Lưu ý về bảo vệ dữ liệu


1.     Lưu ý về bảo vệ dữ liệu

Bosch Power Tools GmbH (sau đây gọi là “Bosch Power Tools” hoặc “Chúng tôi”) cảm ơn bạn đã truy cập trang web và các ứng dụng di động của chúng tôi (cũng là “ưu đãi trực tuyến”) và quan tâm đến công ty và các sản phẩm của chúng tôi.


2.     Bosch Power Tools Bosch tôn trọng quyền riêng tư của bạn

Việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi xử lý dữ liệu cá nhân cũng như bảo mật cho tất cả dữ liệu kinh doanh là mối quan tâm quan trọng đối với chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu ý đến điều này trong các quy trình kinh doanh của mình. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập khi bạn truy cập các đề nghị trực tuyến của chúng tôi một cách bí mật và chỉ tuân theo các điều khoản luật định.

Bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin là một phần trong chính sách của công ty chúng tôi.


3.     Người chịu trách nhiệm

Bosch Power Tools chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của bạn; các ngoại lệ được giải thích trong thông báo bảo vệ dữ liệu này.

Thông tin liên hệ của chúng tôi như sau:

Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.

Vui lòng lưu ý rằng "Dụng cụ Điện Bosch" đóng vai trò như một Bộ điều khiển Chung (theo Điều 26 GDPR) với các công ty khác của Tập đoàn Bosch liên quan đến dự án iCPM, có liên quan tới ưu đãi kỹ thuật số này. Để biết thêm thông tin về điều này và quyền của bạn về vấn đề này, vui lòng tham khảo Phần 15: “Bộ điều khiển Chung”.


4.     Thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân

4.1 Danh mục dữ liệu được xử lý

Các danh mục dữ liệu sau đang được xử lý:

•    Dữ liệu liên lạc (ví dụ: tên, điện thoại, e-mail, địa chỉ, địa chỉ IP)

•    Lập kế hoạch và kiểm soát dữ liệu

•    Dữ liệu chuyển động

4.2     Nguyên tắc

Dữ liệu cá nhân là tất cả thông tin liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng, ví dụ: tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, dữ liệu hợp đồng, đặt chỗ và thanh toán để thể hiện danh tính của một người.

Chúng tôi chỉ thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân (bao gồm cả địa chỉ IP), nếu có cơ sở pháp lý cho việc này hoặc nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi về vấn đề này, ví dụ: như một phần của đăng ký.

4.3     Mục đích xử lý và cơ sở pháp lý

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ do chúng tôi ủy quyền sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích xử lý sau:

4.3.1    Cung cấp ưu đãi trực tuyến này

(Cơ sở pháp lý: thực hiện hợp đồng. Điều khoản sử dụng sau đây áp dụng cho điều này.

4.3.2    Trả lời câu hỏi của người dùng trong ngữ cảnh của biểu mẫu liên hệ

Cơ sở pháp lý: hoàn thành hợp đồng hoặc lợi ích hợp pháp do cải tiến sản phẩm/dịch vụ).

4.3.3    Để xác định lỗi và vì lý do an toàn

(Cơ sở pháp lý: việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi trong lĩnh vực bảo mật dữ liệu và lợi ích hợp pháp trong việc loại bỏ sự gián đoạn và bảo mật các ưu đãi của chúng tôi.)

4.3.4    Quảng cáo nội bộ và bên thứ ba cũng như nghiên cứu thị trường và đo lường phạm vi trong phạm vi được pháp luật cho phép hoặc dựa trên sự đồng ý.

(Cơ sở pháp lý: sự đồng ý / lợi ích hợp pháp từ phía chúng tôi trong hoạt động tiếp thị trực tiếp, miễn là việc này được thực hiện theo các yêu cầu của luật cạnh tranh và bảo vệ dữ liệu.)

4.3.5    Khảo sát sản phẩm hoặc chăm sóc khách hàng qua email và/hoặc điện thoại, miễn là bạn đã đồng ý rõ ràng.

(Cơ sở pháp lý: sự đồng ý)

4.3.6    Triển khai các cuộc thi hoặc các chiến dịch giảm giá phù hợp với các điều kiện cạnh tranh hoặc các điều kiện khuyến mãi giảm giá tương ứng.

(Cơ sở pháp lý: thục hiện hợp đồng)

4.3.7    Gửi bản tin với sự đồng ý của người nhận qua email hoặc SMS/MMS.

(Cơ sở pháp lý: sự đồng ý).

4.3.8    Bảo lưu và bảo vệ các quyền của chúng tôi

(Cơ sở pháp lý: lợi ích hợp pháp từ phía chúng tôi trong việc khẳng định và bảo vệ quyền lợi của mình).

4.4     Đăng ký

Nếu bạn muốn sử dụng các dịch vụ yêu cầu ký kết hợp đồng, chúng tôi yêu cầu bạn đăng ký. Là một phần trong quá trình đăng ký, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân cần thiết để thiết lập và hoàn thành hợp đồng (ví dụ: tên, họ, địa chỉ email, địa chỉ) và nếu cần, dữ liệu khác trên cơ sở tự nguyện. Chúng tôi đánh dấu thông tin bắt buộc bằng dấu *.

4.5     Tệp nhật ký

Mỗi khi sử dụng Internet, trình duyệt Internet của bạn sẽ tự động truyền một số thông tin nhất định và lưu nó vào tệp nhật ký.

Chúng tôi lưu trữ các tệp nhật ký trong khoảng thời gian 7 ngày để xác định các lỗi và lý do bảo mật (ví dụ: để điều tra các cuộc tấn công đã cố gắng) và sau đó xóa chúng. Các tệp nhật ký cần thiết để lưu trữ thêm cho mục đích bằng chứng, sẽ không bị xóa cho đến khi làm rõ sự việc tương ứng và có thể được chuyển cho cơ quan điều tra trong từng trường hợp.

Thông tin sau được lưu trữ trong tệp nhật ký:

-   Địa chỉ IP (địa chỉ giao thức Internet) của thiết bị đầu cuối để truy cập ưu đãi trực tuyến;

-   Địa chỉ Internet của trang web để truy cấp ưu đãi trực tuyến (gọi là nguồn gốc hoặc Referrer-URL);

-   Tên của nhà cung cấp dịch vụ mà thông qua đó có thể truy cập ưu đãi trực tuyến;

-   Tên của các tệp hoặc thông tin được truy cập;

-   Ngày và giờ cũng như khoảng thời gian truy xuất;

-   Lượng dữ liệu được chuyển giao;

-   Hệ điều hành và thông tin trên trình duyệt Internet được sử dụng, bao gồm các tiện ích bổ sung đã cài đặt (ví dụ: cho Flash Player);

-   http-Status-Code (ví dụ: "yêu cầu thành công" hoặc "không tìm thấy tệp được yêu cầu").

4.6     Trẻ con

Ưu đãi trực tuyến này không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi.

4.7     Chuyển dữ liệu cho các bên có trách nhiệm khác

Về nguyên tắc, chúng tôi chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho những người chịu trách nhiệm khác nếu điều này là cần thiết để thực hiện hợp đồng, nếu chúng tôi hoặc bên thứ ba có lợi ích hợp pháp trong việc chuyển giao dữ liệu đó hoặc nếu bạn đã đồng ý. Chi tiết về cơ sở pháp lý và người nhận hoặc danh mục người nhận có thể được tìm thấy trong phần Mục đích xử lý và cơ sở pháp lý.

Ngoài ra, dữ liệu có thể được truyền cho các bên có trách nhiệm khác nếu chúng tôi phải có nghĩa vụ làm như vậy do các quy định của pháp luật hoặc lệnh chính thức hoặc tư pháp có hiệu lực.

4.7.1    Nhà cung cấp dịch vụ (tổng quan)

Chúng tôi ủy thác cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài với các nhiệm vụ như dịch vụ tiếp thị, lập trình, lưu trữ dữ liệu và dịch vụ đường dây nóng. Chúng tôi đã lựa chọn cẩn thận các nhà cung cấp dịch vụ này và thường xuyên giám sát họ, đặc biệt là việc họ xử lý và bảo vệ cẩn thận dữ liệu được lưu trữ tại chỗ họ.

Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật và tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Các công ty khác của Tập đoàn Bosch cũng có thể là nhà cung cấp dịch vụ.

4.8     Chuyển tiếp cho người nhận bên ngoài EEA

Chúng tôi cũng có thể chuyển tiếp dữ liệu cá nhân cho những người nhận có trụ sở bên ngoài EEA ở những nước được gọi là quốc gia thứ ba. Trong trường hợp này, chúng tôi đảm bảo rằng người nhận có mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp hoặc bạn đã đồng ý với việc tiết lộ.
Bạn có thể nhận được thông tin tổng quan về người nhận ở các quốc gia thứ ba và bản sao của các quy định đã được thỏa thuận cụ thể từ chúng tôi để đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp. Vui lòng sử dụng thông tin trong phần Liên hệ.

4.9     Thời gian lưu trữ; Hạn bảo quản

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn miễn là điều này cần thiết để cung cấp ưu đãi trực tuyến của chúng tôi và các dịch vụ liên quan hoặc nếu chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc lưu trữ thêm (ví dụ: chúng tôi vẫn có thể có lợi ích hợp pháp đối với việc tiếp thị qua bưu điện ngay cả sau khi thực hiện hợp đồng). Sau đó, chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn ngoại trừ dữ liệu chúng tôi phải tiếp tục lưu trữ để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý (ví dụ: do hạn bảo quản theo luật thuế và thương mại, chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ các tài liệu như hợp đồng và hóa đơn trong một khoảng thời gian nhất định.


5.     Trò chơi có thưởng

Nếu bạn tham gia một trong các trò chơi có thưởng của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của bạn để thông báo cho bạn về chiến thắng của bạn và cho mục đích quảng cáo sản phẩm của chúng tôi trong phạm vi được pháp luật cho phép hoặc nếu bạn đã đồng ý. Thông tin chi tiết về các cuộc thi có thể được tìm thấy trong các điều kiện tham gia tương ứng.


6.     Sử dụng cookie

Cookie và cơ chế theo dõi có thể được sử dụng như một phần của việc cung cấp ưu đãi trực tuyến của chúng tôi.

Cookie là các tệp văn bản nhỏ có thể được lưu trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập một ưu đãi trực tuyến.

Có thể theo dõi bằng nhiều công nghệ khác nhau. Chúng tôi xử lý thông tin cụ thể trong phạm vi công nghệ pixel hoặc phân tích tệp nhật ký.

6.1     Danh mục

Chúng tôi phân biệt giữa các cookie hoàn toàn cần thiết cho các chức năng kỹ thuật của ưu đãi trực tuyến và các cookie như thế và cơ chế theo dõi không hoàn toàn cần thiết cho chức năng kỹ thuật của ưu đãi trực tuyến.

Ưu đãi trực tuyến thường có thể được sử dụng mà không có cookie, không được sử dụng cho các mục đích kỹ thuật.

6.1.1    Các cookie cần thiết về mặt kỹ thuật

Chúng tôi hiểu các cookie cần thiết về mặt kỹ thuật là các cookie mà không có chúng thì không thể đảm bảo tính khả dụng về mặt kỹ thuật của ưu đãi trực tuyến. Điều này bao gồm, ví dụ, cookie lưu dữ liệu để đảm bảo việc phát lại nội dung âm thanh hoặc video không bị nhiễu.

Những cookie này sẽ bị xóa sau khi bạn truy cập.

6.1.2    Các cookie và cơ chế theo dõi không cần thiết về mặt kỹ thuật

Chúng tôi chỉ sử dụng các cookie và cơ chế theo dõi này nếu bạn đã đồng ý trước cho chúng tôi. Ngoại lệ cho điều này là khi cookie lưu trạng thái hiện tại của cài đặt bảo mật của bạn (cookie lựa chọn). Điều này được thiết lập trên cơ sở lợi ích hợp pháp.

Chúng tôi chia sẻ các cookie và cơ chế theo dõi này thành hai danh mục phụ:

Cookies tiện ích

Các cookie này tạo điều kiện thuận lợi cho vận hành và cho phép bạn lướt web thoải mái trên ưu đãi trực tuyến của chúng tôi, ví dụ: cài đặt ngôn ngữ của bạn có thể được lưu trữ trong các cookie này.

6.2   Cookie Marketing và cơ chế theo dõi

Tổng quan

Việc sử dụng cookie marketing và cơ chế theo dõi cho phép chúng tôi và các đối tác của chúng tôi hiển thị cho bạn các ưu đãi dựa trên sở thích dựa trên phân tích về hành vi sử dụng của bạn:

-   Thống kê:

Ví dụ: bằng cách sử dụng các công cụ thống kê, chúng tôi đo lường số lượt xem trang của bạn.

-   Conversion Tracking:

Các đối tác Conversion Tracking của chúng tôi đặt cookie trên máy tính của bạn ("Conversion Cookie") nếu bạn đã truy cập trang web của chúng tôi thông qua quảng cáo từ đối tác liên quan. Những cookie này thường mất hiệu lực sau 30 ngày. Nếu bạn truy cập các trang nhất định của chúng tôi và cookie chưa hết hạn, chúng tôi và đối tác Conversion Tracking tương ứng có thể nhận ra một người dùng nhất định đã nhấp vào quảng cáo và được chuyển hướng đến trang web của chúng tôi. Điều này cũng có thể được thực hiện trên các thiết bị. Thông tin thu được với sự trợ giúp của Conversion-Cookie được sử dụng để tạo thống kê Conversion và ghi lại tổng số người dùng đã nhấp vào quảng cáo có liên quan và được chuyển hướng đến trang có thẻ theo dõi chuyển đổi.

-   Social Plugins

Trên một số trang ưu đãi trực tuyến của chúng tôi, nội dung và dịch vụ từ các nhà cung cấp khác (ví dụ: Facebook, Twitter) được tích hợp, do đó có thể sử dụng cookie và các thành phần hoạt động. Bạn có thể tìm thêm thông tin về social plugins trong phần social plugins.

-   Retargeting

Các công cụ này tạo hồ sơ sử dụng với sự trợ giúp của cookie quảng cáo hoặc cookie quảng cáo của bên thứ ba, cái gọi là web beacon (đồ họa vô hình, còn được gọi là pixel hoặc pixel theo dõi) hoặc các công nghệ tương đương. Chúng được sử dụng cho quảng cáo dựa trên sở thích và để kiểm soát tần suất mà người dùng xem các quảng cáo nhất định. Nhà cung cấp tương ứng chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu liên quan đến các công cụ. Các nhà cung cấp công cụ cũng có thể chuyển thông tin cho bên thứ ba cho các mục đích nói trên. Trong bối cảnh này, vui lòng lưu ý thông tin bảo vệ dữ liệu của nhà cung cấp tương ứng.

Xin lưu ý rằng khi sử dụng các công cụ, dữ liệu của bạn có thể được chuyển đến người nhận bên ngoài EEA, nơi không có mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp theo GDPR (ví dụ: USA). Để biết chi tiết, hãy xem mô tả về các công cụ Marketing riêng lẻ bên dưới.

6.2.1    Monetate

Tên: Monetate

Nhà cung cấp: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA

Chức năng: Cookie có thể hiểu cách người dùng cư xử trên các trang, UX-Testing

6.2.2    Google Analytics

Tên: Google Analytics

Nhà cung cấp: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Chức năng: Phân tích hành vi của người dùng (lượt xem trang, số lượng khách truy cập và lượt truy cập, lượt tải xuống), tạo hồ sơ người dùng có biệt danh sử dụng thông tin trên nhiều thiết bị từ những người dùng Google đã đăng nhập (theo dõi thiết bị chéo), làm giàu dữ liệu người dùng có biệt danh với thông tin cụ thể về nhóm mục tiêu do Google cung cấp, Retargeting, UX-Testing, Conversion Tracking và Retargeting liên quan đến Google Ads

6.2.3    Tealium

Tên: Tealium

Nhà cung cấp: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121

Chức năng: Quản lý các thẻ trang web thông qua một giao diện, tích hợp các mã chương trình trên các trang web của chúng tôi

6.2.4    Hotjar

Tên: Hotjar

Nhà cung cấp: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta

Chức năng: Cookie có thể theo dõi cách người dùng duyệt qua nhiều trang; Tạo bản đồ nhiệt, ghi phiên, khảo sát

6.3     Quản lý cookies và cơ chế theo dõi

Bạn có thể quản lý cài đặt cookie và cơ chế theo dõi của mình trong trình duyệt và/hoặc trong cài đặt quyền riêng tư của chúng tôi.
Lưu ý: Các cài đặt bạn đã thực hiện chỉ liên quan đến trình duyệt được sử dụng.

6.3.1    Tắt tất cả cookie

Nếu bạn muốn tắt tất cả cookie, vui lòng đi tới cài đặt trình duyệt của bạn và hủy kích hoạt cài đặt cookie. Xin lưu ý rằng điều này có thể làm giảm chức năng của trang web.

6.3.2    Quản lý cài đặt của bạn cho các cookie và cơ chế theo dõi không cần thiết về mặt kỹ thuật

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, bạn sẽ được hỏi trong một cookie-layer xem bạn có đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookie tiện lợi và cookie marketing hoặc cơ chế theo dõi hay không.

Trong cài đặt quyền riêng tư của chúng tôi, bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình và có hiệu lực trong tương lai hoặc bạn có thể đồng ý cho chúng tôi vào thời điểm sau đó.


7.     Social Plugins

Chúng tôi sử dụng cái gọi là social plugin từ các mạng xã hội khác nhau trong ưu đãi trực tuyến của chúng tôi; chúng được mô tả riêng trong phần này.

Khi sử dụng các plugin, trình duyệt internet của bạn sẽ thiết lập kết nối trực tiếp đến các máy chủ của mạng xã hội tương ứng. Bằng cách này, nhà cung cấp tương ứng sẽ nhận được thông tin mà trình duyệt Internet của bạn đã gọi đến trang tương ứng trong ưu đãi trực tuyến của chúng tôi, ngay cả khi bạn không có tài khoản người dùng với nhà cung cấp hoặc hiện chưa đăng nhập vào đó. Tệp nhật ký (bao gồm cả địa chỉ IP) được truyền trực tiếp từ trình duyệt Internet của bạn đến máy chủ của nhà cung cấp tương ứng và có thể được lưu ở đó. Nhà cung cấp hoặc máy chủ của nó có thể được đặt bên ngoài EU hoặc EEA (ví dụ: ở USA).

Các plugin là các phần mở rộng độc lập của các nhà cung cấp mạng xã hội. Do đó, chúng tôi không có ảnh hưởng đến phạm vi dữ liệu được các nhà cung cấp mạng xã hội thu thập và lưu trữ thông qua các plugin.

Mục đích và phạm vi của việc thu thập, xử lý thêm và sử dụng dữ liệu của mạng xã hội cũng như các quyền của bạn và các tùy chọn thiết lập để bảo vệ quyền riêng tư của bạn có thể được tìm thấy trong thông tin bảo vệ dữ liệu của mạng xã hội tương ứng.
Nếu bạn không muốn các nhà cung cấp mạng xã hội nhận dữ liệu qua ưu đãi trực tuyến này và nếu cần, hãy lưu hoặc sử dụng nó, bạn không nên sử dụng các plugin tương ứng.

7.1     Plugins của Facebook

Facebook được điểu hành theo www.facebook.com từ Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, và theo www.facebook.de từ Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Bạn có thể tìm thấy tổng quan về các plugin của Facebook và sự xuất hiện của chúng tại đây: https://developers.facebook.com/docs/plugins; Thông tin về bảo vệ dữ liệu trên Facebook có thể được tìm thấy tại đây: http://www.facebook.com/policy.php.

7.2     Plugins của Twitter

Twitter được điều hành từ Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, Ireland ("Twitter"). Bạn có thể tìm thấy tổng quan về các plugin của Twitter và sự xuất hiện của chúng tại đây: https://twitter.com/about/resources/buttons; Thông tin về bảo vệ dữ liệu trên Twitter có thể được tìm thấy tại đây: https://twitter.com/privacy.

7.3     Plugins của Instagram

Instagram được điều hành từ Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Instagram"). Bạn có thể tìm thấy tổng quan về các plugin của Instagram và sự xuất hiện của chúng tại đây: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; Thông tin về bảo vệ dữ liệu trên Instagram có thể được tìm thấy tại đây: https://help.instagram.com/155833707900388/.

7.4     Plugins của Pinterest

Pinterest được điều hành từ Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland ("Pinte-rest"). Bạn có thể tìm thấy tổng quan về các plugin của Pinterest và sự xuất hiện của chúng tại đây: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/; Thông tin về bảo vệ dữ liệu trên Pinterest có thể được tìm thấy tại đây: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


8.     Bản tin có đăng ký; Quyền thu hồi;

Bạn có thể đăng ký nhận bản tin như một phần trong ưu đãi trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cái gọi là quy trình chọn tham gia kép cho việc này, theo đó chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn bản tin qua e-mail, các dịch vụ nhắn tin di động (chẳng hạn như WhatsApp), SMS hoặc tin nhắn đẩy nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi một liên kết rõ ràng đã xác nhận việc kích hoạt dịch vụ bản tin trong một thông báo. Nếu sau đó bạn quyết định không nhận bản tin nữa, bạn có thể kết thúc đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách thu hồi sự đồng ý của mình. Việc thu hồi bản tin e-mail diễn ra qua liên kết được in trong bản tin, nếu cần trong cài đặt quản trị của ưu đãi trực tuyến tương ứng. Ngoài ra, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin trong phần Liên hệ.


9.     Liên kết bên ngoài

Ưu đãi trực tuyến của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba - bao gồm các nhà cung cấp không liên kết với chúng tôi. Sau khi nhấp vào liên kết, chúng tôi không còn bất kỳ ảnh hưởng nào đến việc thu thập, xử lý và sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được truyền cho bên thứ ba khi liên kết được nhấp (chẳng hạn như địa chỉ IP hoặc URL của trang có liên kết), vì hành vi của các bên thứ ba đương nhiên nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu cá nhân đó của các bên thứ ba.


10.   Bảo vệ

Nhân viên của chúng tôi và các công ty dịch vụ do chúng tôi ủy quyền phải giữ bí mật và tuân thủ các quy định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.
Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cần thiết để đảm bảo mức độ bảo vệ thích hợp và để bảo vệ dữ liệu của bạn do chúng tôi quản lý, đặc biệt là khỏi các rủi ro bị phá hủy, thao túng, mất mát, thay đổi hoặc tiết lộ hoặc truy cập trái phép. Các biện pháp bảo mật của chúng tôi liên tục được cải tiến phù hợp với sự phát triển của công nghệ.


11.   Quyền của người dùng

Vui lòng sử dụng thông tin trong phần Liên hệ để khẳng định quyền của bạn. Hãy đảm bảo rằng chúng tôi có thể xác định rõ ràng danh tính cá nhân của bạn.

Quyền được thông tin và thông báo:

Bạn có quyền nhận thông tin về việc xử lý dữ liệu của bạn từ chúng tôi. Để làm điều này, bạn có thể khẳng định quyền được thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn.

Quyền sửa và xóa:

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa dữ liệu không chính xác và - nếu các yêu cầu pháp lý được đáp ứng - để hoàn thiện hoặc xóa dữ liệu của bạn.

Điều này không áp dụng cho dữ liệu được yêu cầu cho mục đích thanh toán và kế toán hoặc các dữ liệu phải tuân theo các yêu cầu lưu giữ theo luật định. Nếu quyền truy cập vào dữ liệu đó không được yêu cầu, việc xử lý chúng sẽ bị hạn chế (xem bên dưới).

Hạn chế xử lý:

Nếu các yêu cầu pháp lý được đáp ứng, bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu của bạn.

Khả năng di chuyển dữ liệu:

Bạn cũng có quyền nhận dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, phổ biến và máy đọc được hoặc - nếu khả thi về mặt kỹ thuật - để yêu cầu truyền dữ liệu cho bên thứ ba.

Thu hồi sự đồng ý

Nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, bạn có thể thu hồi điều này bất cứ lúc nào trong tương lai. Điều này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu của bạn cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý của mình.


12.   Quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát

Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu. Bạn có thể liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu chịu trách nhiệm về nơi ở hoặc tiểu bang nơi bạn đang sống hoặc cơ quan bảo vệ dữ liệu chịu trách nhiệm về chúng tôi. Đây là:

Ủy viên Tiểu bang về Bảo vệ dữ liệu và Tự do thông tin

Ủy viên Tiểu bang về Bảo vệ Dữ liệu và Tự do thông tin Baden-Württemberg


Địa chỉ:

Königstrasse 10a

70173 Stuttgart

ĐỨC

Địa chỉ bưu điện:

Hộp thư bưu điện 10 29 32

70025 Stuttgart

ĐỨC

Tel.: 0711/615541-0

FAX: 0711/615541-15

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de


13.   Thay đổi lưu ý bảo vệ dữ liệu

Chúng tôi có quyền thay đổi các biện pháp bảo mật và bảo vệ dữ liệu của mình. Trong những trường hợp này, chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh thông tin của mình về bảo vệ dữ liệu cho phù hợp. Do đó, vui lòng lưu ý phiên bản hiện tại các lưu ý bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.


14.   Liên hệ

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp trong phần "Chịu trách nhiệm".

Sử dụng liên kết sau để khẳng định quyền của bạn: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f7.

Sử dụng liên kết sau để báo cáo sự cố bảo vệ dữ liệu: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Đối với các đề xuất và khiếu nại về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi:

Nhân viên bảo vệ dữ liệu

Bộ phần Bảo mật và bảo vệ dữ liệu Tập đoàn Bosch (C/ISP)

Hộp thư bưu điện 30 02 20

70442 Stuttgart

ĐỨC

hoặc

mailtto: DPO@bosch.com


15. Bộ điều khiển Chung, Điều 26 GDPR

Trong khuôn khổ dự án iCPM, các công ty sau đây đang làm việc cùng nhau

 

Công ty TNHH (GmbH) Dụng cụ Điện Robert Bosch

Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen, Đức.

sau đây được gọi là "Bosch PT

 

 

các bên được liệt kê trong phần "Danh sách Các bên".

sau đây cùng được gọi là “Các bên”

sẽ phối hợp chặt chẽ. Điều này cũng áp dụng cho quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Các Bên đã cùng xác định thứ tự xử lý dữ liệu này trong các giai đoạn quy trình riêng lẻ và do đó được coi là các bên cùng chịu trách nhiệm theo luật bảo vệ dữ liệu theo Điều 26 của GDPR.

Các hoạt động và nhiệm vụ xử lý dữ liệu chung và riêng của các bên là gì?

Tại đây, bạn có thể tìm thấy và xem tổng quan chi tiết về các hoạt động và nhiệm vụ xử lý dữ liệu chung và riêng biệt của các bên:

Hoạt động xử lý:

 

Hoàn thành nhiệm vụ bởi:

Môi giới danh tính qua CIAM đối với người dùng bên ngoài B2C và B2B

Bosch PT

Môi giới danh tính qua BCD/Bosch ADFS đối với B2E (quản trị viên Bosch)

Bosch PT

Cung cấp các thuộc tính của người dùng cho các ứng dụng được kết nối - mã thông báo truy cập

Các Bên

Lưu trữ các thuộc tính người dùng (Đồng bộ hóa)

Các Bên

Cung cấp các thuộc tính người dùng cho các ứng dụng được kết nối - điểm cuối thông tin người dùng

Các Bên

Cung cấp các thuộc tính người dùng cho các ứng dụng được kết nối - dịch vụ thông báo

Các Bên

 

Với tư cách là chủ thể dữ liệu, điều này có ý nghĩa gì đối với bạn?

Ngoài trách nhiệm đối với các bước quy trình riêng lẻ được nêu trong bảng trên, những điều sau đây sẽ được áp dụng:

- Các bên sẽ cung cấp thông tin được yêu cầu theo Điều 13 và 14 GDPR ở dạng chính xác, minh bạch, dễ hiểu cho bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu và những thông tin này cũng dễ truy cập bằng ngôn ngữ rõ ràng, đơn giản và miễn phí. Mỗi bên sẽ cung cấp cho bên kia tất cả thông tin cần thiết từ lĩnh vực hoạt động của mình.

- Các bên sẽ thông báo cho nhau không chậm trễ và thiếu chính đáng về bất kỳ quyền chủ thể dữ liệu nào được bạn xác nhận với tư cách là chủ thể dữ liệu. Họ sẽ cung cấp cho nhau mọi thông tin cần thiết để đáp ứng yêu cầu thông tin của bạn.

- Bạn khẳng định ngay quyền chủ thể dữ liệu của mình đối với mỗi bên vào bất kỳ lúc nào.Thực hiện: 18.10.2022.