zum Seitenanfang

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Tieto podmienky používania („Podmienky používania“) platia pre používateľa, ktorý sa rozhodne zaregistrovať v aplikácii MyDremel.

Tieto podmienky používania platia pre Bosch Power Tools BV a používateľa zaregistrovaného v aplikácii MyDremel („Používateľ“).


1. POSKYTOVATEĽ A UPLATNITEĽNOSŤ

1,1. Prevádzkovateľom aplikácie MyDremel na webovej lokalite www.dremel.com (ďalej ako „Aplikácia“) je spoločnosť Bosch Power Tools BV, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Holandsko (ďalej ako „Dremel“ alebo „Bosch Power Tools BV“). Ďalšie informácie o poskytovateľovi Dremel nájdete v tiráži/podnikových informáciách na webovej lokalite.

1.2 Dremel môže kedykoľvek meniť alebo dopĺňať tieto podmienky používania a obsah služieb podrobne opísaný v tomto dokumente, ak na to upozorní s rozumným predstihom. V prípade zmien alebo doplnení podmienok používania spoločnosť Dremel pošle upravenú verziu podmienok používania na e-mailovú adresu uvedenú používateľom počas registrácie, čím jednoznačne oznámi vykonané zmeny. Ak používateľ nevznesie námietku voči upravenej alebo doplnenej verzii podmienok používania do šiestich (6) týždňov od jej prijatia, považuje sa to za súhlas používateľa s opodstatnenosťou upravených podmienok používania. Spoločnosť Dremel sa zaväzuje, že používateľa informuje o všetkých príslušných následkoch vyplývajúcich z toho, ak nevznesie námietku voči oznámenej zmene. Okamihom nadobudnutia platnosti podmienok používania strácajú platnosť všetky predchádzajúce verzie podmienok používania. Ak používateľ tento súhlas odmietne, dohoda zostane bez zmeny. V rozsahu, v akom pre používateľa nie sú v rozumnej miere prijateľné ustanovenia upravených podmienok používania alebo zmeny opisu poskytovaných služieb, má používateľ nárok na ukončenie dohody uzatvorenej so spoločnosťou Dremel s okamžitou platnosťou.


2. PONUKA SLUŽIEB A POSKYTOVANIE SLUŽIEB

2.1 Aplikácia registrovanému používateľovi umožňuje okrem iného využívať rôzne online služby pod používateľským menom, ktoré dostane pridelené alebo ktoré si vyberie v rozsahu technickej dostupnosti. Používateľ si môže zaregistrovať nástroje v aplikácii a v zmysle dodržania ZÁRUČNÝCH PODMIENOK SPOLOČNOSTI DREMEL používateľ dostane predĺženie záruky (až o 3 roky) na elektrické nástroje značky Dremel.


3. PROCES REGISTRÁCIE

3,1. Registrácia predstavuje dohodu medzi používateľom a spoločnosťou Dremel v súvislosti s účasťou v aplikácii MyDremel a jej používaním. V aplikácii sa môžu zaregistrovať iba dospelí používatelia (ktorí majú aspoň 18 rokov). Zaregistrovať sa nemôžu neplnoleté osoby ani osoby, ktoré majú trvalo zakázaný prístup.

3.2 Na registráciu je potrebné existujúce Dremel ID alebo, ak nie je k dispozícii Dremel ID, je potrebné vykonať registráciu Dremel ID prostredníctvom zadania a uloženia prihlasovacích údajov používateľa.
Po úspešnej registrácii pošle spoločnosť Bosch Power Tools BV (Dremel) e-mail s potvrdzovacím odkazom na e-mailovú adresu, ktorú používateľ uviedol počas registrácie. Tento odkaz bude zároveň obsahovať tieto podmienky používania, ako aj zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Bosch Power Tools BV v písomnej podobe. Tieto podmienky používania ukladá spoločnosť Bosch Power Tools BV.

3.3 Po úspešnej registrácii používateľa pomocou Dremel ID sa údaje potrebné na registráciu odošlú z účtu a následne sa dokončí registrácia v aplikácii. Používateľ bude môcť v aplikácii zadať ďalšie údaje do svojho používateľského profilu, napr. svoje meno, adresu atď. Tieto informácie nie sú povinné. Povinné údaje sú označené hviezdičkou (*). Registráciou v aplikácii používateľ dáva spoločnosti Bosch nárok použiť tieto údaje na účely prevádzky aplikácie. Ďalšie podrobnosti o spracovaní osobných údajov nájdete v oznámení o ochrane údajov spoločnosti Bosch Power Tools BV [https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/nl/ptnb/sk/dremel/privacy/].

Používateľ sa zaručuje, že všetky údaje, ktoré uviedol počas registrácie, sú správne a úplné. Používateľ je povinný bezodkladne upozorniť spoločnosť Dremel na prípadné zmeny údajov vo svojom používateľskom profile v dôsledku ich aktualizácie.

3.3. Každý používateľ sa môže zaregistrovať iba pomocou jedného používateľského mena/e-mailu.


4. PRÍSTUPOVÉ ÚDAJE A HESLÁ

4.1. Používateľ sa zaväzuje, že uchová v tajnosti prístupové údaje a heslá potrebné na prístup do aplikácie a že v písomnej podobe bezodkladne upozorní spoločnosť Dremel v prípade, ak sa jeho používateľské údaje alebo heslá dostanú k tretím stranám. Používateľ nesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené používaním týchto tretích strán s výnimkou prípadov, ak nejde o chybu používateľa.

4.2. Ak používateľ zverí prístupové údaje alebo heslá tretím stranám, spoločnosť Dremel si vyhradzuje právo dočasne alebo natrvalo zablokovať prístup používateľa v súlade s bodom 5.1, prípadne s okamžitou platnosťou zrušiť dohodu uzatvorenú s používateľom, odstrániť registráciu používateľa a zamedziť používateľovi ďalšie používanie aplikácie v budúcnosti.


5. ZABLOKOVANIE PRÍSTUPU

5.1. Spoločnosť Dremel môže dočasne alebo natrvalo zablokovať prístup používateľa do aplikácie, ak daný používateľ pri používaní aplikácie koná alebo konal v rozpore s týmito podmienkami používania či platnými zákonmi, prípadne ak má spoločnosť Dremel iný legitímny dôvod na zablokovanie prístupu používateľa. Ďalší legitímny dôvod vzniká najmä v prípade, ak bude používateľ opakovane konať v rozpore s týmito podmienkami používania, podmienkami účasti v súťažiach či testoch produktov. Spoločnosť Dremel musí pri rozhodovaní o tom, či má byť používateľ zablokovaný a na ako dlho, zohľadniť legitímne záujmy používateľa.

5.2 Podľa uváženia spoločnosti Dremel môže byť používateľ zároveň vopred upozornený na nadchádzajúce zablokovanie osobnou správou (PM). Spoločnosť Dremel bude pri rozhodovaní zohľadňovať legitímne záujmy používateľov.

5.3. V prípade dočasného alebo trvalého zablokovania nebude mať používateľ prístup do aplikácie. Spoločnosť Dremel upozorní používateľa na takéto zablokovanie e-mailom.

5.4. V prípade dočasného zablokovania spoločnosť Dremel obnoví právo na prístup v nadväznosti na informáciu, že uplynula doba zablokovania. Pri trvalom zablokovaní nie je možné právo na prístup obnoviť.


6. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI DREMEL

6.1. V zákonne povolenom rozsahu musí spoločnosť Dremel niesť zodpovednosť voči používateľovi bez obmedzení výhradne v prípade škôd vyplývajúcich z nedodržania zmluvných záväzkov zo strany spoločnosti Dremel, a to buď úmyselného, alebo v dôsledku hrubého zanedbania, v prípade telesného poranenia alebo inej zdravotnej ujmy. Pri porušovaní záväzkov v dôsledku hrubého zanedbania, ktorých dodržiavanie je nevyhnutným predpokladom správneho plnenia zmluvy a ktorých dodržiavanie môže zákazník za bežných okolností očakávať (závažné zmluvné záväzky/kľúčové záväzky), sa zodpovednosť spoločnosti Dremel obmedzuje na predvídateľné a typicky sa vyskytujúce škody. Spoločnosť Dremel obzvlášť nezodpovedá za následné škody – akéhokoľvek druhu –, za ušlý zisk ani za čisté finančné straty. Inak sa v zákonne povolenom rozsahu vylučuje zodpovednosť za mierne a hrubé zanedbanie. Táto klauzula nemá vplyv na žiadnu zodpovednosť spoločnosti Dremel v zmysle holandského zákona o zodpovednosti za produkty alebo v zmysle prijatia záruk. Žiadna časť tejto klauzuly nesmie obmedziť ani vylúčiť zodpovednosť spoločnosti Dremel v prípadoch, kedy by to bolo nezákonné, napríklad vo vzťahu k povinným miestnym zákonom a nariadeniam spotrebiteľov, ktoré nemožno obmedziť ani vylúčiť v zmysle platných zákonov.

6.2. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti platia aj v prípade porušenia povinností zo strany právnych zástupcov spoločnosti Dremel a osôb, ktoré dobrovoľne súhlasili s tým, že budú dodržiavať záväzky spoločnosti Dremel. V rozsahu, v akom je zodpovednosť spoločnosti Dremel vylúčená v zmysle predchádzajúcich ustanovení, sa toto tvrdenie vzťahuje aj na osobnú zodpovednosť zamestnancov spoločnosti Dremel a osôb, ktoré dobrovoľne súhlasili s tým, že budú dodržiavať záväzky spoločnosti Dremel.


7. OBDOBIE PLATNOSTI A ZRUŠENIE

7.1. Táto dohoda platí na dobu neurčitú. Používateľ aj spoločnosť Dremel majú nárok kedykoľvek ukončiť dohodu o používaní aplikácie v písomnej podobe, a to bez udania dôvodu. S cieľom poskytnúť používateľovi dostatok priestoru na to, aby si skopíroval údaje uložené v aplikácii, má spoločnosť Dremel nárok na takéto zrušenie až po štyroch (4) týždňoch od dátumu odoslania e-mailu o zrušení.

7.2. Okrem toho má spoločnosť Dremel za každých okolností nárok s okamžitou platnosťou ukončiť celú dohodu s používateľom alebo jej časť v súlade s bodom 5 týchto podmienok používania, v rámci ktorých má Dremel nárok na trvalé zablokovanie (výnimočné ukončenie). V takomto prípade nie je potrebné vydať upozornenie opísané v bode 5.2.


8. PREVOD ZMLUVY

Spoločnosť Dremel si vyhradzuje právo previesť túto dohodu na partnera v rámci skupiny Dremel Group. Spoločnosť Dremel včas a vhodným spôsobom upozorní používateľa na takýto prevod zmluvy. V prípade prevodu zmluvy si používateľ vyhradzuje osobitné právo na zrušenie, o ktorom musí spoločnosť Dremel písomne informovať do štyroch (4) týždňov od upozornenia na prevod zmluvy. Zrušenie nadobudne platnosť okamžite alebo najneskôr v okamihu prevodu zmluvy.


9. ĎALŠIE USTANOVENIA

9.1. Spoločnosť Dremel nie je povinná zaistiť nepretržitú dostupnosť celej aplikácie alebo jej častí. Spoločnosť Dremel sa však usiluje zaistiť nepretržitú dostupnosť aplikácie, pokiaľ to je možné. Obzvlášť v súvislosti s údržbou, bezpečnosťou a preťažením, ako aj v dôsledku udalostí vymykajúcej sa spod kontroly spoločnosti Dremel (napr. výpadok prúdu, vyššia moc, poruchy verejných komunikačných sietí atď.) môžu nastať krátkodobé výpadky alebo môže dôjsť k dočasnému pozastaveniu služieb v rámci celej aplikácie alebo jej časti.

9.2. Na dohodu medzi zmluvnými stranami sa vzťahujú holandské zákony. Ak je zákazníkom spotrebiteľ, tento výber zákonnej jurisdikcie platí, pokiaľ nie je zbavený ochrany ponúkanej povinnými zákonnými ustanoveniami štátu, v ktorom má zákazník miesto trvalého bydliska alebo ubytovanie (platí zásada prednostného uplatňovania). Platnosť Viedenského dohovoru o predaji tovaru (CISG) sa vylučuje.

9.3. Ak je jedno alebo viaceré ustanovenia týchto podmienok používania neplatné alebo neúplné, zvyšné ustanovenia majú aj naďalej plnú platnosť.

9.4. Ak je používateľom podnikateľ v zmysle občianskeho zákonníka (BW) alebo právnická osoba v zmysle verejného zákona či fyzická osoba v zmysle jurisdikcie verejného zákona, všetky spory vyplývajúce z týchto podmienok používania alebo v súvislosti s nimi podliehajú úsudku kompetentného súdu v Rotterdame v Holandsku.

9.5 Používateľ nemá nárok previesť svoje záväzky v zmysle týchto podmienok používania, či už v celku, alebo čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Dremel, ktorý nemožno neodôvodnene odmietnuť.