Kampagnebetingelser

 

Ved at deltage i kampagnen Måleværktøj; Nivellering PRO Deals (herefter kaldet "Promo-kampagne") accepterer du disse Kampagnebetingelser.


 

 

1. Arrangør

Promo-kampagnen arrangeres af:

 

Robert Bosch A/S

CVR-nr. 55112819

Telegrafvej 1

DK – 2750 Ballerup

(i det følgende kaldet "Bosch")

 

2. Kampagneperioden

Promo-kampagnen løber i tidsrummet fra den 1. maj 2022 (kl. 00:00 CET) og til den 31. august 2022 (kl. 24:00 CET), begge dage inklusive, (herefter kaldet "Kampagneperioden").

 

3. Deltagelse

For at kunne deltage i Promo-kampagnen skal du foretage følgende i Kampagneperioden:

 

1)    Køb et Bosch Professional nivelleringsmåleværktøj – Rotations-, linje- kombi eller punktlaser (herefter kaldet "Kampagneprodukter") online eller hos en forhandler i Danmark.

2)    Gå ind på PRO Deals Promo-websiden ved at benytte følgende link: www.pro360.com/prodeals - og fra denne side kommer du til web-appen PRO Deals (herefter kaldet "PRO Deals").

3)    Når du deltager i PRO Deals, bliver der oprettet en personlig PRO360-brugerprofil, hvis du ikke har en brugerprofil i forvejen. Du kan finde flere oplysninger om PRO360 i de generelle forretningsbetingelser her.

4)    Indtast serienummeret, maskinnummeret og SKU-nummeret på det Kampagneprodukt, som du har købt, samt købsdatoen.

5)    Overfør en kopi af faktura, kvittering eller kassebon angående det Kampagneprodukt, som du har købt, til PRO Deals ved at tage et foto af fakturaen, kvitteringen eller kassebon eller overføre den via funktionen til filoverførsel. Bemærk, at det købte 18V Tool samt købspris og købsdato skal fremgå tydeligt.

6)    Afhængigt af hvilket kampagneprodukt du har købt, vil et udvalg af relevant tilbehør blive vist i Pro Deals webapplikationen (som forklaret i sektion 4). Du kan vælge et stk. tilbehør efter eget valg, givet at betingelserne er opfyldt.

7)    Oplys din leveringsadresse og afslut derefter deltagelsesprocessen.

 

Køb af Kampagneprodukterne skal foretages indenfor Kampagneperioden. Deltagelse og upload af faktura, kvittering eller kassebon kan senest ske 30 dage efter afslutningen af Kampagneperioden. Faktureringsdatoen er afgørende, så hvis denne afviger fra kampagneperioden, er det op til dig at bevise, at kampagneproduktet blev købt indenfor kampagneperioden.

 

4. Tilgift

PRO Deals kampagnen fra Bosch Professional måleværktøj består i at købe et professionelt måleværktøj fra Bosch i nivelleringssegmentet (Rotations-, linje- kombi eller punktlaser) for at modtage gratis kompatibelt tilbehør fra et foruddefineret sortiment i forhold til tilgængelighed.

Du kan finde de nuværende tilgængelige belønninger fra kampagnen på webstedet PRO Deals www.pro360.com/prodeals; de viste belønninger er tilgængelige og kan vælges, så længe lager haves. Du kan kun vælge én belønning.

 

5. Ret til og forudsætning for at deltage samt levering

Alle fysiske personer, som er fyldt 18 år, kan deltage. Medarbejdere hos Bosch samt virksomheder, som deltager i afviklingen af Promo-kampagnen, kan ikke deltage.

 

Denne Promo-kampagne kan ikke kombineres med andre kampagner og rabatter fra Bosch-koncernen. Kampagnen gælder udelukkende i forbindelse med Kampagneprodukterne, som er købt hos en forhandler beliggende i Danmark (både offline og online). Hvis du er trådt tilbage fra eller har ophævet købet, så kan du ikke deltage i Promo-kampagnen. Hvis du leverer Kampagneproduktet tilbage, så skal du også returnere præmien til Bosch, hvis præmien allerede er blevet udleveret. Kravet på returnering vil blive retsligt forfulgt. Promo-kampagnen er udelukkende rettet mod slutbrugere.

 

Præmien leveres som regel inden for 4 uger, efter at den er bestilt, medmindre andet fremgår af websiden www.pro360.com/prodeals. Bosch afholder udgifterne til forsendelsen. Præmier kan ikke ombyttes, heller ikke til kontanter, ligesom det ikke er muligt selv at afhente præmier. Præmier leveres kun i Danmark.

 

6. Kontakt

Hvis du har spørgsmål til PRO Deals, kan du sende en e-mail til Bosch.

 

7. Erstatningsansvar

Præmierne leveres uden garanti. Dette gælder imidlertid ikke, for så vidt et krav angår skadeserstatning, og kravet beror på grov uagtsomhed eller forsæt fra Boschs eller Boschs medhjælperes side. Erstatningskrav på grund af krænkelse af liv, legeme eller sundhed eller på grundlag af Produktansvarsloven berøres heller ikke. Bosch er ikke forpligtet til at erstatte eller reparere præmier, men foretager en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde.

8. Andet

Bosch forbeholder sig retten til helt eller delvis at ændre Kampagnebetingelserne. Hver gang du deltager i en kampagne fra Bosch, gælder de på det tidspunkt gældende deltagelsesbetingelser. Kontrollér derfor Kampagnebetingelserne, før du benytter dig af tilbuddet. Hvis enkelte bestemmelser i disse Kampagnebetingelser er eller bliver ugyldige eller ufuldstændige, berøres de øvrige betingelsers gyldighed ikke af dette.

 

Bosch forbeholder sig retten til at afslutte eller midlertidigt udsætte Promo-kampagnen, hvis der foreligger gode grunde hertil. Det vil især være tilfældet, hvis det af juridiske eller materielle grunde ikke vil være muligt at garantere en korrekt gennemførelse af Promo-kampagnen.

 

Aftaleforholdene mellem dig og Bosch reguleres af gældende dansk lov. Hvis du er forbruger, gælder dette lovvalg kun i det omfang, at du ikke fratages den ydede beskyttelse gennem ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvori du har dit normale opholdssted (princippet om anvendelse af den gunstigste bestemmelse). FN's konvention om internationale løsørekøb (CISG) finder ikke anvendelse.

 

 

9.    Databeskyttelse

Bosch glæder sig over den interesse, du har vist for vores virksomhed, produkter og kampagner. Beskyttelsen af dit privatliv ved behandlingen af personlige data samt sikkerheden i forbindelse med alle forretningsdata er vigtig for os, og det tager vi hensyn til i vores forretningsprocesser. Vi behandler personlige data fortroligt og altid i henhold til gældende lov.  Databeskyttelse og informationssikkerhed er elementer i vores virksomhedspolitik.

 

Ansvarlig

Bosch er ansvarlig for behandlingen af dine data, undtagelser forklares i disse oplysninger om databeskyttelse.

 

Indsamling, behandling og anvendelse af personlige data

Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

-               Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefonnummer, e-mail, adresse)

-               Kontraktstamdata (kontraktforhold, produkt-/kontraktinteresse)

 

Principper

Personlige data er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, e-mail-adresser, kontrakt-, bogførings- og afregningsdata, der er udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og anvender kun personlige data (inklusive IP-adresser), når der er givet et lovmæssigt retsgrundlag herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse, f.eks. som led i en registrering.

 

Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi og de af os bemyndigede serviceudbydere behandler dine personlige data til følgende behandlingsformål:

-               Deltagelse i PRO Deals Promotion (retsgrundlag: Kontraktopfyldelse)

-               Egen og fremmed reklame samt markedsforskning og rækkeviddemåling i det lovlige omfang og/eller samtykkebaseret (retsgrundlag: Samtykke / berettiget interesse fra vores side i direkte marketing, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige og konkurrenceretlige retningslinjer).

-               Produktundersøgelser/kundeinterviews pr. post (retsgrundlag: Berettiget interesse i forbedring af produkter/services, samtykke).

-               Produktundersøgelser/kundeinterviews via e-mail og/eller telefon, såfremt du udtrykkeligt har givet tilladelse hertil (retsgrundlag: Samtykke).

-               Fremsendelse af et nyhedsbrev med samtykke fra modtageren via e-mail og/eller SMS/MMS (retsgrundlag: Samtykke).

-               Varetagelse og forsvar af vores rettigheder (retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i fremsættelse og forsvar af vores rettigheder).

 

 

Registrering

Såfremt du gør brug af ydelser, der kræver en kontraktindgåelse, bedes du registrere dig. Som led i denne registrering indsamler vi personoplysninger, som er nødvendige af hensyn til indgåelsen og opfyldelsen af kontrakten (f.eks. fornavn, efternavn, fødselsdato, e-mail-adresse, fysisk adresse), samt eventuelle andre oplysninger, som du afgiver på frivillig basis. Obligatoriske oplysninger mærkes med en *. Ved at registrere dig giver du Bosch tilladelse til at anvende de indtastede data med henblik på at gennemføre de tjenester, der tilbydes af PRO360. Det gælder især overdragelsen af data til andre PRO360-applikationer eller tjenester, som er nødvendige for at gennemføre aftalen. Yderligere information om dette finder du i erklæringen om beskyttelse af personoplysninger. Kunden er ansvarlig for de handlinger, der foretages via dennes kundekonto. Hvis det er nødvendigt at angive bestemte data (herunder især kontakt- og betalingsoplysninger) (disse er mærket med et *), skal kunden indtaste disse fuldstændigt og korrekt. I det omfang disse data ændrer sig i den periode, hvor kunden benytter tjenesten, skal kunden straks rette de pågældende data i PRO360-portalen i afsnittet om aftaleadministration eller under personlige indstillinger. Hvis de forkerte oplysninger medfører omkostninger (for eksempel som følge af mislykkede forsøg på levering på grund af forkert adresse eller forkerte bestillinger forårsaget via forkerte kontooplysninger), er vi berettigede til at kræve erstatning for disse omkostninger.

 

 

Videregivelse af data til andre ansvarlige

Vi overfører principielt kun dine personlige data til andre ansvarlige, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten, vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen, eller dit samtykke hertil foreligger. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om retsgrundlag samt modtagere eller modtagerkategorier i afsnittet Behandlingsformål og retsgrundlag. Derudover kan data overføres til andre ansvarlige, for så vidt at vi skulle være forpligtet hertil på grund af lovbestemmelser eller gennem eksigibelt påbud fra myndighed eller domstol.

 

Videregivelse af data

 

Serviceudbyder

Vi engagerer eksterne serviceudbydere af salgs- og marketingtjenester, aftalehåndtering og betalingsafvikling. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og sikring af de data, der er lagret hos dem. Vi forpligter samtlige serviceudbydere til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser. Serviceudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen.

 

 

 

Pakkeanmeldelse

For at få dine pakker anmeldt videregiver vi i forbindelse med kontraktopfyldelsen din e-mail-adresse til

 

Schenker A/S

Helseholmen 31-39

DK-2650 Hvidovre

Denmark

 

Denne virksomhed behandler dataene som dataansvarlig.

 

Varighed af lagring; opbevaringsfrister

Vi lagrer principielt dine data, så længde det er nødvendigt for at udføre vores online-tilbud og de dermed forbundne services, hvis der foreligger et samtykke fra din side til behandling af dine personoplysninger, eller vi har en berettiget interesse i den videre lagring (f.eks. kan vi også efter opfyldelse af en kontrakt stadig have en berettiget interesse i marketing via postvæsenet). Derefter sletter vi dine personlige data med undtagelse af data, som vi stadig skal lagre for at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. er vi på grund af skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister forpligtet til at opbevare f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrum).

 

Sikkerhed

Vores medarbejdere og de af os bemyndigede servicevirksomheder er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde love om databeskyttelse.

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau og beskytte dine data, som forvaltes af os, mod risici fra især utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller ubemyndiget offentliggørelse og/eller uautoriseret tilgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

 

Brugernes rettigheder

For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte oplysningerne i afsnittet "Kontakt" på følgende side. I den forbindelse bedes du sørge for, at vi har mulighed for at foretage en entydig identifikation af din person.

 

Informations- og oplysningsret

Du har ret til at modtage informationer om behandlingen af dine data af os. I den forbindelse kan du gøre en ret til oplysning gældende vedrørende dine personlige oplysninger, som vi behandler.

 

Berigtigelses- og sletningsret

Du kan kræve af os, at vi berigtiger forkerte data og - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - fuldstændiggør eller sletter dine data.

Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt. For så vidt at adgang til sådanne data ikke er nødvendig, begrænses behandlingen af dem imidlertid (se efterfølgende).

 

Begrænsning af behandling

Du kan kræve af os - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - at vi begrænser behandlingen af dine data.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Såfremt du har givet os samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden. Retmæssigheden af behandlingen af dine data indtil tilbagekaldelse sker, berøres ikke heraf.

 

Indsigelse mod databehandling

Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling. Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

 

Dataportabilitet

Du har fortsat ret til at få overført data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og/eller - for så vidt at det er teknisk gennemførligt - kræve, at dataene overføres til en tredjepart.

 

Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden

Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl/delstat eller til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os. Dette er:

 

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby, Danmark

Tlf.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Alternativt, delstatens repræsentant for databeskyttelse og informationsfrihed

 

Königstrasse 10a

70173 Stuttgart

Tyskland

Postadresse:

Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

Tyskland

Tlf.: 0711/615541-0

Fax: 0711/615541-15

E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

 

Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du benytte den angivne adresse i afsnittet "Ansvarlig".

Hvis du vil gøre dine rettigheder gældende, skal du benytte følgende link: https://request.privacy-bosch.com/.

Hvis du vil anmelde databeskyttelseshændelser, skal du benytte følgende link:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

 

Hvis du har forslag eller ønsker at klage vedrørende behandlingen af dine personlige data, anbefaler vi dig at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

 

Datenschutzbeauftragter

Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Org. nr. HRB 14000 Amtsgericht Stuttgart

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

Tyskland

Eller

E-mail: DPO@bosch.com