Dalības akcijā Bosch Professional Measuring Tools Battery PRO Deal noteikumi un nosacījumi

Šie dalības akcijā “Bosch Professional Measuring Tools Battery” PRO Deal noteikumi un nosacījumi (turpmāk “Dalības noteikumi un nosacījumi”) nosaka jūsu dalību “Bosch Professional Measuring Tools Battery’’ PRO Deal akcijā (turpmāk “Akcija”).

1. Organizētājs

Akcijas organizētājs ir
SIA “Robert Bosch”
Reģ. Nr. 40003111242
Adrese: Rīga, Mūkusalas iela 101, LV-1004
E-pasts: rblv@lv.bosch.com
Tālrunis: 67802080
(turpmāk – "Bosch")

2. Akcijas periods

Akcija ilgst no 01.09.2022. (00:00 CET) līdz 31.12.2022. (24:00 pusnaktī CET) (turpmāk – "Akcijas periods").

3. Dalība

Lai piedalītos Akcijā, jums Akcijas periodā jāveic šādas darbības:
1) Jānopērk Bosch Professional 12 V/18 V mērinstruments vai GLM 50-2x (otrās paaudzes) lāzera mērs (turpmāk "Akcijas prece" vai “Akcijas preces”) tiešsaistē vai veikalā Akcijas perioda laikā.
2) Jāapmeklē PRO Deals akcijas tīmekļvietne šajā saitē: www.pro360.com/prodeals – šī lapa aizvedīs jūs uz PRO Deals tīmekļa lietotni (turpmāk “PRO Deals”).
3) Piedaloties PRO Deals, tiek izveidots personīgs PRO360 lietotāja profils, ja tāds vēl nav izveidots. Papildu informācija par PRO360 ir atrodama Lietošanas noteikumos, kurus var apskatīt šeit.
4) Jānorāda iegādātās Akcijas preces sērijas numurs un instrumenta numurs, kā arī pirkuma datums.
5) PRO Deals jāielādē jūsu iegādātās Akcijas preces rēķins vai pavadzīme, nofotografējot rēķinu vai pavadzīmi, vai ielādējot to caur datņu augšupielādi. Lūdzam ņemt vērā, ka rēķinā vai pavadzīmē ir jābūt skaidri salasāmai Akcijas precei un pirkuma datumam.
6) Jūs saņemsiet balvu (kā sīkāk aprakstīts tālāk 4. sadaļā), ja ievērojat visus Dalības noteikumus un nosacījumus.
7) Jāievada jūsu piegādes adrese un jāpabeidz dalības process.
Akcijas prece(-s) ir jāiegādājas Akcijas periodā. Rēķina datums ir noteicošais, lai konstatētu pirkumu Akcijas periodā. Ja rēķina datums ir Akcijas periodā, tad tas parāda, ka pirkums tika veikts Akcijas periodā. Ja rēķina datums nav Akcijas periodā, jums pašam būs jāpierāda, ka Akcijas prece tika nopirkta Akcijas periodā.

Dalībnieki var piedalīties Akcijā no 2022. gada 1. septembra, un dalības process ir jāpabeidz ne ilgāk kā 30 dienu laikā pēc Akcijas perioda beigām.

4. Balvas

Kā balvu par Akcijas preces iegādi jūs saņemsiet akumulatoru, kas ir saderīgs ar jūsu pirkumu. Lai uzzinātu, kuri akumulatori ir saderīgi, lūdzu, apmeklējiet PRO Deals tīmekļvietni: www.pro360.com/prodeals.

5. Dalībnieki, kuri drīkst piedalīties, dalības un piegādes nosacījumi

Akcijā drīkst piedalīties visas fiziskas personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Bosch un citu akcijas īstenošanā iesaistīto uzņēmumu darbinieki nedrīkst piedalīties. Akcijas mērķauditorija ir galalietotāji, gan patērētāji, gan uzņēmēji/tirgotāji. Šo Dalības noteikumu nolūkā (i) patērētājs ir jebkura fiziska persona, kura slēdz tiesisku darījumu tādiem mērķiem, kas ir pilnībā vai galvenokārt ārpus šīs personas komercdarbības vai profesionālās darbības, un (ii) uzņēmējs/tirgotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, vai sabiedrība ar tiesībspēju, kura, noslēdzot līgumu, rīkojas šīs personas komercdarbības vai profesionālās darbības nolūkā.

Akcijas periodā visi dalībnieki var piedalīties Akcijā bez reižu skaita ierobežojuma.

Šo akciju nevar apvienot ar citām Bosch grupas akcijām un atlaidēm Igaunijā, Lietuvā vai Latvijā. Ja pirkuma līgums tiek atcelts vai jūs atkāpjaties no tā, jums nav tiesību piedalīties Akcijā. Ja jūs nododat Akcijas preci atpakaļ, balva, ja tā jau saņemta, jāatgriež Bosch. Atlīdzības prasība ir tiesiski īstenojama. Nav atļauts saņemtās balvas pārdot tālāk vai izplatīt.

Balva tiek parasti piegādāta 8 nedēļu laikā pēc pasūtīšanas (ja vien citādi nav noteikts tīmekļvietnē www.pro360.com/prodeals). Balvu piegāde notiks tikai uz Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas adresēm. Balvas par pirkumu, kas veikts noteiktā valstī, Bosch nosūtīs tikai uz adresi šajā konkrētajā valstī. Bosch sedz balvas sūtīšanas izmaksas. Balvu nevar mainīt, saņemt personīgi vai izmaksāt naudā.

6. Kontaktinformācija

Ja jums ir jebkādi papildu jautājumi par PRO Deals, lūdzam atsūtīt e-pasta ziņu uz Bosch, izmantojot 1. punktā norādīto kontaktinformāciju.

7. Atbildība

Ja jūs esat uzņēmējs/tirgotājs, uz jums attiecas šādi atbildības noteikumi:
- Balvas tiek jums piešķirtas bez jebkādām garantijām. Šis punkts neierobežo atbildību par Bosch vai tā pārstāvju pieļautu rupju nolaidību vai apzinātu pārkāpumu. Tāpat netiek skartas tiesības pieprasīt atlīdzību dzīvības zaudēšanas, miesas bojājumu vai veselībai radīta kaitējuma dēļ vai saskaņā ar preces drošuma atbildības normatīvajiem aktiem un noteikumiem. Tomēr Bosch nebūs pienākuma nomainīt vai remontēt balvu, lai gan atsevišķos gadījumos Bosch šos jautājumus var apsvērt. Ciktāl atļauj piemērojamais likums, Bosch atbildība nepārsniedz balvu vērtību.
Ja jūs esat patērētājs:
- Bosch atbildība pret jums tiek īstenota atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem.
- Ja Akcijas norise nav atbilstoša šiem Dalības noteikumiem un nosacījumiem, patērētājs var izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā vai citos piemērojamajos patērētāju aizsardzības noteikumos noteiktos tiesību aizsardzības līdzekļus.

8. Atteikšanās tiesības

Ja jūs esat patērētājs, jūs varat atteikties no šiem Dalības noteikumiem un noteikumiem 14 dienu laikā pēc balvu saņemšanas. Lai atteiktos, jums jāaizpilda šo Dalības noteikumu pielikumā iekļautā atteikšanās veidlapa un jānosūta tā elektroniski uz 1. punktā norādīto e-pastu vai pa pastu.

Ja jūs izmantojat savas atteikšanās tiesības, jums būs jānosūta balva atpakaļ Bosch 14 dienu laikā no jūsu atteikšanās datuma. Jums būs jāsedz tiešie balvas atpakaļatdošanas izdevumi.

9. Dažādi

Lūdzam ņemt vērā, ka šie Dalības noteikumi var ik pa laikam mainīties. Kad jūs piedalāties Bosch akcijā, ir jāpiemēro dalības brīdī lejupielādējamie Dalības noteikumi. Bosch nesaglabās Dalības noteikumus citā veidā. Tāpēc jūsu pašu interesēs ir vienmēr pārbaudīt dalības noteikumus un nosacījumus, pirms izmantojat piedāvājumu. Ja atsevišķi šo Dalības noteikumu punkti ir vai kļūst spēkā neesoši vai nepilnīgi, tas neietekmē pārējo punktu spēkā esamību.

Bosch patur tiesības izbeigt vai uz laiku apturēt Akciju pamatota iemesla dēļ. Tas attiecas galvenokārt, ja Akciju nav iespējams pienācīgi īstenot vai vairs nav iespējams garantēt juridisku vai būtisku iemeslu dēļ.

Līgumiskajām attiecībām starp jums un Bosch tiek piemēroti Latvijas likumi. Ja jūs esat patērētājs, šī likuma izvēle ir piemērojama tikai tad, ja tā nepasliktina jūsu aizsardzību, kādu nodrošina obligāti piemērojamie likuma noteikumi jūsu parastās uzturēšanās valstī (labvēlīgākās tiesību normas princips). Netiek piemērota Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma–pārdevuma līgumiem (CISG).

Piekritība ir Latvijas tiesām. Ja jūs esat patērētājs, tad jūs varat vērsties ar iesniegumu Patērētāju ārpustiesas strīdu izskatīšanas komisijā https://www.ptac.gov.lv/lv/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija).

10. Datu aizsardzība

Bosch ir ļoti iepriecināts, ka jūs interesējaties par mūsu uzņēmumu, precēm un akcijām. Mums ir ļoti svarīgi aizsargāt jūsu privātumu personas datu apstrādes laikā un nodrošināt visu komercdarbības datu drošību, un to mēs ņemam vērā, veicot savu komercdarbību. Apstrādājot personas datus, mēs vienmēr ievērojam konfidencialitāti un tiesību aktus. Datu aizsardzība un informācijas drošība veido mūsu uzņēmuma politikas neatņemamu sastāvdaļu.

Pārzinis

Par jūsu datu apstrādi atbildīgais datu pārzinis ir Bosch; izņēmumi ir izskaidroti datu aizsardzības sadaļā.

Apstrādāto datu kategorijas

Tiek apstrādāti šādu kategoriju dati:
- Saziņas dati (piemēram, vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese)
- Līguma rekvizīti (dati, kas attiecas uz akcijas preces pirkuma līgumu).

Pamatprincipi

Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārdi, adreses, tālruņa numuri, e-pasta adreses un līgumu, grāmatvedības un rēķinu informācija, kas nosaka personas identitāti.
Mēs vācam, apstrādājam un izmantojam personas datus (ieskaitot IP adreses) tikai tad, ja ir tiesisks pamats to darīt vai ja jūs esat mums devis savu piekrišanu to darīt, piemēram, reģistrēšanās laikā.

Apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Mēs un mūsu nolīgtie pakalpojumu sniedzēji apstrādā jūsu personas datus šādiem apstrādes nolūkiem:
- Piedalīšanās Akcijā (tiesiskais pamats: līguma izpilde).
- Pašu reklāma un trešo personu reklāma, kā arī tirgus izpēte un REACH analīze likumā atļautajā apmērā vai uz piekrišanas pamata (tiesiskais pamats: piekrišana / mūsu leģitīma interese veikt tiešo mārketingu ar nosacījumu, ka tas atbilst datu aizsardzības un konkurences regulējumam).
- Preču un/vai klientu aptaujas pa pastu (tiesiskais pamats: leģitīma interese uzlabot preces / pakalpojumus, piekrišana).
- Preču un/vai klientu aptaujas pa e-pastu un/vai tālruni ar nosacījumu, ka jūs esat skaidri tām piekritis (tiesiskais pamats: piekrišana).
- Jaunāko ziņu sūtīšana ar saņēmēja piekrišanu pa e-pastu vai ar īsziņu / multivides ziņojumu (MMS) (tiesiskais pamats: piekrišana).
- Mūsu tiesību sargāšana un aizstāvēšana (tiesiskais pamats: mūsu leģitīma interese īstenot un aizstāvēt mūsu tiesības).


Datu apstrāde ir nepieciešama šo Dalības noteikumu noslēgšanai un izpildei. Ja dati netiek sniegti, Dalības noteikumi nebūs pienācīgi noslēgti vai pilnībā izpildīti.


Reģistrācija

Ja jūs vēlaties izmantot pakalpojumus, kuriem ir nepieciešams noslēgts līgums, mēs lūgsim jūs reģistrēties. Reģistrācijas process ietver personas datu vākšanu, lai nodibinātu un izpildītu līgumu (piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese), un jebkurus citus brīvprātīgi sniegtus datus. Obligāti sniedzamā informācija ir apzīmēta ar *.

Informāciju par personīgā PRO360 lietotāja profila datu apstrādi var atrast šeit: https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/lv/rblv/lv/pro360/privacy/

Datu pārsūtīšana citiem pārziņiem

Mēs pārsūtīsim jūsu personas datus citiem pārziņiem tikai tad, ja tas būs nepieciešams līguma izpildei, ja mums vai trešajām personām ir leģitīma interese pārsūtīt datus vai ja jūs esat devis tam savu piekrišanu. Turklāt datus var pārsūtīt citiem pārziņiem, ja mums ir pienākums to darīt saskaņā ar tiesību aktiem vai izpildāmiem oficiāliem vai tiesas rīkojumiem.

Datu pārsūtīšana

Pakalpojumu sniedzēji

Mēs nolīgstam ārējos pakalpojumu sniedzējus tādu uzdevumu pildīšanai kā pārdošanas un mārketinga pakalpojumi, līgumu pārvalde un maksājumu apstrāde. Šos pakalpojumu sniedzējus esam izvēlējušies rūpīgi un regulāri uzraugām viņus, jo īpaši attiecībā uz viņu glabāto datu rūpīgu apstrādi un aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem mēs piemērojam prasību saglabāt konfidencialitāti un ievērot likuma prasības. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi.

Paziņojums par sūtījumiem

Lai paziņotu par jūsu sūtījumu, mēs nodosim jūsu e-pasta adresi vai tālruņa numuru (īsziņu sūtīšanai) līguma izpildei uz

SIA "DPD Latvija"
Reģ. Nr. 40003393255
Adrese: Rīga, Uriekstes iela 8A, LV-1005

Šis uzņēmums apstrādā datus kā datu pārzinis. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai piegādātu pakas, uzņēmums jūsu datus nodos vietējai struktūrvienībai Lietuvā vai Igaunijā.

Glabāšanas laiks; saglabāšanas termiņi

Mēs glabājam jūsu datus, kamēr tas ir nepieciešams, lai sniegtu mūsu tiešsaistes pakalpojumus un saistītos pakalpojumus, kamēr mums ir jūsu piekrišana apstrādāt jūsu personas datus vai kamēr mums ir leģitīma interese turpināt tos glabāt (piemēram, mums var būt leģitīma interese veikt mārketingu pa pastu arī pēc tam, kad līgums ir pabeigts). Pēc šī termiņa beigām mēs izdzēsīsim jūsu personas datus, izņemot tādus datus, kas mums jāglabā, lai izpildītu likuma prasības (piemēram, nodokļu un komerctiesībās noteikto glabāšanas termiņu dēļ mums ir noteiktu termiņu jāglabā, piemēram, līgumi un rēķini).

Drošība

Mūsu nolīgtajiem darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti un izpildīt piemērojamo datu aizsardzības likumu prasības.
Mēs īstenojam atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai garantētu pienācīgu aizsardzības līmeni un aizsargātu mūsu pārvaldītos jūsu datus, jo īpaši pret nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, manipulācijas, zaudēšanas, izmaiņu vai neatļautas izpaušanas un neatļautas piekļuves riskiem. Mūsu drošības pasākumi tiek nepārtraukti uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

Lietotāja tiesības

Lūdzam izmantot “Kontaktinformācijas” sadaļā norādītos datus savu tiesību īstenošanai. Un tādā gadījumā lūdzam pārliecināties, ka mēs varam jūs skaidri identificēt.

Datu subjekta tiesības uz informāciju un piekļuves tiesības

Jums ir tiesības iegūt informāciju no mums par apstrādātajiem jūsu datiem. Šim nolūkam jūs varat īstenot savas piekļuves tiesības saistībā ar mūsu apstrādāto personīgo informāciju.

Labošanas un dzēšanas tiesības

Jūs varat pieprasīt, lai mēs labojam nepareizus datus un, ja ir izpildītas normatīvo aktu prasības, papildināt vai dzēst jūsu datus.
Tas neattiecas uz datiem, kas ir vajadzīgi rēķinu izrakstīšanai vai grāmatvedības nolūkā vai uz kuriem attiecas tiesisks pienākums saglabāt datus. Ja tomēr nav nepieciešams piekļūt šiem datiem, tādu datu apstrāde tiks ierobežota (skatīt zemāk).

Apstrādes ierobežošana

Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam jūsu personas datu apstrādi ar nosacījumu, ka ir izpildītas normatīvo aktu prasības.

Piekrišanas atsaukšana

Ja jūs esat devis mums savu piekrišanu apstrādāt jūsu datus, jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz turpmāku apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs jūsu datu apstrādes likumību laikā līdz piekrišanas atsaukšanai.

Iebilšana pret datu apstrādi

Ja jūs iebilstat, mēs pārtrauksim apstrādāt jūsu datus, izņemot, ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām mēs varam pierādīt, ka pastāv leģitīmi nolūki turpināt apstrādi, kas ir svarīgāki par jūsu tiesībām.

Datu pārnesamība

Jums turklāt ir tiesības saņemt datus, kādus jūs esat mums snieguši, strukturētā, vispārlietojamā un mašīnlasāmā formātā vai pieprasīt, lai šie dati tiek pārsūtīti trešajai personai, ja tas ir tehniski iespējams.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzība iestādē. Šim nolūkam jūs varat sazināties ar datu aizsardzības iestādi, kura ir atbildīga par jūsu reģionu vai federālo zemi, kurā jūs dzīvojat, vai datu aizsardzības iestādi, kuras jurisdikcijā mēs esam.
Latvijā tā ir:

Datu valsts inspekcija (https://www.dvi.gov.lv/lv)
+371 67223131
pasts@dvi.gov.lv
Elijas iela 17, Rīga, LV-1050


Sazinieties ar mums

Ja jūs vēlaties sazināties ar mums, jūs varat izmantot adresi, kas norādīta 1. sadaļā "Organizētājs".
Lūdzu, izmantojiet šo saiti, lai īstenotu savas tiesības: https://request.privacy-bosch.com/.
Lūdzam izmantot šo saiti, lai ziņotu par datu aizsardzības pārkāpumiem:
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=eng.

Lai iesniegtu priekšlikumus un sūdzības par to, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati, mēs iesakām sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu:

Datu aizsardzības speciālists

Information Security and Data Protection (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
Vācija
vai
e-pasts: DPO@bosch.com

 


Dalības noteikumu pielikums

Atteikšanās veidlapa
Adresāts:
SIA “Robert Bosch”
Reģ. Nr. 40003111242
Adrese: Rīga, Mūkusalas iela 101, LV-1004


Es apliecinu, ka vēlos atkāpties no līguma, ko esmu noslēdzis šādu preču / pakalpojumu iegādei [izdzēst lieko]


Pasūtījuma datums / saņemšanas datums [izdzēst lieko]


Patērētāja(-u) vārds un uzvārds


Patērētāja(-u) adrese


Patērētāja(-u) paraksts [tikai tad, ja šo veidlapu nosūta papīra formātā]


Datums