Andmekaitsedeklaratsioon


1.     Andmekaitsedeklaratsioon

Robert Bosch OÜ (edaspidi: Bosch või meie) tervitab teid oma veebilehtedel ja mobiilirakendustes (edaspidi koos: veebipakkumine). Täname teid huvi eest meie ettevõtte ja toodete vastu.


2.     Bosch austab teie andmete kaitset

Teie andmete kaitse kogu isikuandmete töötlemise ajal, samuti kogu äriteabe kaitse on meie jaoks oluline. Töötleme isikuandmeid, mis kogutakse ajal, kui te meie veebipakkumist külastate, konfidentsiaalselt ja kooskõlas õigusaktidega.

Andmekaitse ja teabeturve on meie äripõhimõtete osa.


3.     Vastutav töötleja

Bosch on teie andmete vastutav töötleja; erandeid kirjeldatakse selles andmekaitsedeklaratsioonis.

Meie kontaktandmed on:

ROBERT BOSCH OÜ

Kesk tee 10, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond, 75301, Eesti


E-post: rbee@lv.bosch.com

Tel: +372 654 9561


4.     Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

4.1  Töödeldavad andmekategooriad

Töödeldakse järgmisi andmekategooriaid:

  • kommunikatsiooniandmed (nt nimi, telefon, e-post, aadress, IP-aadress)

  • lepingu põhiandmed (nt lepingusuhted, lepinguline või tootehuvi)

  • kliendiajalugu

  • lepingu arveldus- ja makseandmed

  • planeerimis- ja reguleerimisandmed

  • tehinguandmed

 

4.2  Põhimõtted

Isikuandmed on kõik andmed, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, nt nimi, aadressid, telefoninumbrid, e-posti aadressid, lepingu põhiandmed, lepingu arveldus- ja makseandmed, mis väljendavad inimese identiteeti.

Kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid (sh IP-aadresse) vaid juhul, kui meil on selleks õiguslik alus või kui olete andnud oma isikuandmete kindlal otstarbel töötlemiseks või kasutamiseks oma nõusoleku, nt registreerumisel.

4.3  Andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Meie ja meie volitatud teenusepakkujad töötlevad teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

4.3.1      Selle veebipakkumise võimaldamine

(Õiguslik alus: meie õigustatud huvi teha otseturundust, eeldusel, et see toimub kooskõlas andmekaitse- ja konkurentsiõigusega.)

4.3.2      Teenusekatkestuste lahendamine ja turvalisuse tagamine

(Õiguslik alus: meie õiguslike kohustuste täitmine andmeturbe tagamiseks ja õigustatud huvi raames lahendada teenusekatkestused ja tagada oma pakkumise kaitse.)

4.3.3      Iseenda reklaamimine ja reklaam teiste kaudu ning turu-uuringute tegemine ja ligipääs analüüsidele, mis on tehtud õigusaktides lubatud ulatuses või õigusaktide alusel

(Õiguslik alus: nõusolek / meie õigustatud huvi teha otseturundust, eeldusel, et see toimub kooskõlas andmekaitse- ja konkurentsiõigusega.)

4.3.4      Toote- või kliendiuuringud posti teel

(Õiguslik alus: õigustatud huvi toodete/teenuste parandamiseks.)

4.3.5      Teie eelneval nõusolekul e-posti ja/või telefoni teel tehtavad toote- või kliendiuuringud

(Õiguslik alus: nõusolek.)

4.3.6      Loosimiste ja sooduskampaaniate läbiviimine kooskõlas vastavate tingimustega

(Õiguslik alus: lepingukohustuste täitmine.)

4.3.7      Saaja nõusolekul uudiskirja saatmine e-posti või SMS-i/MMS-i teel

(Õiguslik alus: nõusolek.)

4.3.8      Meie õiguste kaitse

(Õiguslik alus: meie õigustatud huvi kaitsta oma õigusi.)

4.4  Registreerimine

Kui soovite kasutada või pääseda ligi eelistele, mis nõuavad lepingu sõlmimist, palume teil registreeruda. Registreerumisel kogume isikuandmeid, mis on vajalikud lepingu sõlmimiseks (nt eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, e-posti aadress; vajaduse korral eelistatava makseviisi või konto omaniku kohta) ning vajaduse korral vabatahtlikkuse alusel muud andmed. Kohustuslikud on andmed on tähistatud tärniga (*).

 

4.5  Logifailid

Iga kord, kui kasutate internetti, edastab teie veebilehitseja teatud andmeid, mille salvestame nn logifailides.

Salvestame logifailid teenusekatkestuste kindlaks tegemiseks ning turvalisuse huvides (nt rünnakukatsete uurimiseks) 7 päeva ja kustutame need seejärel. Logifaile, mida on vaja tõendamiseks, ei kustutata seni, kuni intsident on lahendatud, ning neid faile võidakse edastada uurimisasutustele.

Logifailides salvestatakse järgnev info:

-        veebipakkumisele ligipääsemiseks kasutatava lõppseadme IP-aadress (internetiprotokolli aadress);

-        veebisaidi aadress, millelt veebipakkumisele ligi pääseti (nn lähte-URL või viitav URL);

-        ligi pääsetud failide nimi või teave;

-        andmete kutsumise kuupäev, kellaaeg ja kestus;

-        edastatud andmete hulk;

-        http olekukood (nt "Päring edukas" või "Soovitud faili ei leitud").

 

4.6  Lapsed

See veebipakkumine ei ole mõeldud alla 16-aastastele lastele.

4.7  Andmete edastamine teistele vastutavatele töötlejatele

Põhimõtteliselt edastatakse teie isikuandmeid teistele vastutavatele töötlejatele vaid juhul, kui see on vajalik lepingukohustuse täitmiseks või kui meil või kolmandal isikul on õigustatud huvi andmete edastamiseks või kui te olete selleks nõusoleku andnud. Õigusliku aluse üksikasjad ning saajad või saajate kategooriad leiate jaotisest "Andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus".

Lisaks võidakse andmeid edastada teistele vastutavatele töötlejatele, kui oleme selleks kohustatud õigusaktide või kehtivate administratiiv- või kohtumääruste alusel.

 

4.7.1      Teenusepakkujad (üldiselt)

Kasutame väliseid teenusepakkujaid sellisteks töödeks nagu programmeerimine ja andmemajutus. Oleme teenusepakkujaid hoolikalt valinud ning jälgime neid regulaarselt, eriti säilitatavate andmete nõuetekohast käitlemist ja kaitset. Kõik teenusepakkujad on kohustatud tagama konfidentsiaalsuse ning järgima õigusaktides sätestatud nõudeid. Teenusepakkujad võivad olla ka teised Boschi kontserni ettevõtted.

 

4.8  Säilitamise kestus, säilitusperioodid

Üldiselt säilitame teie andmeid seni, kuni see on vajalik meie veebipakkumise ja sellega seotud teenuste kättesadavaks tegemiseks või kuni meil on õigustatud huvi andmeid säilitada (nt võib meil pärast oma lepingukohustuste täitmist olla endiselt õigustatud huvi posti teel turundamiseks). Kõigil muudel juhtudel kustutame teie isikuandmed, välja arvatud juhul, kui oleme kohustatud neid säilitama oma õigusalaste kohustuste täitmiseks (nt maksu- ja äriõigusest tulenevalt oleme kohustatud säilitama teatud ajaks sellised dokumendid nagu lepingud ja arved).


5.     Loosimised ja sooduskampaaniad

Juhul kui osalete ühes või mitmes loosimises või sooduskampaanias, kasutame teie andmeid selleks, et teavitada teid võidetud auhindadest ning meie toodete reklaamimise eesmärgist ulatuses, mis on lubatud õigusaktides ja mida hõlmab teie nõusolek. Teavet loosimiste ja sooduskampaaniate kohta leiate vastavatest osalemistingimustest.


6.     Mobiilirakenduste kasutamine

Lisaks veebipakkumistele pakume mobiilirakendusi (edaspidi: rakendused), mida saate oma mobiiliseadmesse alla laadida. Lisaks veebisaitidel kogutud andmetele kogume täiendavaid isikuandmeid äppide kaudu, mis tulenevad mobiiliseadme kasutamisest. Selleks on vajalik teie eelnev nõusolek.

6.1  Reklaamiidentifikaatori/reklaamitunnuse töötlemine

Kasutame reklaami eesmärgil teie nõusolekul nn reklaamiidentifikaatorit (IDFA) iOS-seadmetes ning nn reklaamitunnust Androidi seadmetes. Need ei ole iOS-i ja Androidi pakutavad kindla lõppseadme püsivad tunnusnumbrid. Kogutavaid andmeid ei seostata muu seadmega seotud teabega. Kasutame identifitseerimisnumbreid selleks, et edastada teile isikupärastatud reklaame ja analüüsida teie kasutuskäitumist.

Kui aktiveerite iOS-seadmetes menüüs "Privacy" - "Advertisements" suvandi "No ad tracking" või Androidi seadmetes menüüs "Advertisements" Google'i sätete all suvandi "deactivate internet-based advertisements", saame teha ainult järgmisi toiminguid: teie tegevus seoses ribareklaamiga, st klõpsamata ribareklaamide kuvamise arv (reklaami näitamise kordade piiramine), klõpsamiskiirus, kordumatu kasutamise hindamine (kordumatu kasutaja) ja turvameetmed, pettustega võitlemine ja tõrkeotsing. Seadme sätetes saate alati kustutada oma IDFA või reklaamitunnuse (reklaamitunnuse lähtestamine); sellisel juhul luuakse uus identifitseerimisnumber, mis ei ole seotud varem kogutud andmetega. Kui piirate vastava identifitseerimisnumbri kasutamist, ei pruugi te saada kasutada kõiki oma äpi funktsioone.

6.2  Äpianalüütika

Vajame statistilist teavet meie veebipakkumiste kasutamise kohta, et seda kasutajasõbralikumaks muuta, teha ulatuse mõõtmisi ja turu-uuringuid. Selleks kasutame selles jaotises kirjeldatavaid äpianalüüsi vahendeid.

Tööriista pakkuja töötleb andmeid ainult volitatud töötlejana meie juhiste järgi, mitte oma eesmärkidel.

Järgnevalt leiate teavet iga tööriistapakkuja kohta. Kui sellised tööriistad kasutavad jälgimismehhanismi või loovad kasutajaprofiile, kasutame neid ainult meie, kui olete selleks eelnevalt nõusoleku andnud.

6.2.1      Google Analytics mobiilirakendustele

Google Analyticsit pakub Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (edaspidi: Google). Kasutame Google Analyticsit koos Google'i pakutava lisafunktsiooniga IP-aadresside anonüümimiseks. Selle käigus lühendab Google enamikul juhtudest IP-aadresse juba EL-i piires ning lühendab neid USA-s vaid erandjuhtudel, säilitades alati vaid lühendatud IP-d.

6.3  Andmete töötlemine App Store'i operaatorite poolt

Meie ei kogu andmeid vastava rakenduse allalaadimisel ning ei vastuta andmete eest (nt kasutajanimi, e-posti aadress ja seadme individuaalne identifikaator), mis edastatakse selle käigus äpipoodi (nt Google'i Google Play, Apple'i App Store, Samsungi Galaxy Apps Store). Me ei saa mõjutada seda andmete kogumist ja edasist töötlemist App Store'i kui vastutava töötleja poolt.


7.     Tellitav uudiskiri; loobumisõigus

Meie veebipakkumise raames saate tellida uudiskirju. Pakume kahekordse kinnituse meetodit, mis tähendab, et saadame teile uudiskirja e-posti, mobiilisõnumiprogrammi (nt WhatsApp), SMS-i või tõuketeadetena vaid pärast seda, kui olete kinnitanud uudiskirjateenuse aktiveerimise, klõpsates teavituses olevat linki. Kui te ei soovi enam uudiskirju saada, võite tellimuse igal ajal lõpetada, võttes oma nõusoleku tagasi. Võite oma nõusoleku e-posti teel saadetava uudiskirja saamiseks tagasi võtta, klõpsates vastava uudiskirja meilides oleval lingil või veebipakkumise haldussätetes. Alternatiivina võite meiega ühendust võtta kontaktandmete jaotises olevatel kontaktandmetel.


8.     Välislingid

Meie veebipakkumine võib sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele, eelkõige pakkujatele, kes ei ole meiega seotud. Kui te sellistel linkidel klõpsate, ei saa meie enam mõjutada selliste isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist, mida kolmanda isiku juurde suunaval lingil klõpsamise käigus võidakse edastada (nt IP-aadress või saidi URL, kus link asub), sest kolmandate isikute tegevus ei ole meie kontrolli all. Me ei vastuta isikuandmete töötlemise eest kolmandate isikute poolt.


9.     Turvalisus

Meie töötajad ja ettevõtted, kes pakuvad teenuseid meie nimel, on kohustatud tagama konfidentsiaalsuse ning vastavuse kohalduvale andmekaitseõigusele.

Võtame kõik tehnilised ja korralduslikud meetmed asjakohase turvalisuse taseme tagamiseks ning meie poolt hallatavate andmete kaitsmiseks soovimatu või õigusvastase hävimise, manipuleerimise, kaotsimineku, muutumise või volitamata avaldamise või volitamata ligipääsu eest. Meie turvameetmeid parandatakse seoses tehnika progressiga pidevalt.


10.  Kasutajaõigused

Oma õiguste jõustamiseks pöörduge meie poole kontaktandmete jaotises olevatel kontaktandmetel. Arvestage, et selle käigus on võimalik teie isiku tuvastamine.

Teabe- ja juurdepääsuõigus

Teil on õigus saada meilt teavet selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse, ning kui jah, siis oma isikuandmetele ligi pääseda.

Korrigeerimis- ja kustutusõigus

Teil on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist. Teil on õigus nõuda oma andmete täiendamist või kustutamist, eeldusel, et õiguslikud nõuded on täidetud.

See ei kehti andmete kohta, mis on vajalikud arvete esitamiseks või raamatupidamise jaoks või millele on õigusaktides ette nähtud säilitamisperiood. Kui ligipääs sellistele andmetele pole vajalik, on nende töötlemine piiratud (vt järgnevat).

Töötlemise piiramine

Teil on õigus nõuda oma andmete töötlemise piiramist, eeldusel, et õiguslikud nõuded on täidetud.

Andmete ülekantavus

Võite nõuda meile edastatud andmete esitamist struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus, või kui see on tehniliselt võimalik, nende andmete edastamist kolmandale isikule.


11.  Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus

Teil on õigus esitada järelevalveasutusele kaebus. Võite esitada oma elukoha või riigi või meie pädevale järelevalveasutusele kaebuse. See on:

Andmekaitse Inspektsioon

Tatari 39, 10134 Tallinn

Telefon: +372 627 4135

E-post: info@aki.ee

https://www.aki.ee


12.  Andmekaitsedeklaratsiooni muutmine

Jätame endale õiguse oma turva- ja andmekaitsemeetmeid muuta. Sellistel juhtudel muudame vastavalt oma andmekaitsedeklaratsiooni. Seetõttu arvestage, et käesolevat andmekaitsedeklaratsiooni võidakse muuta.

Kui soovite meiega ühendust võtta, leiate meie aadressi kontaktandmete jaotisest.

Oma õigustega saate tutvuda järgmisel lingil: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBEE/?app=973b2456-aba1-4995-88a8-7cd56b50573d.

Andmekaitseintsidentidest teatamiseks kasutage järgmist linki: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Teie isikuandmete töötlemist puudutavate ettepanekute ja kaebuste esitamiseks soovitame ühendust võtta meie andmekaitsevolinikuga:

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

või

mailto:DPO@bosch.com.

Jõustumiskuupäev: 20.11.2020