Kasutustingimused

Kuupäev: august 2020


1.               Kehtivusala, pakkuja

1.1           ROBERT BOSCH OÜ, Kesk tee 10, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond, 75301, Eesti (edaspidi: Bosch, meie), pakub platvormi, mille vahendusel on  klientidel (edaspidi: Klient, teie) võimalik pääseda ligi ja tellida mitmesuguseid Boschi pakutavaid teenuseid (edaspidi: PRO360). Käesolevad kasutustingimused (edaspidi: Kasutustingimused) kohalduvad Boschi ja Kliendi vahel seoses portaalile PRO360 juurdepääsuga ja teenuste kasutamisega Kliendi poolt.

1.2           Lisateavet Boschi kui PRO360 portaali ja teenuste pakkuja kohta leiate Õiguslikust Teatest.


2.              Lepingu ese

2.1           Bosch võimaldab juurdepääsu portaalile PRO360 üksnes käesolevate Kasutustingimuste alusel. Portaalis PRO360 pakutavate teenuste osutamisele võivad kohalduda eraldiseisvad kasutustingimused, millest  teavitatakse Klienti vastavalt.

2.2           PRO360 on digiteenus, mis võimaldab Kliendil registreerida ja hallata iseenda või oma klientide elektritööriistu ning registreerida neid Boschi 3-aastase garantii saamiseks. Aeg-ajalt võidakse portaali PRO360 kaudu teha kättesaadavaks ka muid teenuseid.

Portaali PRO360 vahendusel pakutavate teenuste ulatuse kohta saab Klient teavet portaali enda või PRO360 mobiilirakenduse kaudu (kui see on kättesaadav).

2.3           Füüsilisest isikust Klient annab käesolevaga kinnituse, et tal on õigus lepinguid sõlmida (st, et ta ei ole alaealine). Kui isik nõustub käesolevate Kasutustingimuste kohaldumisega ettevõtte esindajana - nt sellise ettevõtte esindajana, kelle heaks Klient tegutseb - kinnitab see isik Boschile, et ettevõte tegevus on nõuetekohaselt korraldatud selle riigi õiguse järgi, kus see ettevõte on asutatud või registreeritud, ning et sellel isikul on õiguslik alus, luba, vastav otsus või volitus sõlmida lepinguid ettevõtte nimel.

2.4           Käesolevatele Kasutustingimustele ei kohaldu Kliendi ega kolmandate isikute mis tahes äritingimused.

2.5           Pärast käesolevate Kasutustingimuste kohaldumisega nõustumist Kliendi poolt Boschile edastatavad õigusliku jõuga avaldused ja teated (nt tähtaegade määramiseks, puudustest teavitamiseks) peavad nende kehtivuse tagamiseks olema vormistatud kirjalikult (nt kiri, e-kiri).

2.6           Boschil on õigus osutada teenuseid kolmandatest isikutest alltöövõtjate kaudu (sh pakkuja kontserni sidusettevõtete kaudu).

2.7           Juhul kui juurdepääsu digitaalsele teenusele PRO360 ei pakuta vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele, võib tarbijast Klient kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid oma tarbijaõiguste maksma panemiseks.


3.              Kliendikonto ja teated

3.1           Portaalile PRO360 juurdepääsuks ja teenuste kasutamiseks on vajalik registreerumine.

3.2           Klient edastab kliendikonto avamiseks Boschile selleks nõutud teabe (edaspidi: Registreerumine).

3.3           Registreerumiseks on vaja olemasolevat Single Key ID-d või kui seda  ei ole, peab Klient Single Key-ID saamiseks sisestama ja täpsustama vajalikud sisselogimise andmed. Pärast edukat Registreerumist saadab Bosch.IO GmbH Kliendile Registreerumisel esitatud e-posti aadressile e-kirja koos kinnituslingiga. Viidatud e-kiri sisaldab veel kord teksti kujul ka Bosch.IO GmbH üldtingimusi ja andmekaitsepõhimõtteid. Bosch.IO GmbH salvestab need tingimused.

3.4           Pärast Kliendi poolt Single Key-ID edukat loomist kantakse Registreerumiseks vajalikud andmed kontolt portaali. Portaalis esitab Klient muud Registreerumiseks vajalikud andmed, näiteks enda kehtiva postiaadressi ja/või e-posti aadressi (edaspidi: Registreerimisandmed), ning nõustub käesolevate Kasutustingimuste ja 3-aastase garantii tingimustega. Juriidilise isiku võib registreerida ainult vastavate volitustega füüsiline isik (kelle nimi tehakse Boschile teatavaks). Registreerumine portaalis on lõpule viidud alles pärast seda. Kohustuslikud andmed on tähistatud tärniga (*). Bosch salvestab kasutustingimused.

3.5           Registreerumisandmete edastamisega teeb Klient Boschile pakkumuse luua käesolevate Kasutustingimuste alusel kliendikonto kaudu kasutussuhe. Pärast Registreerumisandmete edastamist kontrollib Bosch nende terviklikkust ja tõesust. Pakkumuse vastuvõtmisel saadab Bosch e-posti teel kinnituse või aktiveerib kliendikonto. Pärast kliendikonto aktiveerimist on Kliendil õigus kasutada portaali PRO360 ja teenuseid kooskõlas käesolevate Kasutustingimustega.

3.6           Boschil on õigus saata Kliendile Registreerumisel loodud Single Key-ID-le elektroonilisel kujul dokumente tema kasutussuhte kohta.

3.7           Registreerumisega annab Klient Boschile õiguse kasutada sisestatud andmeid tellitud teenuste osutamiseks. See hõlmab eelkõige käesolevate Kasutustingimuse alusel lepingu täitmiseks vajalike andmete edastamist kolmandatele isikutele. Lisateavet selle kohta leiate PRO360 portaalis andmekaitsedeklaratsioonist .


4.              Teenuste tellimine, tellimisprotsess, lepinguteksti salvestamine

4.1           Klient vastutab kõigi tema kliendikonto alt tehtud toimingute eest. Kui teatud andmete (eelkõige kontakt- ja makseandmete) esitamine on kohustuslik (tähistatud sümboliga *), on Klient kohustatud need andmed esitama täielikult ja korrektsel kujul. Juhul kui sellised andmed muutuvad kasutussuhte ajal, peab Klient neid andmeid portaalis PRO360 viivitamata uuendama. Kui Bosch peaks vigaste andmete tõttu kandma kulusid (nt valetellimused ebaõigete kontoandmete tõttu), on meil õigus nõuda nende kulude hüvitamist.

4.2           Klient saab portaali PRO360 kaudu kasutada tasuta ja tasulisi teenuseid. Kui teenus (sh sisu vaatamine) on tasuline, saab Klient enne juurdepääsuvõimaluse avamist vastavale teenusele veebis teavituse kaasnevate kulude, makse- ja tarnetingimuste, kehtivusaja, võimalike taganemistähtaegade ja muude asjakohaste andmete kohta. Pärast seda on Kliendil võimalus esitada tellimus, klõpsates hiirega tellimisnupul. Pärast tellimuse esitamist saab Klient e-kirja, milles kinnitatakse tellimuse kättesaamist ning kirjeldatakse veel kord tellimuse üksikasju.

4.3           Teenuse pakkumine portaalis PRO360 ei ole tõlgendatav Boschi poolse siduva pakkumusena. Alles teenuse tellimine Kliendi poolt on käsitletav siduva pakkumusena. Lepinguline suhe tekib siis, kui Klient saab pakkumuse vastuvõtmise kohta e-kirja teel Boschilt kinnituse. Tasuliste teenuste kasutamisele võivad kohalduda täiendavad lepingutingimused. Sellistest tingimustest teavitab Bosch Klienti tellimisprotsessi ajal.

4.4           Bosch salvestab lepingutingimused. Klient saab lepingutingimusi enne tellimuse kinnitamist veebilehitseja prindifunktsiooniga välja trükkida või elektrooniliselt salvestada. Lepingukeel on eesti keel.

Pidage silmas järgmist. Kui tasuline teenus tellitakse otstarbel, mis ei ole seotud ei teie kommertstegevuse ega füüsilisest isikust ettevõtja tegevusega, on teil tarbijana õigus lepingust taganeda. Täpsemat teavet taganemisõiguse kohta saate käesolevate Kasutustingimuste punktist 19.


5.              Kliendi kohustus teha koostööd

5.1           Klient teeb kõik omapoolsed koostöö toimingud, mis on vajalikud lepingusuhte käigushoidmiseks. Eelkõige on Klient kohustatud tegema järgmist:

a)      muutma kõik Boschi poolt saadetud paroolid viivitamatult ainult Kliendile teadaolevateks paroolideks, hoidma saladuses oma kasutus- ja juurdepääsuõigusi, kaitsma neid kolmandate isikute juurdepääsu eest ning mitte andma neid edasi volitamata kasutajatele. Klient on kohustatud Boschi viivitamatult teavitama, kui tekib kahtlus, et juurdepääsuandmed ja/või paroolid võivad olla sattunud volitamata isikute kätte;

b)      korrigeerima viivitamatult kliendikonto andmeid, kui need muutuvad pärast Registreerumist;

c)      tegema enne teenuste kasutamist kindlaks, kas teenused vastavad mahu, usaldusväärsuse ja turvalisuse poolest Kliendi nõudmistele;

d)      registreerima ainult tööriistu, mille omanik on Klient, või juhul, kui tööriistade omanik ei ole mitte Klient, vaid kolmas isik, registreerima need ainult juhul, kui kolmas isik on Klienti selleks volitanud.

5.2           Kliendil ei ole õigust:

a)      pääseda ligi portaali PRO360 ja/või teenuste mitteavalikesse aladesse või nende aluseks olevatesse tehnilistesse süsteemidesse;

b)      kasutada roboteid, ämblikke, kaabitsaid või muid samaväärseid tööriistu andmete kogumiseks või eraldamiseks, programme, algoritme või meetodeid portaalis PRO360 ja/või selle teenustes otsingute tegemiseks või neile ligipääsemiseks, nende omandamiseks, kopeerimiseks või kontrollimiseks, kui see jääb väljapoole dokumenteeritud API lõpp-punkte;

c)      edastada teadlikult viirustega, troojalaste või muude nakatunud või kahjulike komponentidega kliendiandmeid või sekkuda muul viisil portaali PRO360 ja/või teenuste korrektsesse toimimisse;

d)      dešifreerida, dekompileerida, osadeks võtta, rekonstrueerida või muul viisil proovida selgitada välja lähtekoodi, mis tahes tarkvara või kasutatavaid omandiõigusega kaitstud algoritme, välja arvatud juhul, kui see on imperatiivselt kohalduva õiguse järgi lubatud;

e)      testida, skaneerida või uurida portaali PRO360 ja/või teenuste rünnatavust ja/või rikkuda, kahjustada või eirata portaali PRO360 ja/või teenuste ohutus- ja autentimismeetmeid;

f)        raamida või peegeldada portaali PRO360 ja/või teenuseid; või

g)      kasutada sihilikult seadmeid, tarkvara või rutiine, mis häirivad portaali PRO360 ja/või teenuste rakendusi, funktsioone või kasutatavust, või hävitavad tahtlikult muid andmeid, süsteeme ja suhtlust, tekitavad liigset koormust, mõjuvad kahjulikult, püüavad pettuse abil lõksu või võtavad neid üle.

5.3           Klient vastutab selle eest, et tema juurdepääs portaalile PRO360 ning teenuste kasutamine on kooskõlas kohalduva õigusega, sh autori- ja kaubamärgiõigusega, kartelli- ja konkurentsiõigusega, ekspordikontrolliõigusega, andmekaitseõiguse ja muude kohalduva õiguskorra õigusaktidega ning et see ei ole vastuolus lepingutega, mille Klient on sõlminud kolmandate isikutega.


6.              Kasutusõigused ja kasutusmaht

6.1           Bosch annab Kliendile käesolevate Kasutustingimuste kehtivuse ajaks vastavalt punktile 13 mitteeksklusiivse, mitte all-litsentsitava, tagasivõetava ja mitteloovutatava lihtlitsentsi kasutada portaali PRO360 ja teenuseid enda tarbeks.

6.2           Kui Bosch pakub käesolevate Kasutustingimuste kehtivuse ajal portaali PRO360 uusi versioone, värskendusi, versioonitäiendeid, modifikatsioone või laiendusi või teeb sellega seoses muid muudatusi, kehtivad käesolevate Kasutustingimuste punkti 6 tingimused analoogia korras ka nendele.

6.3           Sisu allalaadimiseks (edaspidi: Allalaadimine) ning sisu väljatrükkimiseks on Kliendil õigus ainult juhul, kui portaalis PRO360 pakutakse Allalaadimise või väljatrüki võimalust funktsioonina (nt allalaadimisnupp).

6.4           Kliendi poolt nõuetekohaselt alla laaditud või välja trükitud sisule saab Klient ajaliselt piiramatu ja mitteeksklusiivse kasutusõiguse enda tarbeks kasutamiseks. Kui tegemist on sisuga, mis antakse Kliendile tasu eest, on selle õiguse saamise eelduseks ka sisu eest nõutava tasu täielik tasumine.

6.5           Kliendil on ainult need õigused, mis on talle käesolevates Kasutustingimustes selgesõnaliselt antud. Eelkõige ei ole Kliendil õigust kasutada portaali PRO360 ja teenuseid ulatuses, mis ületavad käesolevates Kasutustingimustes kokku lepitud ulatuse, või lubada portaali ja teenuseid kasutada kolmandatel isikutel. Eelkõige ei ole Kliendil õigust portaali PRO360 ja teenuseid reprodutseerida või ajutiselt üle anda, ja eelkõige neid mitte all-litsentsida, rentida või laenutada.

6.6           Kui Klient rikub punktis 6 sätestatut, võib Bosch, pärast Klienti sellest kirjalikult etteteavitamist, blokeerida Kliendi juurdepääsu portaalile PRO360 ja teenustele kooskõlas punktiga 10, kui sellega on võimalik rikkumine peatada. Kui Klient rikub hoolimata Boschi kirjalikust hoiatusest punkti 6 tingimusi edasi või rikub neid korduvalt, võib Bosch lepingu ilma etteteatamisajast kinni pidamata erakorraliselt üles öelda, välja arvatud juhul, kui Klient rikkumiste eest ei vastuta.  


7.              Intellektuaalne omand | Kolmandate isikute sisu

7.1           Kõik autoriõigusest, kaubamärgiõigusest, patendiõigusest ja muudest intellektuaalomandi õigustest tulenevad õigused ning muud teenustega või Boschi või selle litsentsiandjate poolt kavandatud ja loodud täienduste, disaini või tuletusteostega portaalis PRO360 või teenustes seotud õigused kuuluvad Boschile või selle litsentsiandjatele.

7.2           Konfidentsiaalsuse, autoriõiguste, kaubamärgiõiguste, patendiõiguste ja muude intellektuaalomandi õigustega seotud märkuste ja märgete eemaldamine portaalist PRO360 ja teenustest on keelatud.

7.3           Portaalis PRO360 või teenustes olev sisu pärineb osaliselt Boschilt ja osaliselt kolmandatelt isikutelt. Teiste klientide ja muude kolmandate isikute sisu nimetatakse kolmandate isikute sisuks.

Bosch ei kontrolli kolmandate isikute sisu täielikkust, õigsust ja õiguspärasust. Seetõttu ei vastuta Bosch kolmandate isikute sisu täielikkuse, õigsuse ja õiguspärasuse eest. See kehtib ka kolmandate isikute sisu kvaliteedi ja selle kindlaks otstarbeks sobivuse kohta.


8.              Sisu edastamine Kliendi poolt

8.1           Kui portaalis PRO360 pakutakse vastavat funktsiooni, saab Klient edastada PRO360 portaali sisu, kuid seda tuleb teha kooskõlas järgmiste nõuetega.

8.2           Sisu edastamisega annab Klient Boschile igakordse mitteeksklusiivse, tasuta, ajaliselt, ruumiliselt ja sisuliselt piiramatu ning loovutatava õiguse edastatud sisu nii võrgus kui ka võrgust väljaspool portaali PRO360 ja teenuste pakkumise eesmärgil kasutada. See hõlmab eelkõige õigust sisu reprodutseerida ja töödelda. Sellist sisu edastatakse kolmandatele isikutele ainult juhul, kui te olete ise vastavalt organiseerinud  või kui te olete andnud selleks selgesõnalise nõusoleku.

8.3           Kui Bosch pakub Kliendile selgesõnaliselt võimalust portaali PRO360 edastatud sisu sealt eemaldada, kaotab eespool kirjeldatud kasutusõigus kehtivuse koos sisu kustutamisega. Boschile jääb õigus varundamise ja/või dokumenteerimise eesmärgil koostatud koopiad säilitada. Samuti ei puuduta eeltoodu kolmandatele isikutele edastatud andmetega seotud õigusi.

8.4           Klient vastutab täielikult sisu eest, mille ta Boschile edastab. Bosch ei kontrolli sisu täielikkust, õigsust, õiguspärasust, ajakohasust, kvaliteeti ega sobivust kindlaks otstarbeks.

8.5           Klient kinnitab, et on Boschile edastatud sisu kõigi õiguste ainuomanik või et tal on muudel alustel õigus (nt õiguste omaniku kehtiva loa alusel) sisu portaali PRO360 lisada ja ülalkirjeldatud kasutamisõigusi anda. See kehtib eelkõige kolmandate isikute autori-, kaubamärgi- ja patendiõiguste ning kaasnevate äri- ja/või konkurentsiõiguste ja isikuõiguste kohta. Ühtlasi kohustub Klient mitte lisama sisu, mis on vastuolus kohalduva õigusega.


9.              Hinnad, maksmine

9.1           Portaalis PRO360 Registreerumine on Kliendile  tasuta.

9.2           Boschi poolt portaalis PRO360 pakutavatele tasulistele teenustele kehtivad igakordselt kuvatavad hinnad. Kõik hinnad on lõplikud hinnad ning neile lisandub õigusaktides kehtestatud määras käibemaks.


10.           Blokeerimine

10.1         Bosch võib blokeerida Kliendi juurdepääsu portaali PRO360 ja/või teenustele, kui Bosch tuvastab, et

a)      portaali PRO360 ja/või teenuste kasutamine

·          kujutab turvariski portaalile PRO360 ja/või teenustele ja/või kolmandatele isikutele;

·          avaldab negatiivset mõju portaalile PRO360 ja/või teenustele või süsteemidele või teiste klientide sisule;

·          on vastuolus kohalduva õiguse või rikub kolmandate isikute õigusi;

·          võib tekitada Boschile, selle sidusettevõtetele või kolmandatele isikutele kahju hüvitamise kohustuse; või

·          on seotud pettusega.

b)      Klient rikub käesolevaid Kasutustingimusi;

c)      Klient on tasulise teenusega seotud maksekohustusega viivituses rohkem kui 30 päeva;

d)      Klient on lõpetanud oma tavapärase äritegevuse, on loovutanud oma vara võlausaldajale või muul viisil loobunud oma varast, või Kliendi ettevõtte suhtes on algatatud pankroti-, saneerimis-, likvideerimis-, lõpetamismenetlus või muu sarnane menetlus.

10.2         Bosch teavitab Klienti blokeerimisest, saates enne blokeerimist Kliendi kontoga seotud e-posti aadressile teatise, välja arvatud juhul, kui Bosch on asja kiireloomulisuse tõttu sunnitud viivitamatult tegutsema ega saa eelteavitust saata.

10.3         Blokeerimine lõpetatakse pärast seda, kui Klient on blokeerimise põhjuseks olnud probleemi kõrvaldanud.

10.4         Boschi õigust blokeerida Kliendi juurdepääs portaalile PRO360 ja/või teenustele täiendab Boschi õigus öelda käesolevad Kasutustingimused kooskõlas punktiga 13 üles ning kasutada muid õiguskaitsevahendeid, mida Boschil on kohalduva õiguse järgi õigus kasutada.


11.           Garantii

11.1         Tasuta teenuste garantii: Kui portaali PRO360 ja teenuseid pakutakse tasuta, ei anna Bosch garantiid sellele, et portaal PRO360 ja tasuta teenused vastavad Kliendi nõudmistele ning et portaal PRO360 ja tasuta teenused on pidevalt kättesaadavad ja/või vigadeta. Bosch ei teosta portaali PRO360 ja tasuta pakutavate teenuste osas mis tahes hooldustöid. Bosch ei võta nendel juhtudel toimivuskohustust, st juurdepääs portaalile PRO360 ja teenuste kasutatavus ei pruugi olla tagatud katkestuste, hoolduse, arenduse, värskendamise või versioonitäienduste tegemise ajal või tõrgete tõttu. Bosch teeb asjakohaseid pingutusi selleks, et tagada portaali PRO360 ja teenuste kasutajasõbralikkus võimalikult suures ulatuses. Tehnilised tõrked (nt voolukatkestus, riist- ja tarkvaravead, tehnilised probleemid andmesides) võivad siiski tuua kaasa ajutisi piiranguid või katkestusi.

11.2         Tasuliste teenuste garantii: Kehtivad vastava teenuse osas kohalduvad kasutustingimused.


12.           Vastutus

12.1         Vastutus tasuta teenuste eest:

Kui teenuseid osutatakse tasuta, ei vastuta Bosch kahju eest, mis tuleneb teenuse kasutamisest, välja arvatud juhul, kui tegemist on pahatahtlikkuse, raske hooletuse või tahtlusega. See ei välista tootevastutusseadusest või muudest kohustuslikest nõuetest tulenevat võimalikku vastutust kahju eest.

12.2         Vastutus tasuliste teenuste eest: Kehtivad vastava teenuse osas kohalduvad kasutustingimused.

12.3         Eespool kirjeldatud vastutuse piirangud kehtivad ka isikute puhul, keda Bosch kasutab lepingu täitmiseks, ning Boschi töötajate, esindajate ja organite isikliku vastutuse puhul.


13.           Lepingu kehtivusaeg ja lepingu ülesütlemine

13.1         Käesolevad Kasutustingimused hakkavad kehtima Registreerumise päeval ja lõpevad siis, kui Bosch või Klient need üles ütleb.

13.2         Korraline ülesütlemine

a)      Kliendil on õigus käesolevad Kasutustingimused igal ajal ilma põhjust esitamata üles öelda ning kliendikonto kõigi teenuste jaoks sulgeda. Bosch võib selleks pakkuda konto sulgemise mehhanismi.

b)      Bosch võib käesolevad Kasutustingimused üles öelda igal ajal ilma põhjust esitamata kuuenädalase etteteatamisajaga, mis loetakse täitunuks vastava kuu lõpus. See ei puuduta Boschi õigust blokeerida kliendikonto kooskõlas punktiga 10 ja muuta portaali PRO360 või teenuseid kooskõlas punktiga 17.

13.3         Erakorraline ülesütlemine

a)      Lepinguosalistel on õigus öelda käesolevad Kasutustingimused mõjuvatel põhjustel üles ilma etteteatamisajata.

b)      Mõjuva põhjusega on tegemist siis, kui üks lepinguosaline rikub oluliselt käesolevates Kasutustingimustes selgesõnaliselt kirjeldatud kohustusi, samuti eelkõige siis, kui Klient kasutab portaali PRO360 ja/või teenuseid käesolevate Kasutustingimustega vastuolus ega ei lõpeta rikkumist mõistliku tähtaja jooksul ja pärast Boschilt hoiatuse saamist.

13.4         Ülesütlemise tagajärjed

Ülesütlemise jõustumisel

a)      ei ole portaal PRO360 ja teenused Kliendi jaoks enam ligipääsetavad;

b)      on Klient kohustatud tasuma kõik tasud ja kulud, mis kuuluvad tasumisele ülesütlemise ajahetke seisuga, sh kulud, mis tekivad Boschile seoses veel täitmata ülesannetega pärast ülesütlemist ja mille eest vastutab Klient;

c)      lõppevad kohe kõik käesolevatest Kasutustingimustest tulenevad Kliendi õigused ja registreeringud. Kasutustingimuste  ülesütlemine hõlmab ka kõigi Kliendi lõppklientide ja töötajate kasutajatunnuste kehtetuks muutumist esimesel võimalusel.


14.           Andmekaitse

14.1         Lepinguosalised järgivad kohalduvaid andmekaitsenõudeid ning kohustavad oma töötajaid, kes tegutsevad seoses käesolevate Kasutustingimustega ja nende täitmisega, järgima andmekaitse- ja konfidentsiaalsusnõudeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui need töötajad on juba üldiselt kohustatud vastavalt tegutsema.

14.2         Isikuandmete töötlemisel tagab Klient selle, et tal on selleks kohalduva õiguse järgsed volitused ning et ta on saanud kõik vajalikud nõusolekud, õigused ja heakskiidud või on sõlminud kolmandate isikutega vastavad lepingud, mis võimaldaksid Boschil neid ülesandeid täita, sh juurdepääs kõigi asjaomaste isikute ja/või kolmandate isikute isiku- ja muudele eraelulistele andmetele ja selliste andmete töötlemine (nt Kliendi lõppkliendid või töötajad), kui neile võib kohalduva õiguse järgi kohalduda erikaitse.

14.3         Bosch töötleb Kliendi isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik käesolevatest Kasutustingimustest Boschile tulenevate kohustuste täitmiseks või mille jaoks esineb muu õiguslik alus. Klient kinnitab, et on nõus isikuandmete kogumise ja töötlemisega selles ulatuses. Teavet isikuandmete töötlemise kohta leiab portaali PRO360 andmekaitsedeklaratsioonist.

14.4         Kui Bosch töötleb andmeid Kliendi volitusel, on tegemist andmete töötlemisega tellija volitusel. Sellisele töötlemisele kohaldub Boschi poolt vastavate protsesside raames esitatud nõutav volitatud töötleja leping (edaspidi: Volitatud Töötleja Leping), mille lepinguosalised sõlmivad kirjalikult enne teenuste tellimist, kui kohalduv õigus seda nõuab. 

14.5         Punkti 14 järgsed kohustused jäävad kehtima seniks, kuni Bosch töötleb  Kliendi isikuandmeid, seda ka pärast käesolevate Kasutustingimuste kehtivuse või tellimuse lõppemist.


15.           Konfidentsiaalsuskohustus

15.1         Lepinguosalised hoiavad saladuses kogu konfidentsiaalset teavet, mis on neile lepingulise kasutussuhte ajal teatavaks saanud ning avaldavad sellist teavet kolmandatele isikutele sõltumata avaldamise eesmärgist üksnes teise lepinguosalise eelneval kirjalikul nõusolekul. Konfidentsiaalse teabe hulka kuulub teavitava lepinguosalise poolt selgesõnaliselt konfidentsiaalsena määratletud teave ning teave, mis on oma olemuselt konfidentsiaalne.

15.2         Kui lepinguosaliselt nõuab konfidentsiaalset teavet ametiasutus, tuleb teist lepinguosalist viivitamatult teavitada konfidentsiaalse teabe edastamisest ametiasutusele.

15.3         Punktis 15.1 kirjeldatud kohustused ei kehti sellisele teabele või selle osadele, mille puhul teabe saanud lepinguosaline suudab tõestada, et

a)      ta oli teabega kursis enne selle saamist või et see oli üldsusele kättesaadav või et selle avaldas konfidentsiaalsuskohustuseta kolmas isik õiguspärasel viisil ilma poolele kohalduvata kohustuseta hoida teavet konfidentsiaalsena;

b)      teave oli üldsusele teada või kättesaadav enne, kui lepinguosaline teabe sai; või

c)      teave sai üldsusele teatavaks või muutus kättesaadavaks pärast seda, kui lepinguosaline oli teabe saanud, ilma et avaldamise või kättesaadavaks muutumise eest oleks vastutav lepinguosaline.

15.4         Lepinguosalised tohivad edastada konfidentsiaalset teavet oma töötajatele ning sidusettevõtetele juhul, kui

a)      see on vajalik käesolevatest Kasutustingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks;

b)      konfidentsiaalset teavet edastatakse ainult ulatuses , milles see on vältimatult vajalik käesolevatest Kasutustingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks; ning

c)      konfidentsiaalse teabe saajal on punktist 15.5 tulenevalt saladuse hoidmise kohustus.

15.5         Lepinguosalised kinnitavad, et kohustavad punkti 15.4 tähenduses töötajaid, sidusettevõtteid ja kolmandaid isikuid, kellel on õigus  võtta vastu konfidentsiaalset teavet, hoidma saadud teavet konfidentsiaalsusena kooskõlas punktides 15.1 kuni 15.3 sätestatuga, välja arvatud juhul, kui nendel isikutel on konfidentsiaalsuskohustus tulenevalt muudest lepingulistest või õiguslikest suhetest ulatuses mis on vähemalt sama kõrge kui punktides 15.1 kuni 15.3 nõutav konfidentsiaalsuse kaitsetase.

15.6         Punktis 15 kirjeldatud kohustused kehtivad ka pärast käesolevate Kasutustingimuste lõppemist tähtajatult ehk seni, kuni ei ole tõestatud punktis 15.3 kirjeldatud erandolukorra olemasolu.


16.           Vastavus ekspordinõuetele

16.1         Teenuste kasutamisele, portaalile PRO360juurdepääsule, teenuste tellimisele ning sisu edastamisele võivad kohalduda riigisisesed ja rahvusvahelised ekspordi- ja reekspordikontrolliseadused ja sanktsioneerimiseeskirjad. Klient kohustub järgima kõiki Eesti Vabariigi, Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide ja ÜRO ning muude asjaomaste jurisdiktsioonide kohalduvaid ekspordi- ja reekspordikontrolliseadusi ning sanktsioneerimiseeskirju.

16.2         Klient teadvustab, et portaal PRO360 on loodud selliselt, et seda oleks võimalik kasutada sõltumata kasutaja geograafilisest asukohast. Klient ei tohi otseselt ega kaudselt võimaldada ligipääsu portaalile PRO360 sellises kohas, sellises seadmes või sellisele isikule, kellele on Eesti Vabariigi, Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide ja ÜRO või muu asjaomase jurisdiktsiooni õigusaktide järgi kehtestatud sanktsioonid.

16.3         See ekspordinõuetele vastavuse säte kehtib ka pärast Boschi ja Kliendi vahel sõlmitud lepingute lõppemist või lõpetamist.


17.           Muudatused

Bosch jätab endale õiguse käesolevaid Kasutustingimusi ja isikuandmete kasutamise viise, mida kirjeldatakse andmekaitsedeklaratsioonis, igal ajal kohandada. Bosch teavitab Klienti sellistest muudatustest e-posti teel vähemalt üks  kuu enne plaanitavate muudatuste jõustumist. Kui Klient ei esitada muudatustele ühe kuu jooksul pärast muudatustest teadasaamist vastuväiteid ning jätkab portaali PRO360 teenuste kasutamist ka pärast vastuvaidlemise tähtaja möödumist, loetakse muudatused pärast  vastuvaidlemise perioodi möödumist kohalduvateks. Vastuväite esitamise korral jätkub poolte lepinguline suhe senistel tingimustel. Vastuväite esitamise korral on Boschil õigus käesolevad Kasutustingimused ilma etteteatamiseta üles öelda. Vajaduse korral tagastatakse juba makstud tasud ulatuses, milles Kliendile ei ole teenuseid osutatud . Igas muudatuste kohta edastatud teatises osutatakse Kliendi õigusele vaielda muudatustele vastu ja selle tagajärgedele.


18.           Tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise veebiplatvorm, vaidluste lahendamise meetod, kaebused

18.1        Euroopa Komisjonil on vaidluste veebipõhise lahendamise platvorm. See platvorm on mõeldud selliste vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, mis puudutavad veebis sõlmitud ostu- ja teenuselepingutega seotud kohustusi. Platvorm asub aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18.2        Kui Klient on tarbija, on tal õigus pöörduda kaebuse korral tarbijavaidluskomisjoni, mille kohta on info leitav tarbijakaitseameti kodulehel www.tarbijakaitseamet.ee, või esitada kaebus internetipõhiselt punktis 18.1 viidatud Euroopa Liidu kõikidele tarbijatele avatud elektroonilise keskkonna vahendusel.

18.3        Bosch ei ole kohustatud osalema tarbijavaidlusorganites toimuvates vaidluse lahendamise menetlustes ning on otsustanud keelduda sellistes menetlustes vabatahtlikult osalemast. 


19.           Taganemisõigus

19.1         Kui Klient on tarbija, on tal kaugmüügitehingu sõlmimise korral õigusaktidest tulenev õigus Boschi pakutavatest teenustest taganeda. Taganemise eeldusi ja õiguslikke tagajärgi kirjeldatakse järgmises taganemisõiguse juhendis. Taganemisvormi näidise leiate nende kasutustingimuste punktist 19.2.

19.2         Kui Klient, kes on tarbija, soovib, et Bosch alustaks teenuste osutamisega taganemistähtaja kestel, küsib Bosch selleks Kliendilt sõnaselge avalduse. Kui Klient kasutab sellisel juhul taganemisõigust pärast teenuste osutamise alustamist, hüvitab Klient Boschile teenuste osutamise eest ajani, mil Klient lepingust taganes, kui ei ole lepitud kokku teisiti. 

 

Taganemisõiguse juhend

Taganemisõigus

Teil on õigus käesolevatest Kasutustingimustest 14 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata taganeda. Taganemistähtaeg on 14 päeva alates käesolevate Kasutustingimuste sõlmimisest.

Taganemisõiguse kasutamiseks peate meid teavitama

 

ROBERT BOSCH OÜ

Kesk tee 10, Jüri alevik,

Rae vald, Harju maakond, 75301,

Estonia

 

E-mail: rbee@lv.bosch.com

Tel.:+372 6549561

ühetähendusliku avaldusega (nt posti teel saadetud kiri, faks või e-kiri) oma otsusest käesolevatest Kasutustingimustest taganeda. Selleks võib kasutada kaasasolevat taganemisvormi näidist, kuid see ei ole kohustuslik.

Taganemistähtajast kinnipidamiseks peate saatma teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemistähtaja möödumist.

Taganemisõiguse tagajärjed

Käesolevatest Kasutamistingimustest taganemise korral tagastame teile viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates taganemise teate kättesaamisest kõik tasud, mille olete meile maksnud (väljaarvatud tasud juba osutatud teenuste eest), sh tarnekulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad sellest, et olete valinud muu kättetoimetamisviisi, mitte meie poolt pakutava soodsaima tavapärase kättetoimetuse). Kasutame tagasimaksmiseks sama maksemeetodit, mida kasutasite teie algse tehingu puhul, välja arvatud juhul, kui teiega on muus makseviisis selgesõnaliselt kokku lepitud. Ühelgi juhul ei teki teile meiepoolse tagasimaksmisega lisakulusid.

 

 

Taganemisõiguse juhendi lõpp

 

19.3                Bosch teavitab teid taganemisvormi näidisega seonduvalt järgmiselt.

 

Näidis-taganemisvorm

 

(Kui soovite lepingust taganeda, täitke see vorm ja saatke meile tagasi.)

Saaja:

ROBERT BOSCH OÜ

Kesk tee 10, Jüri alevik,

Rae vald, Harju maakond, 75301,

Estonia

 

-        Taganen/taganeme (*) minu/meie (*) sõlmitud lepingust järgmiste kaupade müügi (*) / järgmiste teenuste osutamise (*) kohta

 

-        Tellitud (*) / kätte saadud (*)

 

-        Tarbija(te) nimi

 

-        Tarbija(te) aadress

 

-        Tarbija(te) allkiri (ainult paberkandjal teavitamise korral)

 

-        Kuupäev

__________

(*) Kriipsutage vale variant läbi.

 


20.           Mõisted

API on Application Programming Interface. API loob teenusega ühenduse SaaS-mudeli alusel. API-sid käsitletakse käesolevate Kasutustingimuste raames teenustena.

Single Key-ID on Bosch.IO GmbH ühe sisselogimise autentimisteenuse kasutajatunnus, mis võimaldab kasutada Boschi kontserni mitmesuguseid sõltumatuid teenuseid, milleks on vaja Kliendi e-posti aadressi ükskõik millise e-posti teenuse pakkuja juures.

PRO360 portaal on aadressil [www.pro360.com] asuv platvorm.

Tellimus on Kliendi ja Boschi vahel portaalis PRO360 sõlmitud leping teenuse tellimise kohta.

Teenused on funktsioonid, millele pääseb Klient oma kliendikontoga portaali PRO360 kaudu ligi, nt 3-aastane lisagarantii ning kogu muu teave, muud tooted ja teenused, mida Bosch käesolevate Kasutustingimuste alusel pakub.

Lõppklient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes pääseb vahetult või kaudselt mõne teise kliendi kaudu ligi kliendisisule ja kasutab seda. Mõiste „Lõppklient“ ei hõlma füüsilist või juriidilist isikut, kes pääseb portaalile PRO360 ja teenustele ligi või kasutab neid oma kliendikonto kaudu. Sellisel juhul on füüsiline või juriidiline isik käesolevate Kasutustingimuste tähenduses Klient.

Sisu on tarkvara (sh masinkujutised, lähtekood), tarkvarafunktsioonid, API-d, andmed, tekstid, heli, video, pildid, dokumentatsioon, tarkvarateegid, näidiskood, käsurea käsud, mustandid ja muu tehnoloogia.

Klient on kliendikonto omanik.

Kliendikonto tähendab juurdepääsuõigust portaalile PRO360 ja teenustele.

Juurdepääsuandmed on mõeldud kontole ligipääsu käsutamiseks ning koosnevad kasutajatunnusest ja paroolist, mida teab ainult klient.


21.           Kohalduv õigus ja kohtupidamise koht

21.1        Poolte lepingulisele suhtele kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Kui Klient on tarbija, kehtib see kohalduva õiguse valik vaid ulatuses, milles Klienti ei jäeta seeläbi ilma kaitsest, mis on ette nähtud Kliendi tavapärase viibimiskoha riigi kohustuslikult kohalduvate sätetega (soodsamate tingimuste põhimõte). ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG) ei kohaldu.

21.2        Kõiki käesolevate Kasutustingimustega seotud vaidlusi lahendatakse Eesti Vabariigi kohtutes. Eeltoodu ei piira tarbija õigust pöörduda tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise üksuste poole (vt ka punkt 18.2).


22.           Lõppsätted

22.1            Tõrked, mille on põhjustanud vääramatu jõud või muud vältimatud sündmused,

-        mis ei ole Boschi kontrolli all;

-        mida ei saanud mõistlike pingutustega ära hoida;

-        mis ei olnud ettenähtavad ka mõistliku hoolsuse rakendamise korral; ja

-        mis raskendavad oluliselt käesolevatest Kasutustingimustest tulenevaid Boschi kohustusi või muudavad nende täitmise täielikult või osaliselt võimatuks,

nt streik, blokaad, avaliku vooluvõrgu katkestus, internetikatkestus, ebatavalised ilmastikutingimused, töö- ja liiklushäired ning transporditõrked,

vabastavad Boschi käesolevate Kasutustingimuste järgsetest kohustustest sündmuse kehtivuse ajaks.

22.2        Kliendil ei ole õigust käesolevatest Kasutustingimustest tulenevaid kohustusi täielikult või osaliselt loovutada, kui Bosch ei ole andnud selleks eelnevalt kirjalikku nõusolekut, kusjuures Boschil ei ole õigust sellise nõusoleku andmisest põhjendamatult keelduda.

22.3        Kui selle lepingu täitmise käigus esineb lünkasid, mida lepinguosalised ei suutnud ette näha, või kui mõni tingimuse punkt muutub kehtetuks või tunnistatakse mõlema lepinguosalise poolt kehtetuks, kohustuvad pooled täitma või asendama selle lünga või kehtetu tingimuse asjakohaselt ja majanduslikult kõige ökonoomsemal viisil.