zum Seitenanfang

BRUGSVILKÅR

Nærværende brugsvilkår (“Brugsvilkår”) gælder, hvis BRUGEREN registrerer sig på my Dremel applikationen.

Disse brugsvilkår gælder mellem Bosch Power Tools BV og den registrerede bruger af my dremel applikationen (“Bruger”).


1. LEVERANDØR OG ANVENDELIGHED

1.1. MyDremel-applikationen (herefter kaldt "MyDremel-applikationen" eller "Applikationen") på webstedet wwww.dremel.com (herefter kaldt "Applikationen") drives af Bosch Power Tools BV, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Holland (registreringsnr. 20066721 0000) (herefter kaldet "Dremel" eller "Bosch Power Tools BV"). Der kan findes yderligere oplysninger om leverandøren Dremel i kolofonen/virksomhedsoplysningerne på webstedet.

1.2 Dremel kan ændre og/eller supplere disse brugsvilkår og indholdet af de tjenester, der beskrives nærmere heri, når som helst efter et rimelig varsel. Ved ændringer af brugsvilkårene og/eller tilføjelser dertil vil Dremel sende den ændrede version af brugsvilkårene til den mailadresse, som brugeren oplyste i forbindelse med registreringen, med tydelig angivelse af de indførte ændringer. Hvis brugeren ikke har indvendinger mod den ændrede og/eller tilføjede version af brugsvilkårene inden for seks (6) uger efter modtagelse deraf, anses brugeren for at have accepteret gyldigheden af de ændrede brugsvilkår. Dremel påtager sig at informere brugeren om eventuelle relevante konsekvenser, såfremt brugeren ikke gør indsigelse mod dette ved meddelelse om ændringen. Fra de ændrede brugsvilkårs ikrafttrædelsestidspunkt mister alle tidligere versioner af brugsvilkårene deres gyldighed. Hvis brugeren ikke samtykker, vil dette ikke ændre de gældende brugsvilkår. I den udstrækning, hvor bestemmelserne i de ændrede brugsvilkår eller ændringerne i beskrivelsen af de tjenester, der skal leveres, ikke i rimeligt omfang kan accepteres af brugeren, har brugeren ret til at opsige registreringen hos Dremel og brugen af applikationen med omgående virkning.


2. SERVICEUDBUD OG SERVICEDÆKNING

2.1 Appen tilbyder den registrerede bruger muligheden for bl.a. at bruge forskellige online-services under det tildelte eller af brugeren valgte brugernavn inden for rammerne af den tekniske tilgængelighed. Brugeren kan registrere sit elværktøj i appen, og med forbehold af Dremels garantibetingelser [LINK WARRANT FROM WEBSITE) får brugeren en forlængelse af garantien (op til 3 år) på deres Dremel elværktøj.


3. OPRETELSESPROCES

3.1. Oprettelsen udgør en aftale mellem brugeren og Dremel vedrørende deltagelsen og brugen af MyDremel-appen. Det er kun voksne brugere (over 18 år), som må oprette sig i appen. Mindreårige og personer, som permanent er blevet forment adgang, må ikke oprette sig.

3.2. Oprettelsesprocessen kræver et eksisterende Dremel-ID eller, hvis et Dremel-ID ikke er tilgængeligt, oprettelse af et Dremel-ID ved at indtaste og gemme brugerens brugeroplysninger. Efter at oprettelsen er gennemført, sender Bosch Power Tools BV (Dremel) en mail med et bekræftelseslink til den mailadresse, som brugeren har angivet i løbet af oprettelsesprocessen. Dette link indeholder også nærværende brugsvilkår samt databeskyttelsesretningslinjerne hos Bosch Power Tools BV i tekstform. Brugsvilkårene opbevares af Bosch Power Tools BV.

3.3 Efter oprettelse af brugeren med Dremel-ID sendes de oplysninger, der kræves til oprettelsen, fra kontoen, hvorefter oprettelsen af appen er færdig. I appen vil brugeren kunne indtaste yderligere brugeroplysninger i sin brugerprofil, f.eks. navn, adresse osv. Disse oplysninger er ikke obligatoriske. Obligatoriske oplysninger er markeret med en *.Ved at registrere sig på applikationen, autoriserer brugeren Bosch til at bruge dataene til applikationens formål. Yderligere oplysninger vedrørende bearbejdning af personlige oplysninger kan findes i databeskyttelsesreglerne fra Bosch Power Tools BV [LINK PRIVACY STATEMENT}

Brugeren bekræfter, at alle oplysninger har afgivet under oprettelsen, er korrekte og fuldstændige. Brugeren skal straks underrette Dremel om eventuelle ændringer af sine brugerdata ved at opdatere sine profiloplysninger.

3.4. Hver bruger må kun oprette ét brugernavn/en e-mail


4. ADGANGSOPLYSNINGER OG -KODER

4.1. Forbrugeren forpligter sig til at behandle de adgangsoplysninger og -koder, der er nødvendige for at tilgå appen, fortroligt og straks underrette Dremel skriftligt, hvis nogen tredjemand får kendskab til brugeroplysningerne og/eller adgangskoden. Brugeren hæfter for eventuelle skader, der opstår som følge af tredjemands brug, medmindre det ikke er brugerens fejl.

4.2. Hvis brugeren overflader adgangsoplysninger og/eller adgangskoden til nogen tredjemand, forbeholder Dremel sig retten til midlertidigt eller permanent at blokere brugerens adgang i henhold til pkt. 5.1 eller annullere brugerens brug af applikationen med omgående virkning, slette brugerens oprettelse og udelukke brugeren fra yderligere brug af appen i fremtiden.


5. BLOKERING AF ADGANG

5.1. Dremel må midlertidigt eller permanent blokere en brugers adgang til appen, hvis den pågældende bruger under brug af appen handler eller har handlet i modstrid med disse brugsvilkår eller gældende lov, eller hvis Dremel har en anden legitim grund til at blokere brugerens adgang. Endnu en legitim interesse opstår i særdeleshed, hvis en bruger gentagne gange og ikke uvæsentligt afbryder diskussionerne i appen eller optræder i modstrid med betingelserne for deltagelse i konkurrencer og/eller produkttests. Dremel skal tage højde for brugerens legitime interesser, når det afgøres, om en bruger blokeres, og hvor længe.

5.2 Efter Dremels valg kan en bruger også få besked med en person meddelelse (PM), før brugerens blokeres. Dremel tager højde for brugeres legitime interesser, når beslutningen træffes.

5.3. I tilfælde af en midlertidig eller permanent blokering har brugeren ikke adgang til appen. Dremel vil informere brugeren om en sådan blokering via e-mail.

5.4. I tilfælde af en midlertidig blokering vil Dremel reaktivere gangen, efter den meddelte blokeringstid er gået. Permanent blokerede adgangsrettigheder kan ikke reaktiveres.


6. DREMELS ERSTATNINGSANSVAR

6.1. Inden for lovens grænser hæfter Dremel kun over for brugeren uden begrænsning, hvis skaderne skyldes Dremels manglende opfyldelse af aftalemæssige forpligtelser som følge af hensigt eller grov uagtsomhed og i tilfælde af personskade eller anden skade på helbreddet. Hvad angår overtrædelser af forpligtelser, hvis opfyldelse er en ufravigelig forudsætning for en korrekt registrering og brug af appen, og hvis opfyldelse brugeren normalt kan regne med (væsentlige aftalemæssige forpligtelser/vigtige forpligtelser), er Dremels erstatningsansvar begrænset til forudsigelige og typiske skader. I særdeleshed er Dremel ikke erstatningsansvarlig for følgeskader af nogen art, tab af omsætning eller andre rent finansielle tab. I øvrigt, og inden for lovens grænser, er erstatningsansvar for moderat eller grov uagtsomhed udelukket. Ethvert eksisterende erstatningsansvar for Dremel i henhold til den hollandske produktansvarslov eller eller accept af garantier påvirkes ikke af denne regel. Intet i denne regel begrænser eller udelukker Dremels erstatningsansvar i tilfælde at dette er ulovligt , som o forbindelse med alle bindende lokale lvioe og regler for forbrugere, der ikke kan begrænses eller udelukkes af gældende love.

6.2. Ovennævnte ansvarsbegrænsninger gælder også i tilfælde af pligtforsømmelse begået af Dremels lovlige repræsentanter og af personer, som har accepteret at udføre Dremels forpligtelser på frivillig basis. I det omfang at Dremels erstatningsansvar er undtaget i foranstående bestemmelser, gælder dette også personlige ansvar for Dremels medarbejdere og personer, som har accepteret at opfylde Dremels forpligtelser på frivillig basis.


7. VARIGHED OG ANNULLERING

7.1. Brugsretten gælder på ubegrænset tid. Både brugeren og Dremel har ret til at opsige aftalen om brug af appen på et hvilket tidspunkt skriftligt (PT.DSO@bosch.com eller ved at følge dette link: https://request.privacy-bosch.com) uden at give nogen begrundelse derfor. For at give brugeren tilstrækkelig mulighed for at kopiere sine data, der er gemt i appen, har Dremel kun ret til en sådan annullering efter fire (4) ugers varsel fra den dato, hvor annulleringsmailen blev afsendt.

7.2. Dremel har desuden altid ret til at opsige brugsretten helt eller delvist med omgående virkning, såfremt Dremel også har ret til permanent blokering (ekstraordinær opsigelse)i henhold til pkt. 5 i disse brugsvilkår. En advarsel som beskrevet i pkt. 5.2 er ikke nødvendigt i et sådant tilfælde.


8. OVERDRAGELSE AF KONTRAKT

Dremel forbeholder sig ret til at overdrage applikationen til et associeret selskab i Dremel-koncernen. Dremel informerer brugeren rettidigt og på passende vis om en sådan overdragelse. I tilfælde af en overdragelse har brugeren en særlig ret til annullering, som Dremel skal have skriftlig meddelelse om med behørig overholdelse af en periode på fire (4) uger fra meddelelsen om overdragelsen. Annulleringen træder straks i kraft, men senest på tidspunktet for overdragelsen.


9. ANDRE BESTEMMELSER

9.1. Dremel er ikke forpligtet til at sikre, at appen (helt eller delvist) altid er tilgængelig. Dremel bestræber sig dog på at holde appen konstant tilgængelig, når det er muligt. Det gælder især i forhold til vedligeholdelse, sikkerhed og overbelastning samt hændelser, der ligger udenfor Dremels kontrol (f.eks. strømsvigt, force majeure, fejl i offentlige kommunikationsnetværker osv.), at der kan forekomme kortvarige udfald, eller appens services (helt eller delvist) kan stoppes midlertidigt.

9.2. Brugsvilkårene mellem Dremel og brugeren er underlagt hollandsk lov. Hvis brugeren er en forbruger gælder dette lovvalg, såfremt brugeren ikke fratages den beskyttelse, der gives af de obligatoriske lovbestemmelser i det land, hvor kunden har sin permanente bopæl eller opholdssted (princippet om begunstigelse). Anvendelse af FN's konvention om internationale løsørekøb (CISG) er udelukket.

9.3. Hvis en eller flere bestemmelser i disse brugsvilkår er eller bliver ugyldig eller ufuldstændig, har de resterende bestemmelser stadig fuld gyldighed.

9.4. Hvis brugeren er en forretningsenhed som defineret i den hollandske retsplejelov (BW), en juridisk person iht. offentlig lov eller et organ underlagt offentlig lov, er Rotterdam, Holland, værneting for alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse brugsvilkår.

9.5. Brugeren har ikke ret til at overdrage nogen af sine forpligtelser eller dele heraf i henhold til disse brugsvilkår uden Dremels skriftlige samtykke, hvilket ikke må tilbageholdes urimeligt.


 

 10. OPLYSNINGER OM BILÆGGELSE AF TVISTER VIA ET FORBRUGERORGAN TIL BILÆGGELSE AF TVISTER

Europa-Kommissionen har en online portal for bilæggelse af klager, ODR (Online Dispute Resolution). Platformen er beregnet som kontaktsted for udenretlig bilæggelse af tvister, der vedrører aftalemæssige forpligtelser i onlinesalgsaftaler og onlineansættelsesaftaler. Der er adgang til platformen via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Dremel er ikke forpligtet til at deltage i nogen proces til bilæggelse af tvister ved et forbrugerorgan for bilæggelse af tvister og har tidligere valgt ikke at deltage frivilligt.