Mērinstrumentu pārdošanas veicināšanas akcijas dalības noteikumi

 

Šie Dalības noteikumi nosaka jūsu dalību PRO Deals mērinstrumentu pārdošanas veicināšanas akcijā (turpmāk tekstā – "Akcija").

 

1. Organizētājs

Akcijas organizētājs ir

SIA “Robert Bosch”

Reģ. Nr. 40003111242

Adrese: Rīga, Mūkusalas iela 101, LV-1004

E-pasts: rblv@lv.bosch.com

Tālrunis: +371 67802080

(turpmāk – "Bosch")

 

2. Akcijas periods

Akcija ilgst no 01.09.2023. (00:00 CET) līdz 31.12.2023. (24:00 CET) (turpmāk – "Akcijas periods").

 

3. Dalība

Lai piedalītos Akcijā, jums Akcijas periodā jāveic šādas darbības:

1)         Jānopērk Bosch Professional mērinstruments vai mērinstrumentu komplekts no Bosch sortimenta (lāzers flīzēšanai, punkta lāzers, kombinētais lāzers, līniju lāzers, rotācijas lāzers vai optiskais nivelieris ("Akcijas prece") tiešsaistē vai veikalā.

2)           Jāapmeklē PRO Deals Promo tīmekļvietne šajā saitē: https://www.bosch-professional.com/lv/lv/pro360/prodeals/ – šī saite aizvedīs jūs uz PRO Deals tīmekļa lietotni (turpmāk – "PRO Deals vietne").

3)         Lai izmantotu PRO Deals vietni, ir jāizveido personīgs PRO360 lietotāja profils, ja tāds vēl nav izveidots. Papildu informācija par PRO360 ir atrodama Vispārējos noteikumos, kurus var apskatīt šeit.

 

4)         Jānorāda iegādātās Akcijas preces sērijas numurs, ierīces numurs un inventarizācijas numurs (SKU), un pirkuma datums.

 

5)         PRO Deals vietnē jāielādē jāaugšupielādē jūsu iegādātās Akcijas preces rēķins vai pavadzīme, nofotografējot rēķinu vai pavadzīmi un ielādējot to caur datņu augšupielādi. Lūdzam ņemt vērā, ka rēķinā vai pavadzīmē jābūt skaidri salasāmai informācijai par Akcijas preci, pirkuma cenu un pirkuma datumu.

6)     Atkarībā no jūsu iegādātās Akcijas preces jums Pro Deals vietnē tiks parādīts atbilstošo mērinstrumentu piederumu sortiments (sīkāk paskaidrots 4. punktā). Jūs varēsiet izvēlēties piederumu pēc savas izvēles (turpmāk – “Balva”), ja būs izpildīti visi Dalības noteikumi.

7)         Jāievada jūsu piegādes adrese un jāpabeidz pieteikšanās process.

Akcijas prece ir jāiegādājas Akcijas periodā. Rēķina datums ir noteicošais pirkuma laika noteikšanai Akcijas periodā. Ja rēķina datums ir Akcijas periodā, tas liecina, ka pirkums ir veikts Akcijas periodā. Ja rēķina datums ir ārpus Akcijas perioda, jums ir jāpierāda, ka Reklāmas produkts ir iegādāts Akcijas periodā. Akcijas produkta reģistrācijai PRO Deals vietnē (proti, 2.–7. solis, kā norādīts iepriekš) ir jānotiek ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Akcijas perioda beigām.

 

4. Balvu katalogs

PRO Deals vietnes Bosch Professional mērinstrumentu pārdošanas veicināšana aptver profesionāla mērinstrumenta iegādi no Bosch sortimenta (lāzers flīzēšanai, punkta lāzers, kombinētais lāzers, līniju lāzers, rotācijas lāzers un optiskais nivelieris), lai saņemtu atbilstošu mērinstrumenta piederumu bez maksas no iepriekš noteikta sortimenta. Jūs varat apskatīt Akcijas ietvaros pieejamās Bosch preču Balvas lietotnē PRO Deals https://www.bosch-professional.com/lv/lv/pro360/prodeals/. Jūs varat saņemt tikai vienu Balvu.

Ja uz Akcijas preci attiecas vairāk nekā viena no šādām akcijām – PRO Deals veicināšanas pamatakcija, PRO Deals mērinstrumentu akcija vai PRO Deals X-LOCK akcija – dalībnieks var iegūt balvu par konkrēto Akcijas preci tikai vienā no šīm akcijām.

 

5. Dalībnieki, kuri drīkst piedalīties, dalības un piegādes nosacījumi

Akcijā drīkst piedalīties visas fiziskās personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Bosch un citu Akcijas īstenošanā iesaistīto uzņēmumu darbinieki nedrīkst piedalīties Akcijā. Akcija ir paredzēta galalietotājiem –  gan patērētājiem, gan uzņēmējiem / tirgotājiem. Šajos Dalības noteikumos “patērētājs” ir jebkura fiziskā persona, kura slēdz tiesisku darījumu tādiem mērķiem, kas ir pilnībā ārpus šīs personas tirdzniecības, komercdarbības, aroda vai profesijas, un “uzņēmējs / tirgotājs” ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura, noslēdzot līgumu, rīkojas ar tādu mērķi, kas saistīts ar šīs personas tirdzniecību, komercdarbību, arodu vai profesiju  un dara to pati savā vārdā vai caur citu personu, kura rīkojas šāda uzņēmēja / tirgotāja vārdā vai uzņēmēja / tirgotāja uzdevumā.

Visi dalībnieki var piedalīties Akcijā augstāk 2. punktā minētajā periodā bez reižu skaita ierobežojuma (par katru atsevišķi nopirktu Akcijas preci).

 

Šo Akciju nevar apvienot ar citām Bosch grupas akcijām un atlaidēm. Ja pirkuma līgums tiek atcelts vai jūs atkāpjaties no tā, jums nebūs tiesību piedalīties Akcijā. Ja jūs atdodat Akcijas preci atpakaļ, par Balvu, ja tā jau saņemta, ir jāsamaksā atlīdzība Bosch. Atlīdzības prasība ir juridiski izpildāma. Akcija ir paredzēta tikai galalietotājiem, savukārt Bosch produktu tālākpārdevēji nav tiesīgi saņemt balvas. Ja esat uzņēmējs/tirgotājs, saņemtās(-o) Balvas(-u) tālākpārdošana vai izplatīšana nav atļauta.

 

Balvas tiks parasti piegādātas 8 nedēļu laikā pēc pasūtīšanas (ja vien citādi nav noteikts tīmekļvietnē https://www.bosch-professional.com/lv/lv/pro360/prodeals/). Bosch piegādās Balvu tikai adresē, kas atrodas Latvijas, Igaunijas un Lietuvas teritorijā. Balvu par konkrētā valstī izdarītu pirkumu Bosch izsūtīs tikai uz šajā konkrētajā valstī norādīto adresi. Bosch samaksās balvas sūtīšanas izmaksas. Balvu nevar mainīt, saņemt personīgi vai izmaksāt skaidrā naudā.

 

6. Kontaktinformācija

Ja jums ir jebkādi papildu jautājumi par PRO Deals vietni vai Akciju, lūdzam atsūtīt e-pasta ziņu, vai sazināties ar Bosch,  izmantojot 1. punktā norādīto kontaktinformāciju.

 

7. Atbildība

Ja jūs esat uzņēmējs/tirgotājs, uz jums attiecas šādi atbildības noteikumi:

 • Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, Balvas jums tiks nodrošinātas, nepiemērojot nekādas garantijas. Šis noteikums neierobežo atbildību par rupju neuzmanību vai tīšu pārkāpumu, ko pieļāvis Bosch vai tā pārstāvji. Tāpat netiek skartas tiesības pieprasīt atlīdzību dzīvības zaudēšanas, miesas bojājumu vai veselībai radīta kaitējuma dēļ vai, prasības, kas pamatojas uz tiesību aktiem un noteikumiem par atbildību par precēm. Bosch tomēr nebūs pienākuma nomainīt vai remontēt Balvu(-as), lai gan individuālos gadījumos Bosch šos jautājumus var apsvērt. Ciktāl atļauj piemērojamie tiesību akti, Bosch atbildība nepārsniedz Balvas vērtību.

Ja jūs esat patērētājs:

 • Bosch atbildība pret jums netiek ierobežota un tā tiek īstenota atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem.
 • Gadījumā, ja piekļuve Akcijai netiek nodrošināta saskaņā ar šiem Dalības noteikumiem, patērētājs var izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā vai citos piemērojamajos patērētāju aizsardzības noteikumos noteiktos tiesību aizsardzības līdzekļus.

 

8. Atteikuma tiesības

Ja jūs esat patērētājs, jūs varat atkāpties no šiem Dalības noteikumiem 14 dienu laikā pēc Balvas saņemšanas. Lai atkāptos, jums jāaizpilda šo Dalības noteikumu pielikumā iekļautā atteikuma veidlapa un jānosūta tā elektroniski uz 1. punktā norādīto e-pastu vai pa pastu.

Ja jūs izmantojat savas atteikuma tiesības, jums būs jānosūta Balva atpakaļ Bosch 14 dienu laikā no jūsu atteikuma datuma. Jums būs jāsedz tiešie bBlvas atpakaļatdošanas izdevumi.

 

9. Dažādi

Lūdzam ņemt vērā, ka šie Dalības noteikumi var laiku pa laikam mainīties. Kad jūs piedalāties Bosch Akcijā, tiek piemēroti Dalības noteikumi, kas lejupielādējami jūsu dalības brīdī. Bosch nesaglabās Dalības noteikumus citā veidā, tāpēc jūs esat atbildīgs par noteikumu lejupielādi jūsu vajadzībām.  Ja atsevišķi šo Dalības noteikumu punkti ir vai kļūst spēkā neesoši vai nepilnīgi, tas neietekmē pārējo punktu spēkā esamību.

 

Bosch patur tiesības izbeigt vai uz laiku apturēt Akciju pamatota iemesla dēļ. Tas sevišķi attiecas uz gadījumiem, ja Akciju nav iespējams pienācīgi īstenot vai to vairs nevar  garantēt juridisku vai būtisku iemeslu dēļ.

 

Līgumiskajām attiecībām starp jums un Bosch ir piemērojami Latvijas likumi. Ja esat patērētājs, šo tiesību aktu izvēli piemēro tikai tad, ja tā neatņem jums aizsardzību, ko nodrošina tās valsts tiesību aktu obligātie noteikumi, kurā parasti dzīvojat (labvēlības princips). Netiek piemērota Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma–pārdevuma līgumiem (CISG).

Strīdu izskatīšana ietilpst Latvijas tiesu jurisdikcijā. Ja jūs esat patērētājs, jūs varat iesniegt prasību ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā (Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija) (https://www.ptac.gov.lv/lv/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija).

 

10. Datu aizsardzība

Bosch ir ļoti iepriecināts, ka jūs interesējaties par mūsu uzņēmumu, precēm un kampaņām. Mums ir ļoti svarīgi aizsargāt jūsu privātumu personas datu apstrādes laikā un nodrošināt visu komercdarbības datu drošību, un to mēs ņemam vērā, veicot savu komercdarbību. Apstrādājot personas datus, mēs vienmēr ievērojam konfidencialitāti un tiesību aktu prasības. Datu aizsardzība un informācijas drošība veido mūsu uzņēmuma politikas neatņemamu sastāvdaļu.

 

Pārzinis

 

Par jūsu datu apstrādi atbildīgais datu pārzinis ir Bosch; izņēmumi ir izskaidroti datu aizsardzības sadaļā.

 

Apstrādāto datu kategorijas

 

Tiek apstrādāti šādu kategoriju dati:

 • Saziņas dati (piemēram, vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese).
 • Līguma rekvizīti (dati, kas attiecas uz Akcijas preces pirkuma līgumu).

 

Pamatprincipi

 

Personas dati ir visa informācija saistībā ar identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārdi, adreses, tālruņa numuri, e-pasta adreses un līgumu, grāmatvedības un rēķinu informācija, kas nosaka personas identitāti.

Mēs vācam, apstrādājam un izmantojam personas datus (ieskaitot IP adreses) tikai tad, ja ir tiesisks pamats to darīt vai ja jūs esat mums devis savu piekrišanu to darīt, piemēram, reģistrēšanās laikā.

 

Apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

 

Mēs un mūsu nolīgtie pakalpojumu sniedzēji apstrādā jūsu personas datus šādiem apstrādes nolūkiem:

 • Piedalīšanās Akcijā (tiesiskais pamats: līguma izpilde)
 • Pašu reklāma un trešo personu reklāma, kā arī tirgus izpēte un REACH analīze likumā atļautajā apmērā vai uz piekrišanas pamata (tiesiskais pamats: piekrišana / mūsu leģitīma interese veikt tiešo mārketingu ar nosacījumu, ka tas atbilst datu aizsardzības un konkurences regulējumam).
 • Preču un/vai klientu aptaujas pa pastu (tiesiskais pamats: leģitīmā interese uzlabot preces / pakalpojumus, piekrišana).
 • Preču un/vai klientu aptaujas pa e-pastu un/vai tālruni ar nosacījumu, ka jūs esat skaidri tām piekritis (tiesiskais pamats: piekrišana).
 • Jaunāko ziņu sūtīšana ar saņēmēja piekrišanu pa e-pastu vai ar īsziņu / multivides ziņojumu (MMS) (tiesiskais pamats: piekrišana).
 • Mūsu tiesību īstenošana un aizstāvēšana (tiesiskais pamats: mūsu leģitīmā interese īstenot un aizstāvēt mūsu tiesības).

 

Datu apstrāde ir nepieciešama šo Dalības noteikumu noslēgšanai un izpildei. Ja dati netiek sniegti, Dalības noteikumi var netikt noslēgti vai pilnībā izpildīti.

 

Reģistrācija

Ja jūs vēlaties izmantot pakalpojumus, kuriem ir nepieciešams noslēgt līgumu, mēs lūgsim jūs reģistrēties. Reģistrācijas process ietver personas datu vākšanu, kas nepieciešami, lai noslēgtu un izpildītu līgumu (piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese), kā arī citu datu vākšanu, kas sniegti brīvprātīgi. Obligāti sniedzamā informācija ir apzīmēta ar *.

 

Informāciju par personīgā PRO360 lietotāja profila datu apstrādi var atrast šeit: https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/lv/rblv/lv/pro360/privacy/     

 

Datu pārsūtīšana citiem pārziņiem

Mēs pārsūtīsim jūsu personas datus citiem pārziņiem tikai tad, ja tas būs nepieciešams līguma izpildei, ja mums vai trešajām personām ir leģitīma interese pārsūtīt datus vai ja jūs esat devis tam savu piekrišanu. Turklāt datus var pārsūtīt citiem pārziņiem, ja mums ir pienākums to darīt saskaņā ar tiesību aktiem vai izpildāmiem oficiāliem vai tiesas rīkojumiem.

 

 

Pakalpojumu sniedzēji

Mēs nolīgstam ārējos pakalpojumu sniedzējus tādu uzdevumu pildīšanai kā pārdošanas un mārketinga pakalpojumi, līgumu pārvalde un maksājumu apstrāde. Šos pakalpojumu sniedzējus esam izvēlējušies rūpīgi un regulāri uzraugām viņus, jo īpaši attiecībā uz viņu glabāto datu rūpīgu apstrādi un aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem mēs piemērojam prasību saglabāt konfidencialitāti un ievērot tiesību aktu prasības. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi.

 

Paziņojums par sūtījumiem

Lai paziņotu par jūsu sūtījumu, mēs nodosim jūsu e-pasta adresi vai tālruņa numuru (īsziņu sūtīšanai) līguma izpildei šim uzņēmumam:  

 

SIA "DPD Latvija",

Reģ. Nr. 40003393255,

Adrese: Rīga, Uriekstes iela 8A, LV-1005.

 

Šis uzņēmums apstrādā datus kā datu pārzinis. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uzņēmums var kopīgot jūsu datus ar savu vietējo uzņēmumu Lietuvā vai Igaunijā, ja tas nepieciešams sūtījuma nogādāšanai.

 

Glabāšanas laiks; saglabāšanas termiņi

 

Mēs glabājam jūsu datus, kamēr tas ir nepieciešams, lai sniegtu mūsu tiešsaistes pakalpojumus un saistītos pakalpojumus, kamēr mums ir jūsu piekrišana apstrādāt jūsu personas datus vai kamēr mums ir leģitīma interese turpināt tos glabāt (piemēram, mums var būt leģitīma interese veikt mārketingu pa pastu arī pēc tam, kad līgums ir pabeigts). Pēc šī termiņa beigām mēs izdzēsīsim jūsu personas datus, izņemot tādus datus, kas mums jāglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības (piemēram, nodokļu un komerctiesībās noteikto glabāšanas termiņu dēļ mums noteiktu termiņu ir jāglabā, piemēram, līgumi un rēķini).

 

Drošība

 

Mūsu nolīgtajiem darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti un izpildīt piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu prasības.

Mēs īstenojam atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai garantētu pienācīgu aizsardzības līmeni un aizsargātu jūsu datus, ko mēs apstrādājam, jo īpaši pret nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, manipulācijas, zaudēšanas, izmaiņu vai neatļautas izpaušanas un neatļautas piekļuves riskiem. Mūsu drošības pasākumi tiek nepārtraukti uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

 

Lietotāja tiesības

 

Lūdzam izmantot “Kontaktinformācijas” sadaļā norādītos datus savu tiesību īstenošanai. Sazinoties ar mums, lūdzam jūs pārliecināties, ka mēs varam jūs skaidri identificēt.

 

Datu subjekta tiesības uz informāciju un piekļuves tiesības

 

Jums ir tiesības iegūt informāciju no mums par jūsu datiem, ko mēs apstrādājam. Šim nolūkam jūs varat īstenot savas piekļuves tiesības saistībā ar mūsu apstrādāto personīgo informāciju.

 

Labošanas un dzēšanas tiesības

 

Jūs varat pieprasīt, lai mēs labojam nepareizus datus un, ja ir izpildītas tiesiskās prasības, papildināt vai dzēst jūsu datus.

Tas neattiecas uz datiem, kas ir vajadzīgi rēķinu izrakstīšanai vai grāmatvedības nolūkā vai uz kuriem attiecas tiesisks pienākums saglabāt datus. Ja tomēr nav nepieciešams piekļūt šiem datiem, tādu datu apstrāde tiks ierobežota (skatīt zemāk).

 

Apstrādes ierobežošana

 

Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam jūsu personas datu apstrādi ar nosacījumu, ka ir izpildītas tiesiskās prasības.

 

Piekrišanas atsaukšana

 

Ja jūs esat devis mums savu piekrišanu apstrādāt jūsu datus, jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz turpmāku apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs jūsu datu apstrādes likumību laikā līdz piekrišanas atsaukšanai.

 

Iebilšana pret datu apstrādi

 

Ja jūs iebilstat, mēs pārtrauksim apstrādāt jūsu datus, izņemot, ja atbilstoši tiesiskām prasībām mēs varam pierādīt, ka pastāv leģitīmi nolūki turpināt apstrādi, kas ir svarīgāki par jūsu tiesībām.

 

Datu pārnesamība

 

Jums turklāt ir tiesības saņemt datus, kādus jūs esat mums sniedzis, strukturētā, vispārlietojamā un mašīnlasāmā formātā vai pieprasīt, lai šie dati tiek pārsūtīti trešajai personai, ja tas ir tehniski iespējams.

 

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

 

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē. Šim nolūkam jūs varat sazināties ar datu aizsardzības iestādi, kura ir atbildīga par reģionu, kurā jūs dzīvojat, vai datu aizsardzības iestādi, kuras pakļautībā atrodamies mēs.

 

Latvijā šī iestāde ir:

 

Datu valsts inspekcija (https://www.dvi.gov.lv/lv),

+371 67223131,

pasts@dvi.gov.lv,

Elijas iela 17, Rīga, LV-1050.

 

Sazinieties ar mums

 

Ja jūs vēlaties sazināties ar mums, jūs varat izmantot “Pārziņa” sadaļā norādīto adresi.

Lūdzam sekot šai saitei, lai izmantotu savas tiesības: https://request.privacy-bosch.com/.

Lūdzam izmantot šo saiti, lai ziņotu par datu aizsardzības pārkāpumiem:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=eng.

 

Lai iesniegtu priekšlikumus un sūdzības par to, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati, mēs iesakām sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu:

 

Datu aizsardzības speciālists

 

Information Security and Data Protection (C/ISP),

Robert Bosch GmbH,

Postfach 30 02 20,

70442 Stuttgart,

Vācija

vai

e-pasts: DPO@bosch.com.

 

Dalības noteikumu pielikums 

 

Atteikuma veidlapa

 

Adresāts:

SIA “Robert Bosch”

Reģ. Nr. 40003111242

Adrese: Rīga, Mūkusalas iela 101, LV-1004

Es ar šo apliecinu, ka vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par šādu preču / pakalpojumu saņemšanu [izdzēst lieko]

Pasūtījuma datums / saņemšanas datums [izdzēst lieko]

Patērētāja(-u) vārds

Patērētāja(-u) adrese

Patērētāja(-u) paraksts [tikai tad, ja šo veidlapu nosūta papīra formātā]

Datums