návštěvě naší online nabídky zpracováváme jako důvěrné informace a pouze v souladu se zákonnými ustanoveními.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost a zabezpečení informací jsou důležitou součástí politiky naší firmy.


3.    Odpovědný subjekt

Subjektem odpovědným za zpracování vašich údajů je firma Bosch Power Tools, výjimky jsou vysvětleny v těchto informacích k ochraně osobních údajů.

Naše kontaktní údaje jsou následující:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.


4.    Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

4.1    Kategorie zpracovaných údajů

Zpracovávají se tyto kategorie údajů:

•    Komunikační údaje (např. jméno, telefon, e-mail, adresa, IP adresa)
•    Plánovací a řídicí údaje
•    Údaje o pohybu

4.2    Zásady

Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy např. jméno, adresa, telefonní čísla, e-mailové adresy, údaje smluv, objednávek a vyúčtování, které jsou výrazem identity osoby.

Získáváme, zpracováváme a používáme osobní údaje (včetně IP adres) pouze v případě, že pro to existuje právní základ nebo jste nám k tomu, např. v rámci registrace, poskytli souhlas.

4.3    Účely zpracování a právní základy

Vaše osobní údaje zpracováváme my a námi pověření poskytovatelé služeb k následujícím účelům:

4.3.1    Poskytnutí této online nabídky

(Právní základ: Plnění smlouvy. Zde platí následující podmínky užívání .

4.3.2    Odpovědi na otázky uživatelů prostřednictvím kontaktního formuláře

Právní základy: Náš převažující oprávněný zájem na marketingu a zlepšování našich výrobků a služeb, pokud to probíhá v souladu s právními předpisy o ochraně údajů, resp. plnění smlouvy, resp. souhlas.

4.3.3    K určení chyb a z bezpečnostních důvodů

(Právní základ: Splnění našich zákonných povinností v oblasti bezpečnosti a zabezpečení dat a oprávněný zájem na odstranění chyb a o bezpečnost našich nabídek.)

4.3.4    Vlastní a cizí reklamy, jakož i průzkum trhu a měření dosahu v zákonem přípustném rozsahu, resp. na základě souhlasu.

(Právní základ: Souhlas / oprávněný zájem z naší strany o přímý marketing, pokud se děje v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a hospodářské soutěži.)

4.3.5    Ankety týkající se výrobků, resp. zákazníků e-mailem a/nebo telefonem, pokud s tím výslovně souhlasíte.

(Právní základ: Souhlas)

4.3.6    Provádění výherních soutěží nebo slevových akcí podle příslušných výherních nebo slevových podmínek.

(Právní základ: Plnění smlouvy)

4.3.7    Zasílání informačního zpravodaje se souhlasem příjemce e-mailem, resp. SMS/MMS.

(Právní základ: Souhlas).

4.3.8    Ochranu a hájení našich práv

(Právní základ: Oprávněný zájem z naší strany o uplatnění a hájení našich práv).

4.4    Registrace

Chcete-li využívat služeb, které vyžadují uzavření smlouvy, zaregistrujte se prosím. V rámci registrace shromažďujeme osobní údaje potřebné pro uzavření a plnění smlouvy (např. křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa) a příp. další údaje na dobrovolné bázi. Povinné údaje jsou označeny *.

4.5    Soubory protokolů

Při každém použití internetu zasílá váš internetový prohlížeč automaticky určité informace, které ukládáme v tzv. souborech protokolů.

Soubory protokolů na dobu 7 dnů ukládáme k určení chyb a z bezpečnostních důvodů (např. k objasnění útoků) a poté vymažeme. Soubory protokolů, u kterých je uchování nezbytné k důkaznímu řízení, nejsou vymazány až do konečného objasnění daného případu a mohou být v jednotlivém případě předány vyšetřovacím orgánům.

V souborech protokolů se ukládají následující informace:

-    IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, ze kterého probíhá přístup na online nabídku;
-    internetová adresa webových stránek, ze kterých byla vyvolána online nabídka (tzv. origin-URL nebo referer-URL);
-    název poskytovatele služby, pomocí které se uskutečnil přístup na online nabídku;
-    název vyvolaných souborů nebo informací;
-    datum, čas a trvání vyvolání;
-    objem přenesených dat;
-    operační systém a informace k použitému internetovému prohlížeči včetně instalovaných doplňků (add-ons) (např. Flash Player);
-    kód stavu http (např. „dotaz úspěšný“ nebo „požadovaný soubor nebyl nalezen“).

4.6    Děti

Tato online nabídka není určená pro děti mladší 16 let.

4.7    Předání údajů jiným odpovědným subjektům

Vaše osobní údaje předáváme jiným odpovědným subjektům zásadně pouze v případě, že je to nutné k plnění smlouvy, máme my nebo třetí strana oprávněný zájem na předání údajů nebo je k dispozici váš souhlas s předáním. Podrobnosti o právních základech a příjemcích resp. kategoriích příjemců jsou uvedeny v části Účely zpracování a právní základy.

Kromě toho lze údaje předat jiným odpovědným subjektům, pokud jsme k tomu vázáni platnými zákony nebo na základě vykonatelného úředního nebo soudního nařízení.

4.7.1    Poskytovatelé služeb (obecně)

Externí poskytovatele služeb pověřujeme úlohami jako marketingové služby, programování, datový hosting a služby horké linky. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně kontrolujeme jejich činnost, především jejich pečlivé zacházení s daty u nich uloženými a zabezpečení těchto dat. Všechny poskytovatele služeb jsme zavázali k zachování důvěrnosti a dodržování platných zákonů. Poskytovatelem služeb mohou být také jiné společnosti skupiny Bosch.

4.8    Doba uložení; lhůty pro uchovávání

Vaše údaje ukládáme zásadně po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí naší online nabídky a s ní spojených služeb, resp. máme oprávněný zájem údaje dále ukládat (např. můžeme mít také po splnění smlouvy ještě oprávněný zájem na poštovním marketingu). Poté vymažeme vaše osobní údaje s výjimkou údajů, které musíme dále uchovávat kvůli plnění právních povinností (např. jsme na základě lhůt pro uchování dokladů v souladu s daňovým a obchodním právem povinni předložit v určitém období úřadům dokumenty jako smlouvy a faktury).


5.    Výherní soutěže

Účastníte-li se naší výherní soutěže, používáme vaše údaje k informování o výhrách a pro účely reklamy na naše výrobky v zákonem přípustném rozsahu, resp. na základě příslušného souhlasu. Podrobné informace o výherních soutěžích najdete v příslušných podmínkách účasti.


6.    Používání cookies

V rámci poskytování naší online nabídky se mohou používat cookies a sledovací mechanismy.
Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě online nabídky mohou ukládat na vašem koncovém zařízení.

Při sledování se mohou používat různé technologie. Zpracováváme informace zejména v rámci pixelové technologie, resp. analýzy souboru protokolu.

6.1    Kategorie

Rozlišujeme cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online nabídky, a cookies a sledovací mechanismy, které nejsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online nabídky.
Používání online nabídky je obecně možné bez cookies, které slouží jiným než technickým účelům.

6.1.1    Technicky nutné cookies

Technicky nutnými cookies rozumíme cookies, bez kterých nelze zabezpečit technické poskytování online nabídky. Sem patří např. cookies, které ukládají data pro zabezpečení bezproblémového přehrávání video- a audioobsahů.

Tyto cookies se po ukončení návštěvy smažou.

6.1.2    Cookies a sledovací mechanismy, které nejsou technicky nutné

Tyto cookies a sledovací mechanismy používáme pouze tehdy, pokud jste nám k tomu předem udělili souhlas. Výjimku představuje cookie, který ukládá aktuální stav vašeho nastavení soukromí (výběrový cookie). Ten se ukládá na základě oprávněného zájmu.

Tyto cookies a sledovací mechanismy rozdělujeme do dvou podkategorií:

6.2    Komfortní cookies

Tyto cookies usnadňují obsluhu a umožňují komfortní surfování v rámci naší online nabídky, např. mohou být v těchto cookies uložená vaše jazyková nastavení.

6.3    Marketingové cookies a sledovací mechanismy

Obecně

Používání marketingových cookies a sledovacích mechanismů nám a našim partnerům umožňuje, abychom vám zobrazovali nabídky na základě vašich zájmů, které vycházejí z analýzy vašeho uživatelského chování:

-    Statistika:

Používáním statistických nástrojů např. měříme, kolikrát jste si vyvolali stránku.

-    Měření konverzí:

Naši partneři s měřením konverzí uloží ve vašem počítači cookie („cookie pro měření konverzí“), jakmile se dostanete přes inzerát příslušného partnera na naši webovou stránku. Tyto cookies zpravidla za 30 dnů ztrácejí platnost. Pokud navštívíte určité naše stránky a cookie ještě neztratil platnost, můžeme my a příslušný partner s měřením konverzí poznat, že určitý uživatel kliknul na inzerát a byl tak přesměrován na naši stránku. To může probíhat i mezi jednotlivými zařízeními. Informace získané pomocí cookies pro měření konverzí slouží k tomu, aby se vytvářely statistiky konverzí a zjišťoval se celkový počet uživatelů, kteří kliknuli na příslušný inzerát a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro měření konverzí.

-    Pluginy sociálních sítí

Na některých stránkách naší online nabídky jsou začleněné obsahy a služby jiných poskytovatelů (např. Facebook, Twitter), kteří mohou používat cookies a aktivní komponenty. Bližší informace k pluginům sociálních sítí najdete v části Pluginy sociálních sítí.

-    Retargeting

Tyto nástroje vytvářejí pomocí reklamních cookies, resp. reklamních cookies třetích osob, takzvaných web beacons (neviditelné obrázky, které se nazývají také pixely nebo pixelové tagy) nebo srovnatelných technologií uživatelské profily. Ty slouží pro reklamu podle zájmů a dále pro řízení frekvence, s jakou vidí uživatel určité inzeráty. Za zpracování údajů v souvislosti s těmito nástroji zodpovídá příslušný poskytovatel. Poskytovatelé těchto nástrojů předávají informace k výše uvedeným účelům případně také třetím osobám. Seznamte se v této souvislosti s informacemi o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele.

Upozorňujeme, že při používání těchto nástrojů může případně probíhat také předávání vašich údajů příjemci mimo EHP, kde neexistuje přiměřená úroveň ochrany osobních údajů podle GDPR (např. USA). Podrobnosti k tomu najdete v následujícím popisu jednotlivých marketingových nástrojů.

6.3.1    Monetate

Název: Monetate
Poskytovatel: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Funkce: Cookie umí zjistit, jak se uživatel choval nad rámec jednotlivých stránek, UX testování

6.3.2    Google Analytics

Název: Google Analytics
Poskytovatel: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Funkce: Analýza chování uživatelů (zobrazení stránek, počet návštěvníků a návštěv, stahování), vytváření pseudonymizovaných uživatelských profilů na základě informací přihlášených uživatelů Googlu s přesahem mezi jednotlivými zařízeními (cross-device-tracking), doplňování pseudonymizovaných uživatelských údajů o specifické informace pro příslušné cílové skupiny poskytované společností Google, retargeting, UX testování, měření konverzí a retargeting ve spojení s Google Ads.

6.3.3    Tealium

Název: Tealium

Poskytovatel: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkce: Správa štítků webových stránek prostřednictvím rozhraní, vkládání kódů programů na našich webových stránkách

6.4    Správa cookies a sledovací mechanismy

V prohlížeči a/nebo v našich nastaveních soukromí můžete spravovat svoje cookies a nastavení sledovacích mechanismů.

Upozornění: Nastavení, která provedete, se vztahují vždy k příslušnému používanému prohlížeči.

6.4.1    Zakázání všech cookies

Pokud si přejete zakázat všechny cookies, jděte do nastavení ve svém prohlížeči a deaktivujte ukládání cookies. Upozorňujeme, že to může mít negativní vliv na funkce webové stránky.

6.4.2    Správa vašich nastavení ohledně cookies a sledovacích mechanismů, které nejsou technicky nutné

Když navštívíte naše internetové stránky, budete v hlavičce pro cookies dotázáni, zda nám udělíte svůj souhlas s používáním komfortních cookies a marketingových cookies, resp. sledovacích mechanismů.

V našich nastaveních soukromé sféry můžete již poskytnuté svolení s účinností pro budoucnost odvolat nebo nám poskytnout svolení k pozdějšímu okamžiku.


7.    Pluginy sociálních sítí

V naší online nabídce používáme tzv. pluginy různých sociálních sítí, které podrobně popisujeme v této části.
Při používání pluginů váš internetový prohlížeč vytváří přímé spojení se servery příslušné sociální sítě. Příslušný poskytovatel tak získává informace, že váš internetový prohlížeč vyvolal příslušnou stránku naší online nabídky, i když nemáte uživatelský účet u poskytovatele nebo jste se k němu právě nepřihlásili. Soubory protokolů (včetně IP adresy) jsou přitom vaším internetovým prohlížečem přímo předány a příp. uloženy na server příslušného poskytovatele. Poskytovatel, resp. jeho server může mít stanoviště mimo EU, resp. EHP (např. v USA).

Pluginy představují samostatné rozšíření poskytovatelů sociálních sítí. Nemáme tedy žádný vliv na rozsah údajů zjišťovaných a ukládaných prostřednictvím pluginů poskytovatelů sociálních sítí.

Účel a rozsah zjišťování, dalšího zpracování a využívání údajů sociální sítí, jakož i vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí jsou uvedeny v informacích k ochraně osobních údajů příslušné sociální sítě.

Nechcete-li, aby poskytovatelé sociálních sítí získávali a příp. ukládali, resp. dále používali údaje přes tuto online nabídku, neměli byste příslušné pluginy používat.

7.1    Pluginy společnosti Facebook

Facebook provozuje na adrese www.facebook.com společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA a na adrese www.facebook.de společnost Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Přehled pluginů společnosti Facebook a jejich vzhled najdete zde: http://developers.facebook.com/plugins; informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Facebook najdete zde: http://www.facebook.com/policy.php.

7.2    Pluginy společnosti Twitter

Twitter je provozován společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Přehled pluginů společnosti Twitter a jejich vzhled najdete zde: https://twitter.com/about/resources/buttons; informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Twitter najdete zde: https://twitter.com/privacy.

7.3    Pluginy společnosti Instagram

Instagram je provozován společností Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Přehled pluginů společnosti Instagram a jejich vzhled najdete zde: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Instagram najdete zde: https://help.instagram.com/155833707900388/.

7.4     Pluginy společnosti Pinterest

Instagram provozuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Přehled pluginů společnosti Instagram a jejich vzhled najdete zde: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Instagram najdete zde: https://help.instagram.com/155833707900388/.


8.    Informační zpravodaj s přihlášením; právo na odvolání

V rámci naší online nabídky si můžete předplatit informační zpravodaj. Používáme k tomu tzv. postup „double opt-in“, podle kterého vám zašleme informační zpravodaj e-mailem, mobilními informačními službami (např. WhatsApp), SMS nebo push zprávami, pokud nám předem klepnutím na odkaz ve zprávě výslovně potvrdíte aktivaci služby informačního zpravodaje. Rozhodnete-li se později odběr informačních zpravodajů zrušit, můžete předplatné zrušením souhlasu kdykoli ukončit. Zrušení zasílání informačního zpravodaje e-mailem se provádí přes odkaz připojený v informačním zpravodaji, příp. v administrativních nastaveních příslušné online nabídky. Alternativně nás kontaktujte na základě údajů v části Kontakt.


9.    Externí odkazy

Naše online nabídka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – s námi nepropojených poskytovatelů. Po kliknutí na odkaz již nemáme vliv na shromažďování, zpracování a použití osobních údajů přenesených třetím stranám kliknutím na odkaz (jako např. IP adresa nebo URL stránky, na které se odkaz nachází), protože přirozeně nemáme kontrolu nad jednáním třetích stran. Za zpracování osobních údajů třetími stranami neneseme odpovědnost.


10.    Bezpečnost

Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení aplikovatelných zákonů o ochraně osobních údajů.

Provádíme všechna nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany a pro ochranu námi spravovaných údajů především před riziky náhodného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, modifikace nebo neoprávněného zveřejnění a neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.


11.    Práva uživatelů

K uplatnění svých práv použijte prosím údaje v části Kontakt. Přitom zajistěte, abychom mohli jednoznačně identifikovat vaši osobu.

Právo na informace a právo na přístup k informacím:

Máte právo získat od nás informace týkající se zpracování vašich údajů. K tomu můžete uplatnit právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme.

Právo na opravu a právo na výmaz:

Můžete od nás vyžadovat, abychom – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – opravili nesprávné údaje k vaší osobě nebo abychom vaše údaje vymazali.

To neplatí pro údaje nezbytné pro účely vyúčtování a účetnictví nebo pro údaje, na které se ze zákona vztahuje povinnost uchovávání. Pokud není přístup k takovým údajům potřeba, jejich zpracování se omezí (viz níže).

Omezení zpracování:

Můžete od nás vyžadovat, abychom omezili zpracování vašich údajů – pokud jsou splněny zákonné předpoklady.

Přenositelnost údajů:

Dále máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, předané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, příp. – je-li to technicky proveditelné – požadovat, aby byly předány třetí straně.

11.1    Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na úřad na ochranu osobních údajů, pod jehož příslušnost podle svého bydliště či spolkové země spadáte, nebo na úřad na ochranu osobních údajů, pod jehož příslušnost spadáme. To je:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Adresa:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
NĚMECKO

Poštovní adresa:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
NĚMECKO

Tel.: +49 711/615541-0
Fax: +49 711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


12.    Změna informací k ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše bezpečnostní opatření a opatření na ochranu osobních údajů. V takových případech upravíme také naše informace k ochraně osobních údajů. Proto berte na zřetel vždy aktuální verzi našich informací k ochraně osobních údajů.


13.    Kontakt

Pokud nás chcete kontaktovat, jsme k zastižení na adrese uvedené v části „Odpovědný subjekt“.

Pro uplatnění svých práv a oznámení porušení ochrany osobních údajů použijte následující odkaz:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

V případě podnětů a stížností ohledně zpracování vašich osobních údajů vám doporučujeme obrátit se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NĚMECKO

nebo

e-mail: DPO@bosch.com

 

Stav: 10. 10. 2019