Informacja o ochronie danych osobowych

1.    Informacja o ochronie danych osobowych

Bosch Power Tools GmbH (dalej zwana „Bosch Power Tools” lub „My” lub „Nas”) wita Państwa na naszych stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych (łącznie zwanych również „Ofertami Online”). Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami.

2.    Firma Bosch Power Tools szanuje Państwa prywatność

Ochrona Państwa prywatności w trakcie przetwarzania danych osobowych, jak również bezpieczeństwo wszystkich danych biznesowych są dla nas niezwykle ważną kwestią. Dane osobowe, które zostały zebrane podczas Państwa wizyty w naszych Ofertach Online, przetwarzamy poufnie oraz wyłącznie zgodnie z przepisami prawa.

Nasza polityka korporacyjna obejmuje ochronę danych i bezpieczeństwo informacji.

3.    Administrator

Bosch Power Tools GmbH jest administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych; wyjątki zostały przedstawione w niniejszej informacji o ochronie danych.

Poniżej znajdą Państwo nasze dane kontaktowe:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY, kontakt@bosch.de.

Sprzedawca, ModusLink Corporation, (2000 Midway Ln. Smyrna, TN 37167 USA) i jej spółki powiązane (takie jak ModusLink BV) są podmiotami przetwarzającymi i działają wyłącznie w ramach instrukcji wydanych przez administratora danych. Należy pamiętać, że po rejestracji „Bosch Power Tools GmbH” jest współadministratorem wraz z innymi podmiotami Grupy Bosch. Więcej informacji na ten temat i przysługujących Ci praw w tym zakresie znajdziesz w punkcie 4.4. „Rejestracja”.

4.    Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

4.1    Kategorie przetwarzanych danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

  •  Dane dotyczące komunikacji (np. nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres IP)
    •    Umowne dane źródłowe (np. stosunki umowne, zainteresowania dotyczące umowy bądź produktów)
    •    Historia klienta
    •    Dane dotyczące planowania i regulacji
    •    Dane transakcji

4.2    Zasady

Dane osobowe obejmują wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, w tym np. nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, podstawowe dane umowne, a także dane dotyczące księgowości i płatności, które są wyrazem tożsamości osoby.

Dane osobowe (w tym adresy IP) zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko wtedy, gdy istnieje ku temu ustawowa podstawa prawna, bądź jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych w tej sprawie, np. poprzez rejestrację.

4.3    Cele przetwarzania i podstawa prawna

Państwa dane osobowe przetwarzane są zarówno przez nas, jak i przez zakontraktowanych przez nas usługodawców w następujących celach z zakresu przetwarzania danych:

4.3.1    Świadczenie usług Oferty Online

(Podstawa prawna: Wypełnienie zobowiązań umownych.).

4.3.2    Odpowiadanie na zapytania użytkowników w ramach formularza kontaktowego

(Podstawa prawna: Wypełnienie zobowiązań umownych lub uzasadniony interes w udoskonalaniu produktów / usług).

4.3.3    Rozwiązywanie problemów z występowaniem zakłóceń w świadczeniu usług oraz dla celów związanych z bezpieczeństwem.

(Podstawa prawna: wypełnienie naszych zobowiązań prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych oraz uzasadniony interes w zakresie rozwiązywania problemów związanych z występowaniem zakłóceń w świadczeniu usług, jak również w ramach ochrony naszych ofert).

4.3.4    Ochrona i obrona naszych praw.

(Podstawa prawna: Uzasadniony interes z naszej strony w zakresie ochrony i obrony naszych praw).

4.3.5    Autopromocja i promocja przez innych oraz badania rynku i analiza zasięgu dokonywana w zakresie ustawowo dopuszczalnym lub na podstawie zgody.

(Podstawa prawna: Zgoda / uzasadniony interes z naszej strony w zakresie marketingu bezpośredniego, o ile jest on zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych i prawem konkurencji).

4.3.6    Ankiety produktów lub klientów przeprowadzane za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonicznie, pod warunkiem uzyskania uprzednio wyraźnej zgody.

(Podstawa prawna: Zgoda).

4.3.7    Przeprowadzanie loterii lub kampanii rabatowych zgodnie z odpowiednimi zasadami i warunkami dotyczącymi loterii lub kampanii rabatowych.

(Podstawa prawna: Wypełnienie zobowiązań umownych).

4.3.8    Wysyłanie wiadomości e-mail lub newslettera SMS/MMS za zgodą odbiorcy

(Podstawa prawna: Zgoda).

4.4    Rejestracja

Prosimy o dokonanie rejestracji, jeżeli chcą Państwo korzystać ze świadczeń wymagających zawarcia umowy lub uzyskać do nich dostęp. W momencie Państwa rejestracji gromadzimy dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy (np. imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, jeśli dotyczy, dane o preferowanej formie płatności lub dane właściciela konta), a także, w określonych przypadkach, inne dobrowolnie podawane dane. Informacje obowiązkowe zostały oznaczone symbolem *.

4.5   Logowanie za pomocą identyfikatora SingleKey, współadministrowanie

Mogą się Państwo zalogować korzystając z identyfikatora SingleKey.

Identyfikator SingleKey został opracowany przez firmę Bosch.IO GmbH na potrzeby grupy Bosch. Umożliwia on użytkownikom uniwersalną możliwość logowania się w witrynach, sklepach, aplikacjach i usługach firmy Bosch. Identyfikatory SingleKey dostarcza firma Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Niemcy.

Firma Bosch.IO GmbH przetwarza Państwa dane w celach "Rejestracji i logowania za pomocą identyfikatora SingleKey” oraz "Nadzorowania i obsługi danych głównych i aplikacji przy użyciu identyfikatora SingleKey". W związku z tym jest współodpowiedzialna za nie wraz z nami. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

W celu korzystania z identyfikatora SingleKey do logowania wystarczy zarejestrować się tylko jeden raz. W tym celu nastąpi przekierowanie do strony logowania firmy Bosch.IO GmbH. Po pomyślnym uwierzytelnieniu firma Bosch.IO GmbH udostępni nam wymagane dane osobowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, język i kraj. Hasło nie zostanie nam przekazane.

W dowolnym momencie mogą Państwo rozwiązać umowę dotyczącą identyfikatora SingleKey. W tym celu należy usunąć swój identyfikator SingleKey w witrynie SingleKey ID: https://singlekey-id.com/myprofile/.

4.6    Pliki dziennika

Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z Internetu, przeglądarka przekazuje pewne informacje, które przechowujemy w tzw. plikach dziennika.

Pliki dziennika przechowujemy przez okres 7 dni w celu określenia zakłóceń w działaniu usług oraz ze względów bezpieczeństwa (np. w celu zbadania prób ataku); po upływie tego okresu są one usuwane. Pliki dziennika, które muszą być przechowywane do celów dowodowych, nie zostają usunięte do czasu rozwiązania danego incydentu i mogą, w indywidualnych przypadkach, być przekazywane organom dochodzeniowym.

W plikach dziennika zapisywane są następujące informacje:

-    Adres IP urządzenia końcowego, który jest używany w celu uzyskania dostępu do Oferty Online;
-    Adres internetowy witryny internetowej, z której dostępna jest Oferta Online (tzw. adres URL pochodzenia lub adres referencyjny);
-    Nazwa dostawcy usług wykorzystanego do uzyskania dostępu do Oferty Online;
-    Nazwa plików lub informacji, do których uzyskano dostęp;
-    Data i godzina oraz czas trwania wywołania danych;
-    Ilość przesłanych danych;
-    System operacyjny i informacje na temat używanej przeglądarki internetowej, w tym zainstalowane dodatki (np. Flash Player);
-    Kod statusu http (np. „Żądanie zakończone powodzeniem” lub „Żądany plik nie został znaleziony”).

4.7    Dzieci

Niniejsza Oferta Online nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16. roku życia.

4.8    Przesyłanie danych do innych administratorów

Zasadniczo Państwa dane osobowe są przekazywane innym administratorom danych wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do wypełnienia zobowiązania umownego, bądź gdy po stronie naszej lub po stronie osób trzecich istnieje uzasadniony interes w przekazaniu danych, albo jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę. Szczegóły dotyczące podstawy prawnej oraz odbiorców lub kategorii odbiorców można znaleźć w sekcji „Przetwarzanie, cele i podstawy prawne”.

Ponadto dane mogą być przekazywane innym administratorom danych w przypadku, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów ustawowych lub opatrzonych klauzulą wykonalności nakazów administracyjnych lub sądowych.

4.8.1    Dostawcy usług (ogólne)

Angażujemy zewnętrznych usługodawców w zakresie takim, jak programowanie i usługi hostingu danych. Dostawcy usług zostali przez nas starannie wybrani i są regularnie monitorowani, szczególnie w zakresie właściwego obchodzenia się z przechowywanymi przez nich danymi oraz ich ochrony. Wszyscy dostawcy usług są zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania przepisów ustawowych. Dostawcami usług mogą być również inne spółki Grupy Bosch.

4.9    Przekazywanie odbiorcom spoza EOG

Możemy przekazywać dane osobowe odbiorcom posiadającym siedzibę poza EOG, do tzw. krajów trzecich. W takich przypadkach przed przekazaniem danych upewniamy się, że odbiorca zapewni odpowiedni poziom ochrony danych, bądź że wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych.

Mają Państwo prawo do otrzymania wglądu do zestawienia odbiorców z krajów trzecich oraz kopii specjalnie uzgodnionych postanowień zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych. W tym celu proszę skorzystać z oświadczeń zawartych w dziale „Kontakt”.

4.10    Czas przechowywania; okresy zatrzymania

Zasadniczo przechowujemy Państwa dane tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji naszych Ofert Online oraz związanych z nimi usług albo dopóty, dopóki z naszej strony zachodzi uzasadniony interes w przechowywaniu tych danych (np. po wypełnieniu naszych zobowiązań umownych możemy nadal posiadać uzasadniony interes w zakresie marketingu pocztowego). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe; wyjątek stanowią dane, które jesteśmy zobowiązani przechowywać w celu wypełnienia zobowiązań prawnych (np. ze względu na okresy przechowywania, zgodnie z kodeksem podatkowym i handlowym jesteśmy zobowiązani do udostępnienia przez pewien czas dokumentów takich jak umowy i faktury).

5.    Qualtrics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług firmy Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA w celu przeprowadzania ankiet dotyczących klientów, produktów i satysfakcji. Celem jest ciągły rozwój i doskonalenie naszych produktów i usług. Jeśli uczestniczą Państwo w ankiecie dot. satysfakcji, to przetwarzane będą tylko tzw. "dane dziennika" (data i znacznik czasowy / informacja o przeglądarce i jej ustawieniach / informacje o urządzeniu końcowym / dane dotyczące użytkowania). Udział w ankiecie dot. satysfakcji jest dobrowolny. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, Art. 6 par. 1 lit. a) DSGVO (RODO). Swoją zgodę mogą Państwo w każdej chwili odwołać, co będzie dotyczyć przyszłych działań. 

W ramach usług Qualtrics wykorzystywane są również pliki cookies, w szczególności w celu utrzymania aktualnej ankiety dot. satysfakcji w trakcie sesji przeglądania oraz w celu zapobiegania wielokrotnemu uczestnictwu. Więcej informacji na temat Qualtrics LLC i przetwarzania danych osobowych przez Qualtrics można znaleźć na stronie https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

 

6.    Loterie lub kampanie zniżkowe

W przypadku uczestnictwa w jednej z naszych loterii bądź kampanii zniżkowych wykorzystamy Państwa dane w celu poinformowania Państwa o wygranych nagrodach oraz w celu reklamy naszych produktów w zakresie dopuszczonym przez prawo lub w zakresie, w jakim wyrazili Państwo na to zgodę. Informacje o loteriach lub kampaniach zniżkowych można znaleźć w treści warunków uczestnictwa.

7.    Wykorzystywanie plików cookie

W ramach naszego serwisu internetowego mogą być używane pliki cookie i mechanizmy śledzenia.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być zapisywane w urządzeniu podczas odwiedzania naszego serwisu internetowego.

Śledzenie jest możliwe przy użyciu różnych technologii. Przetwarzanie przez nas informacji odbywa się w szczególności przy użyciu technologii pikseli i/lub podczas analizy plików dziennika.

7.1    Kategorie

Rozróżniamy pomiędzy plikami cookie, które są wymagane dla funkcji technicznych serwisu internetowego oraz plikami cookie i mechanizmami śledzenia, które nie są obowiązkowe dla funkcji technicznych serwisu internetowego.

Zasadniczo możliwe jest korzystanie z serwisu online bez plików cookie, które służą celom innym niż techniczne.

7.1.1    Technicznie wymagane pliki cookie

Poprzez technicznie wymagane pliki cookie rozumiemy pliki, bez których świadczenie usługi online jest niemożliwe technicznie. Należą do nich np. pliki cookie, które przechowują dane w celu zapewnienia płynnego odtwarzania nagrań wideo lub audio.

Takie pliki cookie są usuwane po opuszczeniu przez Państwa strony internetowej.

7.1.2    Pliki cookie i mechanizmy śledzenia, które nie są technicznie wymagane

W każdym przypadku używamy plików cookie i mechanizmów śledzenia wyłącznie po udzieleniu nam przez Państwa wcześniejszej zgody. Wyjątek stanowi plik cookie, który zapisuje aktualny stan ustawień prywatności użytkownika (cookie wyboru). Ten plik cookie jest stosowany w oparciu o uzasadniony interes.
W obrębie tych plików cookie i mechanizmów śledzenia rozróżniamy dwie podkategorie:

7.2    Comfort cookies – „ciasteczka komfortu”

Pliki te ułatwiają obsługę, a tym samym pozwalają na wygodniejsze przeglądanie naszych usług online; mogą być w nich zawarte np. ustawienia językowe.

Ciasteczka marketingowe i mechanizmy śledzenia

Ogólne

Dzięki zastosowaniu marketingowych plików cookie i mechanizmów śledzenia, my i nasi partnerzy jesteśmy w stanie przedstawić Państwu ofertę w oparciu o Państwa zainteresowania, wynikające z analizy zachowań użytkowników:

- Statystyki:

Używając narzędzi statystycznych, mierzymy np. liczbę odsłon strony.

- Śledzenie konwersji:

Nasi partnerzy śledzący konwersję umieszczają na Państwa komputerze plik cookie („cookie konwersji”), jeżeli trafili Państwo na naszą stronę internetową poprzez reklamę danego partnera. Zazwyczaj pliki te ulegają dezaktywacji po upływie 30 dni. Jeśli odwiedzą Państwo pewne strony naszej witryny, a plik cookie pozostaje jeszcze aktywny, wówczas zarówno my, jak i dani partnerzy konwersji otrzymają informację o tym, że użytkownik kliknął w reklamę i został przekierowany na naszą witrynę. Procedurę tę można stosować na wielu urządzeniach. Informacje uzyskane dzięki cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji i zapisywania całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli w daną reklamę i zostali przekierowani na stronę internetową z tagiem śledzenia konwersji.

- Retargetowanie:

Narzędzia te tworzą profile użytkowników za pomocą tzw. „ciasteczek reklamowych” (ang. „web beacons”), czyli niewidocznych elementów graficznych, nazywanych również pikselami lub pikselami śledzenia, bądź za pomocą porównywalnych technologii. Są one wykorzystywane do reklamy opartej na zainteresowaniach oraz do kontroli częstotliwości, z jaką użytkownik ogląda określone reklamy. Właściwym dostawcą jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych w związku z narzędziem administrator danych. Dostawcy narzędzi mogą ujawniać informacje w wyżej wymienionych celach również osobom trzecim. W tym kontekście należy przestrzegać wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych odpowiednich dostawców.

Należy pamiętać, że korzystanie z narzędzi może obejmować przesyłanie danych do odbiorców poza EOG, gdzie nie jest zapewniony zgodny z RODO odpowiedni poziom ochrony danych (np. USA). Dalsze szczegóły w tym zakresie znajdą Państwo w poniższym opisie poszczególnych narzędzi marketingowych.

 

7.2.1 Optimizely

Nazwa: Optimizely
Dostawca: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105, USA
Funkcja: Cookie can track user behavior across website and provide UX-Testing and Personalization experiences

 

7.2.2    Google Analytics

Nazwa: Google Analytics
Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funkcja: Analiza zachowań użytkowników (wyszukiwanie stron, liczba odwiedzających i wizyt, pobieranie plików), tworzenie pseudonimowych profili użytkowników na podstawie informacji o zalogowanych użytkownikach Google (cross-device tracking), wzbogacanie pseudonimizowanych danych użytkowników o informacje specyficzne dla grupy docelowej dostarczane przez Google, retargetowanie, testowanie użyteczności UX, śledzenie konwersji i retargetowanie w połączeniu z Google Ads.

7.2.3    Tealium

Nazwa: Tealium
Dostawca: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkcja: Zarządzanie tagami stron internetowych poprzez interfejs użytkownika, umieszczanie kodów programów na naszych stronach internetowych

7.2.4    Google Doubleclick

Nazwa: Google Doubleclick
Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funkcja: Umieszczanie reklam, remarketing, śledzenie konwersji

7.2.5    Hotjar

Nazwa: Hotjar
Dostawca: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta
Funkcja: Pliki cookie mogą śledzić sposób, w jaki użytkownicy przeglądają wiele stron; tworzenie map cieplnych, nagrywanie sesji, ankiet/głosowań.

7.2.6    Trade Doubler 

Nazwa: TradeDouber
Dostawca: TradeDoubler Sp. z o.o., Plac Unii, Puławska 2c, 02-566 Warszawa
Funkcja: umieszczanie reklam, remarketing, śledzenie konwersji

7.3    Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzenia

W przeglądarce i/lub naszych ustawieniach prywatności można zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookie i mechanizmu śledzenia.

Informacja: Wprowadzone ustawienia odnoszą się wyłącznie do używanej w danym przypadku przeglądarki.

7.3.1    Dezaktywacja wszystkich plików cookie

Jeśli chcą Państwo dezaktywować wszystkie pliki cookie, należy dokonać tego w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że może to wpłynąć na działanie strony internetowej.

7.3.2    Zarządzanie ustawieniami dotyczącymi plików cookie i mechanizmów śledzenia nie jest wymagane technicznie

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych użytkownik zostanie zapytany w warstwie plików cookie, czy wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie typu „cookies komfortu”, marketingowych plików cookie lub mechanizmów śledzenia.

W naszych ustawieniach prywatności użytkownik może wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość albo udzielić zgody w późniejszym terminie.

8. Marketing Pixels

Nazwa: piksel Meta

Dostawca: Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia

Wspólnie z firmą Meta odpowiadamy za przetwarzanie danych osobowych użytkownika w związku z korzystaniem z naszej oferty online, dla której użyto piksela Meta.

W celu zdefiniowania zakresu odpowiedzialności za realizację zobowiązań dotyczących wspólnego przetwarzania w ramach RODO zawarliśmy z firmą Meta umowę o podziale odpowiedzialności. Najważniejsze zapisy tej umowy są przez cały czas dostępne po kliknięciu następującego łącza: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Umowa ta w szczególności określa środki bezpieczeństwa, które Meta musi uwzględniać (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), oraz sposobu, w jaki osoby, których dotyczą dane, mogą dochodzić swoich praw względem Meta.

 

Funkcja: Meta przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody, wykorzystując piksel Meta do generowania raportów na temat kampanii, monitorowania konwersji, zdarzeń kliknięć i skuteczności reklam targetowanych poza naszą witryną internetową (retargetowanie) na podstawie nagłówków HTTP (w tym adresów IP, właściwości urządzenia i przeglądarki, adresu URL, adresu URL wcześniej odwiedzanej strony, użytkownika), danych właściwych dla piksela (w tym identyfikator piksela i plik cookie Meta), informacji o kliknięciach, opcjonalnych wartości (takich jak konwersje, typ strony), nazwy pól formularzy (np. „adres e-mail”, „adres”, „ilość” w przypadku zakupu produktu lub usługi)

Nie otrzymujemy od firmy Meta żadnych danych osobowych na temat użytkownika, a jedynie anonimizowane raporty dotyczące kampanii, odbiorców docelowych witryny oraz skuteczności reklam.

Aby zakończyć wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika, należy zmienić preferencje reklam w witrynie internetowej firmy Meta. Opcjonalnie można też dezaktywować użycie plików cookie stron trzecich; w tym celu należy odwiedzić stronę rezygnacji Digital Advertising Alliance dostępną tutaj: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN albo w witrynie internetowej http://www.youronlinechoices.com.

 

9.    Newsletter z opcją opt-in; prawo do odstąpienia od umowy

W ramach naszych Ofert Online można subskrybować nasze newslettery. Udostępniamy tzw. opcję double opt-in, która oznacza, że będziemy wysyłać Państwu biuletyn wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatora mobilnego (np. WhatsApp), wiadomości SMS lub powiadomienia w trybie push, po wyraźnym potwierdzeniu przez Państwa aktywacji usługi newslettera poprzez kliknięcie w link zamieszczony w powiadomieniu. Jeżeli nie chcą Państwo dłużej otrzymywać naszego newslettera, w każdej można zakończyć subskrypcję poprzez wycofanie swojej zgody. Zgodę na wysyłanie newslettera można wycofać, klikając w link wysyłany w wiadomościach dla danego newslettera albo w ustawieniach administracyjnych Oferty Online. Można się z nami również skontaktować, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Kontakt”.

10.    Linki zewnętrzne

Nasze Oferty Internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, w szczególności dostawców, którzy nie są z nami powiązani. Po kliknięciu w link nie mamy żadnego wpływu na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przekazywanych ewentualnie przez kliknięcie w link odsyłający do osoby trzeciej (np. adres IP lub URL strony, na której znajduje się link), ponieważ zachowanie osób trzecich pozostaje poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie.

11.    Bezpieczeństwo

Nasi pracownicy i firmy świadczące usługi w naszym imieniu są zobowiązane do zachowania poufności i przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Wdrażamy wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony administrowanych przez nas danych, w szczególności przed ryzykiem niezamierzonego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, manipulacji, utraty, zmiany lub nieautoryzowanego ujawnienia lub dostępu. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z postępem technologicznym.

12.    Prawa użytkownika

W celu wyegzekwowania swoich praw należy skorzystać z danych podanych poniżej w sekcji Dane kontaktowe. Należy przy tym upewnić się, że możliwa jest Państwa jednoznaczna identyfikacja.

Prawo do informacji i dostępu:

Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych.

Prawo do korekty i usunięcia:

Mają Państwo prawo do uzyskania sprostowania niedokładnych danych osobowych.  W zakresie, w jakim spełnione są wymogi ustawowe, mają Państwo prawo do uzyskania uzupełnienia lub usunięcia swoich danych.  

Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych lub księgowych albo podlegają ustawowemu okresowi przechowywania. Jeśli jednak dostęp do takich danych nie jest wymagany, ich przetwarzanie jest ograniczone (szczegóły poniżej).

Ograniczenie przetwarzania:

O ile spełnione zostały wymogi ustawowe, mają Państwo prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych.

Przenoszenie danych:

W przypadku spełnienia wymagań ustawowych mają Państwo prawo do otrzymywania udostępnionych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub – jeśli jest to technicznie możliwe – do zażądania, abyśmy przekazali te dane osobom trzecim.

Wycofanie zgody

W przypadku uprzedniego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość. Zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego przed wycofaniem zgody pozostaje niezmieniona.

13.    Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego:

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Mogą Państwo odwołać się do organu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania lub kraju zamieszkania lub do organu nadzorczego właściwego dla naszej firmy. Organem tym jest:

Krajowy Pełnomocnik ds. Ochrony Danych i Swobody Przepływu Informacji

Adres:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart, NIEMCY

Adres pocztowy:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, GERMANY

Telefon: +49 (711)/615541-0
Faks: +49 (711)/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

14.    Zmiany w treści Informacji o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. W przypadku zmian, odpowiedniej modyfikacji ulegnie treść naszej informacji o ochronie danych osobowych. W związku z tym prosimy o zwrócenie uwagi na aktualną wersję naszej Informacji o ochronie danych osobowych, ponieważ może ona podlegać modyfikacjom.

Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, prosimy o kontakt pod adresem wskazanym w sekcji „Administrator”.

Aby dochodzić swoich praw, prosimy kliknąć w ten link: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=2023eaa7-eb9d-427d-b285-3e913a5cdfb6.

W celu powiadomienia o incydentach związanych z ochroną danych osobowych należy skorzystać z poniższego linku: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

W przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych zalecamy kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych
Bezpieczeństwo informacji i ochrona prywatności (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
P.O. Box 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

lub

mailto:DPO@bosch.com.


Data wejścia w życie: 24.04.2024