Lietošanas noteikumi

Aktualizēts: 2020. gada augustā


1.              Darbības joma, piegādātājs

1.1           Robert Bosch SIA, Mūkusalas 101, Riga, Latvia, LV-1004, (turpmāk tekstā "Bosch", “"mēs", "mums", "mūs"), piedāvā platformu, kurā klienti (turpmāk tekstā "klients", "Jūs", "Jūsu", "Jums") var piekļūt dažādiem pakalpojumiem un pieteikt pakalpojumus, ko piedāvā Bosch (turpmāk tekstā "PRO360"). Šie Lietošanas noteikumi ("Lietošanas noteikumi") ir piemērojami attiecībām starp Bosch un klientu saistībā ar piekļuvi PRO360, un pakalpojumu izmantošanai, ko veic klients.

1.2           Detalizētu informāciju par Bosch kā PRO360 portāla operatoru un pakalpojumu sniedzēju var iegūt Juridiskajā paziņojumā.


2.              Lietošanas noteikumu priekšmets

2.1           Piekļuvi PRO360 Bosch nodrošina tikai saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem. Uz pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti PRO36, var attiekties citi lietošanas noteikumi un par tiem klients tiks katru reizi atsevišķi informēts.   

2.2           PRO360 ir digitāls pakalpojums, kurš klientam sniedz iespēju reģistrēt un pārvaldīt savus vai savu klientu elektroinstrumentus, kā arī reģistrēt tos, lai saņemtu 3 gadu garantiju. Ik pa laikam ar PRO360 starpniecību var tikt piedāvāti jauni pakalpojumi.

Detalizētu informāciju par aktuālo PRO360 portāla pakalpojumu klāstu klients var iegūt portālā vai izmantojot PRO360 lietotni (ja pieejama).

2.3           Ja klients ir fiziska persona, tas apliecina, ka ir tiesīgs noslēgt līgumus (piem., sasniegta pilngadība). Ja kāda persona šos Lietošanas noteikumus noslēdz kā uzņēmuma pārstāvis, piem., uzņēmuma, kurā klients strādā, pārstāvis, šī persona Bosch apliecina, ka uzņēmums ir veidots atbilstoši tās valsts likumiem, kurā tas ir dibināts vai reģistrēts, un ka tam ar likumu, atļauju, lēmumu vai pilnvaru ir piešķirtas tiesības uzņemties uzņēmuma vārdā šādas saistības.

2.4           Klienta vai trešo personu komercnoteikumi netiek piemēroti.

2.5           Lai juridiski paziņojumi un iesniegumi, kurus klients pēc Lietošanas noteikumu noslēgšanas iesniedz Bosch (piem., termiņu noteikšana, defektācijas akti), būtu spēkā, tie jāsagatavo rakstveidā  (piem., vēstule, e-pasts).

2.6           Bosch ir tiesības pakalpojumu sniegšanai kā apakšuzņēmējus nolīgt trešās personas (tai skaitā piegādātāja saistītos uzņēmumus).

2.7           Gadījumā, ja piekļuve PRO360 digitālajam pakalpojumam netiek nodrošināta atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem, klients var izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā paredzētos tiesību aizsardzības līdzekļus.


3.              Klienta konts un ziņojumi

3.1           Lai būtu iespējams piekļūt PRO360 un izmantot pakalpojumus, nepieciešams reģistrēties.

3.2           Klientam Bosch rīcībā jānodod pieprasītā informācija, kura Bosch nepieciešama klienta konta izveidošanai ("Reģistrācija").

3.3           Reģistrācijas procesā ir nepieciešams eksistējošs Single Key-ID vai, ja Single Key-ID nav pieejams, tad jāveic Single Key-ID reģistrācija, ievadot un nosakot nepieciešamos piekļuves datus. Pēc sekmīgas Reģistrācijas uzņēmums "Bosch.IO GmbH" klientam nosūta e-pastu ar apstiprinājuma saiti uz klienta Reģistrācijas procesā norādīto e-pasta adresi, kurā ir pieejami arī vispārējie  noteikumi un "Bosch.IO GmbH" privātuma politika teksta formā.[SA2]  "Bosch.IO GmbH" saglabā  noteikumus.

3.4           Pēc klienta sekmīgas Reģistrācijas ar Single Key-ID, Reģistrācijai nepieciešamie dati no konta tiek pārsūtīti uz portālu. Portālā klientam jānorāda vēl citi reģistrācijai nepieciešamie dati, piem., pašreizējā adrese un/vai e-pasta adrese ("Reģistrācijas dati"), un jāpiekrīt šiem Lietošanas noteikumiem, ieskaitot  3 gadu ražotāja garantijas noteikumus. Juridisku personu drīkst reģistrēt tikai pilnvarota fiziskā persona, kurai jānorāda savs vārds. Tikai pēc tam Reģistrācija portālā ir pabeigta. Obligāti norādāmie dati ir atzīmēti ar “*”. Bosch saglabā  noteikumus.

3.5           Nododot  Reģistrācijas datus, klients Bosch izsaka piedāvājumu uz šo Lietošanas noteikumu pamata uzsākt klienta konta lietošanas attiecības. Pēc Reģistrācijas datu nosūtīšanas Bosch pārbauda to pilnīgumu un ticamību. Pēc tam, kad Bosch tos ir pieņēmis, tiek nosūtīts apstiprinājuma e-pasts vai tiek aktivizēts klienta konts. Pēc klienta konta aktivizēšanas klientam ir tiesības lietot PRO360 portālu un pakalpojumus saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem.

3.6           Bosch ir tiesības klientam elektroniskā formā nosūtīt ar portāla vai pakalpojumu lietošanu saistītus paziņojumus par lietošanas attiecībām, adresējot tos Reģistrācijas laikā norādītajam Single Key-ID.

3.7           Reģistrējoties klients piešķir Bosch tiesības izmantot ievadītos datus pieteikto pakalpojumu izpildei. Īpaši šeit jāpiemin Lietošanas noteikumu izpildei nepieciešamo datu pārsūtīšana trešajām personām. Detalizētu informāciju meklējiet paziņojumā par datu aizsardzību portālā PRO360.


4.              Pakalpojumu pieteikšana, pasūtīšanas process, noteikumu teksta saglabāšana

4.1           Par visām klienta kontā veiktajām darbībām ir atbildīgs pats klients. Ja nepieciešams norādīt noteiktus datus (it īpaši kontaktinformāciju un maksājumu informāciju; atzīmēta ar *), klientam tie jānorāda pilnībā un pareizi. Ja šie dati lietošanas attiecību laikā mainās, klientam dati nekavējoties jāizlabo PRO360 portāla līgumu pārvaldības sadaļā un/vai personīgajos iestatījumos. Ja nepareizi norādītas informācijas dēļ Bosch rodas izmaksas (piem., dēļ kļūdainas datu ievades kontā, nepareizi norādītas  informācijas), mēs esam tiesīgi pieprasīt šo izmaksu atlīdzināšanu.

4.2           Klients PRO360 portā var izmantot bezmaksas un maksas pakalpojumus. Ja kāds pakalpojums (tai skaitā satura lejupielāde) ir maksas pakalpojums, klients pirms piekļuves konkrētajam pakalpojumam tiešsaistē saņem paziņojumu par attiecīgajām izmaksām, maksājumu un piegādes noteikumiem, derīguma termiņiem vai attiecīgi pieejamajiem atteikšanās termiņiem, kā arī citu svarīgu informāciju. Pēc tam klientam ir iespēja nosūtīt pieteikumu, noklikšķinot ar peli uz pasūtīšanas pogas. Pēc pieteikuma saņemšanas klients saņem e-pasta ziņojumu, kurā tiek apstiprināta pieteikuma saņemšana un vēlreiz tiek norādītas pieteikuma detaļas.

4.3           PRO360 portālā piedāvātais pakalpojums nav saistošs Bosch piedāvājums. Klienta piedāvājums kļūst saistošs pēc tam, kad  klients ir veicis pieteikumu. Līgumattiecības stājas spēkā, kad klients saņem apstiprinājuma e-pastu par attiecīgā piedāvājuma pieņemšanu. Uz maksas pakalpojumiem noteiktos gadījumos attiecas vēl citi noteikumi un nosacījumi. Šos noteikumus un nosacījumus Bosch dara klientam zināmus pasūtījuma izdarīšanas procesa laikā.[SA3] 

4.4           Noteikumu un nosacījumu tekstu Bosch saglabā. Noteikumu un nosacījumu tekstu pirms pieteikuma apstiprināšanas klients var izdrukāt, izmantojot sava pārlūka drukāšanas funkciju, vai saglabāt elektroniski. Noteikumu un nosacījumu valoda ir latviešu.

Lūdzu, ņemiet vērā: ja maksas pakalpojums tiek pieteikts ar mērķi, kas nav attiecināms ne uz Jūsu komerciālo, ne arī Jūsu patstāvīgo profesionālo darbību, Jums kā patērētājam ir likumā noteiktās atteikuma tiesības. Detalizētu informāciju par atteikuma tiesībām meklējiet pamācībā par atteikuma tiesībām Lietošanas noteikumu 19. punktā.


5.              Klienta pienākums sadarboties

5.1           Klients apņemas veikt visus no savas puses izpildāmos sadarbības pasākumus, kuri nepieciešami līgumattiecību izpildei. Jo īpaši klientam ir pienākums:

a)      nekavējoties nomainīt visas no Bosch saņemtās paroles uz tikai viņam zināmām parolēm, turēt viņam piešķirtās lietošanas un piekļuves tiesības slepenībā, aizsargāt tās no trešo personu piekļuves un nenodot tālāk neautorizētiem lietotājiem. Ja rodas aizdomas par to, ka piekļuves dati un/vai paroles varētu būt kļuvušas zināmas neautorizētām personām, klients apņemas par to nekavējoties informēt Bosch;

b)      nekavējoties izlabot klienta kontā norādītos datus, ja tie pēc Reģistrācijas ir mainījušies;

c)      pirms pakalpojumu izmantošanas pārbaudīt, vai pakalpojumi atbilst klienta prasībām attiecībā uz to kapacitāti, uzticamību un drošību;

d)      reģistrēt tikai tos instrumentus, kuri atrodas klienta īpašumā, vai, ja instrumenti atrodas nevis klienta, bet trešās personas īpašumā, reģistrēt tos tikai tad, ja klients no trešās personas saņēmis atbilstošu pilnvarojumu.

5.2           Klientam nav tiesību:

a)      piekļūt tām PRO360 portāla un/vai pakalpojumu sadaļām, kuras nav publiski pieejamas, vai piekļūt to pamatā esošajām tehniskajām sistēmām;

b)      izmantot datu apkopošanai vai iegūšanai robotus, Spider, Scraper vai līdzīgus rīkus, izmantot programmas, algoritmus vai metodes meklēšanai, piekļuvei, ieguvei, kopēšanai vai PRO360 portāla un/vai pakalpojumu kontrolēšanai, pārsniedzot dokumentētos API beigu punktus;

c)      apzināti pārsūtīt klientu datus, kas satur vīrusus vai tārpus, Trojas zirgus vai citu ļaunprogrammatūru saturošu vai kaitīgu saturu, vai iejaukties PRO360 portāla un/vai pakalpojumu darbībā jebkādā citā veidā;

d)      atšifrēt, dekompilēt, izjaukt, rekonstruēt vai jebkādā citā veidā atklāt pirmkodu, jebkuru programmatūru vai izmantotos, patentētos algoritmus, ja vien tas nav atļauts, pamatojoties uz obligāti saistošiem noteikumiem;

e)      pārbaudīt, skenēt vai izmeklēt PRO360 portāla un/vai pakalpojumu vājās vietas un/vai pārkāpt, ietekmēt vai apiet PRO360 portāla un/vai pakalpojumu drošības un autentifikācijas pasākumus;

f)        kadrēt vai spoguļot PRO360 portālu un/vai pakalpojumus vai

g)      apzināti izmantot ierīces, programmatūru vai režīmus, kas rada traucējumus lietotnēs, PRO360 portāla un/vai pakalpojumu darbībā un lietošanā vai tīši bojā citus datus, sistēmas un komunikāciju, rada pārmērīgi lielu slodzi, nodara kaitējumu, izraisa krāpniecisku pārtveršanu vai pārņemšanu.

5.3           Klients ir atbildīgs par to, lai klienta veiktā piekļuve PRO360 portālam un pakalpojumu izmantošana notiktu saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā ar autortiesību vai preču zīmju likumiem, karteļu un konkurences likumiem, eksporta kontroles likumiem, datu aizsardzības likumiem vai citām piemērojamajām tiesību normām, un lai klienta rīcība nebūtu pretrunā ar vienošanos, kuru klients noslēdzis ar trešo personu.


6.              Lietošanas tiesības un lietošanas apmērs

6.1           Uz laiku, kamēr ir spēkā šie Lietošanas noteikumi, Bosch, saskaņā ar 13. punktu, piešķir klientam vienkāršas, neekskluzīvas, nesublicencējamas, atsaucamas un tālāk nenododamas tiesības izmantot PRO360 portālu un pakalpojumus individuāliem mērķiem.

6.2           Ja Lietošanas noteikumu darbības laikā Bosch nodrošina PRO360 portāla un pakalpojumu jaunas versijas, atjauninājumus, jauninājumus, modifikācijas vai paplašinājumus vai veic citas izmaiņas, tad 6. punkta noteikumi attiecas arī uz šīm izmaiņām.

6.3           Tiesības uz satura lejupielādi („Lejupielāde“) un izdrukāšanu klientam ir tikai tad, ja iespēju lejupielādēt vai izdrukāt piedāvā PRO360 portālā pieejama funkcija (piem., ar Lejupielādes pogu).

6.4           Klients iegūst beztermiņa neekskluzīvas tiesības lietot saturu, ko tas atbilstoši noteikumiem lejupielādēja vai izdrukāja saviem mērķiem. Ja klientam nodotais saturs ir maksas saturs, vēl viens priekšnoteikums tiesību piešķiršanai ir attiecīgā satura cenas pilnīga apmaksa.

6.5           Klientam nebūs tādu tiesību, kas klientam nav tieši noteiktas šo Lietošanas noteikumu tekstā. Jo īpaši klientam nav tiesību izmantot PRO360 portālu un pakalpojumus tādā apmērā, kas pārsniedz šajos Lietošanas noteikumos noteikto lietošanas apmēru, vai ļaut PRO360 portālu un pakalpojumus izmantot trešajām personām. Jo sevišķi klientam nav atļauts PRO360 portālu un pakalpojumus pavairot,  nodot tos uz laiku citiem, sublicencēt, iznomāt vai aizdot.

6.6           Ja klients pārkāpj 6. punkta noteikumus, Bosch var pēc iepriekšējas rakstiskas klienta informēšanas bloķēt klienta piekļuvi PRO360 portālam un pakalpojumiem saskaņā ar 10.punktu, ja šādā veidā ir iespējams pārkāpumu apturēt. Ja, neskatoties uz attiecīgo rakstisko Bosch brīdinājumu, klients turpina pārkāpt vai atkārtoti pārkāpj 6. punkta noteikumus, Bosch var izbeigt Lietošanas noteikumus saistībā ar būtisku pārkāpumu bez iepriekšēja brīdinājuma, izņemot, ja pārkāpums nav radies klienta dēļ.


7.              Intelektuālais īpašums | Trešo personu saturs

7.1           Bosch vai tā licences devējiem pieder visas tiesības, nosaukumi, autortiesības, preču zīmju tiesības, patenttiesības un citas ar intelektuālo īpašumu saistītās tiesības vai tiesības attiecībā uz pakalpojumiem, kā arī uzlabojumiem, dizainu vai atvasinātiem darbiem, kuru idejas autors vai radītājs ir Bosch vai tā licences devēji attiecībā uz PRO360 portālu vai pakalpojumiem

7.2           No PRO360 portāla vai pakalpojumiem aizliegts izdzēst atsauces un norādes, kas attiecas uz konfidencialitāti, autortiesībām, preču zīmju tiesībām, patenttiesībām un citām ar intelektuālo īpašumu saistītajām tiesībām.

7.3           PRO360 portālā vai pakalpojumos pieejamo saturu daļēji ir radījis Bosch un daļēji - citas trešās personas. Citu klientu un citu trešo personu saturs turpmāk tekstā vispārīgi tiek saukts par "Trešo personu saturu".

Bosch neveic Trešo personu satura pilnīguma, pareizības un tiesiskuma pārbaudi un tādēļ neatbild un nedod garantiju attiecībā par Trešo personu satura pilnīgumu, pareizību, tiesiskumu un aktualitāti. Šis noteikums attiecas arī uz Trešo personu satura kvalitāti un tā piemērotību konkrētam mērķim.


8.              Klienta satura nodošana

8.1           Ja PRO360 portālā ir pieejama atbilstoša funkcija, ievērojot turpmākos noteikumus, klients PRO360 portālam var nodot savu saturu.

8.2           Nododot savu saturu, klients katru reizi piešķir Bosch neekskluzīvas, tālāk nododamas tiesības, kas nav ierobežotas attiecībā uz laiku, telpu vai saturu, bez maksas lietot nodoto saturu tiešsaistē un bezsaistē ar mērķi nodrošināt PRO360 portāla darbību un pakalpojumu sniegšanu. Jo sevišķi tas ietver tiesības uz satura pavairošanu un apstrādi. Šāda informācija trešajām personām tiek nodota tikai tad, ja Jūs to esat ierosinājis/-usi vai Jūs tam esat nepārprotami piekritis/-usi.

8.3           Ja Bosch aicina klientu nodoto saturu no PRO360 portāla dzēst, iepriekš piešķirtās lietošanas un apstrādes tiesības izbeigsies, kad saturs būs dzēsts. Tomēr Bosch patur tiesības saglabāt kopijas dublēšanas (back-up) mērķiem, kā arī pierādīšanas mērķiem. Tāpat netiek skartas tiesības, kas saistītas ar trešajām personām pārsūtītiem datiem.

8.4           Klients pilnībā atbild par saturu, ko viņš nodod Bosch rīcībā. Bosch nepārbauda satura pilnīgumu, pareizību, tiesiskumu, aktualitāti, kvalitāti un piemērotību konkrētam mērķim.

8.5           Klients apliecina, ka tikai viņam pieder visas ar Bosch rīcībā nodoto saturu saistītās tiesības vai tam ir cita veida tiesības (piem., saņemot derīgu atļauju no tiesību īpašnieka) izvietot saturu PRO360 portālā un piešķirt lietošanas un apstrādes tiesības, kā minēts iepriekš. Jo īpaši tas attiecas uz citu personu autortiesībām, preču zīmju tiesībām vai patenttiesībām, kā arī uz blakustiesībām (ieskaitot ar komerctiesībām vai konkurences tiesībām saistītas blakustiesības) un uz privātajām tiesībām. Bez tam klients apņemas neizvietot saturu, kas ir pretrunā ar spēkā esošajiem likumiem.


9.              Cenas, apmaksa

9.1           Klienta Reģistrācija PRO360 portālā ir bez maksas.

9.2           Uz PRO360 portālā Bosch piedāvāto maksas pakalpojumu izmantošanu attiecas norādītās cenas, kas tiek norādītas katru reizi. Visas norādītās cenas ir galīgās cenas bez pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā apmērā.


10.           Bloķēšana

10.1         Bosch var bloķēt klienta piekļuvi PRO360 portālam un/vai pakalpojumiem, ja Bosch konstatē, ka

a)      PRO360 portāla lietošana un/vai pakalpojumu izmantošana

·          rada PRO360 portāla un/vai pakalpojumu, un/vai trešās personas drošības apdraudējumu;

·          negatīvi ietekmē PRO360 portālu un/vai pakalpojumus vai sistēmas, vai citu klientu saturu;

·          rada spēkā esošo tiesību normu vai trešo personu tiesību pārkāpumu;

·          var radīt Bosch, tā uzņēmumiem vai trešajām personām pienākumu sniegt atlīdzinājumu, vai

·          ir krāpnieciska.

b)      klients pārkāpj šos Lietošanas noteikumus;

c)      klients vairāk nekā 30 dienas kavē maksas pakalpojuma apmaksas termiņu;

d)      klients ir pārtraucis savu parasto saimniecisko darbību, ir nodevis savus aktīvus kreditoram vai līdzīgā veidā atsavinājis savus aktīvus vai arī par klienta uzņēmumu ir sākts maksātnespējas, restrukturizācijas, likvidācijas, slēgšanas vai līdzīgs process.

10.2         Bosch informē klientu par bloķēšanu, pirms bloķēšanas nosūtot paziņojumu uz klienta kontā norādīto e-pasta adresi, ja vien Bosch nav jārīkojas nekavējoties, ārkārtas situācijas dēļ, un tādēļ nav iespējams nosūtīt iepriekšēju paziņojumu.  

10.3         Bloķēšana tiek atcelta, tiklīdz klients ir novērsis problēmu, kuras dēļ bloķēšana notikusi.

10.4         Bosch tiesības bloķēt klienta piekļuvi PRO360 portālam un/vai pakalpojumiem pastāv papildus Bosch tiesībām izbeigt Lietošanas noteikumus saskaņā ar 13. punktu vai izmantot citus tiesību aizsardzības līdzekļus,  kuri Bosch ir pieejami saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem.


11.           Garantija

11.1         Garantija bezmaksas pakalpojumiem: Ja PRO360 portāls un pakalpojumi tiek piedāvāti bez maksas, Bosch negarantē, ka PRO360 portāls un bezmaksas pakalpojumi atbildīs klienta prasībām un ka PRO360 portāls un bezmaksas pakalpojumi būs pieejami bez pārtraukumiem un/vai nesaturēs kļūdas. Bosch neveic PRO360 portāla un bezmaksas piedāvāto pakalpojumu uzturēšanu. Šādos gadījumos Bosch nav pienākuma nodrošināt, ka piekļuvi PRO360 portālam un pakalpojumu izmantošanu netraucē darbības pārtraukumi, apkopes darbi, modernizācijas pasākumi, atjauninājumi un jauninājumi vai trūkumi. Bosch veltīs saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka PRO360 portāls un pakalpojumi ir cik iespējams draudzīgi lietotājiem. Tomēr tehniski traucējumi (piem., strāvas padeves pārtraukums, aparatūras un programmatūras kļūdas, tehniskas problēmas datu līnijās) var arī izraisīt pārejošus darbības ierobežojumus vai pārtraukumus.

11.2         Garantija maksas pakalpojumiem: tiek piemēroti attiecīgā pakalpojuma vispārīgie noteikumi.


12.           Atbildība

12.1         Atbildība par bezmaksas pakalpojumiem:

Ja pakalpojumi tiek sniegti bez maksas, Bosch neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas izriet no pakalpojuma izmantošanas, izņemot, ja zaudējumi radušies ļaunprātības , rupjas neuzmanības  vai tīšas rīcības gadījumā. Šeit minētais neizslēdz atbildību par zaudējumiem, ko paredz tiesību normas, kas regulē atbildību par precēm, vai jebkuri citi piemērojamie normatīvie tiesību akti, no kuru piemērošanas nevar atteikties, pusēm par to savstarpēji vienojoties.

12.2         Atbildība par maksas pakalpojumiem: Spēkā ir noteikumi, kas piemērojami attiecīgajam pakalpojumam.

12.3         Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi ir piemērojami arī tad, ja vainojams ir Bosch pilnvarnieks, kā arī tie attiecas uz Bosch darbinieku, pārstāvju un struktūrvienību personīgo atbildību.


13.           Lietošanas noteikumu darbības termiņš un  izbeigšana

13.1         Šo Lietošanas noteikumu  termiņš sākas no Reģistrācijas datuma un beidzas brīdī, kad Lietošanas noteikumus ir izbeidzis  Bosch vai klients.

13.2         Lietošanas noteikumu izbeigšanas parastā  kārtība

a)      Klients šos Lietošanas noteikumus var izbeigt, nenorādot iemeslu, jebkurā laikā un slēgt savu klienta kontu visos pakalpojumos. Bosch šim nolūkam var piedāvāt procedūru konta slēgšanai.

b)      Bosch šos Lietošanas noteikumus var izbeigt, nenorādot iemeslu, jebkurā laikā, sniedzot brīdinājumu 6 nedēļas iepriekš, un izbeigšanas datums šādā gadījumā ir attiecīgā mēneša beigu datums. Tas neietekmē Bosch tiesības bloķēt klienta kontu saskaņā ar 10. punktu un mainīt PRO360 portālu vai pakalpojumus saskaņā ar 17. punktu.

13.3         Lietošanas noteikumu izbeigšanas speciālā kārtība

a)      Pušu tiesības izbeigt Lietošanas noteikumus  būtiska pārkāpuma dēļ, bez iepriekšēja paziņojuma  netiek skartas.

b)      Būtisks pārkāpums ir tad, ja kāda no pusēm veic būtisku šo Lietošanas noteikumu pārkāpumu, un jo īpaši tad, ja klients PRO360 portālu un/vai pakalpojumus izmanto, pārsniedzot šajos Lietošanas noteikumos noteikto lietošanas tiesību apmēru, un nepārtrauc pārkāpumu saprātīgā  termiņā pēc Bosch brīdinājuma saņemšanas.

c)      Katrai pusei ir tiesības izbeigt Lietošanas noteikumus otras puses būtiska pārkāpuma dēļ, un puse informēs par šo faktu otru pusi.

13.4         Lietošanas noteikumu izbeigšanas sekas

Līdz ar Lietošanas noteikumu izbeigšanu

a)      PRO360 portāls un pakalpojumi klientam vairs nav pieejami;

b)      klienta pienākums ir segt visus maksājumus un izdevumus, kuri radušies līdz izbeigšanas brīdim, tai skaitā izmaksas, kuras pēc  izbeigšanas vēl radīsies saistībā ar Bosch veiktajām darbībām, par kurām ir atbildīgs klients;

c)      izbeidzas visas ar Lietošanas noteikumiem saistītās klienta tiesības un reģistrācijas. Lietošanas noteikumu izbeigšana vienlaikus nozīmē arī visu gala klientiem vai klienta darbiniekiem piešķirto lietotāju ID iespējami drīzu atcelšanu.


14.           Datu aizsardzība

14.1         Puses apņemas ievērot spēkā esošos personas datu aizsardzības noteikumus un uzlikt par pienākumu arī saviem darbiniekiem, kuri darbojas saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem, ievērot personas datu aizsardzības prasības un konfidencialitāti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, izņemot, ja vien viņiem jau nav vispārīgs pienākums atbilstoši rīkoties.

14.2         Ja klients apstrādā personas datus, tas apliecina, ka tam saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem ir tiesības to darīt un klients ir saņēmis visas nepieciešamās piekrišanas, pilnvaras un atļaujas vai ir noslēdzis atbilstošas vienošanās ar trešajām personām, lai nodrošinātu, ka šos uzdevumus pilda Bosch, ieskaitot piekļuvi personas datiem un personas datu apstrādi vai visu iesaistīto personu un/vai trešo personu (piem., klienta gala klientu vai klienta darbinieku) privāto datu apstrādi, uz ko var attiekties īpaša aizsardzība saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem.

14.3         Bosch klienta personas datus apstrādā tikai tādā mērā, cik tas nepieciešams šo Lietošanas noteikumu izpildei vai ciktāl to pieļauj likums. Klients apzinās un apliecina  savu personas datu iegūšanu un apstrādi šādā apmērā. Informāciju par personu datu apstrādi var iegūt PRO360 portāla norādēs par datu aizsardzību.

14.4         Ja Bosch klienta uzdevumā darbojas kā datu apstrādātājs, tas ietvers datu apstrādi pasūtītāja labā. Šādas datu apstrādes darbības tiks veiktas saskaņā ar attiecīgo procesu ietvaros Bosch sagatavoto datu apstrādes līgumu ("Datu apstrādes līgums"), kuru puses pirms pakalpojumu izmantošanas noslēdz rakstiskā formā, ja to pieprasa piemērojamais likums. 

14.5         14. punktā atrunātās saistības ir spēkā tik ilgi, kamēr Bosch veic klienta personas datu apstrādi , arī pēc Lietošanas noteikumu vai abonementa izbeigšanas.


15.           Konfidencialitāte

15.1         Puses apņemas neizpaust nekādu konfidenciālo informāciju, kas pusēm kļuvusi zināma līgumattiecību ietvaros, proti, puses apņemas – neatkarīgi no mērķa – trešajām personām to atklāt tikai pēc tam, kad ir saņemta iepriekšēja rakstiska piekrišana no otras puses. Konfidenciālas informācija  ir informācija, kuru kā konfidenciālu norādījis informācijas sniedzējs, un tāda informācija, kura savas būtības dēļ uzskatāma par konfidenciālu.

15.2         Ja konfidenciālu informāciju vienai no pusēm pieprasa kāda iestāde, par konfidenciālās informācijas sniegšanu iestādei nekavējoties jāinformē otra puse.

15.3         Pienākums, kas minēts 15.1. punktā neattiecas uz tādu informāciju vai tās daļām, par ko puse, kas informāciju saņem, var apliecināt, ka

a)      tā tai bija zināma vai vispārīgi pieejama pirms saņemšanas datuma vai to pirms saņemšanas datuma tai likumīgā veidā darīja zināmu trešā persona, neuzliekot par pienākumu ievērot konfidencialitāti;

b)      tā bija publiski zināma vai vispārīgi pieejama pirms saņemšanas datuma vai

c)      tā kļuvusi publiski zināma vai vispārīgi pieejama pēc saņemšanas datuma, un puse, kas šo informāciju saņem, par šo faktu nav atbildīga.

15.4         Ikviena no pusēm konfidenciālo informāciju drīkst nodot saviem darbiniekiem un saviem saistītajiem uzņēmumiem, ja

a)      tas ir nepieciešams šo Lietošanas noteikumu izpildei,

b)      konfidenciālā informācija tiek nodota tālāk tikai tādā apmērā, kādā tas ir obligāti nepieciešams šo Lietošanas noteikumu uzpildei („need to know“), un

c)      konfidenciālās informācijas saņēmējs saskaņā ar 15.5. punktu apņemas to neizpaust.

15.5         Ikviena no pusēm atbilstoši 15.4. punktam apņemas saviem darbiniekiem, saistītajiem uzņēmumiem un trešajām personām, kam ir tiesības saņemt konfidenciālu informāciju, uzlikt par pienākumu ievērot konfidencialitāti saskaņā ar noteikumiem, kas minēti no 15.1. līdz 15.3. punktam, ja vien šīm personām pienākums ievērot konfidencialitāti jau nav uzlikts, pamatojoties uz līgumu vai likumu, kuri jau paredz vismaz no 15.1. līdz 15.3. punktam minēto aizsardzības līmeni.

15.6         15. punktā minētais pienākums ir spēkā neierobežotu laiku arī pēc Lietošanas noteikumu darbības beigām, proti, tik ilgi, kamēr nav pierādīta izņēmuma iestāšanās  atbilstoši 15.3. punktam.


16.           Eksporta atbilstība

16.1         Uz pakalpojumu izmantošanu, piekļuvi PRO360 portālam, pakalpojumu pieteikšanu un satura pārsūtīšanu attiecas nacionālie un starptautiskie eksporta un reeksporta kontroles likumi un sankciju noteikumi. Klients apņemas ievērot visus Latvijas , Eiropas Savienības, Amerikas Savienoto Valstu un Apvienoto Nāciju, kā arī jebkuras citas iesaistītās jurisdikcijas eksporta un reeksporta kontroles likumus un sankciju noteikumus.

16.2         Klients apzinās, ka PRO360 portāls ir veidots tā, lai to varētu izmantot neatkarīgi no lietotāja ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Klients - ne tiešā, ne netiešā veidā - nedrīkst ļaut piekļuvi PRO360 portālam adresātam, iestādei vai personai, pret kuru saskaņā ar Latvijas, Eiropas Savienības, Amerikas Savienoto Valstu, Apvienoto Nāciju vai jebkuras citas iesaistītās jurisdikcijas likumiem un noteikumiem ir vērstas sankcijas.

16.3         Šī eksporta atbilstības klauzula ir spēkā arī pēc tam, kad ir izbeigtas vai izbeigušās starp Bosch un klientu noslēgtās vienošanās.


17.           Izmaiņas

Bosch patur tiesības jebkurā laikā izmainīt šos Lietošanas noteikumus un norādēs par datu aizsardzību aprakstītos personas datu izmantošanas veidus. Par šādām izmaiņām Jums ar e-pasta starpniecību tiks paziņots vismaz vienu mēnesi pirms izmaiņu plānotās stāšanās spēkā. Ja Jūs mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas necelsiet iebildumus un turpināsiet izmantot PRO360 pakalpojumus arī pēc iebildumu iesniegšanas termiņa beigām, izmaiņas stāsies spēkā līdz ar šī iebildumu iesniegšanas termiņa beigām. Iebildumu gadījumā līgumattiecības turpināsies saskaņā ar līdzšinējiem noteikumiem. Iebilduma gadījumā Boschir tiesības izbeigt Lietošanas noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Tādā gadījumā klientam tiks    atlīdzinātas veiktās iemaksas, kas veiktas par pakalpojumiem, kas klientam faktiski nav sniegti. Paziņojumā par izmaiņām Jums tiks norādīts uz tiesībām celt iebildumus un no tā izrietošajām sekām.


18.           Platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē, strīdu izšķiršanas kārtība, sūdzības

18.1         Eiropas Komisija piedāvā platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT). Šī platforma kalpo tādu strīdu noregulēšanai ārpustiesas ceļā, kas saistīti ar pienākumiem, kas izriet no tiešsaistes pirkumu līgumiem un tiešsaistes pakalpojumu līgumiem. Platformai var piekļūt šeit: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18.2         Bosch nav pienākuma piedalīties strīda skatīšanas procesā, ko uzsākusi patērētāju tiesību aizsardzības iestāde, un Bosch ir pieņēmis lēmumu pret brīvprātīgu līdzdalību tajā.


19.           Atteikuma tiesības

19.1         Ja klients ir patērētājs, tad tam attiecībā uz Bosch piedāvātajiem pakalpojumiem ir ar likumu noteiktas atteikuma tiesības, ja par pakalpojumiem noslēgts distances līgums (pakalpojumi ir pirkti tiešsaistē). Atteikuma nosacījumi un tiesiskās sekas izklāstītas tālāk sniegtajā  atteikuma tiesību pamācībā. Atteikuma veidlapas paraugs atrodams šo Lietošanas noteikumu 19.2. punktā.

Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības pēc tam, kad tas ir pieteicis pakalpojumu, kam ir piemērojami šie Lietošanas noteikumi, tad par pakalpojuma daļu, kas ir izpildīta līdz atteikuma tiesību izmantošanai, patērētājam ir jāmaksā Bosch proporcionāli izpildīto pakalpojumu apjomam, izņemot, ja pakalpojumi ir bezmaksas, vai citi noteikumi, kas ir piemērojami konkrētajam pakalpojumam, noteic citādi.

 

Atteikuma tiesību pamācība

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības, nenorādot iemeslus, četrpadsmit dienu laikā  atteikties no šiem Lietošanas noteikumiem. Atteikuma termiņš ir četrpadsmit dienas no Lietošanas noteikumu noslēgšanas datuma.

Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, Jums mūs

 

Robert Bosch SIA,

Mūkusalas 101, Rīga, Latvija, LV-1004

E-pasts: rblv@lv.bosch.com

Telefona nr.: +371 67802080

jāinformē  (piem., pa pastu nosūtītā vēstulē, pa faksu vai ar e-pasta starpniecību) par Jūsu lēmumu atteikties no šiem Lietošanas noteikumiem. Šim nolūkam Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, taču tas nav obligāti.

Lai īstenotu atteikuma tiesības, pietiek, ja paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu tiek nosūtīts pirms atteikuma termiņa beigām.

Atteikuma sekas

Ja Jūs atsakāties no šiem Lietošanas noteikumiem, mums Jums nekavējoties, bet ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad saņemts Jūsu paziņojums par atteikšanos no šī līguma, jāatlīdzina visi no Jums saņemtie maksājumi, tai skaitā piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas rodas, ja Jūs esat izvēlējies/-usies citu piegādes veidu, nevis mūsu piedāvāto, izdevīgāko standarta piegādi). Naudas atmaksai mēs izmantojam to pašu maksāšanas veidu, kādu Jūs izmantojāt sākotnējā darījuma  laikā, ja vien ar Jums nav panākta cita vienošanās. Par šo naudas atmaksu Jums nekādā gadījumā netiek aprēķināta komisijas maksa.

 

 

Atteikuma tiesību pamācības beigas

 

19.2         Bosch vēlas sniegt šādu informāciju saistībā ar atteikuma veidlapu:

 

Atteikuma veidlapas paraugs

 

(Ja vēlaties atteikties no līguma, aizpildiet šo veidlapu un nosūtiet to mums atpakaļ.)

Kam

Robert Bosch SIA,

Mūkusalas 101, Rīiga, Latvia, LV-1004

 

 

-        Ar šo es/mēs (*) atsakos/atsakāmies no manis/mūsu (*) noslēgtā līguma par šādu preču iegādi (*)/šādu pakalpojumu sniegšanu (*)

 

-        Pasūtīts (*)/saņemts (*) (datums)

 

-        Patērētāja/-u vārds, uzvārds

 

-        Patērētāja/-u adrese

 

-        Patērētāja/-u paraksts (tikai paziņojumam papīra formātā)

 

-        Datums

__________

(*) Nevajadzīgo nosvītrot.

 


20.           Definīcijas

API nozīmē Application Programming Interface. API ir savienojums ar pakalpojumu uz SaaS modeļa bāzes. Šo lietošanas noteikumu ietvaros API saskarnes tiek uzskatītas par pakalpojumiem.

Single Key-ID apzīmē "Bosch.IO GmbH" Single-Sign-On autentifikācijas servisa lietotāja identifikatoru, kurš sniedz iespēju izmantot dažādus neatkarīgus Bosch grupas pakalpojumus, kam ir nepieciešama klienta e-pasta adrese, kas izveidota pie brīvi izvēlēta e-pasta operatora.

PRO360 portāls apzīmē platformu vietnē [www.pro360.com].

Pieteikums apzīmē līgumattiecības starp klientu un Bosch saistībā ar pakalpojuma pieteikšanu PRO360 portālā.

Pakalpojumi apzīmē funkcijas, kurām klients var piekļūt PRO360 portālā no sava klienta konta, piem., 3 gadu garantijas pagarinājums, kā arī jebkuru informāciju, citus produktus vai pakalpojumus, kurus Bosch piedāvā, pamatojoties uz šiem Lietošanas noteikumiem.

Gala klients ir ikviena fiziska vai juridiska persona, kura tiešā vai netiešā veidā, izmantojot citu klientu, piekļūst klienta saturam vai to izmanto. Jēdziens "gala klients" sevī neietver fiziskas vai juridiskas personas, kuras PRO360 portālam un pakalpojumiem piekļūst vai tos izmanto no sava klienta konta. Šādā gadījumā fiziskā vai juridiskā persona šo lietošanas noteikumu izpratnē ir klients.

Saturs apzīmē programmatūru (tai skaitā "Machines Images", pirmkods), programmatūras funkcijas, API, datus, tekstus, audio, video, attēlus, dokumentāciju, piemēru kodu programmatūras bibliotēkas, komandrindu komandas, uzmetumus un jebkuras citas tehnoloģijas.

Klients ir klienta konta īpašnieks.

Klienta konts apzīmē tiesības piekļūt PRO360 portālam un pakalpojumiem.

Piekļuves dati kalpo tam, lai kontrolētu piekļuvi klienta kontam, un sastāv no lietotāja vārda un paroles, kas ir zināmi tikai klientam.


21.           Piemērojamais likums un jurisdikcija

21.1         Pušu līgumattiecības ir pakļautas Latvijas Republikas likumiem. ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG) netiek piemērota.

21.2         Visi strīdi, kas saistīti ar šiem Lietošanas noteikumiem tiek skatīti Latvijas Republikas tiesās. Šis noteikums neierobežo patērētāja tiesības izmantot 18.1. un 21.3. punktā noteiktos strīdu risināšanas mehānismus.

21.3          Ja klients ir patērētājs, tad strīdus var izskatīt  Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0).


22.           Noslēguma noteikumi

22.1         Traucējumi, kas radušies nepārvaramas varas vai citu nenovēršamu notikumu rezultātā,

-        kuri ir ārpus Bosch kontroles,

-        kurus nevarēja novērst, veltot tam saprātīgas pūles,

-        kuri nebija paredzami arī pielietojot pienācīgu rūpību un

-        kuri būtiski apgrūtina vai arī padara pilnībā vai daļēji neiespējamu šajos Lietošanas noteikumos paredzēto Bosch pienākum izpildi,

piem., streiki, blokādes, sabiedrisko elektrotīklu darbības pārtraukums, interneta darbības pārtraukumi, ārkārtēji laikapstākļi, darbības vai satiksmes traucējumi un šķēršļi piegāžu izpildē,

atbrīvo Bosch no šajos Lietošanas noteikumos paredzēto pienākumu izpildes uz laiku, kamēr pastāv minētie apstākļi.

22.2         Klientam nav tiesību pilnīgi vai daļēji nodot tālāk savus pienākumus, ko nosaka šie Lietošanas noteikumi, bez iepriekšējas rakstiskas Bosch piekrišanas, kuru nedrīkst nepamatoti atteikt.

22.3         Ja šo Lietošanas noteikumu  izpildē rodas grūtības, kuras puses nav paredzējušas, vai ja kāds noteikums zaudē savu spēku juridiski vai tā spēkā neesamību vienbalsīgi konstatē abas puses, puses apņemas nepilnību vai spēkā neesošo noteikumu lietišķā, piemērotā veidā, orientējoties uz līguma saimniecisko mērķi, novērst vai aizstāt.