Användningsvillkor för MyBosch webbsidor från Robert Bosch Power Tools GmbH


1. Leverantörer och giltighetsområde

1.1. Tjänsten MyBosch på webbsidan www.bosch-diy.com (nedan ”Utbud”) drivs av Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, D-70711 Leinfelden-Echterdingen (nedan ”Bosch”). Mer information om leverantören Bosch finns i impressum på webbsidan.

1.2 Bosch har rätt att ändra och/eller utöka dessa användarvillkor och de tjänster som beskrivs här, när som helst men med förvarning i god tid innan frist. Bosch kommer att informera användaren vid eventuella ändringar och/eller tillägg till användarvillkoren via e-postmeddelande till den e-postadress som användaren angav vid registrering. Om användaren inte bestrider den ändrade och/eller utökade utgåvan av användarvillkoren inom 6 veckor efter åtkomst gäller detta som ett godkännande av de ändrade användarvillkoren. Bosch är förpliktigat att informera användaren om konsekvenserna av om ändringarna inte bestrids. När de ändrade användarvillkoren trätt i kraft förlorar alla tidigare utgåvor sin giltighet. Om användaren inte ger sitt godkännande förblir avtalsförhållandet oberört. Om bestämmelserna i de ändrade användarvillkoren eller ändringarna i beskrivningen av tjänster inte är rimliga för användaren har denne rätt att säga upp avtalet med Bosch med omedelbar verkan.


2.    Utbud och leverans av tjänster

2.1 Utbudet ger registrerade användare möjligheten att bland annat göra anspråk på olika medietjänster under det användarnamn som tilldelats denne, eller som denne valt själv, såtillvida dessa är tekniskt tillgängliga. Användaren kan registrera sina trädgårdsredskap och elverktyg i utbudet och får en garantiförlängning på dessa under beaktande av garantivillkoren från Bosch.


3. Registreringsprocess

3.1. Genom registreringen uppstår ett avtal angående deltagande och användande av MyBosch-utbudet mellan användaren och Bosch. Endast myndiga personer får registrera sig som användare. Minderåriga och personer vars behörighet stängts av permanent får inte registrera sig.

3.2 Registreringen kräver ett befintligt Bosch-ID eller, om sådant inte finns, registrering av ett Bosch-ID genom inmatning av de uppgifter som krävs.

Efter registrering skickar Robert Bosch GmbH ett e-postmeddelande till användaren med en bekräftelselänk till den e-postadress som angetts vid registreringen. Här finns även allmänna affärsvillkor och sekretesspolicy för Robert Bosch GmbH i textform. Avtalsvillkoren lagras av Robert Bosch GmbH.

3.3 När användaren registrerat sig med Bosch ID överförs de uppgifter som krävs för registrering från kontot till utbudet. Användaren måste acceptera dessa användarvillkor för utbudet från Bosch.IO GmbH. Först därefter är registreringen fullförd. I sin användarprofil för utbudet kan användaren ange fler personuppgifter, som namn, adress osv. Dessa uppgifter är inte obligatoriska.  Obligatoriska uppgifter är märkta med en *. Avtalsvillkoren lagras av Bosch.

Användaren intygar att alla uppgifter som denne angett vid registreringen är korrekta och fullständiga. Användaren är förpliktigad att informera Bosch vid ändringar av personuppgifterna genom att uppdatera sin profil.

3.3. Varje användare får endast registrera sig med ett användarnamn. Flera registreringar kan leda till att användaren blir avstängd från utbudet.


4. Inloggningsuppgifter och lösenord

4.1. Användaren är förpliktad att hålla inloggningsuppgifter och lösenord hemliga och att informera Bosch skriftligen utan dröjsmål om tredje part har fått tillgång till användarens inloggningsuppgifter och/eller lösenord. Användaren har ansvar för skador som uppstår genom obehörig åtkomst till utbudet, såtillvida denne inte kan friskrivas från ansvar.

4.2. Om användaren lämnar ut inloggningsuppgifter och/eller lösenordet till tredje part har Bosch rätt att spärra användaren enligt avsnitt 5.1. tillfälligt eller permanent, eller säga upp avtalsförhållandet med användaren, radera användarens registrering och utesluta användaren från att använda utbudet med framtida verkan.


5. Spärrad åtkomst

5.1. Bosch kan, tillfälligt eller permanent, spärra en användares åtkomst till utbudet om denne användare vid deltagande i utbudet har handlat i strid med dessa användarvillkor eller gällande lagar och bestämmelser, eller om Bosch i övrigt har ett berättigat intresse av detta. Övrigt berättigat intresse föreligger i synnerhet då en användare stör diskussionen i utbudet upprepade gånger eller bryter mot deltagarvillkoren vid tävlingar och produkttester. Bosch tar hänsyn till användarens berättigade intressen vid frågan om och hur länge en användare ska spärras.

5.2 Efter Bosch:s bedömning kan en användare förvarnas om spärrning via ett personligt meddelande. Bosch kommer att ta hänsyn till användarens berättigade intressen vid bedömningen.

5.3. Vid tillfällig eller permanent avstängning spärrar Bosch användarens åtkomst till utbudet och meddelar användaren detta via e-post.

5.4. Vid tillfällig avstängning återaktiverar Bosch åtkomsten efter att fastställd avstängningsperiod utlöpt. En permanent spärrad åtkomst kan inte återupprättas.


6. Bosch:s förpliktelser

6.1. Bosch är endast ansvarigt gentemot användaren för skador som uppstår om Bosch underlåter att uppfylla sina förpliktelser på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet, eller vid skador på liv och hälsa. För underlåtenhet att uppfylla plikter på grund av lätt eller grov vårdslöshet, plikter vars uppfyllande utgör grunden för avtalet och som kunden ska kunna förlita sig på (väsentliga avtalsplikter/kardinalplikter), är Bosch:s ansvar begränsat till förutsebara och typiska skador. I synnerhet har Bosch inte ansvar för eventuella följdskador, förlorad inkomst eller andra rena monetära skador. I övrigt föreligger inget ansvar för lätt eller grov vårdslöshet. Eventuellt ansvar enligt lagstadgat produktansvar eller vid överlåtelse av garantier förblir oberörda.

6.2. Föreliggande ansvarsbegränsningar gäller även vid underlåtenhet att uppfylla plikter från Bosch:s juridiska representanter och ställföreträdare. Om Bosch enligt detta användaravtal inte är ansvarigt gäller detta även personligt ansvar för Bosch:s anställda och ställföreträdande.


7. Giltighetstid och uppsägning

7.1. Detta avtal ingås på obestämd tid. Användaren och Bosch har rätt att när som helst säga upp användaravtalet skriftligen, utan att uppge orsak. För att användaren ska få möjlighet att säkerhetskopiera informationen som denna laddat upp till utbudet måste Bosch sända ett e-postmeddelande med en förvarning med en frist på fyra (4) veckor innan avtalet upphör att gälla.

7.2. Utöver detta har Bosch rätt att när som helst säga upp användaravtalet helt eller delvis, utan frist, om Bosch också är berättigade till en permanent avstängning enligt beskrivningen i avsnitt 5 i dessa användarvillkor (extraordinär uppsägelse). I detta fall krävs ingen förvarning enligt avsnitt 5.2.


8. Avtalsöverlåtelse

Bosch har rätt att överlåta avtalet till ett partnerföretag (§§ 15 ff. i tyska AktG) för Robert Bosch GmbH. Bosch informerar användaren om sådan överlåtelse i god tid och på lämpligt sätt. I detta fall har användaren en särskild rätt till uppsägelse som ska ske skriftligen till Bosch med en frist på fyra (4) veckor från meddelandet om avtalsöverlåtelse. Uppsägningen har omedelbar verkan, dock senast vid tidpunkten för avtalsöverlåtandet.


9. Övriga bestämmelser

9.1. Bosch är inte förpliktigat att upprätthålla en ständig tillgänglighet för utbudet (i sin helhet eller delvis). Bosch arbetar dock för att hålla utbudet ständigt tillgängligt. Särskilt ärenden gällande underhåll, säkerhet och användning samt händelser som ligger utanför Bosch:s kontroll (t. ex. strömavbrott, force majeure, störningar i det allmänna kommunikationsnätet osv.) kan leda till kortfristiga störningar eller tillfälligt avbrott i utbudet (i sin helhet eller delvis).

9.2. Avtalsförhållandet mellan parterna lyder under tysk lag. Om kunden är konsument gäller detta endast i den omfattning där lagstadgade regler i det land där konsumenten har sin bostad inte tillsäger att ärendet ska lyda under nationell lag i detta land. FN:s köplag (CISG) gäller inte.

9.3. Om enskilda bestämmelser i detta avtal skulle vara eller bli ogiltiga eller ofullständiga så förblir resterande bestämmelser oberörda.

9.4. Om användaren är ett företag enligt § 14 i tyska BGB, en juridisk person inom offentlig rätt eller en offentlig-juridisk investeringsfond är det uteslutande Stuttgart, Tyskland som är juridiskt forum för alla eventuella rättstvister i samband med dessa användningsvillkor. Det samma gäller om en användare inte har något allmänt juridiskt forum i Tyskland eller om dennes bostadsort inte är känd vid tidpunkten då rättstvisten uppstod.

9.5 Användaren har inte rätt att avsäga sig sina förpliktelser enligt dessa användarvillkor, helt eller delvis, utan skriftligt godkännande från Bosch, som inte får neka till detta utan rimliga skäl.


10. Information om tvistlösning på nätet

Den europeiska kommissionen har en plattform för tvistlösning på nätet (ODR). Denna plattform är en startplats för tvistlösning utanför rättsinstanser, gällande avtalsförpliktelser och tjänsteavtal på nätet. Plattformen finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Bosch är inte förpliktigat att delta i tvistlösning i detta fall och har beslutat att inte medverka frivilligt.

Robert Bosch Power Tools GmbH

Utgåva november 2019