Pogoji uporabe za spletno aplikacijo MyBosch in mobilno aplikacijo DIY & Garden družbe Robert Bosch Power Tools GmbH, vključno s skupnostjo 1-2-do.com


1.    Ponudnik in področje uporabe

1.1. Spletno aplikacijo MyBosch in mobilno aplikacijo DIY & Garden, vključno s skupnostjo 1-2-do.com in spletno stranjo www.bosch-diy.com, ki ju vsebujeta aplikaciji, (v nadaljevanju povzeto kot „Aplikacija“) zagotavlja družba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70711 Leinfelden-Echterdingen (v nadaljevanju „Družba Bosch“). Dodatne informacije o ponudniku Bosch najdete v kolofonu spletne strani.

1.2. Ti pogoji uporabe zajemajo vse storitve, ki se ponujajo in izvajajo prek aplikacije. Če se uporabnik uspešno registrira za spletno aplikacijo MyBosch, lahko sprejme prijavo tudi v skupnost 1-2-do.com brez dodatne registracije. Če uporabnik ne sprejme prijave v skupnost 1-2-do.com, vsebovane funkcije skupnosti zanj ne bodo na voljo.

1.3 Družba Bosch si pridržuje pravico, da kadar koli z ustreznim predhodnim obvestilom spremeni in/ali dopolni te pogoje uporabe ter vsebino v njih opisanih storitev. V primeru sprememb in/ali dopolnitev pogojev uporabe bo družba Bosch uporabniku poslala spremenjeno različico pogojev uporabe s poudarjenimi spremembami na e-poštni naslov, ki ga je uporabnik navedel ob registraciji. Če uporabnik v 6 tednih po prejemu ne ugovarja spremenjeni in/ali dopolnjeni različici pogojev uporabe, se to šteje kot izjava o soglasju uporabnika o veljavnosti spremenjenih pogojev uporabe. Družba Bosch se zavezuje, da bo z obvestilom o spremembi uporabnika obvestila o posledicah v primeru opustitve ugovora. Z začetkom veljavnosti spremenjenih pogojev uporabe prenehajo veljati vse prejšnje različice pogojev uporabe. Če uporabnik ne da soglasja, ostane pogodbeno razmerje nespremenjeno. Če določbe spremenjenih pogojev uporabe ali sprememb opisa storitve niso primerne za uporabnika, je ta upravičen odpovedati pogodbeno razmerje z družbo Bosch s takojšnjim učinkom.


2.    Ponudbe storitve in zagotavljanje storitve

2.1 Aplikacija registriranemu uporabniku med drugim ponuja možnost uporabe različnih telemedijskih storitev pod uporabniškim imenom, ki mu je bilo dodeljeno ali ga je izbral sam v okviru tehnične razpoložljivosti. Uporabnik lahko registrira svoje vrtno in električno orodje v aplikaciji in ob upoštevanju pogojev garancije družbe Bosch prejme podaljšanje garancije na svoje vrtno in električno orodje družbe Bosch.

2.2 Če je uporabnik sprejel prijavo v skupnost 1-2-do.com ali če uporablja mobilno aplikacijo DIY & Garden, lahko uporablja številne opisane storitve. Sem sodijo zlasti različne brezplačne storitve, ki uporabniku omogočajo ustvarjanje lastne vsebine (npr. besedil, slik, portretov uporabnika ali drugih oseb ali povezav do videoposnetkov na straneh drugih ponudnikov) v povezavi s splošnimi temami za domače uporabnike in še posebej z uporabo izdelkov za domače uporabnike. Prek aplikacije ima uporabnik npr. možnost ustvarjanja in objavljanja projektne dokumentacije, pa tudi priročnikov za projekte za domače uporabnike. Informacije o svojih projektih lahko uporabnik prikliče v galeriji projektov/časovnici. Poleg tega lahko dostopa do nasvetov in spletnih orodij pri načrtovanju lastnih projektov ter v ponujenem obsegu do pomoči drugih uporabnikov. Uporabnik lahko tudi dodaja beležke za posamezne projekte.

Poleg tega lahko uporabnik dostopa do posameznih projektnih idej drugih uporabnikov (situacijskih in raziskovalnih). Lahko tudi shrani in spremlja projekte drugih uporabnikov. Pri tem ima možnost komentiranja in ocenjevanja teh projektov (vključno z načrtovanjem projekta). V virtualni delavnici lahko uporabnik dodatno registrira orodja, pridobi informacije o orodjih, poroča o pridobljenih izkušnjah z orodji, dobi navdih za uporabo svojih orodij, sodeluje pri morebitnih podaljšanjih garancije in izkoristi druge storitve v povezavi z orodji, ki jih nudi družba Bosch.

2.3. Če je uporabnik sprejel prijavo v skupnost 1-2-do.com ali če uporablja mobilno aplikacijo DIY & Garden, lahko uporablja številne navedene storitve tudi v skupnosti 1-2-do.com. Uporabnik lahko na forumu skupnosti 1-2-do.com objavlja komentarje in poroča o pridobljenih izkušnjah z različnimi orodji, na projektnem območju predstavi lastne projekte za domače uporabnike in dokumentira njihov napredek ali deli znanje o domačih opravilih in drugo pomoč z drugimi uporabniki na posebnem področju znanja. Poleg tega ima uporabnik možnost za interakcijo z drugimi registriranimi uporabniki prek posebej zasnovane kontaktne funkcije. Prav tako pa lahko tudi izkoristi vsebine družbe Bosch, kot sta strokovno svetovanje in testiranje izdelkov.

2.4. Družba Bosch shrani vsebino, ki so jo naložili drugi uporabniki, za uporabnika ter omogoča tretjim osebam dostop do vsebine prek interneta/aplikacije. Družba Bosch uporabnikom zagotavlja samo tehnično infrastrukturo. Prostor za shranjevanje za prenos večpredstavnostnih vsebin je lahko omejen. Poleg tega družba Bosch ponuja brezplačne telemedijske storitve v skupnosti v okviru lastnih tehničnih in operativnih možnosti, zato si pridržuje pravico, da te storitve kadar koli omeji ali popolnoma ali delno prekine. Tako se lahko vsebina uporabnikov, shranjena v aplikaciji, nepovratno izgubi. Uporabniku zato priporočamo dodatno shranjevanje/varnostno kopiranje vsebine. Odgovornost družbe Bosch je v teh primerih le v obsegu, opisanem pod točko 8.

2.5. Vsebina aplikacije prihaja deloma od družbe Bosch in deloma od uporabnikov ali drugih tretjih oseb. Vsebine uporabnikov in drugih tretjih oseb so povzete pod skupnim imenom „Vsebine tretjih oseb“. Družba Bosch ne preverja popolnosti, natančnosti in zakonitosti vsebine tretjih oseb in si je ne lasti. Poleg tega družba Bosch ne izvaja preverjanj varnostno-tehničnih vidikov, povezanih s temi vsebinami tretjih oseb. Zato družba Bosch ne prevzema nobene odgovornosti ali garancije za popolnost, točnost, zakonitost, varnost in aktualnost vsebine tretjih oseb. To velja tudi v zvezi s kakovostjo vsebine tretjih oseb in njeno primernostjo za določen namen, pa tudi v primeru vsebin tretjih oseb na povezanih zunanjih spletnih mestih, ki si jih je mogoče ogledati v aplikaciji (ali njenih delih). Poleg tega družba Bosch ne pregleda vsebine gradbenih navodil, ki jih je naložil uporabnik, opisane uporabe orodij in projektnih navdihov za orodja niti njihove izvedljivosti. Družba Bosch priporoča, da pri uporabi orodij vedno upoštevate navodila, ki so priložena izdelku.

2.6 Vendar pa bo družba Bosch po svoji lastni presoji preverila upravičene navedbe kršitev teh pogojev uporabe ali katere koli nezakonite ali žaljive vsebine v aplikaciji (ali katerem koli njenem delu) in po potrebi ustrezno ukrepala za odpravo takšnih pogojev. Takoj ko bo družba Bosch seznanjena s tem, bo nemudoma odstranila nezakonite ali žaljive vsebine, če je to tehnično mogoče. Družba Bosch ima pravico kadar koli v celoti ali delno izbrisati vsebino, ki jo objavijo uporabniki, iz aplikacije (ali njenih delov) ali uporabnikom prepovedati nalaganje določene vsebine, pri čemer družba Bosch upošteva zakonite interese uporabnikov.

2.7. Uporabnik z objavo vsebine v aplikaciji daje družbi Boschu brezplačno, prostorsko, vsebinsko in časovno neomejeno, prenosljivo, neekskluzivno pravico do uporabe ustrezne vsebine. Pravica do uporabe se nanaša na vse trenutno znane vrste uporabe. Vključuje zlasti

-    shranjevanje vsebine na strežniku družbe Bosch ali s strani tretjih oseb doma in v tujini, ki jih je za to pooblastila družba Bosch,

-    njihovo razmnoževanje, obdelavo, objavljanje in distribucijo, zlasti dajanje na voljo javnosti s prikazovanjem v aplikaciji (ali njenih delih) in dajanje na voljo javnosti z oglasi na spletnih straneh, ki jih upravlja družba Bosch, ter na družabnih omrežjih in podobnih platformah (npr. Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest itd.),

-    zagotavljanje vsebine drugim uporabnikom v skladu s pooblastili, opisanimi v točki 2.6 te določbe, ter

-    obdelavo in razmnoževanje, če je to potrebno za zagotavljanje ali objavo zadevnih vsebin.
Pri zgoraj omenjeni uporabi vsebin se uporabnik odpove uveljavljanju kakršnih koli pravic do osebne podobe ter kakršnih koli moralnih avtorskih pravic za navedbo imena. Če so na slikah, ki jih je naložil uporabnik, vključeni portreti tretjih oseb, uporabnik zagotavlja, da se te tretje osebe odpovedujejo uveljavljanju kakršnih koli pravic do osebne podobe.

2.8. Uporabnik si lahko ogleda in uporablja vsebino v aplikaciji (ali njenih delih), zlasti tiste, ki jih je naložila družba Bosch in drugi uporabniki, in jih uporablja za zasebno uporabo. Prispevki, ki so objavljeni v okviru področja znanja, se lahko kadar koli navedejo na drugih spletnih mestih ali v okviru drugih spletnih ponudb v odlomkih in s sklicevanjem na aplikacijo ter z navajanjem neposredne povezave do ustreznega prispevka v aplikaciji. Vsaka druga uporaba ali ponovna uporaba te vsebine s strani uporabnika, zlasti razmnoževanje vsebin aplikacije (ali njenih delov), ki ni namenjeno zasebni uporabi, ali prevzemanje prispevkov iz področja znanja aplikacije brez ustreznega navajanja in uporabe neposredne povezave, ni dovoljeno.


3. Postopek registracije

3.1. Z registracijo se sklene pogodba o sodelovanju in uporabi aplikacije MyBosch med uporabnikom in družbo Bosch. V aplikacijo se lahko registrirajo samo polnoletni uporabniki. Mladoletnikom in osebam, katerih dovoljenje za dostop je trajno blokirano, registracija ni dovoljena.

3.2 Postopek registracije zahteva obstoječi račun Bosch ID ali, če račun Bosch ID ne obstaja, registracijo računa Bosch ID-ja z vnosom in določitvijo potrebnih podatkov za dostop.

Po uspešni registraciji družba Robert Bosch GmbH uporabniku pošlje elektronsko pošto s potrditveno povezavo na e-poštni naslov, ki ga je uporabnik vnesel med postopkom registracije, v katerem so v besedilni obliki znova navedeni tudi splošni pogoji poslovanja in pravilnik o varstvu podatkov družbe Robert Bosch GmbH. Pogodbene pogoje hrani družba Robert Bosch GmbH.

3.3 Po uspešni registraciji uporabnika z računom Bosch ID se podatki, potrebni za registracijo, prenesejo z računa v aplikacijo. V aplikaciji mora uporabnik sprejeti te pogoje uporabe za uporabo storitve družbe Bosch.IO GmbH. Šele nato je registracija v aplikaciji končana. V aplikaciji lahko uporabnik v svojem uporabniškem profilu vnese druge uporabniške podatke, kot so ime, naslov itd. Ti podatki niso obvezni.  Obvezni podatki so označeni z *. Pogodbene pogoje hrani družba Bosch.

Uporabnik zagotavlja, da so vsi podatki, ki jih je posredoval med registracijo, resnični in popolni. Uporabnik je dolžan nemudoma obvestiti družbo Bosch o spremembah svojih uporabniških podatkov s posodobitvijo svojih podatkov v profilu.

3.3. Vsak uporabnik se lahko registrira le z enim uporabniškim imenom. Večkratne registracije lahko povzročijo izključitev uporabnika iz aplikacije.


4. Podatki za dostop in gesla

4.1. Uporabnik se zavezuje, da bo podatke za dostop in geslo, ki so potrebni za dostop do aplikacije, hranil zaupno in bo nemudoma pisno obvestil družbo Bosch, če so tretje osebe pridobile podatke o uporabi in/ali geslo uporabnika. Uporabnik je odgovoren za škodo, ki jo povzroči tretja oseba, razen če uporabnik ni kriv.

4.2. Če uporabnik tretjim osebam preda podatke za dostop in/ali geslo, je družba Bosch upravičena, da uporabniku začasno ali trajno prepreči dostop v skladu s točko 6.1 ali da prekine pogodbeno razmerje z uporabnikom s takojšnjim učinkom, izbriše uporabnikovo registracijo in izključi uporabnika iz nadaljnje uporabe aplikacije.


5. Pravila za uporabo aplikacije in vsebin (omrežni bonton)

5.1. Uporabnik se zavezuje, da bo med uporabo aplikacije vedno spoštoval obstoječe pravice v korist tretjih oseb. Uporabnik je odgovoren za vso vsebino, ki jo naloži v aplikacijo, zlasti za slike, videoposnetke in objave na forumu. Če uporabnik naloži slike, na katerih so prikazane osebe, se zavezuje, da bo najprej pridobil soglasje prikazanih oseb za objavo v aplikaciji.

5.2. Poleg tega mora uporabnik zagotoviti, da vsebina, ki jo je naložil, ne krši zakonskih prepovedi (zlasti predpisov o varstvu mladoletnikov) ali pravic tretjih oseb (zlasti pravic do imena, osebnostnih pravic, avtorskih pravic, pravic o varstvu podatkov in pravic blagovnih znamk). Uporabnik se zlasti strinja, da v aplikacijo ne bo nalagal vsebin, ki

-    zadevajo pornografijo, poveličevanje nasilja, sovraštvo, imajo škodljivo vsebino za mladoletnike ali so sicer žaljive,

-    pozivajo h kaznivim dejanjem ali dajejo navodila za to,

-    so povezave s političnimi dejavnostmi, zlasti s strankarskimi zborovanji, demonstracijami, letaki ali peticijami, ter vsebin, ki odražajo politične simbole,

-    druge uporabnike, moderatorje, družbo Bosch ali druge osebe žalijo, obrekujejo, nadlegujejo, jim grozijo ali kako drugače škodijo in ki so agresivne ali provokativne do njih,

-    so nezakonite, nemoralne, opolzke, vulgarne, moteče za zasebnost drugih, klevetniške ali žaljive ali vsebujejo neresnične trditve o dejstvih ali sramotilne kritike,

-    vsebujejo programske viruse ali podobne računalniške kode, datoteke ali programe, namenjene motenju, uničenju ali omejevanju funkcionalnosti računalniške programske ali strojne ali telekomunikacijske opreme,

-    so zmanipulirane tako, da prikrijejo svoj izvor,

-    vsebujejo industrijske ali poslovne skrivnosti fizičnih ali pravnih oseb ali druge vsebine, za posredovanje katerih uporabnik ni pooblaščen, na primer zaradi tajnosti,

-    vsebujejo oglase za nakup ali prodajo izdelkov ali uporabo ali zagotavljanje storitev ali komercialnih spletnih strani/blogov/itd., še posebej, če to stori v svojo korist,

-    lahko zaradi svoje narave ali lastnosti (npr. virusov), velikosti ali razmnoževanja (npr. nezaželena pošta) omejijo ali ogrozijo stanje ali delovanje aplikacije (ali njenih delov),

-    vsebujejo spletne povezave ali druge povezave do vsebin, ki so v skladu s prej omenjenimi merili nedopustne, in/ali

-    napeljujejo na kršitve zgoraj navedenih prepovedi.

5.3. Vsebin, ki po zgoraj omenjenih merilih veljajo za prepovedane, ni dovoljeno pošiljati ali širiti prek notranjega sistema sporočanja. Prav tako je uporabniku prepovedano hkrati pošiljati verižna pisma ali enaka sporočila več uporabnikom.


6. Preprečitev dostopa

6.1. Družba Bosch lahko uporabniku začasno ali trajno prepreči dostop do aplikacije, če uporabnik med uporabo aplikacije krši ali je kršil te pogoje uporabe ali veljavno zakonodajo ali če ima družba Bosch kakršen koli drug upravičen interes za preprečitev dostopa. Drug upravičen interes obstaja zlasti, če uporabnik ponavlja razprave znotraj aplikacije in jih bistveno moti ali če krši pogoje sodelovanja na tekmovanjih in preizkusih izdelkov. V primeru preprečitve dostopa in njegovega trajanja družba Bosch upošteva zakonite interese uporabnika.

6.2 Družba Bosch lahko po lastni presoji uporabnika pred preprečitvijo dostopa najprej opozori z osebnim sporočilom. Pri odločanju bo družba Bosch upoštevala zakonite interese uporabnikov.

6.3. V primeru začasne ali trajne preprečitve dostopa družba Bosch blokira uporabnikovo dovoljenje za dostop do aplikacije in ga o tem obvesti prek elektronske pošte.

6.4. V primeru začasne preprečitve dostopa družba Bosch ob koncu pretečenega obdobja blokade ponovno aktivira dovoljenje za dostop. Trajno blokiranega dovoljenja za dostop ni mogoče obnoviti.


7. Odgovornost uporabnika

7.1. Uporabnik družbi Bosch povrne škodo zaradi vseh zahtevkov tretjih oseb, ki so jih proti družbi Bosch vložile na podlagi kršitve svojih pravic, zlasti avtorskih pravic, pravic blagovnih znamk, pravic konkurence, osebnostnih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine, zaradi vsebine, ki jo je objavil uporabnik, razen če uporabnik ni odgovoren za kršitev. Ta odškodnina velja zlasti za primere, ko uporabnik krši svoje obveznosti iz določb točk 5.1 in 5.2 teh pogojev uporabe. Zgoraj navedena zahteva za odškodnino velja tudi za zahtevke družbe Bosch s strani upravnih organov, organov pregona ali drugih javnih organov zaradi vsebin, ki jih je uporabnik naložil na aplikacijo in so v nasprotju z določbami teh pogojev uporabe. Poleg tega se uporabnik zavezuje, da bo družbi Bosch povrnil vse potrebne stroške, ki jih ima družba Bosch zaradi zakonitih ukrepov tretjih oseb proti družbi Bosch na podlagi kršitve svojih pravic zaradi vsebine, ki jo je naložila uporabnik. To vključuje zlasti potrebne stroške ustrezne pravne obrambe. Uporabnik ni dolžan povrniti stroškov, če ni kriv za kršitve pravic tretjih oseb.

7.2. Če tretje osebe proti družbi Bosch vložijo zahtevek zaradi kakršne koli kršitve svojih pravic zaradi vsebine, ki jo je objavil uporabnik, bo uporabnik po svojih najboljših močeh pomagal družbi Bosch pri obrambi pred trditvami, ki jih je navedla tretja stranka. To vključuje zlasti to, da uporabnik na pisno zahtevo družbe Bosch družbi Bosch posreduje kopije vseh razpoložljivih dokumentov, ki se nanašajo na vsebine z domnevno kršitvijo. Vse povezane stroške bo na začetku nosila družba Bosch.


8. Odgovornost družbe Bosch

8.1. Družba Bosch uporabnikom jamči le za škodo, ki temelji na namerni ali hudo malomarni kršitvi pogodbenih obveznosti s strani družbe Bosch, pa tudi za kršitev zaščite življenja, telesa in zdravja. Za rahlo ali hudo malomarno kršitev obveznosti, katerih izpolnitev v prvi vrsti omogoča pravilno izvedbo pogodbe in na spoštovanje katerih se lahko stranka še posebej redno sklicuje (bistvene pogodbene obveznosti/ glavne obveznosti), je odgovornost družbe Bosch omejena na predvidljivo in običajno nastalo škodo. Družba Bosch zlasti ne odgovarja za kakršno koli posledično škodo, izgubljeni dobiček ali drugo čisto finančno izgubo. Sicer je odgovornost za rahlo in hudo malomarnost izključena. Obstoječa odgovornost družbe Bosch po zakonu o odgovornosti za izdelke ali pri prevzemu garancij ostaja nespremenjena.

8.2. Zgornje omejitve odgovornosti veljajo tudi za kršitve dolžnosti s strani zakonitih zastopnikov ali zastopnikov družbe Bosch. Če je zaradi zgoraj omenjenih določb izključena odgovornost družbe Bosch, to velja tudi za osebno odgovornost zaposlenih in zastopnikov družbe Bosch.


9. Trajanje in prekinitev

9.1. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Uporabnik in družba Bosch imata pravico kadar koli prekiniti pogodbeno razmerje za uporabo aplikacije, ne da bi pisno navedla razloge. Da bi uporabniku zagotovili ustrezno priložnost za zaščito svojih podatkov, shranjenih v aplikaciji, je družba Bosch do takšne odpovedi upravičena le z odpovednim rokom štirih (4) tednov od poslane elektronske pošte o prekinitvi.

9.2. Poleg tega je družba Bosch kadar koli upravičena do odpovedi pogodbenega razmerja v celoti in deloma brez odpovednega roka, če ima družba Bosch tudi pravico do trajne preprečitve dostopa v skladu s točko 6 teh pogojev uporabe (izredna prekinitev). V tem primeru opozorilo v skladu s točko 6.2 ni potrebno.

9.3. Če se družba Bosch odloči, da ne bo nadaljevala z delovanjem aplikacije MyBosch, odpadejo točke 2.1, 2.2. in 2.3 navedenih možnosti uporabe na spletni strani bosch-diy.com, a ne nujno tudi v mobilni aplikaciji DIY & Garden.
Če se družba Bosch odloči, da ne bo nadaljevala z delovanjem skupnosti 1-2-do.com, odpadeta točki 2.2. in 2.3 navedenih možnosti uporabe na spletni strani bosch-diy.com, a ne nujno tudi v mobilni aplikaciji DIY & Garden.  
Če se družba Bosch odloči, da ne bo nadaljevala z delovanjem mobilne aplikacije DIY & Garden, odpadejo točke 2.1, 2.2. in 2.3 navedenih možnosti uporabe v mobilni aplikaciji, a ne nujno tudi na spletni strani bosch-diy.com.

Dogovori med družbo Bosch in uporabnikom o plačljivih storitvah, kot so podaljševanje garancij, ostanejo nespremenjeni.


10. Prenos pogodbe

Družba Bosch ima pravico, da to pogodbo prenese na podjetje (15. člen in naslednji zakona o delniških družbah, AktG), ki je povezano z družbo Robert Bosch GmbH. O prenosu pogodbe bo družba Bosch uporabnika pravočasno obvestila na primeren način. V primeru prenosa pogodbe je uporabnik upravičen do posebne pravice do odpovedi, ki jo mora družbi Bosch pisno najaviti v štirih (4) tednih od obvestila o prenosu pogodbe. Odpoved začne veljati takoj, vendar najprej ob prenosu pogodbe.


11. Drugi predpisi

11.1. Družba Bosch ni dolžna vzdrževati (v celoti ali delno) stalne razpoložljivosti aplikacije. Vendar si družba Bosch prizadeva, da bi bila aplikacija na voljo kar se da stalno. Začasne motnje aplikacije ali začasno prenehanje delovanja storitev aplikacije lahko povzročijo zlasti dela za namene vzdrževanja, varnosti in zmogljivosti, pa tudi dogodki, ki niso pod nadzorom družbe Bosch (npr. izpadi električne energije, višja sila, motnje v javnih komunikacijskih omrežjih itd.).

11.2. Za pogodbena razmerja med strankama velja pravo Zvezne republike Nemčije. Če je kupec potrošnik, se ta izbira prava uporablja le, če zaščita, ki jo zagotavljajo obvezne določbe zakona države, v kateri ima stranka običajno prebivališče, ni umaknjena (načelo ugodnejših pogojev). Veljavnost prodajnega prava ZN (Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga) je izključena.

11.3. Če posamezne določbe teh pogojev uporabe postanejo neveljavne ali nepopolne, veljavnost preostalih določb ostane nespremenjena.

11.4. Če je uporabnik podjetnik v smislu, določenem v 14. členu civilnega zakonika (BGB), pravna oseba javnega prava ali javni posebni investicijski sklad, je izključno pristojno mesto za vse spore, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe ali so v povezavi z njimi, Stuttgart, Nemčija. Enako velja, če uporabnik nima splošnega pristojnega kraja v Nemčiji ali če v času vložitve pritožbe ni znan kraj stalnega ali običajnega prebivališča.

11.5 Uporabnik nima pravice v celoti ali delno odstopiti od svojih obveznosti po teh pogojih uporabe brez predhodnega pisnega soglasja družbe Bosch, ki ga ne sme neupravičeno zadržati.


12. Informacije o reševanju sporov pred organom za reševanje sporov

Evropska komisija ponuja platformo za spletno reševanje sporov. Ta platforma je zasnovana kot informacijska točka za izvensodno reševanje sporov v zvezi s pogodbenimi obveznostmi spletnih pogodb o nakupu in pogodb o storitvah spletnih storitev. Platforma je na voljo na spletni strani http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Družba Bosch ni dolžna sodelovati v postopku reševanja sporov pred organom za reševanje sporov in se je odločila, da v njem ne bo sodelovala prostovoljno.

Robert Bosch Power Tools GmbH