Zásady ochrany osobních údajů


1.    Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Bosch Power Tools GmbH (dále jako „Bosch“ nebo „my“) vás vítá na svých internetových stránkách a mobilních aplikacích (společně také jako „Online nabídky“). Děkujeme vám za zájem o naši společnost a naše produkty.


2.    Společnost Bosch Power Tools respektuje vaše soukromí.

Ochrana vašich osobních údajů během jejich zpracování a bezpečnost všech podnikových údajů jsou pro nás velmi důležité. Osobní údaje, které byly během vaší návštěvy našich Online nabídek shromážděny, zpracováváme důvěrným způsobem a v souladu s právními předpisy.

Ochrana údajů a bezpečnost informací jsou součástí našich firemních zásad.


3.    Správce údajů

Společnost Bosch Power Tools GmH je správcem údajů odpovědným za zpracování vašich údajů; výjimky jsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Naše kontaktní údaje jsou:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY, kontakt@bosch.de.


4.    Shromažďování, zpracování a využití osobních údajů

4.1    Zpracovávané kategorie údajů

Zpracováváme následující kategorie údajů:

•    Komunikační údaje (např. jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa, IP adresa)
•    Údaje o plánování a regulaci
•    Transakční údaje

4.2    Zásady

Osobní údaje zahrnují všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, mezi které patří např. jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, smluvní kmenová data nebo účetní a platební údaje, které vyjadřují totožnost osoby.

Osobní údaje (včetně IP adres) shromažďujeme, zpracováváme a využíváme pouze tehdy, existuje-li k tomu zákonný právní základ nebo pokud jste udělili souhlas se zpracováním nebo použitím osobních údajů v této věci, např. prostřednictvím registrace.

4.3    Účely a právní základ zpracování

My a námi pověření poskytovatelé služeb zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely zpracování:

4.3.1    Poskytování těchto Online nabídek

(právní základ: plnění smluvních povinností. Platí následující podmínky: Odkaz ).

4.3.2    Odpovědi na žádosti uživatelů v rámci kontaktního formuláře

(právní základ: plnění smluvních povinností nebo oprávněný zájem na zlepšování produktů / služeb)

4.3.3    Řešení výpadků služeb a z bezpečnostních důvodů

(právní základ: plnění našich zákonných povinností v rámci bezpečnosti údajů a oprávněný zájem na řešení výpadků služeb a na ochraně našich nabídek)

4.3.4    Ochrana a obhajoba našich práv

(právní základ: oprávněný zájem z naší strany na ochraně a obhajobě našich práv)

4.3.5    Propagace vlastními prostředky a jinými stranami a dále průzkum trhu a analýza dosahu prováděné v zákonném rámci nebo na základě souhlasu

(právní základ: souhlas / oprávněný zájem z naší strany na přímém marketingu v souladu s legislativou v oblasti ochrany osobních údajů a ochrany hospodářské soutěže)

4.3.6    Průzkumy o produktech nebo zákaznické průzkumy prováděné prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky a podmíněné vaším předchozím výslovným souhlasem

(právní základ: souhlas)

4.3.7    Slosování o ceny nebo slevové kampaně dle příslušných podmínek slosování o ceny nebo slevových kampaní

(právní základ: plnění smluvních povinností).

4.3.8    Zasílání newsletterů e-mailem nebo pomocí SMS/MMS podmíněné souhlasem příjemce

(právní základ: souhlas)

4.4    Registrace

Pokud si přejete využít nebo získat přístup k výhodám, kde je vyžadováno uzavření a plnění smlouvy, požadujeme vaši registraci. Při vaší registraci shromažďujeme osobní údaje nutné pro uzavření smlouvy (např. jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, pokud je to relevantní, podrobnosti o upřednostňovaném způsobu platby nebo o majiteli účtu) a rovněž, pokud je to relevantní, další údaje na dobrovolné bázi. Povinné informace jsou označeny *.

4.5 Registrace prostřednictvím centrálního Bosch ID

K našim online nabídkám se můžete registrovat [výhradně] pomocí centrálního Bosch ID. Centralizované Bosch ID vytvořila společnost Bosch.IO GmbH pro skupinu Bosch, aby společným uživatelům umožnila využívat nabídky jiných společností ze skupiny pomocí centralizovaných aplikačních dat a aby zvýšila bezpečnost údajů.

 

Za poskytování této služby jednotného přihlášení odpovídá Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, Německo („BIO“).

 

Pokud chcete požádat o centralizované Bosch ID, budou platit obecné podmínky použití pro registraci a užití centralizovaného Bosch ID a oznámení o ochraně osobních údajů společnosti BIO.

 

Po úspěšné registraci můžete registrační údaje použité k centralizovanému Bosch ID využít také k registraci k této online nabídce. Za tímto účelem poskytneme šablonu společnosti BIO pro registraci k centralizovanému Bosch ID. BIO poté potvrdí vaše oprávnění a poskytne nám kmenová data, která jsou požadovaná k využití našich nabídek (např. příjmení, jméno, datum narození, název společnosti, e-mailovou adresu, telefonní čísla, poštovní adresu). Vaše heslo nám nebude sděleno.

 

O dalších předáních údajů v rámci skupiny Bosch v souvislosti s centralizovaným Bosch ID si můžete přečíst v oznámení o ochraně osobních údajů. Zrušením registrace můžete kdykoli zrušit svou uživatelskou dohodu týkající se centralizovaného Bosch ID. Za tímto účelem klikněte na odkaz https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration.

4.6 Soubory protokolu

Při každém použití internetu váš prohlížeč přenáší určité informace, které ukládáme do tzv. souborů protokolu.

Soubory protokolu ukládáme, abychom mohli zjistit výpadky služby, a z bezpečnostních důvodů (např. k prošetření případných pokusů o útok) po dobu 7 dnů, a poté je mažeme. Soubory protokolu, které je třeba uchovávat pro důkazní účely, nevymažeme, dokud nebude příslušný incident vyřešen, a tyto soubory mohou být v nezbytných případech předány vyšetřujícím orgánům.

V souborech protokolu jsou uloženy následující informace:

-    IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení používaného k přístupu k Online nabídce;
-    internetové adresa webových stránek, z nichž probíhá přístup k Online nabídce (tzv. původní URL nebo referující URL);
-    název poskytovatele služby, který byl využit k přístupu k Online nabídce;
-    název souborů nebo informací, ke kterým proběhl přístup;
-    datum a čas a rovněž trvání získávání údajů;
-    množství přenesených dat;
-    operační systém a informace o použitém internetovém prohlížeči, včetně nainstalovaných rozšíření (např. přehrávač Flash);
-    http stavový kód (např. „Požadavek byl úspěšný“ nebo „Požadovaný soubor nebyl nalezen“).

4.7    Děti

Tato online nabídka není určena dětem mladším 16 let.

4.8    Předávání údajů jiným správcům

V zásadě jsou vaše osobní údaje předávány jiným správcům pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění smluvní povinnosti, nebo pokud my sami nebo třetí strana máme na takovém předání oprávněný zájem nebo pokud jste k tomu dali svůj souhlas. Informace týkající se právního základu a příjemců nebo kategorií příjemců naleznete v oddíle Účely zpracování a právní základ.

Kromě toho mohou být údaje předávány dalším správcům, pokud jsme povinni tak učinit na základě zákonných předpisů nebo vymahatelných správních nebo soudních příkazů.

4.8.1    Poskytovatelé služeb (obecně)

Do úkolů, jako je programování a služby datového hostingu, zapojujeme externí poskytovatele služeb. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně je sledujeme, zejména pokud jde o jejich pečlivé nakládání s údaji, které uchovávají, a jejich ochranu. Všichni poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat zákonné předpisy. Poskytovateli služeb mohou být také jiné společnosti ze skupiny Bosch.

4.9    Předávání údajů příjemcům mimo EHP

Osobní údaje můžeme předávat příjemcům mimo EHP nacházejícím se v tzv. třetích zemích. V těchto případech před předáním zajistíme, aby příjemce údajů buď poskytoval odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, nebo abyste k předání poskytli souhlas.

Máte právo obdržet přehled příjemců z třetích zemí a kopii konkrétně sjednaných ustanovení zajišťujících odpovídající úroveň ochrany. K tomuto účelu prosím využijte prohlášení v oddíle Kontakty.

4.10    Doba uchování

V zásadě uchováváme vaše údaje po dobu nezbytnou k poskytnutí našich Online nabídek a souvisejících služeb nebo dokud trvá náš oprávněný zájem na uložení údajů (např. můžeme mít po splnění svých smluvních povinností oprávněný zájem na marketingu prostřednictvím pošty). Ve všech ostatních případech vaše osobní údaje vymažeme s výjimkou údajů, které jsme povinni uchovávat pro účely splnění zákonných povinností (např. v zájmu dodržení období uchování dle daňových a obchodních předpisů jsme povinni mít k dispozici určité dokumenty, jako jsou například smlouvy nebo faktury).


5.    Slosování o ceny

V případě, že se zúčastníte některého z našich slosování o ceny, využijeme vaše osobní údaje, abychom vás informovali o případné výhře, a za účelem propagace našich produktů v rozsahu povoleném zákonem nebo nebo vaším souhlasem. Informace o slosováních o ceny najdete v příslušných podmínkách účasti.


6.    Používání souborů cookies

V souvislosti s našimi online službami mohou být využívány soubory cookies a sledovací mechanismy.

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být při návštěvě našich online služeb uloženy ve vašem zařízení.

Sledování je možné pomocí různých technologií. Informace zpracováváme zejména pomocí pixelové technologie nebo během analýzy souborů protokolů.

6.1    Kategorie

Rozlišujeme mezi soubory cookies, které jsou nezbytné pro technické funkce online služeb, a soubory cookies a sledovacími mechanismy, které pro technické funkce online služeb nezbytné nejsou.

Obecně je možné využívat online služby bez jakýchkoliv souborů cookies, které slouží netechnickým účelům.

6.1.1    Technicky nezbytné soubory cookies

Technicky nezbytnými soubory cookies máme na mysli soubory cookies, bez nichž nelze zajistit technické poskytování online služby. Tyto soubory zahrnují např. soubory cookies, které ukládají data, aby zajistily plynulé přehrávání videa nebo zvuku.

Tyto soubory cookies budou po opuštění webu smazány.

6.1.2    Soubory cookies a sledovací mechanismy, které nejsou technicky nezbytné

Soubory cookies a sledovací mechanismy používáme pouze tehdy, pokud jste nám k tomu v každém případě poskytli předchozí souhlas. S výjimkou souboru cookie, který ukládá současný stav vašeho nastavení soukromí (selection cookie). Tento soubor cookie je nastaven na základě oprávněného zájmu.
V souvislosti s těmito soubory cookies a sledovacími mechanismy rozlišujeme mezi dvěma podkategoriemi:

6.2    Cookies pro usnadnění (comfort cookies)

Tyto soubory cookies usnadňují fungování, a tím vám umožňují prohlížet si naši online službu pohodlněji: tyto soubory cookies mohou zahrnovat např. vaše jazyková nastavení.

Marketingové cookies a sledovací mechanismy

Obecné

Pomocí marketingových souborů cookies a sledovacích mechanismů vám spolu s našimi partnery můžeme zobrazovat nabídky na základě vašich zájmů, které jsme vyhodnotili analýzou vašeho uživatelského chování:

- Statistika:

Pomocí statistických nástrojů měříme např. počet zobrazení stránek.

- Sledování konverzí:

Naši partneři v oblasti sledování konverzí umístí na váš počítač soubor cookie („konverzní cookie“), pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy příslušného partnera. Tyto soubory cookies jsou běžně po 30 dnech neplatné. Pokud navštívíte určité stránky na našich webových stránkách a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme spolu s příslušným partnerem v oblasti konverze rozpoznat, že určitý uživatel klikl na reklamu, čímž byl přesměrován na naše stránky. Toto lze provádět také napříč několika zařízeními. Informace získané pomocí konverzního cookie slouží k získávání statistiky o konverzích a k zaznamenávání celkového počtu uživatelů, kteří klikli na příslušnou reklamu a byli přesměrování na webové stránky s tagem pro sledování konverze.

- Retargeting:

Tyto nástroje vytvářejí uživatelské profily pomocí reklamních souborů cookies nebo reklamních souborů cookies třetích stran, tzv. „web beacons“ (transparentní grafika, které se také říká pixely nebo sledovací pixely) nebo pomocí obdobných technologií. Tyto soubory jsou využívány pro reklamu na základě zájmů a ke kontrole četnosti, s jakou si uživatel prohlíží určité reklamy. Příslušný poskytovatel je správcem odpovědným za zpracování údajů v souvislosti s tímto nástrojem. Poskytovatelé nástrojů mohou pro výše uvedené účely rovněž poskytnout informace třetím stranám. V této souvislosti se prosím seznamte s oznámením o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele.

Upozorňujeme, že používání těchto nástrojů může zahrnovat předávání vašich údajů příjemcům mimo EHP, kde není zajištěna adekvátní úroveň ochrany osobních údajů dle nařízení GDPR (např. v USA). Bližší informace naleznete v následujícím popisu jednotlivých marketingových nástrojů.

6.2.1    Monetate

Název: Monetate
Poskytovatel: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Funkce: Tento soubor cookie může sledovat chování napříč webovými stránkami, testování zákaznické zkušenosti

6.2.2    Google Analytics

Název: Google Analytics
Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funkce: Analýza chování uživatelů (vyhledání stránky, počet uživatelů a návštěv, stažení), vytvoření pseudonymních uživatelských profilů na základě informací napříč zařízeními přihlášených uživatelů Google (sledování napříč zařízeními), obohacení pseudonymních uživatelských dat o informace specifické pro cílovou skupinu poskytnuté společností Google, retargeting, testování uživatelské zkušenosti, sledování konverzí a retargeting v souvislosti s Google Ads

6.2.3    Tealium

Název: Tealium
Poskytovatel: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkce: Správa tagů webových stránek prostřednictvím uživatelského rozhraní, integrace programových kódů na našich webových stránkách

6.2.4    Hotjar

Název: Hotjar
Poskytovatel: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
Funkce: Soubory cookies mohou sledovat, jak si uživatelé prohlížejí různé stránky; vytváření teplotních map, nahrávání relace, průzkumy/ankety

6.3    Správa souborů cookie a sledovacích mechanismů

Své nastavení souborů cookies a mechanismů sledování můžete spravovat v prohlížeči nebo v nastavení soukromí.

Poznámka: Vámi zvolená nastavení se vztahují pouze na prohlížeč používaný v daném případě.

6.3.1    Deaktivace všech souborů cookies

Pokud si přejete deaktivovat všechny soubory cookies, deaktivujte je v nastavení vašeho prohlížeče. Upozorňujeme, že to může mít vliv na funkčnost webu.

6.3.2    Správa vašeho nastavení ohledně souborů cookies a sledovacích mechanismů, které nejsou technicky nezbytné

Při návštěvě našich webových stránek se vás ve speciálním okně zeptáme, zda souhlasíte s naším používáním veškerých souborů comfort cookies, marketingových cookies a sledovacích mechanismů.

V nastavení soukromí můžete odvolat souhlas s účinností v budoucnosti nebo udělit souhlas později.


7.    Zásuvné moduly sociálních sítí

V našich online nabídkám používáme tzv. zásuvné modely sociálních sítí z různých sociálních sítí. V tomto oddíle jsou jednotlivě popsány.

Při využití zásuvných modulů vytvoří váš internetový prohlížeč přímé připojení k příslušnému serveru sociální sítě. Tímto příslušný poskytovatel obdrží informace, že váš internetový prohlížeč z dané stránky navštívil naše

Online nabídky – i když nemáte u tohoto poskytovatele uživatelský účet nebo jste od svého účtu právě odhlášeni. Soubory protokolu (včetně IP adresy) jsou v tomto případě přímo přenášeny z vašeho internetového prohlížeče na server příslušného uživatele, kde mohou být uloženy. Poskytovatel nebo jeho server se může nacházet mimo EU nebo EHP (např. ve Spojených státech).

Zásuvné moduly jsou samostatnými rozšířeními poskytovatelů sociálních sítí. Z tohoto důvodu nejsme schopni ovlivnit rozsah dat shromažďovaných a ukládaných těmito zásuvnými moduly.

Účel a rozsah shromažďování, pokračující zpracování a využití údajů sociálními sítěmi a rovněž vaše práva a možnosti nastavení v oblasti ochrany soukromí lze nalézt v příslušných oznámeních o ochraně osobních údajů provozovatele sociální sítě.

Pokud si nepřejete, aby poskytovatelé sociálních sítí obdrželi a případně ukládali a využívali údaje, neměli byste příslušné zásuvné moduly používat.

7.1    Zásuvné moduly Facebook

Facebook je provozován na adresách wwww.facebook.com společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, a www.facebook.de společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jako „Facebook“). Přehled zásuvných modulů Facebook a jejich vzhled naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins; informace o ochraně osobních údajů na Facebooku naleznete zde: http://www.facebook.com/policy.php.

7.2    Zásuvné modely Twitter

Twitter je provozován společností Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, Irsko (dále jako „Twitter“). Přehled zásuvných Twitter a jejich vzhled naleznete zde: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html; informace o ochraně osobních údajů na Twitteru naleznete zde: https://twitter.com/privacy.

7.3    Zásuvné moduly Instagram

Instagram je provozován společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jako „Instagram“). Přehled zásuvných modelů Instagram a jejich vzhled naleznete zde: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; informace o ochraně osobních údajů na Instagramu naleznete zde: https://help.instagram.com/155833707900388/.

7.4    Pluginy Pinterest

Pinterest je provozován společností Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko (dále jako „Pinterest“). Přehled zásuvných modulů Pinterest a jejich vzhled naleznete zde: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/; více informací o ochraně osobních údajů na Pinterestu naleznete zde: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


8.    Newsletter s možností přihlášení; právo na odmítnutí

V rámci našich Online nabídek se můžete přihlásit k odběru newsletterů. Poskytujeme možnost tzv. dvojitého přihlášení, což znamená, že vám newsletter pošleme e-mailem, programem pro posílání zpráv pro mobilní zařízení (např. WhatsApp), SMS nebo pomocí push notifikace teprve poté, co jste nám výslovně potvrdili aktivaci newsletteru kliknutím na odkaz v upozornění. Pokud si již nepřejete newsletter odebírat, můžete odběr kdykoliv ukončit odvoláním souhlasu. Souhlas se zasíláním newsletterů e-mailem můžete odvolat kliknutím na odkaz zaslaný v e-mailu s příslušným newsletterem, nebo ve správcovském nastavení online nabídky. Případně nás kontaktujte pomocí kontaktních údajů uvedených v sekci Kontakty.


9.    Externí odkazy

Naše Online nabídky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran, zejména poskytovatele, kteří s námi nejsou spříznění. Po kliknutí na odkaz nemáme žádný vliv na shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů, k jejichž přenosu případně dojde kliknutím na odkaz třetí strany (jako je například IP adresa nebo URL stránky, na níž se odkaz nachází), jelikož chování třetí strany je pochopitelně mimo naši kontrolu. Nepřijímáme odpovědnost za zpracování osobních údajů třetími stranami.


10.    Bezpečnost

Naši zaměstnanci a společnosti poskytující služby naším jménem jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat platné právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Přijímáme veškerá nezbytná technická a organizační opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň zabezpečení a chránili vaše údaje, které spravujeme, zejména před riziky neúmyslného nebo protiprávního zničení, manipulace, ztráty, změny nebo neoprávněného sdělení či neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření se podle technologického pokroku neustále zlepšují.


11.    Uživatelská práva

Pokud chcete uplatit svá práva, využijte níže uvedené údaje v oddílu Kontaktní údaje. Při tom se ujistěte, že je možná jednoznačná identifikace vaší osoby.

Právo na informace a přístup

Máte právo od nás získat potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, získat přístup ke svým osobním údajům.

Právo na opravu a výmaz

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů.  Pokud budou splněny zákonné požadavky, máte právo na doplnění nebo výmaz svých údajů.  

To se nevztahuje na údaje, které jsou nezbytné pro účely vyúčtování nebo účetnictví, nebo které podléhají zákonné době uchovávání. Není-li však přístup k těmto údajům vyžadován, je jejich zpracování omezeno (viz níže).

Omezení zpracování

Pokud budou splněny zákonné požadavky, máte právo požadovat omezení zpracování vašich údajů.

Přenositelnost údajů

Pokud budou splněny zákonné požadavky, máte právo požadovat obdržení údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo – pokud je to technicky možné – údaje, které předáváme třetí straně.

Odvolání souhlasu

Pokud jste souhlasili se zpracováním svých údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv v budoucnosti odvolat. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu zůstává nezměněna.


12.    Právo podat stížnost dozorovému úřadu

Máte právo podat stížnost dozorovému úřadu. Můžete se obrátit na dozorový úřad, který je příslušný pro místo vašeho bydliště nebo stát pobytu, nebo na dozorový úřad, který je příslušný pro místo našeho sídla.

Tímto úřadem je:

Státní komisař pro ochranu osobních údajů a svobodu informací

Adresa:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart, GERMANY

Korespondenční adresa:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, GERMANY

Telefon: +49 (711)/615541-0
Fax: +49 (711)/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de


13.    Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu našich bezpečnostních opatření a opatření na ochranu údajů. V takových případech naše zásady ochrany osobních údajů odpovídajícím způsobem upravíme. Z tohoto důvodu prosím vždy nahlédněte do aktuální verze našich zásad ochrany osobních údajů, jelikož tyto se mohou měnit.

Pokud nás chcete kontaktovat, najdete nás na adrese uvedené v oddílu „Správce údajů“.

Chcete-li uplatnit svá práva, použijte následující odkaz: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f7.

K hlášení incidentů v oblasti ochrany osobních údajů použijte následující odkaz: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Pokud jde o návrhy a stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, doporučujeme se také obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

nebo

mailto:DPO@bosch.com.

 

Datum účinnosti: 10.07.2020