zum Seitenanfang

POGOJI UPORABE

Ti pogoji uporabe (“pogoji UPORABE”) veljajo, ko se UPORABNIK odloči registrirati v aplikaciji My Dremel.

T pogoji uporabe veljajo med družbo Bosch Power Tools BV in uporabnikom, ki se registrira v aplikaciji My Dremel (“Uporabnik”).


1. PONUDNIK IN VELJAVNOST

1.1. Aplikacijo My Dremel na spletni strani www.dremel.com (v nadaljnjem besedilu "aplikacija") upravlja družba Bosch Power Tools BV, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Nizozemska (v nadaljnjem besedilu "Dremel" ali “Bosch Power Tools BV”). Več informacij o ponudniku Dremel je objavljenih v kolofonu/informacijah o družbi na spletni strani.

1.2 Dremel lahko te pogoje uporabe in vsebino storitev, podrobno opisano v tem dokumentu, kadar koli spremeni in/ali dopolni po obvestilu v razumnem času. Če bo družba Dremel spremenila pogoje uporabe in/ali jih dopolnila, bo spremenjeno različico pogojev uporabe poslala na e-poštni naslov, ki ga je uporabnik navedel ob registraciji, pri čemer bodo spremembe jasno navedene. Če uporabnik ne ugovarja spremenjeni in/ali dopolnjeni različici pogojev uporabe v šestih (6) tednih od prejema, se šteje, da se strinja z veljavnostjo spremenjenih pogojev uporabe. Družba Dremel se zavezuje, da bo uporabnika obvestila o vseh veljavnih posledicah, če spremembam ne ugovarja, ko je o njih obveščen. Ko začnejo veljati spremenjeni pogoji uporabe, prenehajo veljati vse prejšnje različice pogojev uporabe. Če uporabnik odkloni privolitev, ostane pogodba nespremenjena. Če določbe spremenjenih pogojev uporabe ali spremembe opisa storitev, ki se bodo izvajale, niso sprejemljive za uporabnika v razumnih mejah, ima uporabnik pravico, da s takojšnjim učinkom prekine pogodbo z družbo Dremel.


2. PONUJANJE IN IZVAJANJE STORITEV

2.1 Aplikacija registriranemu uporabniku omogoča uporabo različnih spletnih storitev, med drugim pod uporabniškim imenom, ki mu je dodeljen ali si ga izbere sam, v okviru tehnične razpoložljivosti. Uporabnik lahko električna orodja registrira v aplikaciji in v skladu s POGOJI GARANCIJE DREMEL za svoja električna orodja Dremel prejme podaljšano garancijo (do 3 let).


3. POSTOPEK REGISTRACIJE

3.1. Registracija predstavlja pogodbo med uporabnikom in družbo Dremel v zvezi s sodelovanjem in uporabo aplikacije My Dremel. Za aplikacijo se lahko registrirajo samo polnoletni uporabniki (stari 18 let ali več). Mladoletne osebe in osebe z omejeno poslovno sposobnostjo se ne smejo registrirati.

3.2 Za postopek registracije je potreben obstoječ Dremel ID. Če Dremel ID ni na voljo, morate Dremel ID registrirati, za kar sta potrebna vnos in hramba poverilnic uporabnika.
Če je registracija uspešna, družba Bosch Power Tools BV (Dremel) na e-poštni naslov, ki ga je uporabnik navedel pri registracij, pošlje povezavo za potrditev registracije. Na tej povezavi so zajeti tudi ti pogoji uporabe in pravilnik o zasebnosti družbe Bosch Power Tools BV v obliki besedila. Te pogoje uporabe hrani družba Bosch Power Tools BV.

3.3 Ko se uporabnik uspešno registrira s svojo kodo Dremel ID, se iz računa pošljejo podatki, potrebni za registracijo, registracija za aplikacijo pa je zaključena. V aplikaciji lahko uporabnik v svoj uporabniški profil vpiše dodatne uporabniške podatke, npr. ime, naslov itd. Ti podatki niso obvezni. Obvezni podatki so označeni z *. Če se uporabnik registrira za aplikacijo, družbi Bosch s tem dovoljuje uporabo podatkov za namene aplikacije. Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov najdete v obvestilu o varstvu podatkov družbe Bosch Power Tools BV [HTTPS://WWW.BOSCH-PT.COM/PTLEGALPAGES/NL/PTNB/EN/DREMEL/PRIVACY/].

Uporabnik zagotavlja, da so vsi podatki, ki jih je navedel pri registraciji, pravilni in popolni. Uporabnik mora družbo Dremel takoj obvestiti o vseh spremembah svojih uporabniških podatkov tako, da posodobi podatke na svojem profilu.

3.3. Uporabnik lahko za registracijo uporabi samo eno uporabniško ime/e-poštni naslov.


4. PODATKI IN GESLA ZA DOSTOP

4.1. Uporabnik se zavezuje, da bo skrbni hranil in varoval podatke in geslo za dostop, ki jih potrebuje za aplikacijo, in da bo družbo Dremel takoj pisno obvestil, če se z njegovimi uporabniškimi podatki in/ali geslom seznanijo tretje osebe. Uporabnik odgovarja za vso škodo, ki nastane zaradi uporabe s strani tretjih oseb, razen če krivda ni na strani uporabnika.

4.2. Če uporabnik zaupa podatke in/ali geslo za dostop tretjim osebam, si družba Dremel pridržuje pravico, da v skladu s točko 5.1 uporabniku začasno ali trajno blokira dostop ali da s takojšnjim učinkom odpove pogodbo z uporabnikom, izbriše registracijo uporabnika in mu onemogoči nadaljnjo uporabo aplikacije v prihodnosti.


5. BLOKIRANJE DOSTOPA

5.1. Družba Dremel lahko uporabniku začasno ali trajno blokira dostop do aplikacije, če omenjeni uporabnik med njeno uporabo krši ali je kršil te pogoje uporabe ali veljavno zakonodajo oziroma če ima družba Dremel drug utemeljen razlog, da uporabniku blokira dostop. Dodaten zakoniti interes nastane še posebej, če uporabnik vedno znova krši te pogoje uporabe, pogoje sodelovanja na tekmovanjih, natečajih in pri preskušanju izdelkov. Družba Dremel upošteva zakonite interese uporabnika, ko odloča o tem, ali in za koliko časa bo blokirala uporabnika.

5.2 Družba Dremel lahko po lastni presoji uporabniku pošlje zasebno sporočilo, preden ga blokira. Družba Dremel upošteva zakonite interese uporabnikov, ko sprejema odločitev.

5.3. V primeru začasne ali trajne blokade uporabnik nima dostopa do aplikacije. Družba Dremel uporabnika o tovrstni blokadi obvesti po e-pošti.

5.4. V primeru začasne blokade družba Dremel znova aktivira pravico do dostopa, ko preteče sporočeni časa blokade. Dostopa ni mogoče znova aktivirati, če je pravica do dostopa trajno odvzeta.


6. ODGOVORNOST DRUŽBE DREMEL

6.1. Družba Dremel odgovarja uporabniku za škodo le v primeru, če je bila zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti družbe Dremel škoda povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti, v primeru telesnih poškodb ali drugih okvar zdravja. Pri kršitvah bistvenih pogodbenih obveznosti iz hude malomarnosti, , je odgovornost družbe Dremel omejena na predvidljivo in običajno nastalo škodo. Družba Dremel zlasti ni odgovorna za posredno škodo – katere koli vrste, za izgubljen dobiček ali za druge izključno finančne izgube. Odgovornost družbe Dremel za kršitve iz lažje malomarnosti je izključena . Ta klavzula ne vpliva na morebitno odgovornost družbe Dremel po nizozemskem zakonu o odgovornosti za izdelke ali odobritvi garancij. Nič v tej klavzuli ne omejuje ali izključuje odgovornosti družbe Dremel, če bi to bilo nezakonito, na primer v zvezi z obvezno lokalno zakonodajo in predpisi, ki zadevajo potrošnike in jih po veljavnem pravu ni mogoče omejiti ali izključiti.

6.2. Omenjene omejitve odgovornosti veljajo tudi v primeru kršitev dolžnosti s strani zakonitih zastopnikov družbe Dremel in oseb, ki so se zavezale, da bodo izpolnjevale obveznosti družbe Dremel. V primeru izključitve odgovornosti družbe Dremel na podlagi zgornjih določb enako velja tudi za osebno odgovornost zaposlenih družbe Dremel in oseb, ki so se zavezale, da bodo izpolnjevale obveznosti družbe Dremel.


7. TRAJANJE IN ODPOVED

7.1. Ta pogodba velja za nedoločen čas. Uporabnik in družba Dremel lahko pogodbo o uporabi aplikacije odpovesta kadar koli, ne da bi za to pisno navedla razloge.. Družba Dremel je do tovrstne odpovedi upravičena le s štiritedenskim (4) odpovednim rokom od dne, ko je elektronsko sporočilo o odpovedi poslano, zato da ima uporabnik dovolj priložnosti za kopiranje svojih podatkov, shranjenih v aplikaciji.

7.2. Poleg tega lahko družba Dremel kadar koli s takojšnjim učinkom v celoti ali delno odpove uporabniško pogodbo v skladu s točko 5 teh pogojev uporabe, pri čemer ima družba Dremel pravico do trajne blokade (izredna odpoved). Opozorilo, kot je opisano pod točko 5.2, v takem primeru ni potrebno.


8. PRENOS POGODBE

Družba Dremel si pridržuje pravico, da to pogodbo odstopi povezani družbi v skupini Dremel. O tovrstnem odstopu pogodbe bo družba Dremel bo uporabnika obvestila pravočasno in na ustrezen način. V primeru prenosa pogodbe si uporabnik pridržuje posebno pravico do odpovedi, o kateri mora družbo Dremel pisno obvestiti ob upoštevanju pripadajočega štiritedenskega (4) roka od obvestila o prenosu pogodbe. Odpoved začne veljati takoj ali najpozneje ob prenosu pogodbe.


9. DRUGE DOLOČBE

9.1. Družba Dremel ni dolžna zagotoviti, da je aplikacija (povsem ali deloma) nenehno na voljo. Vendar si družba Dremel prizadeva, da bi bila aplikacija nenehno na voljo, če je to mogoče. Zlasti v zvezi z vzdrževanjem, varnostjo in preobremenitvijo ter pri dogodkih, na katere družba Dremel ne more vplivati (npr. izpad električne energije, višja sila, napake v javnih komunikacijskih omrežjih itd.), lahko prihaja do kratkotrajnih izpadov ali do začasne prekinitve (v celoti ali delno) storitev aplikacije.

9.2. Za pogodbo med strankama se uporablja nizozemsko pravo. Če je stranka potrošnik, se takšna izbira prava uporablja, če potrošnik zaradi tega ni prikrajšan za varstvo, ki ga zagotavljajo obvezne določbe prava države, v kateri ima stalno ali začasno prebivališče (načelo “in favorem”). Dunajska konvencija ZN o mednarodni prodaji blaga (CISG) se ne uporablja.

9.3. Če je ali postane katera koli določba teh pogojev uporabe neveljavna ali nepopolna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb.

9.4. Če je uporabnik podjetnik v smislu civilnega zakonika (Burgerlijk Wetboek) ali pravna oseba javnega prava ali organ javnega prava, o vseh sporih, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe ali v zvezi z njimi, odloča pristojno sodišče v Rotterdamu na Nizozemskem.

9.5 Uporabnik nima pravice v celoti ali delno odstopiti svojih obveznosti iz teh pogojev uporabe brez pisnega soglasja družbe Dremel, ki ne sme biti neutemeljeno zavrnjeno.