zum Seitenanfang

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DREMEL

1. INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bosch Power Tools B.V (ďalej „Dremel“ alebo „my“) je potešená Vašej návštevou našich internetových stránok a mobilných aplikácií (spoločne označované aj ako "on-line prezentácie"). Ďakujeme Vám za a Váš záujem o našu spoločnosť a naše výrobky.

2. DREMEL REŠPEKTUJE VAŠE SÚKROMIE

Veľmi nám záleží na tom, aby sme Vaše súkromie chránili počas celého procesu spracovania osobných údajov a aby sme chránili aj Vaše obchodné dáta. Osobné údaje získané pri Vašej návšteve našich on-line prezentácií spracovávame diskrétne a výlučne v súlade so zákonnými požiadavkami.

Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej firemnej politiky.

3. PREVÁDZKOVATEĽ

Za spracovanie Vašich údajov zodpovedá Dremel.

Kontaktné údaje:

DREMEL Europe

Bosch Power Tools B.V.

Konijnenberg 60

4825 BD Breda

Holandsko

Telefón +31-(0)76-5795-000

Fax +31-(0)76-5875-431

ONLINE KONTAKT

4. SPRACOVANIE A POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

4.1. KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV

Spracovávajú sa nasledovné kategórie údajov: 

•  kontaktné údaje (napr. meno, telefón, e-mail, adresa, IP adresa)

•  plánovacie a riadiace údaje

4.2. ZÁSADY

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, teda napríklad mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, údaje zo zmlúv, účtovné údaje alebo IP adresa.

Osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracovávame iba v prípade, že na to máme zákonný právny titul alebo ak ste nám na tento účel udelili súhlas, napr. prostredníctvom registrácie.

4.3. ÚČELY SPRACOVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD

Osobné údaje spracovávame buď priamo, alebo prostredníctvom spracovateľov, a to na nasledujúce účely:

4.3.1. Priestup na tuto on-line prezentáciu

Právne základy: oprávnený záujem Bosch na priamej reklame (pokiaľ sa realizuje v súlade so zásadami na ochranu osobných údajov a zákonom o ochrane proti nekalej súťaži) alebo zmluvné plnenie podľa našich zmluvných podmienok (Link).

4.3.2. Vybavenie otázok a podnetov užívateľov (prostredníctvom kontaktného formulára)

Právne základy: zmluvné plnenie, príp. náš oprávnený záujem na zlepšenie produktov/ služieb.

4.3.3. Zistenie prevádzky a odstránenie výpadkov tejto on-line prezentácie

Právne základy: splnenie našich právnych povinností v oblasti bezpečnosti údajov a oprávnený záujem na vyriešení prerušenie či výpadkov našich on-line prezentácií.

4.3.4. Vlastná propagácia a propagácia prostredníctvom tretích strán, ako aj prieskum trhu a meranie dosahu

Právny základ: náš oprávnený záujem na priamom marketingu, v rozsahu, v akom je táto činnosť v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a zákonom o ochrane proti nekalej súťaži, príp. Váš súhlas.

4.3.5. Produktové a zákaznícke prieskumy či ankety – vykonávané telefonicky alebo e-mailom

Právny základ: Váš súhlas.

4.3.6. Organizovanie zákazníckych programov, súťaží a iných kampaní

Právny základ: zmluvné plnenie.

4.3.7. Zaslanie newslettera (vo forme e-mailu či SMS/MMS)

Právny základ: Váš súhlas.

4.3.8. Ochrana a obhajoba našich práv

Právny základ: náš oprávnený záujem na uplatnení a ochrane našich práv.

4.4. REGISTRÁCIA

Využitie služieb a s nimi spojených výhod, ktoré vyžadujú uzavretie zmluvy, je možné len na základe registrácie. Pri registrácii zhromažďujeme osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailovú adresu a prípadne informácie o preferovanom spôsobe platby alebo majiteľovi účtu). Ďalšie údaje sú zhromažďované len na dobrovoľnom základe. Povinné údaje sú označené *.

4.5. LOG SÚBORY

Pri každom použití internetu Váš internetový prehliadač automaticky poskytuje určité informácie, ktoré sa ukladajú do tzv. log súborov. 

Log súbory ukladáme za účelom zisťovania porúch a z bezpečnostných dôvodov (napr. na objasnenie pokusov o útok) po dobu 7 dní, následne ich vymažeme. Ďalej sú uchovávané len tie log súbory, ktoré sú nutné na účely dokazovania. Tieto log súbory je možné odstrániť až po konečnom objasnenie príslušnej udalosti a v jednotlivých prípadoch ich je možné odovzdať vyšetrovacím úradom.

V log súboroch sa ukladajú predovšetkým nasledujúce informácie:

-IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zariadenia, z ktorého používateľ navštívil on-line ponuku;

-internetová adresa webovej stránky, z ktorej bola vyvolaná on-line prezentácia (tzv. zdrojová alebo referenčná URL);

-názov poskytovateľa služby, ktorá bola použitá k prístupu na on-line prezentáciu;

-názov vyvolaného súboru a informácií;

-dátum a čas, ako aj trvanie vyvolania;

-množstvo prenesených údajov;

-operačný systém a informácie o použitom internetovom prehliadači vrátane nainštalovaných doplnkov (napr. Flash Player);

-stavový kód http (napr. „požiadavka úspešná“ alebo „požadovaný súbor sa nenašiel“).

4.6. DETI

Táto on-line prezentácia nie je určená deťom mladším ako 16 rokov. 

4.7. PRENOSY ÚDAJOV INÝM ZODPOVEDNÝM SUBJEKTOM

Vaše osobné údaje odovzdáme iným prevádzkovateľom zásadne len vtedy, ak to je potrebné na zmluvné plnenie, ak odovzdanie údajov sleduje oprávnený záujem (náš, Váš či tretej strany – napr. inej spoločnosti zo skupiny Bosch) alebo ak ste s odovzdaním vyslovil/a súhlas. Podrobnosti o účeloch spracovania a príslušných právnych základoch nájdete v odseku „Účely spracovania a právne základy“. 

Okrem toho sa môžu údaje odovzdať iným zodpovedným subjektom tiež na základe zákonných ustanovení alebo vykonateľných úradných, príp. súdnych rozhodnutia.

4.7.1. Poskytovatelia služieb (všeobecne)

Poverujeme externých poskytovateľov služieb úlohami ako programovanie a dátový hosting. Týchto poskytovateľov služieb sme starostlivo vyberali a pravidelne ich kontrolujeme, predovšetkým so zreteľom na to, či svedomito zaobchádzajú s údajmi, ktoré sú u nich uložené a či sú tieto údaje dostatočne zabezpečené. Všetkých poskytovateľov služieb sme zaviazali k dôvernosti a aj oni sú viazaní platnými právnymi predpismi. Poskytovateľmi služieb môžu byť aj iné spoločnosti zo skupiny Bosch.

4.8. PRENOS ÚDAJOV PRÍJEMCOM MIMO EHS

Osobné údaje môžeme odovzdať aj príjemcom, ktorí majú svoje sídlo mimo EHS v tzv. tretích štátoch. V takomto prípade pred odovzdaním overíme, či je u príjemcu zabezpečená primeraná úroveň ochrany osobných údajov. V inom prípade je možné údaje odovzdať len s Vašim súhlasom.

Na Vašu žiadosť Vám poskytneme prehľad príjemcov v tretích krajinách a informácie o opatreniach dohodnutých na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany osobných údajov, príp. ich kópiu. Kontaktné údaje nájdete ďalej, v kapitole "Kontakt".

4.9. DOBA ULOŽENIA

Vaše údaje uchovávame zásadne len po dobu, ktorá je nevyhnutná na poskytovanie našich online ponúk a súvisiacich služieb, alebo kým trvá náš oprávnený záujem (po splnení svojich zmluvných záväzkov môžeme stále mať napríklad oprávnený záujem na marketingu prostredníctvom pošty). Ďalej sme povinní uchovávať údaje z dôvodu plnenia právnych záväzkov (napr. na základe daňových a obchodných právnych predpisov sme povinní mať určitý čas k dispozícii niektoré dokumenty, najmä zmluvy alebo faktúry).

5. VÝHERNÉ SÚŤAŽE ALEBO ZĽAVOVÉ AKCIE

Ak sa zúčastňujete výhernej súťaže alebo zľavové akcie, ktoré organizujeme, používame Vaše údaje na informovanie o výhre a ďalej za účelom propagácie našich produktov (marketing v rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov, príp. v rozsahu podľa Vami udeleného súhlasu). Podrobné informácie k výherným súťažiam alebo zľavovým akciám nájdete v príslušných podmienkach účasti.

6. POUŽITIE SÚBOROV COOKIES 

V rámci našej on-line prezentácie môžu byť používané cookies a ďalšie monitorovacie mechanizmy. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve on-line prezentácie ukladajú na Vašom koncovom zariadení. Sledovacie mechanizmy sú založené na rôznych technológiách. Využívame najmä pixelové technológie alebo analýzy log súborov.

Rozlišujeme súbory cookies, ktoré sú bezpodmienečne potrebné pre technické funkcie on-line prezentácie, a cookies a ďalšie monitorovacie mechanizmy, ktoré nutné nie sú. Používanie on-line prezentácie je všeobecne možné bez cookies, ktoré slúžia iným ako technickým účelom.

6.1. TECHNICKY POTREBNÉ SÚBORY COOKIES

Technicky nevyhnutnými cookies rozumieme také súbory cookies, bez ktorých nemožno technicky zabezpečiť poskytovanie on-line prezentácie. Patrí sem napr. cookies, ktoré ukladajú dáta pre zabezpečenie bezproblémového prehrávanie video či audio obsahov. Tieto súbory cookies sú po ukončení Vašej návštevy zmazané.

6.2. COOKIES A SLEDOVACIE MECHANIZMY, KTORÉ NIE SÚ TECHNICKY NUTNÉ

Tieto súbory cookies a mechanizmy sledovania používame iba vtedy, keď ste nám predtým poskytli Váš súhlas.

Rozdeľujeme ich do dvoch podkategórií:

6.2.2.Komfortné cookies

Komfortné cookies uľahčujú obsluhu našej on-line prezentácie a tým Vám umožňujú jej pohodlnejšie prehliadanie. Môže v nich byť uložené napr. Vaše jazykové nastavenia.

6.2.3Marketingové cookies a mechanizmy sledovania

Marketingové cookies a sledovacie mechanizmy nám a našim partnerom umožňujú zobrazovať Vám ponuky podľa Vašich záujmov. Na analýzu Vášho užívateľského správania využívame nasledujúce typy nástrojov:

-Štatistika:

Pomocou štatistických nástrojov napr. meriame, koľkokrát ste si vyvolali určitú stránku.

-Sledovanie konverzií

Ak ste na našu on-line prezentáciu odkázaní cez inzerát nášho partnera v meraní konverzií, uloží sa na Vašom počítači tzv. Cookie pre meranie konverzií. Tieto cookies strácajú platnosť spravidla po 30 dňoch. Ak navštívite našu on-line prezentáciu v čase platnosti tohto cookie, spoznáme (my i príslušný partner), že ste boli na našu on-line prezentáciu presmerovaný po kliknutí na inzerát. Informácie získané pomocou týchto cookies slúži na vytváranie štatistík konverzií a zisťovanie celkového počtu užívateľov, ktorí klikli na určitý inzerát a boli presmerovaný na danú stránku (opatrenú tagom pre meranie konverzií).

-Retargeting

Tieto nástroje vytvárajú užívateľské profily pomocou reklamných cookies, resp. reklamných cookies tretích strán, tzv. web beacons (neviditeľných obrázkov, ktoré sa tiež označujú ako pixely alebo pixelové tagy) alebo pomocou porovnateľných technológií. Pomocou týchto nástrojov možno zacieliť reklamu podľa záujmov a ďalej riadiť frekvenciu, s akou používateľ určitej inzeráty uvidí. Za spracovanie údajov prostredníctvom týchto nástrojov, vrátane prípadného odovzdávanie informácií tretím stranám, zodpovedá príslušný poskytovateľ. Podrobnosti nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov príslušného poskytovateľa.

Vezmite, prosím, na vedomie, že pri používaní uvedených nástrojov môže dochádzať aj k odovzdávaniu Vašich údajov príjemcom mimo EHP (napr. USA). Pozri tiež informácie v kapitole "Prenos údajov príjemcom mimo EHP".

Marketingové nástroje využívané v rámci tejto on-line prezentácie:

i. Optimizely

Poskytovateľ: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105, USA

Funkcia: Sledovanie správania používateľa naprieč jednotlivými stránkami, UX testovanie, zkúsenosti s prispôsobením.

ii.Google Analytics

Poskytovateľ: Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Funkcia: Analýza užívateľského správania (vyvolanie stránky, počet návštevníkov a návštev, sťahovanie), tvorba pseudonymných používateľských profilov na základe informácií o prihlásených používateľoch Google (naprieč zariadeniami), vrátane informácií o cieľovej skupine (poskytovaných spoločnosťou Google), retargeting, testovanie UX, sledovanie konverzií a retargeting v spojení s Google Ads.

iii.Tealium

Poskytovateľ: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 9212, USA.

Funkcia: Správa tagov webových stránok cez užívateľské rozhranie, integrácia programových kódov na naše webové stránky.

iv.Hotjar

Poskytovateľ: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta.

Funkcia: Sledovanie, ako používatelia prechádzajú viacerými stránkami; vytváranie teplotných máp, nahrávanie relácie, prieskumy/ankety.

v.Google AdSense

Poskytovateľ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko 

Funkcia:  Zobrazenie relevantné reklamy, remarketing, sledovanie konverzií. 

6.3. SPRÁVA SÚBOROV COOKIES A MECHANIZMOV SLEDOVANIA 

Vo svojom prehliadači a/alebo v našom nastavení súkromia môžete spravovať nastavenie súborov cookies a sledovacích mechanizmov. Vezmite, prosím, na vedomie, že Vami upravené nastavenie sa vzťahuje vždy len na aktuálne použitý prehliadač.

6.3.1. Vypnutie všetkých súborov cookies

Ak si prajete zakázať všetky súbory cookies, prejdite do nastavenia svojho prehliadača a deaktivujte ukladanie cookies. Upozorňujeme, že to môže mať negatívny vplyv na funkcie webovej stránky.

6.3.2. Správa Vašich nastavení týkajúcich sa technicky nepotrebných cookies a mechanizmov sledovania

Ak navštívite naše webové stránky, budete opýtaný, či udelíte súhlas s používaním komfortných a marketingových cookies, resp. sledovacích mechanizmov. Súhlas môžete udeliť aj neskôr - v nastavení súkromia na našich stránkach, kde môžete tiež už udelené súhlasy s účinnosťou do budúcnosti odvolať.

7.MARKETINGOVÉ PIXELS

Názov: Facebook Pixel

Poskytovateľ: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko

Spoločne s Facebookom zodpovedáme za spracovanie vašich osobných údajov, ku ktorému dochádza v rámci našej online prezentácie pomocou Facebook pixelu.

Aby sme v súlade s GDPR vymedzili zodpovednosť za splnenie povinností vyplývajúcich zo spoločného spracovania osobných údajov, uzavreli sme s Facebookom dohodu o zdieľanej zodpovednosti. Hlavné časti tejto dohody si môžete kedykoľvek prečítať na tomto odkaze: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Táto dohoda najmä určuje, aké bezpečnostné opatrenia musí Facebook zohľadniť (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) a ako je možné voči Facebooku uplatniť práva subjektov údajov.

Funkcia: Facebook spracováva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu prostredníctvom Facebook pixelu za účelom vytvárania správ o kampaniach, sledovaní konverzií, merania kliknutí a cielení reklamy mimo naše webové stránky (retargetingu) na základe HTTP hlavičiek, vrátane IP adresy, vlastností zariadenia a prehliadača, adresy URL, odkazujúce adresy URL, údaje konkrétneho pixelu (vrátane ID pixelu a súboru cookie Facebooku), správanie pri klikaní, voliteľných hodnôt (napríklad konverzie a typ stránky) a názvov polí formulára (napríklad „e-mail“, „adresa“ a „ množstvo“ z dôvodu nákupu určitého produktu alebo služby).

Od Facebooku nedostávame žiadne Vaše osobné údaje, iba anonymizované správy o kampaniach, ktoré sa týkajú cieľového publika webu a výkonu reklamy.

Reklamy od Facebooku cielené na základe Vašich záujmov sa Vám prestanú zobrazovať, keď si zmeníte predvoľby reklamy na webovej stránke Facebooku. Používanie súborov cookie tretích strán môžete deaktivovať, aj keď navštívite odhlasovaciu stránku Digital Advertising Alliance na http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN alebo http://www.youronlinechoices.com.

Viac informácií nájdete tu: https://www.facebook.com/policy.

8. PRIHLÁSENIE PROSTREDNÍCTVOM SOCIÁLNYCH SIETÍ (SOCIAL SIGN IN)

Ponúkame Vám možnosť prihlásiť sa do našej on-line prezentácie pomocou tzv. Social Sign-In ako napr. Facebook Connect alebo Twitter. 

Pre zaregistrovanie budete presmerovaný na stránku danej sociálnej siete, kde sa môžete prihlásiť pomocou svojich údajov. Váš účet na sociálnej sieti sa tým prepojí s našou on-line prezentácií a odošlú sa nám informácie z Vášho verejného profilu na sociálnej sieti (e-mailová adresa a identifikátory Vašich priateľov na sieti a príp. ďalšie údaje). Naopak sociálna sieť, prostredníctvom ktorej došlo k registrácii, získa informácie o prihlásenie, o prehliadači a IP adresu. Prevádzkovateľ sociálnej siete alebo jeho server môže mať sídlo aj mimo EÚ alebo EHS (napr. V USA).

Ak si neželáte, aby dochádzalo k prenosu dát medzi nami a sociálnymi sieťami, neprihlasujte sa cez sociálne siete, ale využite naše prihlasovacie služby.

9. YOU TUBE

Táto on-line prezentácie používa video platformu YouTube prevádzkovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

YouTube je platforma umožňujúca prehrávanie audio a video súborov. Aby bolo možné preniesť a prehrať audio a video súbory, vytvorí integrovaný prehrávač YouTube Player (potom, čo vyvoláte určitú stránku našej on-line prezentácie) spojenie s YouTube. K YouTube ako samostatnému správcovia údajov sa tým prenášajú určité dáta. Za spracovanie týchto dát na strane YouTube nenesieme zodpovednosť.

Informácie o účele zhromažďovania, rozsahu i ďalšom spracovaní dát zo strany YouTube, rovnako ako Vaše práva a možnosti ochrany osobných údajov nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov spoločnosti YouTube.

10. NEWSLETTER 

V našej on-line prezentácii sa môžete prihlásiť k odberu newsletterov. Na prihlásenie používame tzv. double opt-in metódu (dvojaké prihlasovanie), čo znamená, že Vám newsletter vo forme e mailu, SMS, správy WhatsApp či iného typu oznámenia zašleme až potom, čo preukázateľne potvrdíte aktivácii tejto služby kliknutím na odkaz v oznámení.

Odber newslettera môžete v budúcnosti kedykoľvek odhlásiť, a to odvolaním súhlasu. Súhlas odvoláte kliknutím na odkaz v e-mailu či správe, ktorý vás presmeruje do nastavenia našej on-line prezentácie. Prípadne nás môžete kontaktovať na nižšie opísaným spôsobom (kapitola "Kontakt").

11. EXTERNÉ ODKAZY

Naše on-line prezentácia môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán – externých poskytovateľov služieb. Po kliknutí na tento odkaz už nemáme vplyv na zhromažďovanie a ďalšie spracovanie osobných údajov prenesených týmto tretím stranám (ako napr. IP adresa alebo URL stránky, na ktorej sa odkaz nachádza). Za spracovanie osobných údajov tretími stranami nenesieme zodpovednosť.

12. ZABEZPEČENIE 

Naši zamestnanci a nami poverení spracovatelia sú povinní zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Prijali sme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany spracúvaných údajov predovšetkým pred rizikami náhodného alebo neoprávneného zničenia, manipuláciou, stratou, modifikácií alebo neoprávneným zverejnením a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia sú neustále vylepšovaná v súlade s technologickým vývojom.

13. PRÁVA UŽÍVATEĽOV

K uplatnenie svojich práv použite prosím údaje v kapitole "Kontakt". Uistite sa, prosím, že Vás budeme môcť na základe poskytnutých údajov jednoznačne identifikovať.

Právo na informácie a prístup k informáciám

Máte právo získať od nás informácie týkajúce sa spracovania Vašich údajov a ďalej právo získať prístup k týmto údajom.

Právo na opravu a vymazanie

Máte právo žiadať, aby sme - ak sú splnené zákonné predpoklady - Vaše údaje opravili alebo vymazali. Nie sme povinní vyhovieť žiadosti o výmaz v prípade, keď sa jedná o údaje, ktoré musíme uchovávať na základe zákona (napr. údaje nevyhnutné k vedenie účtovníctva). Ak však už nie je prístup k takýmto údajom potrebný, ich spracovanie obmedzíme (viď ďalej).

Obmedzenie spracovania

Pokiaľ sú splnené zákonné predpoklady, môžete žiadať, aby sme spracovanie Vašich údajov obmedzili.

Prenosnosť údajov

Máte tiež právo dostať od nás údaje, ktoré ste nám poskytli, a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, príp. (Ak je to technicky možné) požadovať, aby boli odovzdané tretej strane.

Námietka proti spracovaniu údajov

Ďalej máte právo podať námietku proti spracovaniu údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme. Spracovanie Vašich údajov ukončíme, ak nepreukáže legálne a legitímne dôvody na ďalšie spracovanie, ktoré prevážia nad Vašimi právami.

Námietka proti priamemu marketingu

Môžete tiež podať námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na marketingové účely. V tomto prípade sme povinní spracovanie Vašich údajov na tento účel ukončiť bez ďalšieho. Vezmite, prosím, na vedomie, že z organizačných dôvodov môže dôjsť k časovému posunu medzi podaním námietky a ukončením spracovania Vašich údajov v rámci už prebiehajúcej kampane.

Odvolanie súhlasu

Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať, a to s účinnosťou do budúcnosti. Oprávnenosť spracovania Vašich údajov až do okamihu odvolania súhlasu zostáva týmto nedotknutá.

14. PRÁVO NA PODANIE SŤAŽNOSTI NA ÚRADE PRE DOHĽAD

Vo veci spracovania Vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť k dozornému úradu. Sťažnosť môžete podať ako u dozorného úradu, ktorý je príslušný podľa Vášho bydliska, tak u dozorného úradu, ktorý je príslušný pre nás, ktorým je:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information

Address:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

NL 2509 AJ Den Haag/The Hague

Telefón: + 31-70-88 88 500

Telefax: + 31-70-88 88 501

E-Mail: INFO@AUTORITEITPERSOONSGEGEVENS.NL

15. ZMENA INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV

Vyhradzujeme si právo zmeniť naše opatrenia prijaté na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ak si to vyžiada technický vývoj. V takýchto prípadoch túto informáciu o ochrane osobných údajov zodpovedajúcim spôsobom doplníme. Venujte preto, prosím, pozornosť platnej verzii informácie o ochrane osobných údajov.

16. KONTAKT

Ak nás chcete kontaktovať, môžete tak urobiť na adrese uvedenej v kapitole "Prevádzkovateľ". Uistite sa, prosím, že Vás budeme môcť na základe poskytnutých údajov jednoznačne identifikovať.

K uplatneniu Vašich práv a oznámenie o porušení zabezpečenia osobných údajov použite, prosím nasledujúci odkaz: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTNL/.

Kontaktovať môžete tiež našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov:

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

P.O.Box 30 02 20

70442 Stuttgart 

NEMECKO

e-mail: DPO@bosch.com.

Dátum účinnosti: 02.09.2022.