GARANCIJSKI POGOJI


Garancija velja za nakupe, opravljene na območju Republike Slovenije.

Garancija se uveljavlja s potrjenim garancijskim listom in računom.

Dajalec garancije jamči za lastnosti in brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga kupcu in traja:

- BOSCH električna in merilna orodja za domačo uporabo (zelena linija), vrtna orodja in izdelki Dremel:

• Za FIZIČNE osebe: 2 leti za vse izdelke in sestavne dele. Z registracijo na spletnem portalu www.myboschtools.com v 4 tednih po nakupu lahko fizične osebe podaljšajo garancijski rok na 3 leta (ne velja za izdelke Dremel). Za akumulatorske baterije in polnilnike je garancijska doba 1 leto brez možnosti podaljšanja.

• Za PRAVNE osebe: V primeru nakupa orodja kot pravna oseba ter v primeru gospodarske ali poklicne rabe oz. ekvivalentne obremenitve se garancijski rok spremeni na 1 leto brez možnosti podaljšanja v portalu Mybosch. Za akumulatorske baterije in polnilnike je garancijska doba 1 leto brez možnosti podaljšanja.

- BOSCH profesionalna orodja (modra linija) in profesionalna merilna tehnika (modra linija):

• Za FIZIČNE osebe: 2 leti za vse izdelke in sestavne dele ter 1 leto za akumulatorske baterije za profesionalna orodja.

• Za PRAVNE osebe: 1 leto za vse izdelke in sestavne dele ter 1 leto za akumulatroske baterije za profesionalna orodja.

• Z registracijo na spletnem portalu www.bosch-pt.com/warranty v 4 tednih po nakupu lahko tako fizične, kot pravne osebe garancijski rok podaljšajo na 3 leta (ne velja za visofrekvenčna orodja, industrijske akumulatorske vijačnike EXACT in pnevmatska orodja), kar od 9.11.2020 velja tudi za vse profesionalne litij-ionske akumulatorske baterije in pripadajoče polnilnike.

Iz garancije so izvzeti vsi izdelki iz prodajnega programa pribora, demonstracijska orodja in potrošni deli orodij.

- Dajalec garancije se obvezuje, da bo nosil vse stroške za odpravo okvar in tehničnih pomanjkljivosti, ki bi nastale ob normalni uporabi izdelka v času, za katerega daje garancijo, ter stroške za prenos oz. prevoz izdelka z javnimi prevoznimi sredstvi v zvezi s takim popravilom. Vsako okvaro, ki spada v okvir garancije, mora kupec sporočiti pooblaščenemu serviserju.

- Dajalec garancije jamči, da je kupljen proizvod tehnično brezhibnega značaja in kvalitete.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Bosch garancije ne prizna v primeru:

• da kupec z orodjem ne ravna v skladu z navodili za uporabo orodja,

• da kupec z orodjem ravna nestrokovno in neprimerno,

• nerednega in nepravilnega servisiranja orodja,

• servisiranja orodja s strani nestrokovne in nepooblaščene osebe (npr. ampak ne izključno; odpiranje proizvoda, razna popravila in zamenjava delov

• preobremenitve orodja,

• uporabe nepravilno sestavljenega orodja s sistemskim priborom (npr. ampak ne izključno; nepravilna montaža pribora in delov, kateri se nahajajo v obsegu dobave skupaj z orodjem)

• uporabe neprimernega in nekompatibilnega pribora,

• za potrošni material, kateri se izrabi tekom delovanja orodja (npr. ampak ne izključno: razna tesnila (o-ring, semering…), ščetke, olje, mast, ležaji (kroglični in igličasti), stezna glava, držalo orodja, kabel, stikalo ..),

• če okvara nastane zaradi previsoke ali prenizke električne napetosti ali mehanične škode, ki jo povzroči kupec z nestrokovnim ravnanjem in v primeru škode zaradi nepravilne sestave in vzdrževanja

• poškodbe stroja zaradi okoljskih motenj, naravnih nesreč (poplav, požarov .. ), udara elektrike in udara strele.

• škode, nastale med prevozom stroja po opravljenem nakupu

• če je v izdelek posegla oseba, ki za to ni imela našega pooblastila

• če kupec uporablja orodje za domačo uporabo v industriji ali obrti

• za dele podvržene obrabi in dele, za katere je predpisano redno vzdrževanje oz. menjava.

V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi blaga kupcu, okvare zaradi nepravilne montaže in vzdrževanja, mehanske okvare, ki jih povzroči uporabnik, okvare povzročene zaradi prenizke ali previsoke električne napetosti in okvare povzročene zaradi višje sile. V primeru, da je garancijski zahtevek neupravičen, je kupec dolžan poravnati nastale stroške. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je proizvajalec, prodajalec ali poobraščeni servis od kupca prejel zahtevo za odpravo napak, proizvajalec kupcu blago brezplačno zamenja z enakim novim in brezhibnim blagom. V kolikor po navedenem roku blago ni popravljeno ali zamenjano z novim, lahko kupec razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine. Dajalec garancije proti plačilu zagotavlja vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še najmanj 3 leta po preteku garancijskega roka.

Garancija prične veljati z dnem nakupa prvega končnega odjemalca.

Merodajen je datum na originalnem računu.

 

Robert Bosch Power Tools GmbH
70738 Stuttgart
Nemčija