Mērinstrumentu veicināšanas akcijas dalības noteikumi

 

Šie Dalības noteikumi nosaka jūsu dalību PRO Deals mērinstrumentu veicināšanas akcijā (turpmāk tekstā – "Akcija").


 

 

1. Organizētājs

 

Akcijas organizētājs ir

 

SIA “Robert Bosch”

Reģ. Nr. 40003111242

Adrese: Rīga, Mūkusalas iela 101, LV-1004

E-pasts: rblv@lv.bosch.com

Tālrunis: +371 67802080

 

(turpmāk – "Bosch")

 

2. Akcijas periods

 

Akcija ilgst no 01.05.2022. (00:00 CET) līdz 31.08.2022. (24:00 CET) (turpmāk – "Akcijas periods").

 

3. Dalība

 

Lai piedalītos Akcijā, jums Akcijas periodā jāveic šādas darbības:

1)         Akcijas periodā jānopērk Bosch Professional mērinstruments vai mērinstrumentu komplekts no Bosch sortimenta (lāzers flīzēšanai, punkta lāzers, kombinētais lāzers, līniju lāzers, rotācijas lāzers vai optiskais nivelieris ("Akcijas prece") tiešsaistē vai veikalā.

2)           Jāapmeklē PRO Deals Promo tīmekļvietne šajā saitē: www.pro360.com/prodeals – šī lapa aizvedīs jūsu uz PRO Deals tīmekļa lietotni (turpmāk – "PRO Deals").

3)         Būs jāizveido personīgs PRO360 lietotāja profils, piedaloties PRO Deals, ja tāds vēl nav izveidots. Papildu informācija par PRO360 ir atrodama Vispārējos noteikumos, kurus var apskatīt šeit.

 

4)         Jānorāda iegādātās Akcijas preces sērijas numurs, ierīces numurs un inventarizācijas numurs (SKU), un pirkuma datums.

 

5)         PRO Deals jāielādē jūsu iegādātās Akcijas preces rēķins vai pavadzīme, nofotografējot rēķinu vai pavadzīmi un ielādējot to caur datņu augšupielādi. Lūdzam ņemt vērā, ka rēķinā vai pavadzīmē jābūt skaidri salasāmai Akcijas precei, pirkuma cenai un pirkuma datumam.

6)     Atkarībā no jūsu iegādātās Akcijas preces jums Pro Deals tīmekļvietnes lietotnē parādīsies atbilstošo mērinstrumentu piederumu sortiments (sīkāk paskaidrots 4. punktā). Jūs varēsiet izvēlēties piederumu pēc savas izvēles (turpmāk – “balva”), ja būs izpildīti visi noteikumi.

7)         Jāievada jūsu piegādes adrese un jāpabeidz sagatavošanās process.

Akcijas prece ir jāiegādājas Akcijas periodā. Akcijā var piedalīties 30 dienu laikā no Akcijas perioda beigām.

 

4. Balvu katalogs

 

PRO Deals lietotnes Bosch Professional mērinstrumentu veicināšana aptver Bosch sortimenta profesionāla mērinstrumenta iegādi (lāzers flīzēšanai, punkta lāzers, kombinētais lāzers, līniju lāzers, rotācijas lāzers un optiskais nivelieris), lai saņemtu bezmaksas atbilstošu mērinstrumenta piederumu no iepriekš noteiktā sortimenta, ja tas būs pieejams. Jūs varat apskatīt Akcijas ietvaros šobrīd pieejamās Bosch preču balvas lietotnē PRO Deals www.pro360.com/prodeals; atspoguļotās balvas būs pieejamas, kamēr prece būs noliktavā. Jūs varat saņemt tikai vienu balvu.

 

Ja akcijas prece attiecas uz vairāk nekā vienu no šādām akcijām – PRO Deals veicināšanas pamatakcija, PRO Deals mērinstrumentu akcija vai PRO Deals X-LOCK akcija – dalībnieks var iegūt balvu par akcijas preci tikai vienas akcijas ietvaros.

 

5. Dalībnieki, kuri drīkst piedalīties, dalības un piegādes nosacījumi

 

Akcijā drīkst piedalīties visas fiziskas personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Bosch un citu Akcijas īstenošanā iesaistīto uzņēmumu darbinieki nedrīkst piedalīties. Akcijas mērķauditorija ir galalietotāji, gan patērētāji, gan uzņēmēji / tirgotāji. Šo Dalības noteikumu nolūkā “patērētājs” ir jebkura fiziska persona, kura slēdz tiesisku darījumu tādiem mērķiem, kas ir pilnībā vai galvenokārt ārpus šīs personas tirdzniecības, komercdarbības, aroda vai profesijas, un “uzņēmējs / tirgotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura, noslēdzot līgumu, rīkojas šīs personas tirdzniecības, komercdarbības, aroda vai profesijas nolūkā pati savā vārdā vai caur citu personu, kura rīkojas tāda uzņēmēja / tirgotāja vārdā vai uzņēmēja / tirgotāja uzdevumā.

Uzņēmēji / tirgotāji var piedalīties Akcijā augstāk 3. punktā minētajā periodā bez reižu skaita ierobežojuma (par katru atsevišķi nopirktu Akcijas preci). Patērētāju dalība tiek ierobežota ar 3 reizēm augstāk 3. punktā minētajā periodā.

 

Šo akciju nevar apvienot ar citām Bosch grupas, jo īpaši Bosch akcijām un atlaidēm. Ja pirkuma līgums tiek atcelts vai jūs atkāpjaties no tā, jums nebūs tiesību piedalīties akcijā. Ja jūs nododat instrumentu atpakaļ, par balvu, ja tā jau saņemta, ir jāsamaksā atlīdzība Bosch. Atlīdzības prasība ir tiesiski jāīsteno. Akcijas mērķauditorija ir tikai galalietotāji, bet Bosch preču tālākpārdevēji nevar pretendēt uz balvām. Ja jūs esat uzņēmējs, saņemtās balvas nedrīkst pārdot tālāk vai izplatīt.

 

Balva tiks parasti piegādāta 8 nedēļu laikā pēc pasūtīšanas (ja vien citādi nav noteikts tīmekļvietnē www.pro360.com/prodeals). Bosch piegādās balvu tikai Latvijas, Igaunijas un Lietuvas adresēs. Balvu par konkrētā valstī izdarītu pirkumu Bosch izsūtīs tikai uz šajā konkrētajā valstī norādīto adresi. Bosch samaksās balvas sūtīšanas izmaksas. Balvu nevar mainīt, saņemt personīgi vai izmaksāt naudā.

 

6. Kontaktinformācija

 

Ja jums ir jebkādi papildu jautājumi par PRO Deals, lūdzam atsūtīt e-pasta ziņu, izmantojot 1. punktā norādīto kontaktinformāciju.

 

7. Atbildība

 

Ja jūs esat uzņēmējs, uz jums attiecas šādi atbildības noteikumi:

 

Balvas tiek jums piešķirtas bez jebkādām garantijām. Šis punkts neierobežo atbildību par Bosch vai tās aizvietojošo pārstāvju pieļautu rupju nolaidību vai apzinātu pārkāpumu. Tāpat netiek skartas tiesības pieprasīt atlīdzību dzīvības zaudēšanas, miesas bojājumu vai veselībai radīta kaitējuma dēļ vai saskaņā ar produkta drošumatbildības normatīvo regulējumu un noteikumiem. Bosch tomēr nebūs pienākuma nomainīt vai remontēt balvu, lai gan individuālos gadījumos Bosch šos jautājumus var apsvērt. Ciktāl atļauj piemērojamie tiesību akti, Bosch atbildība nepārsniedz balvas vērtību.

Ja jūs esat patērētājs:

Bosch atbildība  pret jums netiek ierobežota un tā tiek īstenota atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem.

Ja nav iespējams piekļūt Akcijai atbilstoši šiem Dalības noteikumiem, patērētājs var izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā vai citos piemērojamajos patērētāju aizsardzības noteikumos noteiktos tiesību aizsardzības līdzekļus.

8. Atteikšanās tiesības

 

Ja jūs esat patērētājs, jūs varat atteikties no šiem Dalības noteikumiem 14 dienu laikā pēc balvas saņemšanas. Lai atteiktos, jums jāaizpilda šo Dalības noteikumu pielikumā iekļautā atteikšanās veidlapa un jānosūta tā elektroniski uz 1. punktā norādīto e-pastu vai pa pastu.

Ja jūs izmantojat savas atteikšanās tiesības, jums būs jānosūta balva atpakaļ Bosch 14 dienu laikā no jūsu atteikšanās datuma. Jums būs jāsedz tiešie balvas atpakaļatdošanas izdevumi.

9. Dažādi

 

Lūdzam ņemt vērā, ka šie Dalības noteikumi var laiku pa laikam mainīties. Kad jūs piedalāties Bosch kampaņā, būs jāpiemēro dalības brīdī lejupielādējamie Dalības noteikumi. Bosch nesaglabās Dalības noteikumus citā veidā. Ja atsevišķi šo Dalības noteikumu punkti ir vai kļūst spēkā neesoši vai nepilnīgi, tas neietekmē pārējo punktu spēkā esamību.

 

Bosch patur tiesības izbeigt vai uz laiku apturēt akciju pamatota iemesla dēļ. Tas attiecas galvenokārt, ja akciju nav iespējams pienācīgi īstenot vai vairs nav iespējams garantēt juridisku vai būtisku iemeslu dēļ.

 

Līgumiskajām attiecībām starp jums un Bosch ir piemērojami Latvijas likumi. Ja jūs esat patērētājs, šī likuma izvēle ir piemērojama tikai tad, ja tā nepasliktina jūsu aizsardzību, kādu nodrošina obligāti piemērojamo likumu noteikumi jūsu parastās uzturēšanās valstī (labvēlīgākās tiesību normas princips). Netiek piemērota Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma–pārdevuma līgumiem (CISG).

Piekritība ir Latvijas tiesām. Ja jūs esat patērētājs, jūs varat iesniegt prasījumu Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0).

 

10. Datu aizsardzība

 

Bosch ir ļoti iepriecināts, ka jūs interesējaties par mūsu uzņēmumu, precēm un kampaņām. Mums ir ļoti svarīgi aizsargāt jūsu privātumu personas datu apstrādes laikā un nodrošināt visu komercdarbības datu drošību, un to mēs ņemam vērā, veicot savu komercdarbību. Apstrādājot personas datus, mēs vienmēr ievērojam konfidencialitāti un tiesību aktu prasības. Datu aizsardzība un informācijas drošība veido mūsu uzņēmuma politikas neatņemamu sastāvdaļu.

 

Pārzinis

 

Par jūsu datu apstrādi atbildīgais datu pārzinis ir Bosch; izņēmumi ir izskaidroti datu aizsardzības sadaļā.

 

Apstrādāto datu kategorijas

 

Tiek apstrādāti šādu kategoriju dati:

-                 Saziņas dati (piemēram, vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese)

-                 Līguma rekvizīti (dati, kas attiecas uz akcijas preces pirkuma līgumu).

 

Pamatprincipi

 

Personas dati ir visa informācija saistībā ar identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārdi, adreses, tālruņa numuri, e-pasta adreses un līgumu, grāmatvedības un rēķinu informācija, kas nosaka personas identitāti.

Mēs vācam, apstrādājam un izmantojam personas datus (ieskaitot IP adreses) tikai tad, ja ir tiesisks pamats to darīt vai ja jūs esat mums devis savu piekrišanu to darīt, piemēram, reģistrēšanās laikā.

 

Apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

 

Mēs un mūsu nolīgtie pakalpojumu sniedzēji apstrādā jūsu personas datus šādiem apstrādes nolūkiem:

-                 Piedalīšanās PRO Deals akcijā (tiesiskais pamats: līguma izpilde)

-                 Pašu reklāma un trešo personu reklāma, kā arī tirgus izpēte un REACH analīze likumā atļautajā apmērā vai uz piekrišanas pamata (tiesiskais pamats: piekrišana / mūsu leģitīma interese veikt tiešo mārketingu ar nosacījumu, ka tas atbilst datu aizsardzības un konkurences regulējumam).

-                 Preču un/vai klientu aptaujas pa pastu (tiesiskais pamats: leģitīma interese uzlabot preces / pakalpojumus, piekrišana).

-                 Preču un/vai klientu aptaujas pa e-pastu un/vai tālruni ar nosacījumu, ka jūs esat skaidri tām piekritis (tiesiskais pamats: piekrišana).

-                 Jaunāko ziņu sūtīšana ar saņēmēja piekrišanu pa e-pastu vai ar īsziņu / multivides ziņojumu (MMS) (tiesiskais pamats: piekrišana).

-                 Mūsu tiesību īstenošana un aizstāvēšana (tiesiskais pamats: mūsu leģitīma interese īstenot un aizstāvēt mūsu tiesības).

 

Datu apstrāde ir nepieciešama šo Dalības noteikumu noslēgšanai un izpildei. Ja dati netiek sniegti, Dalības noteikumi nebūs pienācīgi noslēgti vai pilnībā izpildīti.

 

Reģistrācija

Ja jūs vēlaties izmantot pakalpojumus, kuriem ir nepieciešams noslēgts līgums, mēs lūgsim jūs reģistrēties. Reģistrācijas process ietver personas datu vākšanu, lai nodibinātu un izpildītu līgumu (piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese), un jebkurus citus brīvprātīgi sniegtus datus. Obligāti sniedzamā informācija ir apzīmēta ar *.

 

Informāciju par personīgā PRO360 lietotāja profila datu apstrādi var atrast šeit: https://www.bosch-pt.com/ptlegalpages/lv/rblv/lv/pro360/privacy/

 

Datu pārsūtīšana citiem pārziņiem

Mēs pārsūtīsim jūsu personas datus citiem pārziņiem tikai tad, ja tas būs nepieciešams līguma izpildei, ja mums vai trešajām personām ir leģitīma interese pārsūtīt datus vai ja jūs esat devis tam savu piekrišanu. Turklāt datus var pārsūtīt citiem pārziņiem, ja mums ir pienākums to darīt saskaņā ar tiesību aktiem vai izpildāmiem oficiāliem vai tiesas rīkojumiem.

 

Datu pārsūtīšana

 

Pakalpojumu sniedzēji

Mēs nolīgstam ārējos pakalpojumu sniedzējus tādu uzdevumu pildīšanai kā pārdošanas un mārketinga pakalpojumi, līgumu pārvalde un maksājumu apstrāde. Šos pakalpojumu sniedzējus esam izvēlējušies rūpīgi un regulāri uzraugām viņus, jo īpaši attiecībā uz viņu glabāto datu rūpīgu apstrādi un aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem mēs piemērojam prasību saglabāt konfidencialitāti un ievērot tiesību aktu prasības. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi.

 

Paziņojums par sūtījumiem

Lai paziņotu par jūsu sūtījumu, mēs nodosim jūsu e-pasta adresi vai tālruņa numuru (īsziņu sūtīšanai) līguma izpildei uz

 

DX Network Services Ltd

Ditton Park Riding Court Road

SL3 9GL Datchet Slough

Lielbritānija

 

Šis uzņēmums apstrādā datus kā datu pārzinis.

 

Glabāšanas laiks; saglabāšanas termiņi

 

Mēs glabājam jūsu datus, kamēr tas ir nepieciešams, lai sniegtu mūsu tiešsaistes pakalpojumus un saistītos pakalpojumus, kamēr mums ir jūsu piekrišana apstrādāt jūsu personas datus vai kamēr mums ir leģitīma interese turpināt tos glabāt (piemēram, mums var būt leģitīma interese veikt mārketingu pa pastu arī pēc tam, kad līgums ir pabeigts). Pēc šī termiņa beigām mēs izdzēsīsim jūsu personas datus, izņemot tādus datus, kas mums jāglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības (piemēram, nodokļu un komerctiesībās noteikto glabāšanas termiņu dēļ mums ir noteiktu termiņu jāglabā, piemēram, līgumi un rēķini).

 

Drošība

 

Mūsu nolīgtajiem darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti un izpildīt piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu prasības.

Mēs īstenojam atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai garantētu pienācīgu aizsardzības līmeni un aizsargātu mūsu pārvaldītos jūsu datus, jo īpaši pret nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, manipulācijas, zaudēšanas, izmaiņu vai neatļautas izpaušanas un neatļautas piekļuves riskiem. Mūsu drošības pasākumi tiek nepārtraukti uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

 

Lietotāja tiesības

 

Lūdzam izmantot “Kontaktinformācijas” sadaļā norādītos datus savu tiesību īstenošanai. Un tādā gadījumā lūdzam pārliecināties, ka mēs varam jūs skaidri identificēt.

 

Datu subjekta tiesības uz informāciju un piekļuves tiesības

 

Jums ir tiesības iegūt informāciju no mums par apstrādātajiem jūsu datiem. Šim nolūkam jūs varat īstenot savas piekļuves tiesības saistībā ar mūsu apstrādāto personīgo informāciju.

 

Labošanas un dzēšanas tiesības

 

Jūs varat pieprasīt, lai mēs labojam nepareizus datus un, ja ir izpildītas tiesiskās prasības, papildināt vai dzēst jūsu datus.

Tas neattiecas uz datiem, kas ir vajadzīgi rēķinu izrakstīšanai vai grāmatvedības nolūkā vai uz kuriem attiecas tiesisks pienākums saglabāt datus. Ja tomēr nav nepieciešams piekļūt šiem datiem, tādu datu apstrāde tiks ierobežota (skatīt zemāk).

 

Apstrādes ierobežošana

 

Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam jūsu personas datu apstrādi ar nosacījumu, ka ir izpildītas tiesiskās prasības.

 

Piekrišanas atsaukšana

 

Ja jūs esat devis mums savu piekrišanu apstrādāt jūsu datus, jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz turpmāku apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs jūsu datu apstrādes likumību laikā līdz piekrišanas atsaukšanai.

 

Iebilšana pret datu apstrādi

 

Ja jūs iebilstat, mēs pārtrauksim apstrādāt jūsu datus, izņemot, ja atbilstoši tiesiskām prasībām mēs varam pierādīt, ka pastāv leģitīmi nolūki turpināt apstrādi, kas ir svarīgāki par jūsu tiesībām.

 

Datu pārnesamība

 

Jums turklāt ir tiesības saņemt datus, kādus jūs esat mums snieguši, strukturētā, vispārlietojamā un mašīnlasāmā formātā vai pieprasīt, lai šie dati tiek pārsūtīti trešajai personai, ja tas ir tehniski iespējams.

 

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

 

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzība iestādē. Šim nolūkam jūs varat sazināties ar datu aizsardzības iestādi, kura ir atbildīga par reģionu, kurā jūs dzīvojat, vai datu aizsardzības iestādi, kuras pakļautībā atrodamies mēs. Šeit būs atrodams attiecīgo datu aizsardzības iestāžu un to kontaktinformācijas saraksts: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lv

 

Sazinieties ar mums

 

Ja jūs vēlaties sazināties ar mums, jūs varat izmantot “Pārziņa” sadaļā norādīto adresi.

Lūdzam sekot šai saitei, lai izmantotu savas tiesības: https://request.privacy-bosch.com/.

Lūdzam izmantot šo saiti, lai ziņotu par datu aizsardzības pārkāpumiem:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

 

Lai iesniegtu priekšlikumus un sūdzības par to, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati, mēs iesakām sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu:

 

Datu aizsardzības speciālists

 

Information Security and Data Protection (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

Vācija

vai

e-pasts: DPO@bosch.com

 

 

Dalības noteikumu pielikums 

 

 

Atteikšanās veidlapa

 

 

Adresāts:

SIA “Robert Bosch”

Reģ. Nr. 40003111242

Adrese: Rīga, Mūkusalas iela 101, LV-1004

 

Es / mēs ar šo apliecinu / apliecinām, ka vēlos / vēlamies atkāpties no līguma, ko esmu noslēdzis / esam noslēguši šādu preču / pakalpojumu saņemšanai [izdzēst lieko]

 

Pasūtījuma datums / saņemšanas datums [izdzēst lieko]

 

Patērētāja(-u) vārds

 

Patērētāja(-u) adrese

 

Patērētāja(-u) paraksts [tikai tad, ja šo veidlapu nosūta papīra formātā]

 

Datums