GARANCIJSKI LIST


PROSIMO PREVERITE, DA SO VSI PODATKI NA GARANCIJSKEM LISTU PRAVILNO IZPOLNJENI

Naziv in vrsta izdelka
Številka izdelka
Serijska številka
Naziv oz. ime in priimek kupca
Naslov kupca (ulica, hišna št., pošta in poštna št.)
Datum izročitve blaga
Žig in podpis prodajalca

 

Postopek uveljavljanja garancije:


- Orodje lahko pošljete na pooblaščeni servis s pomočjo tako imenovanega spletnega popravila. Obiščite spleto stran https://www.bosch-professional.com/si/sl/storitve/servisna-sluzba/spletno-popravilo/ in s pomočjo spletnega obrazca naročite prevzem orodja. Po uspešno oddanem zahtevku bo dostavna služba prevzela orodje na vašem naslovu, ga brezplačno dostavila na servis in po zaključenem popravilu tudi brezplačno dostavila na željen naslov.

- Orodje lahko dostavite do trgovca kjer ste opravili nakup.

- Garancija se uveljavlja s potrjenim garancijskim listom, priloženim računom iz katerega je razviden datum nakupa in opisom napake, ki se je pojavila.

 

Pooblaščeni servis:
Boschev servisni center Zagreb
Servisna tel. št.: 080 3931
e-poštni naslov: servis.pt@si.bosch.com
Delovni čas: ponedeljek-petek od 8.00 do 16.00
Robert Bosch, d.o.o. Kneza Branimira 22
10040 Zagreb-Dubrava
Tel: +385 1 29-58-051
Tel: +385 1 29-58-050


Tehnične informacije in druga pomoč:
Boschev klicni center
Kontaktna tel. št.: +386 (0)1 58 39 138
e-poštni naslov: contact.pt@si.bosch.com Delovni čas: ponedeljek-petek od 8.00 do 16.00
www.bosch-professional.si www.bosch-do-it.com www.bosch-garden.com www.dremel.si


Uvoznik za Slovenijo:
Robert Bosch d.o.o. Verovškova ulica 55a
1000 Ljubljana
Tel. št.: +386 (0)1 58 39 131
e-poštni naslov: orodja@si.bosch.com
Delovni čas: ponedeljek-petek od 8.00 do 16.00

 

GARANCIJSKI POGOJI


Garancija velja za nakupe, opravljene na območju EU in izven, vendar samo v primeru ustrezne pripadajoče dokumentacije. Garancija se uveljavlja s potrjenim garancijskim listom in računom. Dajalec garancije jamči za lastnosti in brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga kupcu in traja za prodajne programe:

- BOSCH električna in merilna orodja za domačo uporabo (zelena linija), vrtna orodja in orodja Dremel:

Za FIZIČNE osebe: 2 leti za vse izdelke in sestavne dele. Z registracijo na portalu MyBosch (www.myboschtools.com) za orodja Bosch ali na portalu MyDremel (www.dremel.com/mydremel) za orodja Dremel v 4 tednih po nakupu lahko fizične osebe podaljšajo garancijski rok na 3 leta. Za akumulatorske baterije in polnilnike je garancijska doba 1 leto brez možnosti podaljšanja.

Za PRAVNE osebe: V primeru nakupa orodja kot pravna oseba ter v primeru gospodarske ali poklicne rabe oz. ekvivalentne obremenitve se garancijski rok spremeni na 1 leto brez možnosti podaljšanja v portalu MyBosch ali MyDremel. Za akumulatorske baterije in polnilnike je garancijska doba 1 leto brez možnosti podaljšanja.

- BOSCH profesionalna električna in merilna orodja (modra linija):

Za FIZIČNE osebe: 2 leti za vse izdelke in sestavne dele ter 1 leto za akumulatorske baterije za profesionalna orodja.

Za PRAVNE osebe: 1 leto za vse izdelke in sestavne dele ter 1 leto za akumulatorske baterije za profesionalna orodja.

• Tako fizične kot pravne osebe lahko garancijski rok podaljšajo na 3 leta z registracijo izdelka v roku 4 tednov po nakupu
v aplikaciji PRO360 (na voljo v trgovinah GooglePlay za Android, AppStore za iOS in kot spletna aplikacija na povezavi www.bosch-professional.com/pro360. Podaljšanje garancije je mogoče tudi za vse profesionalne litij-ionske akumulatorske baterije in pripadajoče polnilnike. Podaljšanje garancije ni mogoče za visokofrekvenčna orodja, industrijske akumulatorske vijačnike EXACT in pnevmatska orodja.

Iz garancije so izvzeti: (1)vsi izdelki iz prodajnega programa pribora, (2)pribor, ki je v obsegu dobave orodij, (3)demonstracijska orodja in (4)potrošni deli orodij. Garancija prične veljati z dnem nakupa prvega končnega odjemalca. Merodajen je datum na originalnem računu. Dajalec garancije se obvezuje, da bo nosil vse stroške za odpravo okvar in tehničnih pomanjkljivosti, ki bi nastale ob normalni uporabi izdelka v času, za katerega daje garancijo, ter stroške za prenos oz. prevoz izdelka z javnimi prevoznimi sredstvi v zvezi s takim popravilom. Vsako okvaro, ki spada v okvir garancije, mora kupec sporočiti pooblaščenemu serviserju. Dajalec garancije jamči, da je kupljen proizvod tehnično brezhibnega značaja in kvalitete. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Bosch garancije ne prizna v primeru:

• da kupec z orodjem ne ravna v skladu z navodili za uporabo orodja,

• da kupec z orodjem ravna nestrokovno in neprimerno,

• nerednega in nepravilnega servisiranja orodja,

• servisiranja orodja s strani nestrokovne in nepooblaščene osebe (npr. odpiranje izdelka, razna popravila in zamenjava delov)

• preobremenitve orodja,

• uporabe nepravilno sestavljenega orodja s sistemskim priborom (npr. nepravilna montaža pribora in delov, ki so v obsegu dobave skupaj z orodjem),

• uporabe neprimernega in nekompatibilnega pribora,

• potrošnega materiala, ki se izrabi tekom delovanja orodja (npr. razna tesnila (o-ring, semering…), ščetke, olje, mast, ležaji (kroglični
in igličasti), stezna glava, držalo orodja, kabel, stikalo ...),

• okvare zaradi previsoke ali prenizke električne napetosti ali mehanske poškodbe, ki jo povzroči kupec z nestrokovnim ravnanjem ter v primeru škode zaradi nepravilne sestave in vzdrževanja,

• poškodbe izdelka zaradi okoljskih motenj, naravnih nesreč (poplav, požarov .. ), električnega udara ali udara strele,

• škode, nastale med prevozom stroja po opravljenem nakupu,

• če je v izdelek posegla oseba, ki za to ni imela našega pooblastila,

• če kupec uporablja orodje za domačo uporabo v industriji ali obrti,

• obrabe delov, podvrženih obrabi in delov, za katere je predpisano redno vzdrževanje oz. menjava.

Med garancijska popravila prav tako ne spadajo popravila okvar, povzročenih pri transportu po izročitvi blaga kupcu, okvare zaradi nepravilne montaže in vzdrževanja, mehanske okvare, ki jih povzroči uporabnik, okvare povzročene zaradi prenizke ali previsoke električne napetosti in okvare povzročene zaradi višje sile. V primeru, da je garancijski zahtevek neupravičen, je kupec dolžan poravnati nastale stroške. Napake bodo odpravljene v skupnem roku 30 dni od dneva, ko je proizvajalec, prodajalec ali pooblaščeni servis od kupca prejel zahtevo za odpravo napak. V nasprotnem primeru bo proizvajalec kupca obvestil o podaljšanju roka popravila, ki ne sme presegati skupnih 45 dni. V kolikor po navedenem roku blago ni popravljeno ali zamenjano z enakim (ali primerljivim v primeru, da enaki ni več dobavljiv) novim, lahko kupec razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine. Dajalec garancije proti plačilu zagotavlja vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še najmanj 3 leta po preteku garancijskega roka.