Tillverkargaranti (status 01.12.2021)


Samtliga Bosch elverktyg, tryckluftsverktyg, mätinstrument och trädgårdsredskap kontrolleras och provas noggrant och genomgår Bosch:s stränga kvalitetssäkring. Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland (härefter ”Bosch” eller ”vi”) lämnar därför en garanti på Bosch-elverktyg, tryckluftsverktyg, mätinstrument,  trädgårdsredskap  samt alla elektriskt drivna produkter (härefter ”verktyg”) enligt nedanstående villkor. Köparens skadeanspråk via köpeavtalet med säljaren samt lagstadgade rättigheter påverkas inte av denna garanti. Nämnda rättigheter tas i anspråk kostnadsfritt.

1.            Vi lämnar en garanti som gäller i två år enligt nedanstående föreskrifter vid brister på verktyget som bevisligen beror på materialeller tillverkningsfel. Vid verktyg som används kommersiellt eller yrkesmässigt eller utsätts för jämförbar belastning är garantitiden tolv månader. Garantitiden börjar vid köpet från första detaljist. Datumet på originalkvittot gäller.

2.            Du kan förlänga garantitiden till totalt tre år (med undantag av högfrekvensverktyg, industriella sladdlösa skruvdragare, tryckluftsverktyg, batterier  och  laddare till verktyg för privat bruk). Detta förutsätter att du registrerar verktyget inom fyra veckor efter inköpsdatum online enligt följande:

▪              Registreringen kan endast ske på följande webbsidor: www.mybosch-tools.com, om det gäller ett verktyg avsedd för privat bruk, eller

www.bosch-professional.com/pro360/, om det gäller ett proffsverktyg.

Registrering är endast möjlig om du godkänner att vi lagrar dina uppgifter.

▪              För registrering inom fristen behöver du kvittot eller inköpsbevis från den återförsäljare som sålt verktyget till dig. Spara därför originalkvittot.

▪              När registreringen är fullförd får du ett garantibevis. Även detta garantibevis är nödvändigt i garantifall och ska sparas.

3.            Garantin omfattar inte:

▪              Tillbehör

▪              Körbara verktyg

▪              Delar som naturligt slits vid användningen eller på annat sätt eller fel på verktyg, batterier och laddare som kan sättas i samband med naturligt slitage vid användningen

▪              Fel på verktyg som beror på att anvisningarna inte följts, ej avsedd användning, otillåten driftsmiljö, överbelastning eller bristande underhåll eller skötsel

▪              Fel på verktyg som orsakats av att tillbehör, påbyggnadseller reservdelar använts som inte är Bosch originaldelar.

▪              Verktyg på vilka förändringar eller kompletteringar har gjorts, och verktyg som helt eller delvis demonterats

 

▪              Mindre avvikelser från avsedd användning som inte har någon avgörande inverkan på verktygets värde eller användbarhet

4.            Garantin ska tas i anspråk under garantitiden. Du måste kunna visa upp eller skicka in en kopia av originalkvittot för verktyget på det säljställe där du köpt det eller till den kundtjänst som anges i bruksanvisningen. På kvittot ska inköpsdatum och produktbeteckning klart framgå. Om du skickar verktyget till återförsäljaren eller till service på egen hand måste du själv betala frakt och stå för transportrisken.

5.            Garantiåtgärd av konstaterade fel går till på så sätt att vi, efter egen bedömning, antingen reparerar verktyget kostnadsfritt eller ersätter det med ett felfritt verktyg (ev. även en efterföljande modell). Utbytta verktyg eller delar övergår till vår ägo.

6.            Garantin utesluter alla andra anspråk än den rätt till felåtgärd av verktyget som nämns i garantivillkoren. I synnerhet har du inte rätt till ett ersättningsverktyg under reparationstiden.

7.            Garantitiden för verktyget kan varken förlängas eller förnyas genom garantiåtgärder.

8.            Undantag från anspråk i denna garanti är uteslutet. Denna garanti kan inte användas på produkter som köpts i begagnat skick.

Denna garanti gäller verktyg som köpts och använts inom EU (inklusive Storbritannien, Norge, Schweiz).

Garantin omfattas av tysk rätt. FN:s överenskommelse om avtal för internationella varuköp (CISG) gäller ej. Detta gör inte att du förlorar det skydd som du garanteras genom nationella lagstadgade regler i det land du bor i, då detta inte kan förhandlas bort.

Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart

Tyskland