REGULAMIN

 

ModusLink Corporation i jej spółki zależne (dalej: „ModusLink”, „my” i „nas”) świadczą globalne usługi handlu elektronicznego dostawcom lub producentom („Dostawca”). ModusLink zawiera umowę z Dostawcą na udostępnienie produktów Dostawcy („Produkty”) nabywcom, takim jak Użytkownik (zgodnie z definicją poniżej), w celu dostawy za pośrednictwem ModusLink.

Użytkownik zawiera umowę ze spółką ModusLink B.V. z siedzibą pod adresem Wapenrustlaan 11-31 7321 DL, Apeldoorn, Holandia, która jest autoryzowanym sprzedawcą („Sprzedawca”) dla:

Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 105.

Bezpośrednio ze Sprzedawcą można kontaktować się pisemnie na adres wskazany powyżej.

W sprawie zamówień należy skontaktować się z działem obsługi klienta: a) pocztą tradycyjną na adres: Robert Bosch sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, telefonicznie lub mailowo. Aktualne dane kontaktowe (telefon, e-mail) znajdują się pod adresem https://www.bosch-professional.com/pl/pl/kontakt/. Odwiedzając niniejszy sklep internetowy, zakładkę „Zamówienie” oraz składając zamówienie w sklepie internetowym („e-Sklep”) w przypadku zakupu towarów od ModusLink, Użytkownik zgadza się, że takie zamówienie i zakup („Zakup”) podlegają warunkom określonym w niniejszym dokumencie („Regulamin”). Niniejszy Regulamin mogą zostać zmienione przez ModusLink za powiadomieniem z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem w dowolnym momencie w przypadku: (i) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, w jakim zmiany te wpływają bezpośrednio na treść Regulaminu lub powodują konieczność dostosowania ich do przepisów; (ii) konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin lub związane z nim stosunki prawne i skutkujących koniecznością modyfikacji Regulaminu w celu zapewnienia zgodności z prawem; (iii) zmian lub wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych związanych z funkcjonowaniem e-Sklepu – w zakresie bezpośrednio związanym z tymi rozwiązaniami; (iv) zmian danych kontaktowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów e-mail lub linków podanych w Regulaminie.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą obowiązywać od „Daty ostatniej aktualizacji”, o której mowa w tym e-Sklepie Regulaminie, i zgodnie z okresem zawiadomienia wskazanym powyżej. Przed zakupem dowolnego Produktu dostępnego za pośrednictwem tego e-Sklepu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Dalsze korzystanie z naszego e-Sklepu po „Dacie ostatniej aktualizacji” będzie oznaczać akceptację i zgodę na takie zmiany.

Możemy dokonać zmiany Regulaminu bez zachowania terminu 14 dni, o którym mowa powyżej, wyłącznie w przypadkach, gdy: (i) wynika to z obowiązku prawnego lub regulacyjnego wymagającego zmiany Regulaminu w sposób uniemożliwiający dotrzymanie tego terminu lub (ii) należy wyjątkowo zmienić Regulamin ze względu na przeciwdziałanie nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną klientów przed zagrożeniami lub nadużyciami w zakresie cyberbezpieczeństwa (w tym oszustwami).

Komunikacja odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, dlatego Użytkownik powinien mieć możliwość odbioru wiadomości e-mail. Należy podać swój aktualny adres e-mail i sprawdzać pocztę elektroniczną przychodzącą na ten adres. O każdej zmianie adresu e-mail należy niezwłocznie poinformować dział obsługi klienta za pomocą wskazanych powyżej kanałów komunikacji, gdyż wszelka korespondencja związana z korzystaniem z e-Sklepu będzie kierowana na podany przez Użytkownika adres. Nie należy dokonywać zmian w ustawieniach konta klienta pocztowego ani w ustawieniach skrzynki pocztowej, które uniemożliwiają odbiór wiadomości lub mogą spowodować, że Użytkownik nie będzie świadomy otrzymania wiadomości, np. jeśli znajdą się one w folderze spam. Niezależnie od powyższego, dopuszczalna jest komunikacja w innych formach, w tym w formie pisemnej lub telefonicznej.

Niniejszy Regulamin obejmuje Politykę prywatności obowiązującą w niniejszym sklepie internetowym i szczegółowo opisaną w punkcie 9 niniejszego Regulaminu.

 

1. Definicje

 1. Klient – Klientem e-Sklepu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną („Klient” lub „Użytkownik”);
 2. Konsument – Konsumentem jest Klient, którego korzystanie z e-Sklepu nie jest związane bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta – Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta jest Klient, u którego korzystanie z e-Sklepu związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy z treści tego korzystania wynika, że nie ma ono dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

2. Przyjęcie i anulowanie zamówienia.

 1. Informacje o Produktach zamieszczone w e-Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. W e-Sklepie prezentowane są produkty marki Bosch, w tym akcesoria i dodatki. ModusLink nie może zagwarantować dostępności wszystkich Produktów prezentowanych na stronach e-Sklepu.
 2. Zakup Produktu polega na złożeniu zamówienia poprzez prawidłowe wypełnienie formularzy elektronicznych dostępnych w e-Sklepie, w których należy określić m.in. jaki Produkt Użytkownik pragnie zakupić, podać niezbędne dane, zaakceptować Regulamin wraz z ceną Produktu oraz ewentualnymi kosztami dostawy.
 3. Złożenie przez Użytkownika zamówienia stanowiącego ofertę zakupu wybranych Produktów spośród prezentowanych w e-Sklepie następuje z chwilą wypełnienia formularza zamówienia i kliknięcia przycisku „Potwierdź zakup”. Otrzymanie oferty potwierdzamy wysyłając stosowny e-mail; wiadomość ta nie oznacza jeszcze przyjęcia oferty.
 4. Umowa sprzedaży Produktów objętych zamówieniem (ofertą) złożonym przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z prawami konsumenta zostaje zawarta z chwilą przesłania przez nas potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wysyłamy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa, w tym samym terminie poinformujemy o odmowie przyjęcia oferty. Zmiany w potwierdzonym zamówieniu można dokonać wyłącznie w drodze aneksu do umowy. Żądanie zmiany przez Użytkownika stanowi ofertę zawarcia umowy modyfikującej. Nie mamy obowiązku zaakceptować żądania.
 5. Umowa sprzedaży Produktów objętych zamówieniem (ofertą) złożonym przez Klienta innego niż Konsument lub Przedsiębiorca z prawami konsumenta zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta faktury. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego zamówienie stanowi ofertę zakupu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, wszystkich Produktów wymienionych w jego zamówieniu. Wszystkie zamówienia muszą zostać przez nas zaakceptowane, w przeciwnym razie nie będziemy zobowiązani do sprzedaży Produktów Użytkownikowi. Możemy nie przyjąć zamówienia jedynie z uzasadnionych powodów i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, także po wysłaniu do Użytkownika wiadomości e-mail z potwierdzeniem, zawierającej numer zamówienia oraz szczegółowe informacje o zamówionych pozycjach.
 6. Jeśli Użytkownik nie ma ukończonych 18 lat i zgodnie z przepisami prawa jest uważany za osobę niepełnoletnią, może korzystać z e-Sklepu wyłącznie za zgodą i przy udziale rodzica lub opiekuna. W zakresie dozwolonym przez prawo i z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamykania kont, usuwania lub edytowania treści jedynie w uzasadnionych przypadkach i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

3. Ceny i warunki płatności.

 1. Wszystkie ceny, rabaty i promocje publikowane w e-Sklepie mogą ulec zmianie bez zawiadomienia, z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych Klientów oraz postanowień odpowiednich regulaminów takich akcji rabatowych lub promocji (o ile dotyczy). Cena pobierana za Produkt lub usługę będzie ceną podaną w e-Sklepie w momencie złożenia zamówienia, z uwzględnieniem warunków wszelkich promocji i rabatów, jakie mogą mieć zastosowanie. Podwyżki cen będą dotyczyć wyłącznie zamówień złożonych od momentu wprowadzenia podwyżki. Ceny publikowane na stronach e-Sklepu są cenami brutto (uwzględniają obowiązującą stawkę podatku VAT). Podane ceny nie obejmują opłat za wysyłkę. Wszystkie zaakceptowane przez Użytkownika opłaty zostaną dodane do całkowitej ceny i zostaną wyszczególnione w koszyku oraz w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Staramy się wyświetlać dokładne informacje o cenach, jednakże w przypadku niezamierzonych błędów typograficznych, nieścisłości lub pominięć związanych z cenami i dostępnością, zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie uchybiając prawom Klientów.
 2. Dostępne warunki płatności zależą od naszego wyłącznego uznania i jeśli nie uzgodniono z Klientem inaczej na piśmie, płatność musi wpłynąć do nas przed przyjęciem zamówienia. Akceptujemy zatwierdzone karty płatnicze i inne metody płatności podane na stronie Sklepu w przypadku wszystkich zakupów. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) dane karty płatniczej, które nam przekazuje, są prawdziwe, prawidłowe i kompletne, (ii) jest należycie upoważniony do korzystania z takiej karty płatniczej przy zakupach, (iii) poniesione przez Użytkownika opłaty będą honorowane przez wystawcę karty płatniczej oraz (iv) Użytkownik zapłaci poniesione przez siebie opłaty według podanych cen.

4. Przesyłki, dostawa, tytuł własności.

 1. Dostawy realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Organizujemy wysyłkę Produktów do Użytkownika. Aby zapoznać się z konkretnymi opcjami dostawy, należy sprawdzić indywidualną stronę produktu. Użytkownik opłaca wszystkie koszty wysyłki i obsługi, chyba że w potwierdzeniu zamówienia określono inaczej. Wysyłka towaru odbywa się na warunkach zaakceptowanych przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia lub innych warunkach wyraźnie uzgodnionych indywidualnie z Użytkownikiem, przynajmniej w formie dokumentowej (e-mail). Towar wydawany jest nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. W niektórych przypadkach Dostawca może działać jako nasz agent spedycyjny i ułatwiać dostawę Produktu do Użytkownika. W takim przypadku tytuł własności takiego Produktu zostanie przeniesiony na Użytkownika przez ModusLink w momencie wysyłki z magazynu Dostawcy, pod warunkiem otrzymania pełnej płatności. Daty wysyłki i dostawy są jedynie szacunkowe i nie mogą być w pełni zagwarantowane. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. Tytuł własności produktów cyfrowych przechodzi na Użytkownika, gdy udostępniamy produkt do pobrania.
 5. Ryzyko przypadkowej utraty Produktu leży po stronie Dostawcy do chwili przyjęcia Produktu przez Użytkownika pod adresem docelowym.

Zwroty

 

5. Prawa konsumenta

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma wpływu na konsumenckie uprawnienia Użytkownika wynikające z obowiązującego prawa.
 2. Jeśli Użytkownik jest konsumentem mającym miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza odpowiedzialności za (a) śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania naszego lub naszych pracowników i agentów, (b) za wadliwe produkty zgonie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami konsumenckimi lub przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt lub (c) z powodu naruszenia warunków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży towarów. Nie jest naszą intencją wyłączanie odpowiedzialności za oszustwo lub umyślne wprowadzenie w błąd ani z jakichkolwiek innych tytułów, w przypadku których naszej odpowiedzialności nie można ograniczyć ani wyłączyć na mocy obowiązującego prawa.
 3. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, dotyczących Zakupów na terenie Unii Europejskiej, jeśli Użytkownik jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, ma prawo do anulowania Zakupu i zwrotu Produktu (innego niż Produkt niepodlegający zwrotowi w rozumieniu definicji poniżej) w dowolnym momencie przed dostawą Produktu oraz w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu dostawy Produktu. Jeżeli zamówienie jest dostarczane w kilku przesyłkach, okres 14 dni rozpoczyna się od następnego dnia po dostawie do Użytkownika ostatniej pozycji w ramach zamówienia. W przypadku usług lub treści cyfrowych, prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy. Jeżeli niniejsza umowa obejmuje dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku fizycznym, prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy wygasa, jeśli (1) wyraźnie zgodzi się, że wykonanie umowy rozpocznie się przed upływem 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy oraz (2) przyjmie do wiadomości, że utraci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli realizacja umowy rozpocznie się przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W celu anulowania Zakupu i zwrotu Produktu Użytkownik może skorzystać ze wzoru udostępnionego w niniejszym Regulaminie lub skorzystać ze wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Zawiadomienie należy przesłać na adres wskazany we wzorze lub na adres e-mail: Kontakt_eSklep_PRO@pl.bosch.com W przypadku anulowania Zakupu i zwrotu Produktu wysłanego do Unii Europejskiej zwrócimy wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności za zakupiony Produkt, a także zwrócimy koszty dostawy w przypadku najtańszego oferowanego przez nas rodzaju dostawy. Zwrot środków jest zazwyczaj realizowany przy użyciu metody użytej przez Użytkownika do zapłaty za Zakup. Aby skutecznie odstąpić od Zakupu, należy odesłać Produkt (data stempla pocztowego/nadania u kuriera) w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia nas o odstąpieniu od umowy a) Korzystając z formularza do darmowego zwrotu na stronie https://dhl24.com.pl/serwis/bosch-professional/panel-prosty/zwroty/krok1 lub b) Dowolną inna metodą na własny koszt na adres: KUEHNE + NAGEL Sp z o.o., ul. Magazynowa 3, 55-040 Bielany Wrocławskie, z dopiskiem "zwrot eShop Bosch Professional" Użytkownik ma prawny obowiązek należytego dbania o zakupiony Produkt, gdy znajduje się on w jego posiadaniu. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, możemy mieć prawo do odliczenia kosztów jakiegokolwiek pogorszenia stanu Produktu, aż do wysokości zapłaconej ceny Zakupu, od kwoty zwrotu, do którego uprawniony jest Użytkownik. Jeśli Użytkownik odstąpi od umowy w ciągu 14-dniowego okresu, dokonamy należnego zwrotu środków tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 14 dni od dnia, w którym my lub Dostawca, stosownie do przypadku, otrzyma Produkt lub, jeżeli nastąpi to wcześniej, w dniu, w którym otrzymamy dowód odesłania Produktu na adres zwrotny. „Produkt niepodlegający zwrotowi” nie podlega zwrotowi (o ile w Polityce zwrotów nie określono inaczej) i oznacza m.in.: towary łatwo psujące się (żywność), przedmioty stwarzające ryzyko higieniczne (np. bielizna i kostiumy kąpielowe), produkty wykonane na zamówienie lub przedmioty spersonalizowane oraz zapieczętowane przedmioty audiowizualne (np. płyty CD i DVD) lub oprogramowanie, które zostało otwarte po dostawie, chyba że taki Produkt był uszkodzony lub wadliwy w momencie dostawy.

       

6. Gwarancja producenta i zrzeczenie się odpowiedzialności.

 1. Wszystkie elektronarzędzia, serwisowe narzędzia pneumatyczne i przyrządy pomiarowe marki Bosch są starannie sprawdzane, testowane i podlegają surowym kontrolom w celu zagwarantowania ich jak najwyższej jakości. Dlatego producent udziela gwarancji na wyprodukowane elektronarzędzia, serwisowe narzędzia pneumatyczne i przyrządy pomiarowe. Gwarancja producenta nie ogranicza prawa reklamacji z tytułu zawarcia umowy kupna ze sprzedawcą ani stosowania powszechnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Warunki gwarancji producenta są dostępne pod adresem: https://www.bosch-professional.com/pl/pl/uslugi/gwarancja/.
 2. Sprzedawca nie produkuje ani nie poddaje kontroli żadnego z Produktów oferowanych w e-Sklepie. Udostępnianie Produktów za pośrednictwem e-Sklepu nie oznacza powiązania ani poparcia dla jakiegokolwiek produktu, usługi lub producenta. W związku z tym nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do Produktów oferowanych w naszym e-Sklepie (z zastrzeżeniem ustawowej odpowiedzialności za zgodność towaru z umową Sprzedawcy). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w żadnych okolicznościach Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie zobowiązań gwarancyjnych producenta lub za jakiekolwiek szkody wynikające z niewywiązania się przez producenta z jego zobowiązań gwarancyjnych wobec Użytkownika.

 

7. Odpowiedzialność za zgodność towaru z umową.

Jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar zgodny z umową. W razie niezgodności towaru z Umową, Konsumentowi i Przedsiębiorcy z prawami konsumenta przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, opisane w załączniku do niniejszego Regulaminu (Odpowiedzialność wobec Konsumenta za niezgodność świadczenia z umową). Przepisy księgi trzeciej tytuł XI dział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny nie mają zastosowania do umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy na Konsumenta lub Przedsiębiorcę z prawami konsumenta, w tym w szczególności do umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem.

 

8. Ograniczenie odpowiedzialności.

Rękojmia. Nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami z prawami konsumenta.

Nasza odpowiedzialność wobec osób niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami z prawami konsumenta ograniczona jest do wartości zamówionego lub zakupionego towaru.

 

9. Kontrola eksportu i importu.

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że kupuje Produkty w e-Sklepie wyłącznie na własny użytek. Ponadto, zgadzając się na niniejszy Regulamin, oświadcza, że nie będzie odsprzedawać, reeksportować ani przekazywać Produktów z naruszeniem jakichkolwiek przepisów obowiązujących w kraju, w którym są one dostarczane lub używane, w tym przepisów eksportowych.

 

10. Prywatność.

ModusLink przestrzega wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych i będzie wykorzystywać dane, które mogłyby zostać wykorzystane do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika („Dane osobowe”) wyłącznie zgodnie z instrukcjami Dostawcy, w imieniu której sprzedajemy Użytkownikowi produkty i usługi. Dlatego też działamy jako podmiot przetwarzający dane w imieniu Dostawcy, która pełni rolę administratora danych. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności

 

11. Siła wyższa.

ModusLink nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, koszty lub wydatki powstałe w związku z niewykonaniem jakichkolwiek obowiązków spowodowanym przez jakąkolwiek okoliczność pozostającą poza jego uzasadnioną kontrolą, włączając w to m.in. klęski żywiołowe, pandemie, działania rządów, strajki, lokauty, cyberataki, wypadki, pożary, awarie elektryczne, awarie lub niedostępność sprzętu, opóźnienia lub awarie Internetu, telekomunikacji, opóźnienia lub niepowodzenia po stronie dostawców, eksplozje, spory pracownicze, zarządzenia lub regulacje rządowe, niedobory siły roboczej lub materiałów („Siła wyższa”). W przypadku zaistnienia zdarzenia Siły wyższej niezwłocznie poinformujemy o nim Użytkownika, a w przypadku wystąpienia opóźnienia, obowiązek dostawy zostanie zawieszony.

 

12. Prawo właściwe.

Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, niniejsza Umowa będzie regulowana i interpretowana zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Użytkownik nie jest Konsumentem, zastosowanie będzie miało prawo holenderskie.

 

13. Reklamacje

Reklamacje dotyczące dostarczonego towaru lub świadczonych usług można zgłaszać. kontaktując się z nami w sposób opisany w Regulaminie. Zachęcamy do składania wszelkich reklamacji na adres e-mail: eSklep_PRO@pl.bosch.com, co pomoże nam zareagować w najskuteczniejszy sposób. Zalecamy także podanie w reklamacji jak największej ilości informacji na temat zastrzeżeń dotyczących Produktu lub usługi, okoliczności ich wykrycia oraz daty wystąpienia lub wykrycia problemu. Na reklamację odpowiemy w tej samej formie, w jakiej została złożona, na adres, z którego otrzymano reklamację, w terminie 14 dni od jej otrzymania, a także poinformujemy o dalszym toku postępowania.

 

14. Pomoc konsumencka i rozstrzyganie sporów konsumenckich drogą elektroniczną. Rozwiązywanie sporów.

Pomoc konsumencka i rozstrzyganie sporów konsumenckich drogą elektroniczną. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania sporów. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą swoich praw oraz ewentualnego sporu z nami, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje o możliwości uzyskania pomocy, dostępne są także na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną̨, interaktywną stronę̨ internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Nie jest jednak standardową praktyką, że uczestniczymy w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i rozstrzygania sporów. W szczególności nie oferujemy zapisu na sąd polubowny i nie praktykujemy udziału w postępowaniach przed sądami polubownymi, zarówno stałymi, jak i doraźnymi.

Rozwiązywanie sporów. Wszelkie spory powstałe pomiędzy nami a Klientem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i przedmiotowo, z uwzględnieniem praw Konsumentów.

 

15. Cesja

Użytkownik nie może cedować żadnych swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jakakolwiek zamierzona cesja z naruszeniem niniejszego punktu 15 będzie nieważna. Żadna cesja nie zwalnia Użytkownika z jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

16. Prawa autorskie

Cała zawartość e-Sklepu, taka jak teksty, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, cyfrowe pliki do pobrania, kompilacje danych i oprogramowanie, jest własnością Moduslink, jej podmiotów powiązanych, Dostawcy lub licencjodawców i jest chroniona prawem autorskim. Oprogramowanie i kompilacja całej zawartości e-Sklepu stanowią wyłączną własność Moduslink, jej podmiotów powiązanych, Dostawcy lub licencjodawców i są chronione prawami autorskimi.

 

17. Znaki towarowe

Moduslink, Moduslink Global Solutions, logo Moduslink, logo Moduslink Global Solutions, Poetic, Logistix i inne grafiki, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty i nazwy usług są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub szatą graficzną Moduslink Corporation lub jej oddziałów w USA lub innych krajach. Takie znaki towarowe i szata graficzna nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie jest własnością Moduslink, w jakikolwiek sposób, który mógłby wprowadzić w błąd klientów lub w jakikolwiek sposób dyskredytujący Moduslink. Wszelkie inne znaki towarowe niebędące własnością Moduslink, które pojawiają się w e-Sklepie, są własnością ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą, być stowarzyszeni, powiązani lub sponsorowani przez Moduslink.

 

18. Zaniechanie zrzeczenia się praw

Zaniechanie egzekwowania przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie będzie stanowić zrzeczenia się przyszłego egzekwowania tego prawa lub postanowienia. Zrzeczenie się jakichkolwiek praw lub postanowień będzie skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela Moduslink.

 

19. Brak beneficjentów zewnętrznych

Niniejszy Regulamin nie ma na celu i nie przyznaje jakichkolwiek praw lub środków prawnych jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi innemu niż Użytkownik.

 

20. Zawiadomienia

do Użytkownika. Odwiedzając e-Sklep lub wysyłając do nas wiadomości e-mail, Użytkownik komunikuje się z nami drogą elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Będziemy komunikować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez zamieszczanie zawiadomień na tej stronie. Użytkownik akceptuje, że wszystkie umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inna komunikacja, którą dostarczamy drogą elektroniczną, będą uważane za dostarczone w formie pisemnej na potrzeby tego Regulaminu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

do nas. Aby zawiadomić nas zgodnie z niniejszym Regulaminem, należy skontaktować się z nami osobiście, kurierem lub listem poleconym na adres ModusLink B.V. wskazany na wstępie Regulaminu. Możemy zaktualizować adres, na który wysyłane są zawiadomienia, publikując powiadomienie w e-Sklepie. Zawiadomienia przekazane drogą doręczenia osobistego będą skuteczne natychmiast. Zawiadomienia dostarczone przesyłką ekspresową z dostawą na drugi dzień będą skuteczne następnego dnia roboczego po ich wysłaniu. Zawiadomienia przesłane listem poleconym będą skuteczne po trzech dniach roboczych od ich wysłania.

 

21. Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za wyłączone z niniejszego Regulaminu i nie będzie miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.

 

22. Całość porozumienia

Niniejszy Regulamin i nasza Polityka prywatności będą uważane za ostateczną i jednolitą umowę między Użytkownikiem a nami w kwestiach zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

Ostatnia aktualizacja [_]

 

 

Formularz odstąpienia od umowy

Prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

Do:

ModusLink B.V.

ModusLink B.V., adres Wapenrustlaan 11-31 7321 DL, Apeldoorn Holandia

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

Nazwa produktu

Opis

Ilość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówiono w dniu (*)/odebrano w dniu (*):

Numer zamówienia (jeśli jest dostępny):

 

 

 

Imię i nazwisko:

Adres:

 

 

 

Data:

Podpis (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

Załącznik

Odpowiedzialność wobec Konsumenta za niezgodność świadczenia z umową

Informacja o treści rozdziału 5a (art. 43a – 43g)
ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru na konsumenta

 

1. Zakres odpowiedzialności. W razie braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia opisane w niniejszym Załączniku. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. Zasad opisanych w Załączniku nie stosuje się do towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.

2. Zgodność towaru z umową. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił nas najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który zaakceptowaliśmy; oraz jeżeli towar:
 • nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez nas, naszych poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że wykażemy, że:
  • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
 • jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 • jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które udostępniliśmy Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 

3. Zgodność z umową towaru z elementami cyfrowymi. Informujemy Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarczamy je Konsumentowi przez czas:

 • dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie jej następuje w sposób ciągły, lub
 • zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez nas, nie ponosimy odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania oraz niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w dostarczonej instrukcji instalacji.

 

4. Ograniczenie odpowiedzialności. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie opisanym w punktach 2 i 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w punktach 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

5. Termin odpowiedzialności. Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez nas, naszych poprzedników prawnych lub osoby działające w naszym imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową. Nie możemy powoływać się na upływ powyższego terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

6. Termin odpowiedzialności za towar z elementami cyfrowymi. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

7. Uprawnienia Konsumenta. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Możemy dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub możemy dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla nas. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla nas, możemy odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów bierze się pod uwagę w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

8. Naprawa lub wymiana towaru. Dokonujemy naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której zostaliśmy poinformowani przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, są ponoszone przez nas.

9. Odbiór towaru. Konsument udostępnia nam towar podlegający naprawie lub wymianie. Odbieramy od Konsumenta towar na swój koszt. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, demontujemy towar oraz montujemy go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zlecamy wykonanie tych czynności na swój koszt.

10. Oświadczenie o obniżeniu ceny. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

  1. odmówiliśmy doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z punktem 8;
  2. nie doprowadziliśmy towaru do zgodności z umową zgodnie z punktami 9-10;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że próbowaliśmy doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnień opisanych w punktach 8-11;
  5. z naszego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzimy towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 

11. Zakres i skutek obniżenia ceny. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Zwracamy Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

12. Wyłączenie odstąpienia od umowy. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

13. Ograniczone odstąpienie od umowy. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

14. Skutki odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca nam towar na nasz koszt. Zwracamy Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Dokonujemy zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.