zum Seitenanfang

Dremels databeskyttelseserklæring


1.    Databeskyttelseserklæring

Bosch Power Tools B.V. (herefter benævnt "Dremel" eller "vi" eller "os") byder dig velkommen til vores internetsider og mobile applikationer (også samlet benævnt "onlinetilbud"). Vi er taknemmelige for din interesse i vores virksomhed og vores produkter.


2.    Dremel respekterer dit privatliv

Vi giver beskyttelsen af dit privatliv i forbindelse med behandlingen af personoplysninger samt sikkerheden af alle forretningsdata topprioritet. Vi behandler personoplysninger, der blev indsamlet under din brug af vores onlinetilbud, fortroligt og udelukkende i overensstemmelse med lovbestemte regler.

Databeskyttelse og informationssikkerhed indgår i vores virksomhedspolitik.


3.    Dataansvarlig

DREMEL er den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Undtagelser er beskrevet i nærværende databeskyttelseserklæring.


Vores kontaktoplysninger er som følger:

DREMEL Europe

Bosch Power Tools B.V.

Konijnenberg 60

4825 BD Breda

Holland

Telefonnummer +31-(0)76-5795-000

Faxnummer +31-(0)76-5875-431

Onlinekontakt


4.    Indsamling, behandling og brug af personoplysninger

4.1  Kategorier af behandlede oplysninger

Følgende kategorier af oplysninger behandles:

•      Kommunikationsoplysninger (f.eks. navn, telefonnummer, e-mailadresse, postadresse, IP-adresse)

•      Transaktion af planlægnings- og reguleringsdata

4.2  Principper

Personoplysninger omfatter alle oplysninger, der relaterer til en identificeret eller identificerbar fysisk person, herunder f.eks. navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser, kontraktlige stamdata, kontraktlig bogføring og betalingsoplysninger, som er et udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og bruger udelukkende personoplysninger (inklusive IP-adresser), når der enten foreligger et lovbestemt retsgrundlag til at gøre dette, eller hvis du har givet dit samtykke til behandling eller brug af personoplysninger i denne henseende, f.eks. igennem registrering.

4.3  Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi såvel som tjenesteudbydere, der er engageret af os, behandler dine personoplysninger med henblik på følgende behandlingsformål:


4.3.1    Tilvejebringelse af disse onlinetilbud


(Retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser. Følgende betingelser gælder: link ).


4.3.2    Besvarelse af brugeranmodninger inden for rammerne af en kontaktformular


(Retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser eller legitim interesse i forbedring af produkter/tjenester).


4.3.3    Afhjælpning af tjenesteforstyrrelser samt af sikkerhedshensyn.


(Retsgrundlag: opfyldelse af vores juridiske forpligtelser inden for rammerne af datasikkerhed samt legitim interesse i at afhjælpe tjenesteforstyrrelser såvel som i beskyttelsen af vores tilbud).


4.3.4    Værn om og forsvar af vores rettigheder.


(Retsgrundlag: legitim interesse fra vores side med henblik på værn om og forsvar af vores rettigheder).


4.3.5    Selvpromovering og promovering gennem andre såvel som markedsundersøgelser og analyser af rækkevidde, der udføres inden for det lovmæssigt tilladte anvendelsesområde eller med udgangspunkt i samtykke.


(Retsgrundlag: samtykke/legitim interesse fra vores side med henblik på direkte markedsføring, så længe dette overholder databeskyttelses- og konkurrencelovgivning).


4.3.6    Produkt- eller kundeundersøgelser, der foretages via e-mail og/eller pr. telefon, under forudsætning af dit forudgående udtrykkelige samtykke.

(Retsgrundlag: samtykke).


4.3.7    Udførelse af lodtrækninger eller rabatkampagner i overensstemmelse med de respektive vilkår og betingelser for lodtrækninger eller rabatkampagner.


(Retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser).


4.3.8    Afsendelse af et nyhedsbrev pr. e-mail eller SMS/MMS under forudsætning af modtagerens samtykke.

(Retsgrundlag: samtykke).

4.4     Registrering

Hvis du ønsker at gøre brug af eller få adgang til fordele, der kræver indgåelse af en kontrakt, anmoder vi om din registrering. I forbindelse med din registrering indsamler vi de personoplysninger, der er nødvendige for at indgå kontrakten (f.eks. fornavn, efternavn, fødselsdato, e-mailadresse, om relevant, oplysninger om den foretrukne betalingsmetode eller om kontoindehaveren) samt eventuelle yderligere oplysninger, der stilles til rådighed på frivillig basis. Obligatoriske oplysninger angives med en *.

4.5  Registrering via MyDremel

For at drage nytte af et ekstra års registrering, kan du tilmelde dig MyDremel. MyDremel giver dig adgang til et program, hvor du kan registrere dine Dremel-værktøjer. 

 

Hvis du vil ansøge om MyDremel, Vilkår og betingelser gælder registrerings- og fortrolighedserklæringen.

 

Du kan udnytte dette tilbud, når du har tilmeldt dig. Til dette formål stiller vi en registreringsskabelon til rådighed for MyDremel-ID'et. Derefter vil Dremel bekræfte din autorisation og give os de masterdata, der kræves for at benytte vores tilbud (f.eks. efternavn, fornavn, e-mailadresse, telefonnumre, postadresse). Vi oplyses ikke om din adgangskode.

 

I databeskyttelseserklæringen finder du oplysninger om yderligere dataoverførsler inden for Bosch Group, som er tilknyttet MyDremel-appen. Du kan når som helst ophæve din MyDremel-brugeraftale ved at afmelde dig. Ønsker du at gøre dette, skal du klikke på følgende link: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTNB/lang/nl-NL/enter/

 

 4.6  Logfiler

Hver gang du anvender internettet, overfører din browser visse oplysninger, som vi lagrer i såkaldte logfiler.

Vi lagrer logfiler med henblik på at fastlægge tjenesteforstyrrelser samt af sikkerhedshensyn (f.eks. for at undersøge angrebsforsøg) i en periode på 7 dage, hvorefter de slettes. Logfiler, der skal tilbageholdes som bevismateriale, er udelukket fra sletning, indtil den respektive hændelse er løst, og kan, afhængigt af den enkelte sag, videregives til myndigheder, der foretager undersøgelser.

De følgende oplysninger lagres i logfiler:

-    IP-adressen (internetprotokoladressen) for den terminalenhed, der anvendes til at tilgå onlinetilbuddet

-    Internetadressen på den webside, hvorfor onlinetilbuddet tilgås (den såkaldte oprindelige eller henvisende URL-adresse)

-    Navnet på udbyderen af den tjeneste, der blev benyttet for at tilgå onlinetilbuddet

-    Navnet på de filer eller oplysninger, som blev tilgået

-    Dato og klokkeslæt for samt varigheden af datagenkaldelsen

-    Mængden af overførte data

-    Operativsystem og information om den anvendte internetbrowser, herunder installerede tilføjelsesprogrammer (f.eks. Flash Player);

-    http-statuskode (f.eks. “Anmodning lykkedes” eller “Den ønskede fil blev ikke fundet”).

4.7     Børn

Onlinetilbuddet er ikke tiltænkt børn under 16 år.

4.8     Overførsel af oplysninger til andre dataansvarlige

Hovedsageligt videresendes dine personoplysninger kun til andre dataansvarlige, hvis dette er påkrævet med henblik på opfyldelsen af en kontraktlig forpligtelse, eller hvis vi selv eller en tredjepart har en legitim interesse i dataoverførslen, eller hvis du har givet dit samtykke hertil. Nærmere oplysninger om retsgrundlaget og modtagere eller kategorier af modtagere findes i afsnittet "Behandlingsformål og retsgrundlag". Tredjeparter kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen. Overførsel af oplysninger til tredjeparter på grundlag af en begrundet interesse forklares i nærværende databeskyttelseserklæring.


Oplysninger kan desuden overføres til andre dataansvarlige, når vi er forpligtet hertil på grund af lovbestemte regler eller retsgyldige forvaltningsakter eller dommerkendelser.

4.8.1    Tjenesteudbydere (generelt)

Vi inddrager eksterne tjenesteudbydere til at udføre opgaver såsom programmering og datahostingtjenester. Vi har udvalgt disse tjenesteudbydere med stor omhu og overvåger dem regelmæssigt, især med hensyn til deres omhyggelige håndtering og beskyttelse af de oplysninger, de lagrer. Alle tjenesteudbydere er forpligtede til at opretholde fortrolighed og overholde de lovfæstede bestemmelser. Tjenesteudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen.

4.9       Overførsel til modtagere uden for EØS

Vi overfører muligvis personoplysninger til modtagere, der befinder sig uden for EØS, i såkaldte tredjelande.

I sådanne tilfælde sikrer vi inden overførslen, at datamodtageren enten tilvejebringer et passende niveau af databeskyttelse (f.eks. på grund af en afgørelse om tilstrækkelighed fra Europa-Kommissionen for det respektive land eller på grund af en aftale med modtageren, som er baseret på såkaldte EU-standardklausuler), eller at du har givet samtykke til overførslen.

Du har ret til at modtage en oversigt over tredjelandsmodtagere og en kopi af de specifikt aftalte bestemmelser, der sikrer et passende niveau af databeskyttelse. Med henblik herpå bedes du anvende udsagnene i afsnittet Kontakt.

4.10     Varighed af lagring, opbevaringsperioder

Vi lagrer hovedsageligt dine oplysninger, så længe det er nødvendigt med henblik på at tilvejebringe vores onlinetilbud og relaterede tjenester, eller så længe vi har en legitim interesse i at lagre oplysninger (vi kan f.eks. stadig have en legitim interesse i markedsføring pr. post efter opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser). I alle andre tilfælde sletter vi dine personoplysninger med undtagelse af oplysninger, som vi er forpligtet til at opbevare med henblik på at opfylde juridiske forpligtelser (f.eks. er vi på grund af opbevaringsperioder i henhold til skatte- og forretningsreglerne forpligtet til at have dokumenter såsom kontrakter og fakturaer tilgængelige i en bestemt tidsperiode).


5.       Lodtrækninger eller rabatkampagner

Hvis du deltager i en af vores lodtrækninger eller rabatkampagner, bruger vi dine oplysninger til at informere dig om en eventuelt vundet præmie og med henblik på at reklamere for vores produkter i det omfang, loven tillader det, eller i det omfang, du har givet samtykke til. Oplysninger om lodtrækninger eller rabatkampagner findes i de respektive betingelser for deltagelse.


6.       Brug af cookies

I forbindelse med vores onlinetjenester kan vi gøre brug af cookies og sporingsmekanismer.

Cookies er små tekstfiler, som kan lagres på din enhed, når du besøger vores onlinetjeneste.

Sporing muliggøres ved hjælp af flere forskellige teknologier. Vi behandler i særdeles oplysninger ved hjælp af pixelteknologi og/eller gennem logfilanalyse.

6.1     Kategorier

Vi skelner mellem cookies, der er påkrævede med henblik på onlinetjenestens tekniske funktion, og sådanne cookies og sporingsmekanismer, der ikke er påkrævede med henblik på onlinetjenestens tekniske funktion.

Det er generelt muligt at anvende onlinetjenesten uden cookies, der ikke tjener rent tekniske formål.

6.1.1    Af tekniske hensyn påkrævede cookies

Med af tekniske hensyn påkrævede cookies henviser vi til cookies, som er påkrævede for den tekniske tilvejebringelse af onlinetjenesten. Disse omfatter f.eks. cookies, som lagrer data med henblik på at sikre problemfri gengivelse af video- eller lydoptagelser.

Sådanne cookies slettes, når du forlader websiden.

6.1.2    Cookies og sporingsmekanismer, der teknisk set ikke er påkrævede

Vi anvender udelukkende cookies og sporingsmekanismer, hvis du har givet os dit forudgående samtykke i hvert tilfælde. Med undtagelse af den cookie, som lagrer den aktuelle status for dine privatlivsindstillinger (valgcookie). Denne cookie bygger på legitim interesse.

Vi skelner mellem to underkategorier, hvad angår disse cookies og sporingsmekanismer:

6.2     Brugervenlighedscookies

Disse cookies letter betjeningen og giver dig dermed en mere behagelig brugeroplevelse af vores onlinetjeneste; f.eks. kan dine sprogindstillinger være omfattet af disse cookies.

6.3     Cookies og sporingsmekanismer til markedsføring

Generelt

Gennem brug af cookies og sporingsmekanismer til markedsføring sættes vi og vore partnere i stand til at vise dig produkter, der er baserede på dine interesser, ud fra en analyse af din brugeradfærd:

- Statistik:

Ved hjælp af statistiske værktøjer tæller vi f.eks. antallet af dine sidevisninger.

- Konverteringssporing:

Vores konverteringssporingspartnere placerer en cookie på din computer ("konverteringscookie"), hvis du tilgik vores webside via en annonce fra den respektive partner. Disse cookies bliver normalt ugyldige efter 30 dage. Hvis du besøger visse sider på vores websted, og cookie'en endnu ikke er udløbet, gøres vi og den relevante konverteringspartner opmærksomme på, at en bestemt bruger klikkede på annoncen og dermed blev omdirigeret til vores websted. Dette kan udføres på tværs af flere enheder. De oplysninger, der indhentes ved hjælp af konverteringscookie'en, tjener til at udarbejde konverteringsstatistikker og registrere det samlede antal brugere, der har klikket på den respektive annonce, og som blev omdirigeret til et websted med et tag til konverteringssporing.

- Retargeting:

Disse værktøjer opretter brugerprofiler ved hjælp af reklamecookies eller tredjepartsreklamecookies, såkaldte "webbeacons" (usynlig grafik, der også kaldes pixels eller trackingpixels), eller ved hjælp af tilsvarende teknologier. Disse bruges med henblik på interessebaseret reklame og til at kontrollere, hvor ofte brugeren ser bestemte annoncer. Den relevante udbyder er den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen af oplysninger i forbindelse med værktøjet. Udbyderne af værktøjerne kan også videregive oplysninger til tredjeparter med henblik på ovennævnte formål. Vær i denne sammenhæng opmærksom på databeskyttelseserklæringerne fra den relevante udbyder.

Bemærk, at brug af værktøjerne kan omfatte overførsel af dine oplysninger til modtagere uden for EØS, hvor der ikke foreligger et passende niveau af databeskyttelse i henhold til GDPR (f.eks. USA). For nærmere oplysninger herom henvises til følgende beskrivelse af de enkelte markedsføringsværktøjer.

6.3.1    Navn: Optimizely

Udbyder: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Funktion: Cookien kan spore brugeradfærd på tværs af websteder og brugervenlighedsafprøvning

6.3.2    Monetate

Navn: Monetate


Udbyder: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA.


Funktion: Cookie'en kan spore brugeradfærd på tværs af websider, brugervenlighedsafprøvning


6.3.3    Google Analytics

Navn: Google Analytics

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Funktion: analyse af brugeradfærd (sidehentninger, antal besøgende og besøg, downloads), oprettelse af pseudonyme brugerprofiler baseret på information indsamlet på tværs af enheder fra indloggede Google-brugere (sporing på tværs af enheder), forbedring af pseudonyme brugerdata ved hjælp af målgruppespecifikke oplysninger, der tilvejebringes af Google, retargeting, brugervenlighedsafprøvning, konverteringssporing og retargeting i forbindelse med Google Ads


6.3.4    Tealium

Navn: Tealium


Udbyder: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 9212.


Funktion: administration af webside-tags via en brugergrænseflade, integrering af programkoder på vores websider.


6.3.5    Hotjar

Navn: Hotjar


Udbyder: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta.


Funktion: Cookies kan spore brugeres browsingadfærd på tværs af adskillige sider; oprettelse af varmekort, sessionsoptagelse, spørgeundersøgelser/meningsmålinger.


6.3.6 Google AdSense

Navn: Google AdSense

Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.("Google").

Funktion: Google AdSense kan hjælpe os med reklameplacering, remarketing, konverteringssporing

 

6.4       Administration af cookies og sporingsmekanismer

Du kan administrere dine indstillinger for cookies og sporingsmekanismer i din browser og/eller vores privatlivsindstillinger.

Bemærk: De indstillinger, du har foretaget, gælder kun for den browser, der bruges i det enkelte tilfælde.

6.4.1    Deaktivering af alle cookies

Hvis du ønsker at deaktivere alle cookies, skal du deaktivere cookies i dine browserindstillinger. Bemærk, at dette kan påvirke webstedets funktionalitet.

6.4.2    Administration af dine indstillinger vedrørende cookies og sporingsmekanismer, der teknisk set ikke er påkrævede

Når du besøger vores websteder, spørges du i et cookielag, om du accepterer, at vi bruger henholdsvis brugervenlighedscookies, markedsføringscookies eller sporingsmekanismer.

I vores privatlivsindstillinger kan du trække dit samtykke tilbage med fremadrettet effekt eller give dit samtykke på et senere tidspunkt.


7. Socialt login (indlogning via sociale netværk)

Vi giver dig mulighed for at logge ind på vores onlinetilbud gennem såkaldte sociale logins, såsom Facebook Connect og Twitter.


Med henblik på at registrere dig sendes du videre til det respektive sociale netværks side, hvor du kan logge ind med dine oplysninger. Det betyder, at din konto hos det respektive netværk er forbundet til vores tjeneste. Dermed overføres oplysninger fra din offentlige profil, din e-mailadresse og dine netværksvenners identifikationstags samt eventuelt yderligere oplysninger til os via det sociale netværk.


Til gengæld modtager det sociale netværk, der bruges til registreringen, din loginstatus, dine browseroplysninger og din IP-adresse. Det sociale netværks udbyder eller dennes server kan være placeret uden for EU eller EØS (f.eks. i USA).


Hvis du ikke ønsker, at der overføres oplysninger mellem os og de sociale netværkstjenester, skal du logge ind via vores egne logintjenester i stedet for sociale logintjenester.


8. YouTube

Vores onlinetilbud gør brug af YouTube-videoplatformen, som drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). YouTube er en platform, der muliggør afspilning af lyd- og videofiler.


Når du tilgår en respektiv side under vores onlinetilbud, der indeholder en integreret YouTube-afspiller, oprettes der en forbindelse til YouTube, så video- eller lydfilen kan overføres og afspilles. Dermed overføres oplysninger til YouTube som databehandler. Vi er ikke ansvarlige for YouTubes behandling af sådanne oplysninger.


Yderligere oplysninger om omfanget og formålet med indsamlede oplysninger, om yderligere behandling og brug af oplysninger foretaget af YouTube, om dine rettigheder og de muligheder for beskyttelse af personlige oplysninger, der er tilgængelige for dig, kan findes i YouTubes databeskyttelseserklæring.


9. Nyhedsbrev med tilvalg; ret til tilbagetrækning

Inden for rammerne af vores onlinetilbud kan du tilmelde dig mailinglisten for nyhedsbreve. Vi tilbyder den såkaldte dobbelte tilvalgsmulighed, hvilket betyder, at vi kun sender dig et nyhedsbrev via e-mail, mobil messenger (såsom WhatsApp), SMS eller pushmeddelelse, efter at vi har modtaget din udtrykkelige aktivering af nyhedsbrevet, når du har klikket på bekræftelseslinket i en meddelelse. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve, kan du til enhver tid afbryde abonnementet ved at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke til at modtage nyhedsbreve pr. e-mail tilbage ved at klikke på linket i den respektive nyhedsbrevsmail eller i onlinetilbuddets administrative indstillinger. Du kan også kontakte os ved hjælp af de oplysninger, der stilles til rådighed i afsnittet Kontakt.


10.     Eksterne links

Vores onlinetilbud kan indeholde links til internetsider fra tredjeparter, særligt udbydere, der ikke er affilierede med os. Vi har ingen indflydelse på indsamling, behandling og brug af personoplysninger, der muligvis overføres, når du klikker på linket til tredjeparten (såsom IP-adressen eller URL-adressen på det websted, som linket dirigerer videre til), da vi naturligvis ikke er herrer over tredjeparters handlinger og adfærd. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters behandling af personoplysninger.


11.     Sikkerhed

Vores medarbejdere og de virksomheder, som tilvejebringer tjenester på vore vegne, er forpligtede på fortrolighed samt overholdelse af gældende databeskyttelseslove.

Vi træffer samtlige påkrævede tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende niveau af sikkerhed samt for at beskytte de af dine oplysninger, som administreres af os, særligt mod risikoen for hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, manipulering, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i henhold til den teknologiske udvikling.


12.     Brugerrettigheder

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du anvende oplysningerne, der stilles til rådighed i afsnittet Kontakt. I denne forbindelse skal du sørge for, at en utvetydig identifikation af din person er mulig.

Ret til information og indsigt

Du har ret til at modtage en bekræftelse fra os på, om dine personoplysninger behandles eller ej, samt, hvis dette er tilfældet, til indsigt i dine personoplysninger.

Ret til berigtigelse eller sletning

Du har ret berigtigelse af urigtige personoplysninger. For så vidt som lovgivningsmæssige krav er opfyldt, har du ret til at få fuldstændiggjort eller slettet dine oplysninger.

Dette gælder ikke oplysninger, der er påkrævede med henblik på fakturering eller regnskabsmæssige formål, eller som er underlagt en lovpligtig opbevaringsperiode. Hvis adgang til sådanne oplysninger ikke er påkrævet, er behandlingen dog underlagt begrænsninger (se følgende).

Begrænsning af behandling

For så vidt som lovgivningsmæssige krav er opfyldt, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine oplysninger begrænses.

Dataportabilitet

For så vidt lovgivningsmæssige krav er opfyldt, kan du anmode om at modtage oplysninger, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller, hvis det er teknisk muligt, anmode om, at vi overfører disse oplysninger til en tredjepart.

Tilbagetrækning af samtykke

Hvis du har givet samtykke til behandlingen af dine oplysninger, har du ret til at til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med fremadrettet virkning. Lovligheden af databehandlingen, der fandt sted før din tilbagetrækning, forbliver uændret.


13.     Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Du kan rette henvendelse til tilsynsmyndigheden, der er ansvarlig for dit bopælssted eller dit bopælsland, eller til tilsynsmyndigheden, der er ansvarlig for os. Denne er:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information

Adresse:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

NL 2509 AJ Den Haag

Telefon: + 31-70-88 88 500

Telefax: + 31-70-88 88 501

E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl


14.     Ændringer til databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder os retten til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger. I sådanne tilfælde ændrer vi vores databeskyttelseserklæring i overensstemmelse med de indførte ændringer. Bemærk derfor den aktuelle version af vores databeskyttelseserklæring, da denne er underlagt ændringer.


15. Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, finder du os på adressen, der er angivet i afsnittet "Dataansvarlig".

Anvend følgende link for at påberåbe dig dine rettigheder: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTNB.

Anvend følgende link til at indberette databeskyttelseshændelser: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Hvis du har forslag eller klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver:

(C/ISP) Data Protection Officer

Bosch-Group

P.O. Box 30 02 20

70442 Stuttgart

TYSKLAND

eller

mailto:DPO@bosch.com.

 

Ikrafttrædelsesdato: 29.10.2020

 

© Bosch Power Tools B.V. 2021, alle rettigheder forbeholdes