Vilkår for bruk

Versjon: August 2020


1.    Gyldighetsområde, leverandør

1.1    Robert Bosch AS, Power Tools Division, org. nr. 996 571 491, NO-1414 Trollåsen, Norge (kalt "Bosch", "vi", "oss" nedenfor) tilbyr en plattform der kunder kan få tilgang til forskjellige tjenester og kan bestille tjenester som tilbys av Bosch (kalt "PRO360" nedenfor). Disse vilkårene for bruk ("Vilkår for bruk") gjelder mellom Bosch og kunden for tilgang til PRO360 og for kundens bruk av tjenestene.

1.2    Utførlig informasjon om Bosch som leverandør av PRO360-portalen og tjenestene finnes i kolofonen.


2.    Kontraktsgjenstand

2.1    Bosch gir tilgang til PRO360 utelukkende på grunnlag av disse vilkårene for bruk. For bruken av tjenestene som tilbys via PRO360 gjelder eventuelt spesielle vilkår for bruk, som kunden blir gjort oppmerksom på.

2.2    PRO360 er en digital tjeneste som gjør det mulig for kunden å registrere og administrere sine egne elektroverktøy eller egne kunders elektroverktøy, og registrere disse for 3 års garanti. Fra tid til annen gjøres også ytterligere tjenester tilgjengelige via PRO360.
Kunden kan finne detaljert informasjon om omfanget til PRO360-portalen i portalen eller via PRO360-appen (hvis tilgjengelig).

2.3    Hvis kunden er en fysisk person, forsikrer kunden om at han eller hun er i stand til å inngå kontrakter (f.eks. at vedkommende er myndig). Hvis en person inngår denne kontrakten som representant for et firma, f.eks. firmaet som kunden jobber for, forsikrer denne personen overfor Bosch at firmaet er riktig organisert i samsvar med lovverket i landet der det er grunnlagt eller registrert og at han eller hun har rett, tillatelse, beslutning eller fullmakt som kreves for å inngå forpliktelser for firmaet.

2.4    Kundens eller tredjeparts forretningsvilkår anvendes ikke.

2.5    Juridisk relevante forklaringer og varsler som kunden må fremlegge for Bosch etter kontraktsinngåelsen

(f.eks. frister, varsling om feil), må være skriftlige for å være gyldig (f.eks. brev, e-post).

2.6    Bosch er berettiget til å få utført tjenester av tredjepart (inkludert leverandørens tilknyttede konsernselskaper) som underleverandører.


3.    Kundekonto og meldinger

3.1   Tilgangen til PRO360 og bruken av tjenestene krever en registrering.

3.2    Kunden må gi Bosch informasjonen som er nødvendig for åpning av en kundekonto ("Registrering").

3.3 Registreringen krever en Single Key-ID eller, dersom en Single Key-ID ikke foreligger, registrering av Single Key-ID ved at nødvendige tilgangsopplysninger angis og bestemmes. Etter fullført registrering sender Bosch.IO GmbH ( DE, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 148411 B) en e-post med bekreftelseslenke til den e-postadressen kunden oppga ved registreringen, og denne e-posten inneholder også de generelle forretningsbetingelsene og personvernbestemmelsene til Bosch.IO GmbH i tekstform. Avtalevilkårene lagres av Bosch.IO GmbH.

3.4    Etter at kunden er registrert med Single Key-ID, blir opplysningene som er nødvendige for registrering, overført fra kontoen til applikasjonen. I applikasjonen må kunden oppgi ytterligere opplysninger som er nødvendige for registreringen, for eksempel gjeldende adresse og/eller e-postadresse ("Registreringsopplysninger") og godta disse vilkårene for bruk inkludert vilkårene for 3 års garanti. Registreringen av en juridisk person kan kun foretas av en fysisk person med fullmakt, som må oppgis med navn. Først deretter er registreringen i applikasjonen fullført. Obligatoriske opplysninger er merket med *. Avtalevilkårene lagres av Bosch.

3.5    Ved å oppgi registreringsopplysningene gir kunden Bosch et tilbud om å inngå et bruksforhold med hensyn til en kundekonto på grunnlag av disse vilkårene for bruk. Etter at registreringsopplysningene er sendt, kontrollerer Bosch at disse er fullstendige og sannsynlige. Boschs godkjenning gis ved at det sendes en e-post med bekreftelse eller ved at en kundekonto aktiveres. Etter at kundekontoen er aktivert, er kunden berettiget til å bruke PRO360-portalen og tjeneste i henhold til disse vilkårene for bru.

3.6    Bosch er berettiget til å sende kunden informasjonen om avtalen med hensyn til bruksforholdet for kunden til Signle Key-ID-en som ble lagret ved registreringen.

3.7    Med registreringen gir kunden Bosch rett til å bruke de angitte opplysningene til gjennomføringen av de bestilte tjenestene. Dette omfatter spesielt sending av opplysningene som er nødvendige for kontraktsgjennomføringen, til tredjepart. Du finner mer informasjon om dette i personvernbestemmelsene.


4.    Bestilling av tjenester, bestillingsprosedyre, lagring av avtaletekst

4.1 Ved å registrere seg gir kunden Bosch tillatelse til å bruke de angitte opplysningene for å gjennomføre de bestilte tjenestene. Dette omfatter spesielt sending av opplysningene som er nødvendige for kontraktsgjennomføringen, til tredjepart. Du finner mer informasjon om dette i personvernbestemmelsene. Kunden er ansvarlig for alle handlinger som utføres på vedkommendes kundekonto. Hvis det er nødvendig å angi bestemte opplysninger (spesielt kontakt- og betalingsinformasjon) (merket med *), må kunden oppgi disse fullstendig og korrekt. Ved endring i disse opplysningene under bruksforholdet må kunden omgående endre opplysningene i avtalestyringen og/eller personlige innstillinger i PRO360-portalen. Hvis det oppstår kostnader på grunn av feil opplysninger (for eksempel ved feilbestillinger på grunn av feil kontoopplysninger), er vi berettiget til å kreve erstatning for disse kostnadene.

4.2    Kunden kan bruke kostnadsfrie og kostnadsbelagte tjenester via PRO360-portalen. Hvis bruken av en tjeneste (inkludert lesing av innhold) er kostnadsbelagt, får kunden en melding på nettet om kostnadene som påløper, betalings- og leveringsbetingelsene, varigheten, eventuelle gjeldende oppsigelsesfrister og andre relevante opplysninger før tilgangsmuligheten til den respektive tjenesten åpnes. Deretter har kunden mulighet til å sende bestillingen via et klikk på bestillingsknappen. Etter at bestillingen er mottatt, får kunden en e-postbekreftelse som bekrefter mottak av bestillingen, og som også inneholder detaljert informasjon om bestillingen.

4.3    En tjeneste som stilles til disposisjon i PRO360-portalen representerer ikke et bindende tilbud for Bosch. Et bindende tilbud foreligger først når kunden bestiller en tjeneste. Kontraktsforholdet oppstår når kunden mottar en bekreftelses-e-post om mottaket av det aktuelle tilbudet. Bruk av kostnadsbelagte tjenester er under visse omstendigheter underlagt ytterlige avtalevilkår som Bosch informerer om under bestillingsprosessen.

4.4    Avtaleteksten lagres av Bosch. Kunden kan skrive ut avtaleteksten via nettleserens utskriftsfunksjon eller lagre den elektronisk før bekreftelse av bestillingen. Avtalespråket er norsk.
Merk: Hvis bestillingen av en kostnadsbelagt tjeneste har et formål som verken kan tilskrives din forretningsaktivitet eller din aktivitet som selvstendig næringsdrivende, har du som forbruker en lovbestemt angrerett. Du finner mer informasjon om angreretten under punkt 19 i vilkårene for bruk.


5.    Kundens medvirkningsplikt

5.1    Kunden vil foreta alle medvirkningshandlinger som er nødvendige fra kundens side for kontraktsoppfyllelsen. Kunden er i særdeleshet forpliktet til følgende:

a)    umiddelbart å endre alle passord kunden har fått av Bosch til passord bare han eller hun kjenner, holde tilordnede bruker- og tilgangsrettigheter hemmelig, beskytte mot tilgang fra tredjepart og ikke gi dem videre til uberettigede brukere. Kunden vil omgående varsle Bosch hvis vedkommende har mistanke om at tilgangsopplysninger og/eller passord kan ha blitt kjent for uberettigede personer;

b)    omgående å korrigere opplysningene i kundekontoen hvis de angitte opplysningene endres etter registreringen;

c)    å kontrollere før tjenestene brukes at tjenestene oppfyller kundens krav med hensyn til kapasitet, pålitelighet og sikkerhet;

d)    bare å registrere verktøy som kunden eier eller, hvis verktøyene ikke er kundens eiendom, men tredjepartens eiendom, bare å registrere disse hvis kunden har fått fullmakt til dette av tredjeparten;

5.2    Kunden er ikke berettiget til:

a)   å skaffe seg tilgang til områder på PRO360-portalen og/eller tjenestene som ikke er offentlige eller de tekniske systemene som ligger til grunn for disse;

b)    å bruke Robots, Spider, Scraper eller andre sammenlignbare verktøy for datainnsamling eller datauttrekking, programmer, algoritmer eller metoder for søking, tilgang, anskaffelse, kopiering eller kontroll av PRO360-portalen og/eller tjenestene utenfor de dokumenterte API-endepunktene;

c)    med forsett å sende kundedata med virus eller ormer, trojanske hester eller andre infiserte eller skadelige bestanddeler eller på annen måte gripe inn i funksjonen til PRO360-portalen og/eller tjenestene;

d)    å dechiffrere, dekompilere, deassemblere eller rekonstruere kildekoden, enhver programvare eller benyttede proprietære algoritmer eller på annen måte forsøke å finne denne så fremt dette ikke er tillatt på grunn av bindende ikke ufravikelige forskrifter;

e)    å teste, skanne eller undersøke sårbarheten til PRO360-portalen og/eller tjenestene, og/eller skade, påvirke eller omgå sikkerhets- eller autentiseringstiltakene til PRO360-portalen og/eller tjenestene;

f)    å sammenstille eller speile PRO360-portalen og/eller tjenestene; eller

g)    med hensikt bruke enheter, programvare eller rutiner som virker forstyrrende inn på applikasjonene, funksjonene eller brukbarheten til PRO360-portalen og/eller tjenestene eller med forsett ødelegger, genererer for stor belastning, griper skadelig inn, kontrollerer i skjul eller overtar data, systemer og kommunikasjon.

5.3    Kunden er ansvarlig for at hans eller hennes tilgang til PRO360-portalen og bruken av tjenestene skjer i overensstemmelse med anvendbare lover, inkludert lover om opphavsrett og beskyttelse av varemerker, kartell- og konkurranselover, eksportkontrollover, personvernlover eller andre lover i den anvendbare rettsordenen og ikke står i motsetningsforhold til en avtale kunden har undertegnet med en tredjepart.


6.    Bruksrett og bruksomfang

6.1    Bosch gir kunden i gyldighetstiden for kontraktsforholdet ifølge punkt 13 en ordinær, ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar, gjenkallelig, ikke-overførbar rett til bruk av PRO360-portalen og tjenestene til egne formål.

6.2    Hvis Bosch i løpet av avtaleperioden lanserer nye versjoner, oppdateringer, oppgraderinger, modifikasjoner eller utvidelser til PRO360-portalen og/eller tjenestene eller andre endringer i den forbindelse, gjelder bestemmelsene i punkt 6 også for disse.

6.3    Kunden har bare rett til å laste ned innhold ("Download") og skrive ut innhold hvis en mulighet til nedlasting eller utskrift er tilgjengelig i PRO360-portalen som funksjon (f.eks. i form av en nedlastingsknapp).

6.4   Kunden har en tidsubegrenset og ikke-eksklusiv bruksrett til innhold kunden har lastet ned eller skrevet ut på riktig måte, til egne formål. Hvis det dreier seg om innhold som er tilgjengelig for kunden mot betaling, er en ytterligere forutsetning for disse rettighetene at kunden har betalt for innholdet.

6.5    Kunden har ikke rettigheter som ikke uttrykkelig fremgår av disse vilkårene for bruk. Kunden er i særdeleshet ikke berettiget til å bruke PRO360-portalen og tjenestene utover omfanget som er angitt i disse vilkårene for bruk eller gi tredjepart tillatelse til bruk. I særdeleshet er det ikke tillatt for kunden å mangfoldiggjøre PRO360-portalen og tjenestene, overlate til andre tidsbegrenset, spesielt ikke å leie ut eller låne bort.

6.6    Hvis kunden bryter bestemmelsene under punkt 6., kan Bosch etter forutgående skriftlig varsling av kunden sperre kundens tilgang til PRO360-portalen og tjenestene ifølge punkt 10 hvis dette kan stoppe overtredelsen. Hvis kunden til tross for skriftlig oppfordring fra Bosch fortsatt og gjentatte ganger bryter bestemmelsene i punkt 6, kan Bosch si opp avtalen ekstraordinært uten overholdelse av en oppsigelsesfrist, med mindre kunden ikke er ansvarlig for disse bruddene.


7.    Intellektuell eiendom | Innhold fra tredjepart

7.1    All rettigheter, tilgang og krav til samtlige opphavsretter, varemerkerettigheter, patentrettigheter og andre rettigheter til intellektuell eiendom eller andre rettigheter til tjenester og alle forbedringer, design eller derivater som er konstruert eller utarbeidet av Bosch eller selskapets lisensgivere i eller på PRO360-portalen eller tjenestene tilhører utelukkende Bosch eller selskapets lisensgivere.

7.2    Det er ikke tillatt til å fjerne henvisninger og anmerkninger i PRO360-portalen eller tjenestene som gjelder konfidensialitet, opphavsrett, varemerkerettigheter, patentrettigheter og andre rettigheter til den intellektuelle eiendommen.

7.3    Innholdet som er tilgjengelig i PRO360-portalen eller i tjenestene kommer delvis fra oss og delvis fra andre tredjeparter. Innhold fra andre kunder og andre tredjeparter omtales nedenfor som "Tredjepartsinnhold".
Vi foretar ingen kontroll av tredjepartsinnhold med hensyn til fullstendighet, riktighet og lovlighet, og tar derfor ikke ansvar for eller gir ingen garanti for tredjepartsinnholds fullstendighet, riktighet, lovlighet og aktualitet. Dette gjelder også for kvaliteten på tredjepartsinnhold og innholdets egnethet for et bestemt formål.


8.    Overføring av innhold fra kunden

8.1    Hvis funksjonen er tilgjengelig i PRO360-portalen, kan kunden overføre innhold til PRO360-portalen forutsatt at bestemmelsene nedenfor overholdes.

8.2    Ved å overføre innhold gir kunden Bosch en ikke-eksklusiv, kostnadsfri, overførbar rett uten tids-, innholds- og stedsbegrensning til å bruke det overførte innholdet tilkoblet og frakoblet med det formål å stille PRO360-portalen til disposisjon og levere tjenestene. Dette omfatter spesielt retten til å mangfoldiggjøre og behandle innholdet. Slik informasjon gis bare videre til tredjepart hvis du selv ber om det eller har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette .

8.3    Hvis Bosch tilbyr kunden muligheten til fjerne overført innhold fra PRO360-portalen igjen, oppheves bruks- og utnyttelsesretten som er nevnt over, når innholdet slettes. Bosch beholder imidlertid retten til å oppbevare kopier som er opprettet for sikkerhetskopierings- og/eller dokumentasjonsformål. Rettighetene med hensyn til data som er overført til tredjepart, forblir også uendret.

8.4    Kunden har det fulle ansvaret for innholdet han eller hun overfører til Bosch. Bosch foretar ingen kontroll av innholdet med hensyn til fullstendighet, riktighet, rettmessighet, aktualitet, kvalitet og egnethet for et bestemt formål.

8.5    Kunden forsikrer om at han eller hun alene innehar alle rettigheter til innholdet han eller hun har overført til Bosch, eller på annen måte har tillatelse (f.eks. i form av en virksom tillatelse fra innehaveren av rettighetene) til å publisere innholdet i PRO360-portalen og gi rett til bruk og utnyttelse som beskrevet over. Dette gjelder spesielt for eksterne opphavsrett, varemerkerettigheter eller patentrettigheter og yrkesmessige og/eller konkurranserelaterte rettigheter og personlige rettigheter. Kunden forplikter seg for øvrig til ikke å publisere innhold som strider mot gjeldende lover.


9.    Priser, betaling

9.1    Kundens registrering i PRO360-portalen er ikke kostnadsbelagt.

9.2    For bruk av de kostnadsbelagte tjenestene Bosch tilbyr i PRO360-portalen gjelder de viste prisene. Alle priser er sluttpriser pluss gjeldende merverdiavgift i henhold til lov.


10.    Sperring

10.1    Bosch kan sperre kundens tilgang til PRO360-portalen og/eller tjenestene hvis Bosch fastslår at

a)    bruken av PRO360-portalen og/eller bruken av tjenestene

•   representerer en sikkerhetsrisiko for PRO360-portalen og/eller tjenestene og/eller en tredjepart;
•    har negative konsekvenser for PRO360-portalen og/eller tjenestene eller systemene eller innhold som tilhører andre kunder;
•    strider mot gjeldende lover eller krenker rettighetene til tredjepart;
•    kan medføre skadeserstatningsansvar for Bosch, selskapets tilknyttede bedrifter eller tredjepart, eller
•    er bedrageri.

b)    kunden bryter bestemmelsene i disse vilkårene for bruk;

c)    kunden ikke har betalt for kostnadsbelagte tjenester mer enn 30 dager etter forfall;

d)    kunden har innstilt sin ordinære forretningsdrift, en overdragelse til fordel for en kreditor eller en lignende disposisjon av kundens formue er foretatt eller kundens firma har blitt gjenstand for en konkurs-, sanerings-, likvidasjons- eller oppløsningsprosess eller lignende prosess.

10.2    Bosch vil informere kunden om sperringen ved at Bosch sender en melding om til e-postadressen som er knyttet til kundekontoen, så fremt ikke Bosch må handle omgående av ytterste nødvendighet og ikke er i stand til å sende en melding på forhånd.

10.3    Sperringen oppheves så snart man har fjernet problemet som førte til sperringen.

10.4    Boschs rett til å sperre kundens tilgang til PRO360-portalen og/eller tjenestene er et tillegg til Boschs rett til å terminere avtalen i henhold til punkt 13. i disse vilkårene for bruk og andre rettsmidler Bosch har til rådighet ifølge gjeldende lovverk.


11.    Garanti

11.1    Garanti for gratistjenester: I den grad PRO360-portalen og tjenestene leveres kostnadsfritt, gir Bosch ingen garanti for at PRO360-portalen og gratistjenestene er i samsvar med kundens krav eller at PRO360-portalen og gratistjenestene uten avbrudd er tilgjengelige og/eller uten feil. Bosch utfører ikke vedlikehold på PRO360-portalen og tjenestene som tilbys kostnadsfritt. Bosch har i disse tilfellene ingen forpliktelser i den forstand at tilgangen til PRO360-portalen og bruken av tjenestene ikke reduseres av nedetid, vedlikehold, videreutvikling, oppdateringer og oppgraderinger eller feil. Bosch vil bruke egnede midler for å sikre at PRO360-portalen og tjenestene er så brukervennlige som mulig. Tekniske feil (f.eks. strømbrudd, maskin- og programvarefeil, tekniske problemer i dataledningene) kan imidlertid også føre til midlertidige begrensninger eller brudd.

11.2    Garanti for kostnadsbelagte tjenester: De anvendbare generelle forretningsvilkårene for de enkelte tjenestene gjelder.


12.    Ansvar

12.1    Ansvar for gratistjenester:
Hvis tjenestene tilbys kostnadsfritt, er ikke Bosch ansvarlig for skader som skyldes bruken av tjenesten, unntatt ved ond hensikt, grov uaktsomhet eller forsett. Et eventuelt ansvar for skader i henhold til produktansvarsloven eller annen tvingende, obligatorisk bestemmelse blir ikke utelukket av dette.

12.2    Ansvar for kostnadsbelagte tjenester: De anvendbare generelle forretningsvilkårene for de enkelte tjenestene gjelder.

12.3    De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder også ved feil hos kontraktsmedhjelperne og for det personlige ansvaret til Boschs medarbeidere, representanter og organisasjon.


13.    Avtalens gyldighetstid og oppsigelse

13.1    Gyldighetstiden til disse vilkårene for bruk begynner på datoen for registreringen og slutter når avtalen sies opp av Bosch eller kunden.

13.2    Ordinær oppsigelse

a)    Kunden kan når som helst og uten begrunnelse si opp denne avtalen om bruk og lukke sin kundekonto for alle tjenester. Bosch kan da stille en mekanisme for lukking av kontoen til rådighet.

b)    Bosch kan når som helst og uten begrunnelse terminere denne avtalen med en frist på seks, 6, uker til månedsslutt. Boschs rett til å sperre kontoen ifølge punkt 10 og til å endre PRO360-portalen eller tjenestene i henhold til punkt 17. forblir uendret.

13.3    Ekstraordinær oppsigelse

a)    Partenes rett til oppsigelse av viktige grunner uten overholdelse av en oppsigelsesfrist endres ikke.

b)    En viktig grunn foreligger ved alvorlig brudd på forpliktelsene som er uttrykkelig regulert i disse vilkårene fra en av partenes side, og i særdeleshet hvis kunden bruker PRO360-portalen og/eller tjenestene i strid med disse vilkårene for bruk og denne overtredelsen ikke opphører innen en rimelig frist og etter påminnelse fra Bosch.

13.4    Konsekvenser av oppsigelse

Med oppsigelsens ikrafttredelse

a)    vil ikke PRO360-portalen og tjeneste være tilgjengelig for kunden lenger;

b)    forblir kunden ansvarlig for å betale alle gebyr og omkostninger som er påløpt frem til tidspunktet for oppsigelsen, inkludert kostnadene som vil påløpe for oppgavene som fortsatt må utføres fra Boschs side etter oppsigelsen og som kunden er ansvarlig for;

c)    opphører alle kundens rettigheter og registreringer i henhold til denne avtalen. En oppsigelse av kontraktsforholdet innebærer også at alle bruker-ID-ene som er stilt til disposisjon for sluttkunder eller medarbeidere hos kunden termineres så snart det lar seg gjøre.


14.    Personvern

14.1    Partene vil overholde de gjeldende bestemmelsene for personvern og vil kreve av sine medarbeidere som er involvert i forbindelse med dette kontraktsforholdet og gjennomføringen av dette at de overholder gjeldende lover for personvern og konfidensialitet, med mindre de allerede er generelt forpliktet til å handle deretter.

14.2    Hvis kunden behandler personopplysninger, forsikrer kunden om at han eller hun har fullmakt ifølge gjeldende lover og forskrifter og at han eller hun har innhentet alle nødvendige samtykker, rettigheter og nødvendige tillatelser eller på en hensiktsmessig måte har gjort de nødvendige avtaler for å gi Bosch mulighet til å utføre disse oppgavene, inkludert tilgang til og behandling av personopplysninger og andre private opplysninger om alle berørte personer og/eller tredjepart (f.eks. sluttkunder av kunden eller medarbeidere hos kunden) som ifølge gjeldende lov er underlagt spesiell beskyttelse.

14.3    Bosch behandler kundens personopplysninger bare i den grad dette er nødvendig for gjennomføringen av disse vilkårene for bruk eller på annen måte er tillatt ifølge gjeldende lover. Kunden godkjenner og bekrefter innsamlingen og behandlingen av disse personopplysningene i dette omfanget. Informasjon om behandling av personopplysninger finnes i personvernbestemmelsene for PRO360-portalen.

14.4    I den grad Bosch fungerer som databehandler på oppdrag fra kunden, dreier dette seg om en behandling på oppdrag fra en oppdragsgiver. En slik behandling er underlagt oppdragsbehandlingsavtalen ("Oppdragsbehandlingsavtale") som er gjort tilgjengelig av Bosch i forbindelse med prosessene, som partene inngår skriftlig før bruk av tjenestene, dersom gjeldende lovgivning krever dette.  

14.5    Forpliktelsene ifølge dette punkt 14 forblir gjeldende så lenge kundens personopplysninger er under Boschs innflytelse, også etter at vilkårene for bruk eller et abonnement er avsluttet.


15.    Konfidensialitet

15.1    Partene vil behandle all informasjon som skal behandles fortrolig, som de har fått kjennskap til i forbindelse med dette kontraktsforholdet, konfidensielt og bare bruke den overfor tredjepart ved skriftlig samtykke til dette fra den andre parten på forhånd, uansett formål. Informasjon som skal behandles fortrolig, er blant annet informasjon som den informasjonsgivende part uttrykkelig har betegnet som fortrolig, og informasjon som er av en type som gjør at den skal betraktes som fortrolig.

15.2   Hvis en myndighet krever informasjon som skal behandles fortrolig, fra en av partene, skal den andre parten omgående informeres om sendingen av informasjonen som skal behandles fortrolig, til myndigheten.

15.3    Forpliktelsene ifølge punkt 15.1 bortfaller for slik informasjon eller deler av den dersom mottakende parten dokumenterer at den

a)    var kjent for mottakeren eller var allment tilgjengelig før mottaksdatoen eller blir gjort kjent av en tredjepart etter mottaksdatoen på lovlig måte og uten forpliktelse om fortrolighet;

b)    var kjent for offentligheten eller var allment tilgjengelig før mottaksdatoen, eller

c)    ble gjort kjent for offentligheten eller allment tilgjengelig etter mottaksdatoen uten at den informasjonsmottakende parten var ansvarlig for dette.

15.4    Partene kan bare gi informasjon som skal behandles fortrolig, til sine medarbeidere eller firmaer som er tilknyttet partene hvis

a)    dette er nødvendig for gjennomføring av disse vilkårene for bruk,

b)    informasjon som skal behandles fortrolig, bare gis videre i den grad det er helt nødvendig for inkludering i disse vilkårene for bruk ("need to know"), og

c)    mottakeren av informasjon som skal behandles fortrolig er forpliktet til konfidensialitet ifølge 15.5.

15.5    Hver av partene er forpliktet til å kreve at medarbeidere og tilknyttede firmaer og tredjeparter ifølge punkt 15.4 som er berettiget til å motta informasjon som skal behandles fortrolig, på sin side i overensstemmelse med bestemmelsene ifølge punkt 15.1 til punkt 15.3 overholdet kravet om fortrolighet, så fremt disse ikke allerede på annen måte på grunn av juridisk bindende bestemmelser eller lovbestemmelser er forpliktet til fortrolighet i en grad som minst er likeverdig med beskyttelsesnivået som fremgår av punkt 15.1 til 15.3.

15.6    Forpliktelsene ifølge punkt 15 gjelder på ubestemt tid også etter at avtalen er slutt, helt til et unntak ifølge punkt 15.3 ikke er dokumentert.


16.    Eksportsamsvar

16.1    Bruken av tjenestene, tilgangen til PRO360-portalen, bestillingen av tjenester og overføringen av innhold er eventuelt underlagt nasjonale og internasjonale lover om kontroll av eksport og reeksport og sanksjonsbestemmelser. Kunden forplikter seg til å overholde alle anvendbare lover om kontroll av eksport og reeksport i Norge, Den europeiske union, USA og De forente nasjoner og enhver annen berørt jurisdiksjon.

16.2    Kunden aksepterer at PRO360-portalen er utformet på en slik måte at den kan åpnes uavhengig av brukerens geografiske posisjon. Kunden kan ikke - verken direkte eller indirekte - gi tilgang til PRO360-portalen på et bestemmelsessted, i et anlegg eller til en person som i henhold til lovene og forskriftene i Norge, Den europeiske union, USA, De forente nasjoner eller noen annen berørt jurisdiksjon er underlagt sanksjoner.

16.3    Denne klausulen om eksportsamsvar gjelder også etter at avtalene mellom Bosch og kunden er avsluttet eller opphevet.


17.    Endringer

Vi forbeholder oss også retten til når som helst å tilpasse disse vilkårene for bruk og formene for bruk av personopplysninger som er beskrevet i personvernbestemmelsene. Du blir informert om slike endringer via e-post minst én måned før endringene trer i kraft. Hvis du ikke motsetter deg disse endringene innen en måned etter mottak av meldingen og fortsetter å bruke tjenestene på PRO360 også etter innsigelsesfristen, betraktes dette som et samtykke fra deg, og endringene iverksettes etter at fristen er utløpt. Ved en eventuell innsigelse fortsetter avtaleforholdet med de tidligere vilkårene. Vi har ved en innsigelse rett til å avslutte avtaleforholdet med umiddelbar virkning. Avgiftene kan eventuelt tilbakebetales delvis. I endringsmeldingen blir du informert om din rett til innsigelse og om konsekvensene.  


18.   Plattform for nettbasert tvisteløsning, tvisteløsningsprosess, klager

18.1    Europakommisjonen har en plattform for nettbasert tvisteløsning (OS) . Denne plattformen skal fungere som kontaktpunkt for utenrettslig løsning av tvister som gjelder kontraktsforpliktelser i kjøpskontrakter på nettet og tjenestekontrakter på nettet. Plattformen finnes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18.2    Bosch er ikke forpliktet til å delta i en tvisteløsningsprosess hos en voldgiftsinstans og har fattet en beslutning om ikke å delta frivillig.


19.    Angrerett

19.1   Hvis kunden er en forbruker, gjelder en lovbestemt angrerett ved fjernkjøp av tjenestene som tilbys av Bosch. Forutsetningene og de rettslige konsekvensene av å angre kjøpet er angitt i informasjonen om angrerett nedenfor. En angreskjema-mal finnes i punkt 19.2 i disse vilkårene for bruk.

Informasjon om angrerett

Angrerett

Du har rett til å trekke tilbake denne avtalen innen 14 dager uten begrunnelse. Angrefristen er 14 dager fra dagen for inngåelsen av avtalen.

For å gjøre din angrerett gjeldende må du informere oss


Robert Bosch AS, Power Tools Division,
Rosenholmveien 25
NO-1414 Trollåsen, Norge
Telefon: +47 64 87 89 00
E-post:  powertools@no.bosch.com

med en entydig melding (f.eks. via brev, telefaks eller e-post) om din beslutning om å trekke tilbake denne avtalen. Du kan bruke den vedlagte angreskjema-malen, men det er ikke obligatorisk.
For at angrefristen skal overholdes er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du ønsker å gjøre angreretten gjeldende, før angrefristen.

Konsekvenser av tilbaketrekking

Dersom du trekker deg fra denne avtalen, er vi forpliktet til å tilbakebetale alle innbetalinger du har gjort til oss, inkludert leveransekostnader (med unntak av tilleggskostnadene som påløper hvis du har valgt en annen leveringsmåte enn den billigste standardleveransen vi anbefaler); tilbakebetalingen skal skje omgående og senest inn 14 dager etter datoen da vi mottok din melding om at du trekker deg fra denne avtalen. Vi vil bruke samme betalingsmåte ved tilbakebetalingen som den du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, dersom vi ikke uttrykkelig har avtalt noe annet med deg; du vil ikke under noen omstendigheter bli pålagt gebyrer som følge av denne tilbakebetalingen.


Slutt på informasjonen om angrerett

19.2    Informasjon fra Bosch om angreskjemaet:

Angreskjema-mal

(Hvis du vil trekke deg fra avtalen, må du fylle ut og returnere dette skjemaet.)
Til
Robert Bosch AS, Power Tools Division,
Rosenholmveien 25
NO-1414 Trollåsen, Norge

-    Jeg/vi (*) trekker meg/oss (*) fra avtalen jeg /vi har inngått om kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjeneste (*)

-    Bestilt den(*) / mottatt den (*)

-    Brukerens/brukernes navn

-    Brukerens/brukernes adresse

-  Brukerens/brukernes underskrift (bare ved varsling på papir)

-    Dato
__________
(*) Stryk det som ikke gjelder.


20.    Begrepsforklaringer

API betyr Application Programming Interface. Et API oppretter forbindelse med en tjeneste basert på en SaaS-modell. API-er betraktes som tjenester i disse vilkårene for bruk.

Single Key ID er bruker-ID-en til Bosch.IO GmbHs autentiseringstjeneste med enkeltpålogging som gir mulighet til bruk av forskjellige uavhengige tjenester fra Bosch-gruppen der kundens e-postadresse fra en ønsket e-postleverandør er nødvendig.

PRO360-portalen er plattformen på www.pro360.com.

Bestilling betyr avtaleforholdet mellom kunden og Bosch om bestilling av en tjeneste via PRO360-portalen.
Tjenester er funksjonene som kunden med sin kundekonto får tilgang til via PRO360-portalen, f.eks. 3 års garantiforlengelse og annen informasjon, andre produkter eller tjenester som tilbys av Bosch på grunnlag av disse vilkårene for bruk.

Sluttkunde er en hver fysisk eller juridisk person som direkte eller indirekte bia en annen kunde får tilgang til eller bruker innhold fra kunden. Begrepet "sluttkunde" omfatter ikke fysiske eller juridiske personer som har tilgang til eller bruker PRO360-portalen og tjenestene med sin egen kundekonto. I dette tilfellet betraktes den fysiske eller juridiske personen som kunde i henhold til disse vilkårene for bruk.

Innhold betyr programvare (inkludert Machines Images, Source Code), programvarefunksjoner, API-er, data, tekster, videoer, bilder, dokumentasjon, programvarebiblioteker, eksempelkode, kommandolinjekommandoer, utkast og enhver annen teknologi .

Kunde er innehaveren av en kundekonto.Kundekonto er tilgangsretten til PRO360-portalen og tjenestene.
Tilgangsopplysninger brukes for å kontro

llere tilgangen til en kundekonto og består av et brukernavn og et passord som bare kunden kjenner til.


21.    Gjeldende rett og verneting

21.1    Kontraktsforholdene mellom partene er underlagt retten i Norge. Hvis kunden er en forbruker, gjelder dette rettsvalget bare hvis beskyttelsen gjennom obligatoriske bestemmelser i lovverket i staten der kunden har sitt vanlige oppholdssted, blir unndratt (gunstighetsprinsippet). Gyldigheten til FN-konvensjonen om internasjonale kjøp (CISG) er utelukket.

21.2    Hvis kunden er en bedriftseier, juridisk person i offentlig rett eller et offentligrettslig spesialfond, er vernetinget for alle rettstvister på bakgrunn av eller i forbindelse med disse vilkårene for bruk utelukkende Oslo tingrett. Det samme gjelder hvis en kunde ikke har noe generelt verneting i Norge eller hvis kundens bostedet eller det vanlige oppholdsstedet ikke er kjent på tidspunktet for innleggingen av klagen.


22.    Avsluttende bestemmelser

22.1    Problemer som skyldes force majeure eller andre uunngåelige hendelser som

-    er utenfor Boschs kontroll,
-    som ikke kunne unngås med rimelig innsats,
-    til tross for rimelig aktsomhet ikke kunne forutses og
-    gjør det vesentlige vanskeligere eller helt eller delvis umulig for Bosch å oppfylle forpliktelsene i disse vilkårene for bruk,
som f.eks. streiker, blokader, svikt ved det offentlige strømnettet, manglende internettforbindelse, ekstreme værforhold, drifts- eller trafikkproblemer og transporthindringer,
fritar Bosch fra forpliktelsene i henhold til disse vilkårene for bruk så lenge hendelsen varer.

22.2    Kunden er ikke berettiget til helt eller delvis å overdra sine forpliktelser ifølge disse vilkårene for bruk uten først å innhente skriftlig godkjenning fra Bosch, og denne må ikke bli avvist på urimelig bakgrunn.

22.3    Hvis det i den praktiske anvendelsen av denne avtalen fremgår mangler som partene ikke har forutsett eller en bestemmelse ikke gjelder lenger ifølge lov eller etter overenskomst mellom begge partene, er de forpliktet til å korrigere dette eller erstatte bestemmelsen som ikke gjelder lenger, på en objektiv måte som er basert på det kommersielle formålet med avtalen.