Pranešimas apie duomenų apsaugą


1.     Pranešimas apie duomenų apsaugą

UAB „Robert Bosch“ (toliau – „Bosch“ arba „mes“, „mūsų“) sveikina jus mūsų interneto puslapiuose ir programėlėse mobiliesiems (bendrai taip pat vadinama „Internetiniai pasiūlymai“). Dėkojame, kad domitės mūsų įmone ir produktais.


2.     „Bosch“ gerbia jūsų privatumą

Mums svarbūs jūsų privatumo apsauga tvarkant asmens duomenis ir visų verslo duomenų saugumas. Mes tvarkome asmens duomenis, kurie buvo surinkti jums lankantis mūsų Internetiniuose pasiūlymuose, konfidencialiai ir tik pagal teisės aktų nuostatas.

Duomenų apsauga ir informacijos saugumas yra įtraukti į mūsų įmonių politiką.


3.     Duomenų tvarkytojas

„Bosch“ yra duomenų tvarkytojas, atsakingas už jūsų duomenų tvarkymą; išimtys pateiktos šiame pranešime apie duomenų apsaugą.

Mūsų kontaktinė informacija:

UAB „Robert Bosch“

Ateities pl. 79A, LT-52104 Kaunas

Lietuva

El. paštas: rblt@lv.bosch.com

Tel.: +370 37410925


4.     Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir naudojimas

4.1  Tvarkomų duomenų kategorijos

Tvarkomos šios duomenų kategorijos:

  • Ryšių duomenys (pvz., vardas ir pavardė, telefonas, el. paštas, adresas, IP adresas)
  • Bendrieji sutarčių duomenys (pvz., sutartinių santykių, sutartinių arba produkto teisių)
  • Kliento istorija
  • Sutarčių apskaitos ir mokėjimo duomenys
  • Planavimo ir reguliavimo duomenys
  • Operacijų duomenys

4.2  Principai

Asmens duomenis sudaro visa informacija, susijusių su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu, apimanti, pvz., vardus ir pavardes, adresus, telefono numerius, el. pašto adresus, bendruosius sutarčių duomenis, sutarčių apskaitos ir mokėjimo duomenis, kurie yra asmens tapatybės išraiška.

Mes renkame, tvarkome ir naudojame asmens duomenis (įskaitant IP adresus) tik tada, kai yra nustatytas teisinis pagrindas tai daryti arba jei davėte sutikimą tvarkyti ar naudoti asmens duomenis atitinkamu klausimu, pvz., registruojant.

4.3  Tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Mes ir mūsų pasamdyti paslaugų teikėjai tvarkome jūsų asmens duomenis šiais tvarkymo tikslais:

4.3.1      Šių Internetinių pasiūlymų teikimas

(Teisinis pagrindas: mūsų teisėti tiesioginės rinkodaros interesai, kai tai daroma pagal duomenų apsaugos ir konkurencijos teisę).

4.3.2      Paslaugų sutrikimų šalinimas, taip pat saugumo sumetimais.

(Teisinis pagrindas: mūsų teisinių įsipareigojimų duomenų saugumo srityje vykdymas ir teisėtas interesas šalinti paslaugų sutrikimus, taip pat mūsų pasiūlymų apsauga).

4.3.3      Savireklama ir kitų reklama, taip pat rinkos tyrimas ir pasiekiamumo analizė, atliekama teisiškai leistina aprėptimi arba pagrįsta sutikimu.

(Teisinis pagrindas: sutikimas / teisėti mūsų tiesioginės rinkodaros interesai, jei tai daroma pagal duomenų apsaugos ir konkurencijos teisę).

4.3.4      Apklausos apie produktą arba klientų apklausos paštu

(Teisinis pagrindas: teisėtas interesas tobulinti produktus / paslaugas).

4.3.5      Apklausos apie produktą arba klientų apklausos atliekamos el. paštu ir (arba) telefonu, gavus jūsų aiškų išankstinį sutikimą. Taip pat atkreipkite dėmesį į 5 skyrių.

(Teisinis pagrindas: sutikimas).

4.3.6      Prizų traukimo ar nuolaidų kampanijų vykdymas pagal atitinkamas prizų traukimo arba nuolaidų kampanijų sąlygas.

(Teisinis pagrindas: sutartinių įsipareigojimų įvykdymas).

4.3.7      El. laiško arba SMS / MMS naujienlaiškio siuntimas su gavėjo sutikimu.

(Teisinis pagrindas: sutikimas).

4.3.8      Savo teisių apsaugojimas ir gynimas.

(Teisinis pagrindas: teisėti savo teisių apsaugojimo ir gynimo interesai).

4.4  Registravimas

Jei norite naudotis privilegijomis, dėl kurių reikia sudaryti sutartį, arba gauti prie jų prieiga, prašome užsiregistruoti. Jums registruojantis renkame asmens duomenis, reikalingus sutarčiai įvykdyti (pvz., vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, jei taikoma, informacija apie pageidaujamą mokėjimo būdą arba sąskaitos turėtoją), taip pat, jei taikoma, papildomi savanoriškai teikiami duomenys savanoriškai. Privaloma informacija pažymėta *.

4.5  Prisijungimas su „SingleKey ID“, bendri duomenų valdytojai

Prie mūsų paslaugų galite prisijungti naudodami „SingleKey ID“.

„SingleKey ID“ sprendimą „Bosch“ įmonių grupei pasiūlė „Bosch.IO GmbH“ komanda, siekdama suteikti naudotojams visapuses galimybes prisijungti prie „Bosch“ svetainių, parduotuvių, programėlių ir paslaugų. „Bosch.IO GmbH“ (Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlynas, Vokietija) yra įpareigota teikti „SingleKey ID“.

„Bosch.IO GmbH“, dalydamasi bendra atsakomybe su mumis, apdoroja jūsų duomenis šiais tikslais: registracijai ir prisijungimui su „SingleKey ID“ ir  duomenų bei užklausų, susijusių su „SingleKey ID“, apžvalgai bei valdymui. Daugiau informacijos rasite: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Užtenka vieną kartą prisiregistruoti, kad galėtumėte prie atitinkamų platformų jungtis su „SingleKey ID“ – tam būsite nukreipti į „Bosch.IO GmbH“ prisijungimo langą. Po sėkmingos autentifikacijos „Bosch.IO GmbH“ suteikia mums reikiamus asmens duomenis (pvz., el. pašto adresą, telefono numerį, vardą, pavardę, kalbą, šalį). Jūsų slaptažodis mums perduotas nebus.

Galite bet kuriuo metu nutraukti „SingleKey ID“ naudotojo sutartį apsilankę „SingleKey ID“ svetainėje ir ištrynę savo „SingleKey ID“: https://singlekey-id.com/myprofile/.

Atkreipkite dėmesį, kad ištrynę savo „SingleKey ID“ prarasite prieigą prie visų „Bosch“ svetainių, internetinių parduotuvių, programėlių ir paslaugų, prie kurių jungėtės naudodami „SingleKey ID“.

4.6  Žurnalo failai

Kiekvieną kartą, kai naudojatės internetu, jūsų naršyklė perduoda tam tikrą informaciją, kurią laikome vadinamuosiuose žurnalo failuose.

Žurnalo failus laikome paslaugų sutrikimams nustatyti ir saugumo sumetimais (pvz., norėdami ištirti atakų bandymus) 7 dienas ir vėliau juos panaikiname. Žurnalo failai, kuriuos reikia laikyti įrodymų tikslais, nepanaikinami, kol nebus išnagrinėtas atitinkamas incidentas, ir kiekvienu konkrečiu atveju gali būti perduoti bylą tiriančioms institucijoms.

Žurnalo failuose įrašoma ši informacija:

-        Galutinio įrenginio, naudojamo prieigai prie Internetinio pasiūlymo, IP adresas (interneto protokolo adresas);

-        Interneto svetainės, iš kurios pasiekiamas Internetinis pasiūlymas, interneto adresas (vadinamasis kilmės URL arba siuntėjo URL);

-        Pasiekiamų failų arba informacijos pavadinimas;

-        Duomenų atkūrimo data ir laikas bei trukmė;

-        Perduotų duomenų kiekis;

-        Http būsenos kodas (pvz., „Užklausa sėkminga“ arba „Failo užklausa nerasta“).

 

4.7  Vaikai

Šis Internetinis pasiūlymas nėra skirtas jaunesniems nei 16 metų vaikams.

4.8  Duomenų perdavimas kitiems duomenų tvarkytojams

Iš esmės jūsų asmens duomenys perduodami kitiems duomenų tvarkytojams tik tuo atveju, jei jie reikalingi sutarties įsipareigojimams įvykdyti, arba jeigu mes patys arba trečioji šalis turi teisėtą interesą perduoti duomenis arba jeigu davėte savo sutikimą. Duomenis apie teisinį pagrindą ir gavėjus arba gavėjų kategorijas galima rasti skyriuje „Tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas“.

Be to, duomenys gali būti perduoti kitiems duomenų tvarkytojams, kai esame įpareigoti tai padaryti dėl teisės aktų nuostatų arba vykdytinų administracinių ar teismo nurodymų.

 

4.8.1      Paslaugų teikėjai (bendra)

Įtraukėme išorinius paslaugų teikėjus su užduotimis, pvz., programavimo ir duomenų prieglobos paslaugomis. Šiuos paslaugų teikėjus pasirinkome atidžiai ir reguliariai stebime juos, ypač dėl jų rūpestingo duomenų, kuriuos jie laiko, tvarkymo ir apsaugos. Visi paslaugų teikėjai įpareigoti išlaikyti konfidencialumą ir laikytis teisės aktų nuostatų. Paslaugų teikėjai taip pat gali būti kitos „Bosch“ grupės įmonės.

 

4.9  Laikymo trukmė, laikymo laikotarpiai

Iš esmės mes laikome jūsų duomenis tiek, kiek reikia suteikti mūsų Internetinius pasiūlymus ir susijusias paslaugas, arba tol, kol turėsime teisėtą interesą laikyti duomenis (pvz., įvykdę sutartinius įsipareigojimus, mes vis dar galime turėti teisėtą rinkodaros paštu interesą). Visais kitais atvejais panaikiname jūsų asmens duomenis, išskyrus duomenis, kuriuos privalome laikyti, kad būtų įvykdyti teisiniai įsipareigojimai (pvz., dėl laikymo laikotarpių pagal mokesčių ir komercinius kodeksus privalome tam tikrą laiką laikyti dokumentus, pvz., sutartis ir sąskaitas faktūras).


5.      „Qualtrics“

Savo svetainėje naudojamės „Qualtrics LLC“, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, JAV, paslaugomis, kad galėtume vykdyti klientų apklausas ir apklausas apie produktų ir paslaugų kokybę. Pagrindinis jų tikslas – nuolat vystyti ir tobulinti savo produktus bei paslaugas. Jei dalyvaujate apklausoje apie kokybę, bus tvarkomi tik vadinamieji žurnalo duomenys (datos ir laiko žyma, informacija apie jūsų naršyklę ir naršyklės nuostatas, informacija apie jūsų galinį įrenginį ar naudojimo duomenys). Dalyvavimas apklausoje apie kokybę yra savanoriškas. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą, tačiau toks atšaukimas negalioja atgaline data. 

„Qualtrics“ teikiant savo paslaugas taip pat naudojami slapukai, visų pirma siekiant išsaugoti esamą apklausą apie kokybę jūsų naršymo seanso metu ir užkirsti kelią pakartotiniam dalyvavimui. Daugiau informacijos apie „Qualtrics LLC“ ir kaip „Qualtrics“ tvarko asmens duomenis pateikiama adresu https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.


6.     Prizų traukimo arba nuolaidų kampanijos

Jei dalyvausite vienoje iš mūsų prizų traukimo ar nuolaidų kampanijų, naudosime jūsų duomenis, kad informuotume jus apie bet kokį laimėtą prizą ir mūsų produktų reklamos tikslais, kiek tai leidžia įstatymai arba kiek sutikote jūs. Informaciją apie prizų traukimą arba nuolaidų kampanijas galima rasti atitinkamose dalyvavimo sąlygose.


7.     Mūsų programėlių mobiliesiems naudojimas

Papildomai prie mūsų Internetinių pasiūlymų siūlome programėles mobiliesiems („Programėlės“), kurias galite atsisiųsti į savo mobilųjį įrenginį. Be interneto svetainėse surinktų duomenų per savo programėles renkame papildomus asmens duomenis, kurie gaunami naudojant mobilųjį įrenginį. Reikalingas jūsų išankstinis sutikimas.

7.1  Reklamos identifikatoriaus / reklamos ID tvarkymas

Reklamos tikslais, gavę jūsų sutikimą, naudojame vadinamąjį „reklamos identifikatorių“ (IDFA), skirtą „iOS“ įrenginiams, ir vadinamąjį reklamos ID, skirtą „Android“ įrenginiams. Tai nėra nuolatiniai tam tikro galutinio įrenginio, kurį teikia „iOS“ arba „Android“, identifikavimo numeriai. Surinkti duomenys nepateikiami kartu su kita su prietaisu susijusia informacija. Naudojame identifikavimo numerius, kad pateiktumėte jums personalizuotą reklamą ir analizuotume jūsų naudojimą.

Kai aktyvuojate („iOS“ įrenginiuose) parinktį „nesekti reklamos“ įrenginio nustatymų dalyje „Privatumas“ – „Reklamos“ arba („Android“ įrenginiuose) aktyvinate „išjungti pomėgiais pagrįstas reklamas“ „Google“ nustatymų dalyje „Reklamos“, galime naudoti tik šias priemones: matuoti jūsų sąveiką su reklamjuostėmis skaičiuodami reklamjuosčių parodymų skaičių be spustelėjimų („dažnumo riba“), spustelėjimų dažnumo, unikalaus naudojimo įvertinimą („unikalų vartotoją“) ir saugumo priemones, kovos su sukčiavimu bei trikčių šalinimo priemones. Įrenginio parametruose visada galite panaikinti IDFA arba reklamos ID („iš naujo nustatyti reklamos ID“); tada sugeneruojamas naujas identifikavimo numeris, kuris nesusiejamas su anksčiau surinktais duomenimis. Įspėjame, kad negalėsite naudotis visomis mūsų programėlės funkcijomis, jei neleisite naudoti atitinkamo identifikavimo numerio.

7.2  Programėlės analizė

Mums reikalinga statistinė informacija apie mūsų Internetinio pasiūlymo naudojimą, kad padarytume jį patogesnį naudotojui, atliktume įvairius matavimus ir rinkos tyrimą. Šiuo tikslu naudojame šiame skyriuje aprašytus programėlės analizės įrankius.

Įrankio teikėjas tvarko duomenis tik kaip tvarkytojas, kuriam taikomos mūsų direktyvos, o ne savo reikmėms.

Toliau ieškokite informacijos apie kiekvieną įrankio teikėją. Jei tokiuose įrankiuose naudojamas sekimo mechanizmas arba sukuriami vartotojo profiliai, juos naudojame tik mes, jei jūs iš anksto sutikote su tokiu naudojimu.

7.2.1      Programėlių mobiliesiems „Google Analytics“

„Google Analytics“ teikia „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (JAV) („Google“). „Google Analytics“ naudojame su papildoma funkcija, kurią „Google“ siūlo IP adresams anonimizuoti. Tokiu būdu „Google“ jau daugeliu atvejų ES trumpina IP, o Jungtinėse Amerikos Valstijose tai daro tik išskirtiniais atvejais, visada įrašydama tik sutrumpintus IP.

7.3  „App Store“ operatorių duomenų tvarkymas

Mes nerenkame duomenų, ir tai viršija mūsų atsakomybę, kai, atsisiunčiant atitinkamą programėlę, duomenys, pavyzdžiui, vartotojo vardas, el. pašto adresas ir individualus įrenginio identifikatorius, perduodami į programėlių parduotuvę (pvz., „ Google“ – „Google Play“, „Apple“ – „App Store“, „Samsung“ – „Galaxy Apps Store“). Negalime daryti įtakos šiam duomenų rinkimui ir tolesniam tvarkymui „App Store“, kaip duomenų tvarkytojui.


8.     Informacinis biuletenis su pasirinkimu; atšaukimo teisė

Mūsų Internetinių pasiūlymų apimtimi galite užsiregistruoti gauti naujienlaiškius. Teikiame vadinamąją dvigubą pasirinkimo parinktį, kuri reiškia, kad siųsime jums naujienlaiškį el. paštu, pranešimų programėle mobiliesiems (pvz., „WhatsApp“), SMS arba „push“ pranešimu tik po to, kai aiškiai patvirtinsite naujienlaiškių paslaugos aktyvinimą spustelėdami saitą su pranešimu. Jei nebenorite gauti naujienlaiškių, galite bet kada nutraukti prenumeratą atšaukdami sutikimą. Savo sutikimą siųsti el. paštu naujienlaiškius galite atšaukti spustelėdami saitą, kuris atsiunčiamas atitinkamame naujienlaiškyje arba interneto pasiūlymo administraciniuose parametruose. Arba susisiekite su mumis naudodami kontaktinę informaciją, pateiktą skyriuje „Kontaktai.


9.     Išoriniai saitai

Mūsų Internetiniuose pasiūlymuose gali būti saitų su trečiųjų šalių interneto puslapiais, ypač su mumis nesusijusių paslaugų teikėjų. Spustelėjus saitą, mes neturime jokios įtakos asmens duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui, kurie gali būti perduoti spustelėjus trečiosios šalies nuorodą (pvz., IP adresas arba svetainės, kurioje yra saitas, URL), nes trečiųjų šalių elgesys natūraliai yra už mūsų kontrolės ribų. Neprisiimame atsakomybės už trečiųjų šalių asmens duomenų tvarkymą.


10.     Sauga

Mūsų darbuotojai ir mūsų vardu paslaugas teikiančios įmonės įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir galiojančių duomenų apsaugos įstatymų.

Imamės visų būtinų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume tinkamą saugos lygį ir apsaugotume jūsų duomenis, kuriuos administruojame, ypač nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, manipuliavimo, praradimo, pakeitimo ar neleistino atskleidimo ar neteisėtos prieigos rizikos. Mūsų saugos priemonės, atsižvelgiant į technologinę pažangą, nuolat tobulinamos.


11.  Naudotojo teisės

Norėdami užtikrinti savo teises, naudokite skyriuje „Kontaktai“ pateiktą informaciją. Tokiu būdu užtikrinkite, kad būtų galima vienareikšmiškai identifikuoti jūsų tapatybę.

Teisė į informaciją ir prieigą

Turite teisę gauti patvirtinimą iš mūsų apie tai, ar tvarkomi jūsų asmens duomenys, ir, jei taip, susipažinti su savo asmens duomenimis.

Teisė pataisyti ir panaikinti

Turite teisę į netikslių asmens duomenų ištaisymą. Laikantis įstatymais nustatytų reikalavimų, turite teisę į duomenų papildymą arba ištrynimą.

Tai netaikoma duomenims, kurie yra būtini atsiskaitymo ar apskaitos tikslais arba kuriems taikomas teisės aktų nustatytas laikymo laikotarpis. Tačiau, jei prieiga prie tokių duomenų nereikalinga, jos tvarkymas ribojamas (žr. toliau).

Tvarkymo ribojimas

Laikantis įstatymais nustatytų reikalavimų, turite teisę reikalauti, kad duomenų tvarkymas būtų ribojamas.

Duomenų perkeliamumas

Jei laikomasi teisės aktų reikalavimų, galite prašyti gauti duomenis, kuriuos pateikėte mums struktūrizuotu, bendrai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu, arba, jei techniškai įmanoma, šiuos duomenis perduoti trečiajai šaliai.


12.  Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Galite kreiptis į jūsų gyvenamojoje vietoje arba gyvenamosios vietos valstybėje atsakingą priežiūros instituciją arba į už mus atsakingą priežiūros instituciją. Tai yra:

Lietuvos Respublikos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

A. Juozapavičiaus g. 6

Tel. +370 85271 2804

ada@ada.lt

https://www.ada.lt


13.  Pranešimo apie duomenų apsaugą pakeitimai

Pasiliekame teisę keisti savo saugumo ir duomenų apsaugos priemones. Tokiais atvejais, atitinkamai iš dalies pakeisime pranešimą apie duomenų apsaugą. Todėl atkreipkite dėmesį į dabartinę mūsų pranešimo apie duomenų apsaugą versiją, nes ji susijusi su pakeitimais.

Jei norite su mumis susisiekti, susisiekite skyriuje „Duomenų tvarkytojas“ nurodytu adresu.

Norėdami pareikšti savo teises, naudokite šį saitą: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBLT/?app=973b2456-aba1-4995-88a8-7cd56b50573d.

Norėdami pranešti apie duomenų apsaugos incidentus, naudokite šį saitą: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Su pasiūlymais ir skundais dėl asmens duomenų tvarkymo rekomenduojame kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną:

Duomenų apsaugos pareigūnas

Informacijos sauga ir privatumas (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

VOKIETIJA

arba

mailto:DPO@bosch.com.

Įgaliojimo data: 2023.06.16