Dấu


Chịu trách nhiệm về các trang Internet

Tên và địa chỉ
Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Strasse 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen

Giám đốc điều hành
Henk Becker, Lennart de Vet, Stephan Hölzl

Liên hệ với Bosch
kontakt@bosch.de
+49 711 758-0

Đăng ký
Tòa án đăng ký: Tòa án địa phương Stuttgart HRB 756628

Số thuế giá trị gia tăng
DE811128452

„Chịu trách nhiệm theo nghĩa của điều § 18 mục 2 Hiệp ước Truyền thông nhà nước (Medienstaatsvertrag - MStV)

Robert Bosch Power Tools GmbH Dr. Manuel Roj Max-Lang-Straße 40 - 46 70771 Leinfelden-Echterdingen“


Thông tin pháp lý của tập đoàn Bosch (Bosch)

© Copyright

Bảo lưu tất cả các quyền. Văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, hoạt ảnh và video cũng như sự bố trí của nó trên các trang web của Bosch được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật bảo vệ khác. Nội dung của trang web này khôg được sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc giao cho bên thứ ba. Một số trang web của Bosch cũng chứa các hình ảnh có bản quyền của bên thứ ba.


Mục lục nhãn hiệu

Các nhãn hiệu và các yếu tố thiết kế được sử dụng trên các trang web của chúng tôi là tài sản trí tuệ của Bosch.


Danh sách giấy phép

Không cấp giấy phép sử dụng tài sản trí tuệ của các công ty thuộc Tập đoàn Bosch (Bosch) hoặc của các bên thứ ba qua trang web này.