Podmienky používania


1.    Poskytovateľ a rozsah platnosti

1.1. Aplikácie: webová aplikácia MyBosch a DIY & Garden Mobile App, vrátane obsiahnutej komunity 1-2-do.com a webovej stránky www.bosch-diy.com (ďalej súhrnne označované ako „aplikácia“) sú prevádzkované spoločnosťou Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70711 Leinfelden-Echterdingen (ďalej „Bosch“). Ďalšie informácie o poskytovateľovi Bosch môžete získať z tiráže webovej stránky.

1.2. Tieto podmienky používania zahŕňajú všetky služby, ktoré sú ponúkané a poskytované prostredníctvom aplikácie. Ak sa pritom používateľ raz úspešne zaregistroval na webovej aplikácii MyBosch, môže sa bez ďalšej registrácie nechať schváliť aj pre komunitu 1-2-do.com. Ak sa používateľ nenechá schváliť pre komunitu 1-2-do.com, tak nebudú pre neho použiteľné obsiahnuté komunitné funkcie.

1.3 Bosch má právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť tieto podmienky používania, ako aj obsah podrobne opísaných výkonov/služieb, s aplikovaním primeranej lehoty na oznámenie. V prípade zmien a/alebo doplnení podmienok používania zašle Bosch používateľovi zmenené znenie podmienok používania so zvýraznením zmien na e-mailovú adresu uvedenú používateľom pri registrácii. Ak používateľ nepodá odpor voči zmenenému a/alebo doplnenému zneniu podmienok používania v priebehu 6 týždňov po jeho doručení, považuje sa to za vyhlásenie súhlasu používateľa s platnosťou zmenených podmienok používania. Bosch sa zaväzuje upozorniť používateľa s oznámením o zmene na následky opomenutého odporu. Od vstupu zmenených podmienok používania do platnosti strácajú platnosť všetky predchádzajúce znenia podmienok používania. Ak používateľ odmietne svoj súhlas, zostáva zmluvný vzťah bez zmeny. Pokiaľ sú nariadenia zmenených podmienok používania alebo zmeny opisu výkonov či služieb pre používateľa neprijateľné, je oprávnený s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvný vzťah s Bosch.


2.    Ponuky výkonov/služieb a poskytovanie výkonov/služieb

2.1 Aplikácia ponúka zaregistrovanému používateľovi okrem iného aj možnosť využívať rôzne telemediálne služby v rámci technickej dostupnosti pod menom používateľa, ktoré mu bolo pridelené alebo ktoré si sám vybral. Používateľ si môže svoje záhradné a elektrické náradie zaregistrovať v aplikácii a, pri dodržaní záručných podmienok Bosch, získa predĺženie záruky na jeho záhradné a elektrické náradie značky Bosch.

2.2 Ak sa používateľ nechá schváliť pre komunitu 1-2-do.com alebo využíva DIY & Garden Mobile App, môže využiť mnoho opísaných výkonov alebo služieb. Patria k tomu najmä rôzne bezplatné služby, ktoré používateľovi umožnia zverejniť vlastný obsah (napríklad texty, obrázky, podobizne používateľa alebo iných osôb alebo odkazy na vlastné videá na stránkach iných poskytovateľov) v spojitosti so všeobecnými témami pre domácich majstrov a najmä s používaním výrobkov pre domácich majstrov. Cez aplikáciu má používateľ napríklad možnosť vytvárať a zverejňovať dokumentáciu projektu k projektom pre domácich majstrov, ako aj návod na daný projekt. Môže pritom poskytnúť informácie o svojich projektoch v galérii projektov alebo na časovej osi. Ďalej môže pri plánovaní vlastných projektov pristupovať k tipom a online-nástrojom, ako aj k pomocníkom od iných používateľov, v ponúkanom rozsahu. Taktiež môže vytvárať poznámky k jednotlivým projektom.

Okrem toho môže používateľ pristupovať k individuálnym projektovým ideám iných používateľov (situačne a exploratívne). Môže si všimnúť či poznamenať projekty iných používateľov a sledovať ich. Pritom má možnosť komentovať a vyhodnocovať tieto projekty (vrátane plánovania projektu). V sekcii virtuálnej dielne si môže používateľ doplnkovo zaregistrovať náradie, vyvolávať informácie o náradí, písať správy o skúsenostiach s ním, získať inšpirácie na využitie svojho náradia, zúčastniť sa na príp. ponúkaných predĺženiach záruky a využívať ďalšie služby týkajúce sa náradia, ktoré ponúka Bosch.

2.3. Ak sa používateľ nechá schváliť pre komunitu 1-2-do.com alebo využije DIY & Garden Mobile App, môže využívať mnohé výkony/služby opísané v predchádzajúcom texte aj v komunite 1-2-do.com. Môže najmä zverejňovať komentáre a správy o skúsenostiach s rôznym náradím vo fóre komunity 1-2-do.com, v sekcii projektov predstavovať vlastné projekty pre domácich majstrov a dokumentovať ich priebeh alebo si môže vymieňať know-how a inú pomoc pre domácich majstrov v špeciálnej znalostnej sekcii. Používateľ navyše získa možnosť diskutovať s inými zaregistrovanými používateľmi, prostredníctvom kontaktnej funkcie zriadenej výlučne na tento účel. Používateľ môže doplnkovo profitovať z obsahov vložených zo strany Bosch, ako sú rady expertov a testy výrobkov.

2.4. Bosch pre používateľa ukladá obsah odoslaný používateľmi a umožňuje tretím osobám prístup k tomuto obsahu cez internet/aplikáciu. Týmto však Bosch poskytuje používateľom iba technickú infraštruktúru. Kapacita úložiska na odosielanie multimediálneho obsahu môže byť obmedzená. Bosch navyše poskytuje bezplatné telemediálne služby, ponúkané v komunite, len v rámci vlastných technických a prevádzkových možností a preto si vyhradzuje právo tieto výkony/služby kedykoľvek obmedziť alebo ich úplne či čiastočne zastaviť. Za určitých okolností tak môže dôjsť k nenávratnej strate obsahu používateľov, ktorý bol uložený v aplikácii. Používateľovi sa preto odporúča aj ďalšie iné uloženie/zálohovanie jeho obsahu. Aj v týchto prípadoch je ručenie zo strany Bosch poskytované len v rozsahu opísanom v bode č. 8.

2.5. Obsah v aplikácii pochádza čiastočne od firmy Bosch a čiastočne od používateľov alebo iných tretích osôb. Obsah od používateľov, ako aj iných tretích osôb je ďalej súhrnne označovaný ako „obsah od tretích osôb“. Pri obsahu od tretích osôb nevykonáva Bosch žiadnu kontrolu kompletnosti, správnosti a zákonnosti a neprivlastňuje si ho. Bosch najmä nevykonáva žiadnu kontrolu bezpečnostno-technických aspektov, ktoré sú spojené s týmto obsahom od tretích osôb. Preto nepreberá Bosch žiadnu zodpovednosť alebo záruku za kompletnosť, správnosť, zákonnosť, bezpečnosť a aktuálnosť obsahu od tretích osôb. Platí to aj pre kvalitu obsahu od tretích osôb a jeho vhodnosti na určitý účel a aj vtedy, pokiaľ ide o obsah od tretích osôb na odkazovaných externých webových stránkach, ktoré sa prípadne dajú prezerať formou rámov v aplikácii (alebo jej častiach). Bosch najmä nepreveruje používateľmi odoslané návody na zostavenie a použitie náradia, ktoré je v nich opisované, ako ani projektové inšpirácie týkajúce sa náradia – či už z hľadiska obsahu alebo realizovateľnosti. Bosch odporúča riadiť sa pri používaní náradia vždy návodmi na obsluhu, ktoré sú dodávané s výrobkom.

2.6 Bosch sa však podľa vlastného uváženia bude venovať oprávneným upozorneniam na porušenia týchto podmienok používania alebo prípadnú protizákonnosť či urážlivosť/neslušnosť jednotlivého obsahu v aplikácii (alebo jej častiach) a v prípade potreby prijme vhodné opatrenia na ukončenie tohto stavu. Bosch bude najmä neodkladne odstraňovať nezákonný alebo urážlivý či pohoršujúci obsah, hneď ako sa o ňom Bosch dozvie a pokiaľ je to technicky možné. Bosch má právo kedykoľvek, bez zdôvodnenia, úplne alebo čiastočne vymazať z aplikácie (alebo jej častí) obsah umiestnený používateľmi alebo používateľom odmietnuť nahratie určitého obsahu, pričom Bosch zohľadňuje oprávnené záujmy používateľov.

2.7. Umiestnením obsahu do aplikácie používateľ poskytuje Bosch právo na bezplatné, priestorovo, obsahovo a časovo neobmedzené, prenositeľné, neexkluzívne právo na používanie príslušného obsahu. Právo na používanie sa vzťahuje na všetky momentálne známe spôsoby použitia. Zahŕňa najmä

-    ukladanie obsahu na serveri Bosch alebo tretích osôb, ktoré Bosch poveril/splnomocnil, doma a v zahraničí,

-    jeho rozmnožovanie, spracovávanie, zverejňovanie a rozširovanie, najmä jeho verejné sprístupňovanie zobrazovaním v aplikácii (alebo jej častiach) a verejné sprístupňovanie zobrazovaním na internetových prezentáciách prevádzkovaných zo strany Bosch a na sociálnych sieťach a podobných platformách (napríklad Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest atď.),

-    poskytovanie obsahu iným používateľom v rámci práv opísaných v tomto bode 2.6, a

-    spracovávanie a rozmnožovanie, pokiaľ je to potrebné na udržiavanie alebo zverejnenie príslušného obsahu.
Používateľ sa pri vyššie uvedenom použití obsahu zo strany Bosch vzdáva uplatňovania prípadných práv na vlastnom vyobrazení/obrázku, ako aj prípadných autorských osobnostných práv na uvedenie mena. Pokiaľ sú na používateľom odoslaných obrázkoch obsiahnuté aj podobizne tretích osôb, musí používateľ zabezpečiť to, aby sa aj tieto tretie osoby vzdali uplatňovania prípadných práv na vlastnom vyobrazení/obrázku.

2.8. Používateľ si smie v aplikácii (alebo jej častiach) prezerať obsiahnutý, najmä firmou Bosch a inými používateľmi odoslaný obsah a používať ho na súkromné účely. Príspevky, ktoré boli umiestnené v rámci znalostnej sekcie, sa navyše môžu kedykoľvek citovať – vo výňatkoch a s odkazom na aplikáciu, ako aj s uvedením priameho odkazu na príslušný príspevok v aplikácii – aj na iných webových stránkach alebo v rámci iných online ponúk. Iné používanie alebo zhodnocovanie tohto obsahu používateľom, najmä rozmnožovanie obsahu aplikácie (alebo jej častí) s úmyslom iným ako je súkromné využitie, či preberanie príspevkov zo znalostnej sekcie aplikácie bez zodpovedajúceho citovania a odkazovania, nie je prípustné.


3. Proces registrácie

3.1. Zaregistrovaním vzniká zmluva o účasti a používaní aplikácie MyBosch medzi používateľom a spoločnosťou Bosch. V aplikácii sa smú zaregistrovať iba plnoletí používatelia. Pre neplnoletých a osoby, ktorým bolo prístupové oprávnenie natrvalo zablokované, je registrácia zakázaná.

3.2 Proces registrovania si vyžaduje existujúce Bosch ID alebo, pokiaľ nie je dostupné Bosch ID, je potrebné zaregistrovanie Bosch ID zadaním a stanovením príslušných prístupových údajov.
Po úspešnom zaregistrovaní zašle spoločnosť Robert Bosch GmbH používateľovi e-mailovú správu s potvrdzovacím odkazom, na e-mailovú adresu uvedenú používateľom v rámci procesu registrácie. V správe sú opätovne, v textovej forme, obsiahnuté aj Všeobecné obchodné podmienky, ako aj smernica spoločnosti Robert Bosch GmbH o ochrane údajov. Zmluvné podmienky sú ukladané spoločnosťou Robert Bosch GmbH.

3.3 Po úspešnom zaregistrovaní používateľa s identifikátorom Bosch ID sa prenesú údaje potrebné na registráciu z konta do aplikácie. Na aplikácii musí používateľ odsúhlasiť tieto podmienky používania pre aplikáciu spoločnosti Bosch.IO GmbH. Až potom je dokončené zaregistrovanie na aplikácii. V rámci aplikácie môže používateľ vo svojom používateľskom profile zadať ďalšie údaje o používateľovi, ako je napríklad meno, adresa atď. Tieto údaje nie sú povinné.  Povinné údaje sú označené znakom *. Zmluvné podmienky sú ukladané spoločnosťou Bosch.

Používateľ ručí za to, že všetky údaje, ktoré uviedol pri registrácii, sú pravdivé a úplné. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť firme Bosch zmeny svojich používateľských údajov, aktualizovaním svojich údajov v profile.

3.3. Každý používateľ sa smie zaregistrovať iba s jedným menom používateľa. Viacnásobné registrácie môžu viesť k vylúčeniu používateľa z aplikácie.


4. Prístupové údaje a heslá

4.1. Používateľ sa zaväzuje, že bude udržiavať v tajnosti údaje potrebné na prístup k aplikácii a heslo a bude Bosch bezodkladne písomne informovať o tom, keď sa s používanými údajmi a/alebo heslom používateľa oboznámia tretie osoby. Používateľ ručí za škody vzniknuté použitím treťou osobou okrem prípadu, keď to používateľ žiadnym spôsobom nezavinil.

4.2. Ak by používateľ prenechal prístupové údaje a/alebo heslo tretím osobám, má Bosch právo dočasne alebo natrvalo zablokovať prístup používateľa podľa bodu č. 6.1 alebo vypovedať zmluvný výťah s používateľom s okamžitou účinnosťou, vymazať registráciu používateľa a vylúčiť používateľa z ďalšieho používania aplikácie v budúcnosti.


5. Pravidlá používania aplikácie a obsahu (netiketa)

5.1. Používateľ sa zaväzuje v rámci používania aplikácie vždy rešpektovať práva existujúce v prospech tretích osôb. Používateľ je sám zodpovedný za všetok obsah, ktorý bol ním odoslaný do aplikácie, najmä za obrázky, videá a príspevky vo fórach. Pokiaľ používateľ odosiela obrázky, na ktorých sú vyobrazené osoby, zaväzuje sa, že najskôr získa súhlas vyobrazených osôb na zverejnenie v rámci aplikácie.

5.2. Používateľ musí ďalej zabezpečiť, aby ním odoslaný obsah neporušoval zákonné zákazy (najmä ustanovenia o ochrane mladistvých osôb) a ani práva tretích osôb (najmä práva súvisiace s menom, osobnosťou, autorstvom, ochranou údajov a identifikačnými znakmi). Používateľ sa najmä zaväzuje, že neodošle do aplikácie žiadny obsah, ktorý

-    sa týka pornografického obsahu, propagovania násilia, burcovania ľudí, ohrozovania mladistvých alebo inak urážlivý či neslušný obsah,

-    nabáda na trestné činy alebo poskytuje návody na ne,

-    sa vzťahuje na politické činnosti, najmä stranícke zhromaždenia, demonštrácie, letákové alebo podpisové akcie, ako aj obsah, ktorý znázorňuje politické symboly,

-    uráža, očierňuje, obťažuje, ohrozuje alebo iným spôsobom škodí iným používateľom, moderátorom, firme Bosch alebo iným osobám či predstavuje agresívne alebo provokatívne vystupovanie voči nim,

-    je iným spôsobom nezákonný, odporuje zvykom či dobrým mravom, je obscénny, vulgárny, rušivý pre súkromnú sféru iných osôb, je hanobiaci alebo urážlivý/neslušný alebo obsahuje nepravdivé tvrdenia o skutočnostiach alebo ponižujúcu kritiku,

-    obsahuje softvérové vírusy alebo podobné počítačové kódy, súbory alebo programy, ktoré majú za cieľ vyvolať prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti počítačového softvéru alebo hardvéru či telekomunikačného vybavenia,

-    je upravený s cieľom zatajiť jeho pôvod,

-    obsahuje podnikové alebo obchodné tajomstvá fyzických alebo právnických osôb alebo iný obsah, na reprodukciu ktorého nie je používateľ oprávnený – napríklad z dôvodu dohôd o utajení,

-    obsahuje reklamu na kúpu alebo predaj výrobkov alebo využívanie či poskytovanie služieb alebo komerčné webové stránky/blogy/atď., najmä ak sa to deje s cieľom vlastného úžitku

-    je svojím druhom alebo charakterom (napríklad vírusy), veľkosťou alebo rozmnožovaním (napríklad rozosielanie spamu) spôsobilý a vhodný na obmedzenie či ohrozenie stavu alebo prevádzky aplikácie (alebo jej častí),

-    obsahuje odkazy alebo iné prepojenia na obsah, ktorý je neprípustný podľa kritérií uvedených hore a/alebo

-    nabáda na porušovanie zákazov uvedených hore.

5.3. Obsah, ktorý je neprípustný podľa kritérií uvedených hore, sa nesmie zasielať alebo rozširovať ani cez interný systém správ. Taktiež sa používateľovi zakazuje odosielať reťazové listy alebo identické správy viacerým používateľom súčasne.


6. Zablokovanie prístupov

6.1. Bosch môže zablokovať prístup používateľa k aplikácii dočasne alebo trvalo, ak daný používateľ v rámci svojej účasti na aplikácii porušuje alebo porušil tieto podmienky používania alebo platné právo alebo ak má Bosch iný oprávnený záujem na zablokovaní. Iný oprávnený záujem existuje najmä vtedy, keď používateľ opakovane a podstatne narušuje diskusie v rámci aplikácie alebo poruší podmienky účasti pri súťažiach a testoch výrobkov. Pri otázke, či a ako dlho bude používateľ zablokovaný, zohľadňuje Bosch oprávnené záujmy používateľa.

6.2 Podľa uváženia Bosch môže byť používateľ pred zablokovaním najskôr upozornený aj prostredníctvom osobnej správy (PM). Pri rozhodovaní zohľadňuje Bosch oprávnené záujmy používateľov.

6.3. V prípade dočasného alebo trvalého zablokovania zablokuje Bosch oprávnenie na prístup používateľa k aplikácii a používateľa o tom informuje e-mailom.

6.4. V prípade dočasného zablokovania Bosch opätovne aktivuje oprávnenie na prístup po uplynutí oznámenej lehoty blokovania. Trvalo zablokované oprávnenie na prístup nie je možné obnoviť.


7. Ručenie používateľa

7.1. Používateľ oslobodzuje spoločnosť Bosch od všetkých nárokov tretích osôb, ktoré budú nimi uplatnené voči Bosch kvôli porušeniu ich práv, najmä autorských práv, práv na identifikačné znaky, súťažných/konkurenčných, osobnostných alebo iných práv na ochranu, na základe obsahu umiestneného používateľom, okrem prípadu, keď používateľ nezodpovedá za porušenie práv. Táto povinnosť oslobodenia platí najmä v prípadoch, v ktorých používateľ poruší svoje povinnosti ustanovené v bodoch č. 5.1 a 5.2 týchto podmienok používania. Predchádzajúca regulovaná povinnosť oslobodenia platí aj pre uplatňovanie nárokov od firmy Bosch zo strany úradov, úradov zabezpečujúcich vymáhanie práva alebo iných verejných inštitúcií na základe obsahu, ktorý používateľ umiestnil do aplikácie s porušením nariadení uvedených v týchto podmienkach používania. Ďalej je používateľ povinný uhradiť spoločnosti Bosch všetky potrebné výdaje, ktoré vzniknú pre Bosch tým, že tretia osoba bude oprávnene postupovať proti Bosch z dôvodu porušenia jej práv obsahom, ktorý umiestnil používateľ. Zahŕňa to najmä nevyhnutné náklady primeranej právnej obhajoby. Používateľ nemá povinnosť úhrady vtedy, keď nenesie žiadnu vinu, čo sa týka porušenia práv tretej osoby.

7.2. Ak si tretie osoby uplatnia nejaké nároky voči spoločnosti Bosch kvôli prípadnému porušeniu ich práv obsahom, ktorý umiestnil používateľ, bude používateľ podporovať Bosch podľa svojich najlepších možnosti pri obrane proti nárokom uplatneným tretími osobami. Zahŕňa to najmä to, že používateľ poskytne spoločnosti Bosch na základe zodpovedajúcej písomnej požiadavky zo strany Bosch, všetky podklady (ako kópiu), ktoré má dostupné vo vzťahu na obsah údajne porušujúci právo. Prípadné náklady, ktoré sú s tým spojené znáša najskôr Bosch.


8. Ručenie zo strany Bosch

8.1. Bosch neobmedzene ručí používateľovi len za škody, ktoré sa zakladajú na úmyselnom alebo príkro hrubom nedbanlivostnom porušení zmluvných povinností zo strany Bosch, ako aj pri ujme na živote, tele a zdraví. Pre ľahko alebo hrubo nedbanlivostné porušenie povinností, ktorých splnenie najskôr vôbec umožňuje riadne realizovanie zmluvy a v dodržanie ktorých môže zákazník spravidla veriť v osobitnej miere (podstatné zmluvné povinnosti/základné povinnosti), je ručenie zo strany Bosch obmedzené na predvídateľné a typicky nastávajúce škody. Bosch neposkytuje žiadne ručenie najmä za akýkoľvek druh následných škôd, ušlý zisk alebo iné, čisto majetkové ujmy. V ostatných prípadoch je ručenie za jednoduchú a hrubú nedbanlivosť vylúčené. Prípadné existujúce ručenie zo strany Bosch, vyplývajúce zo zákona o záruke na výrobky, alebo pri prevzatí záruk, zostáva týmto nedotknuté.

8.2. Obmedzenia ručenia uvedené hore platia aj pri porušeniach povinností zákonných zástupcov alebo pomocných síl pri plnení zo strany Bosch. Pokiaľ je ručenie zo strany Bosch vylúčené na základe nariadení uvedených hore, platí to aj pre osobné ručenie pracovníkov a pomocných síl Bosch pri plnení.


9. Obdobie platnosti a výpoveď

9.1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Používateľ a Bosch majú právo vypovedať zmluvný vzťah na používanie aplikácie kedykoľvek, bez uvedenia dôvodov, v textovej forme. Aby bola používateľovi daná dostatočná príležitosť na zálohovanie údajov uložených v aplikácii, má Bosch oprávnenie na takúto výpoveď len s výpovednou lehotou štyroch (4) týždňov od zaslania e-mailu s výpoveďou.

9.2. Okrem toho má Bosch právo kedykoľvek vypovedať vzťah týkajúci sa používania – celkom a v častiach – bez určenia lehoty, pokiaľ má Bosch oprávnenie aj na trvalé zablokovanie podľa bodu č. 6 týchto podmienok používania (mimoriadna výpoveď). V takomto prípade nie je potrebné varovanie podľa bodu č. 6.2.

9.3. Ak by sa firma Bosch rozhodla už ďalej neprevádzkovať aplikáciu MyBosch, zaniknú možnosti používania uvedené v bode č. 2.1, 2.2. a 2.3 v rámci bosch-diy.com, avšak nevyhnutne nie v rámci aplikácie DIY & Garden Mobile App.

Ak by sa firma Bosch rozhodla už ďalej neprevádzkovať komunitu 1-2-do.com, zaniknú možnosti používania uvedené v bode č. 2.2. a 2.3 v rámci bosch-diy.com, avšak nevyhnutne nie v rámci aplikácie DIY & Garden Mobile App.  

Ak by sa firma Bosch rozhodla už ďalej neprevádzkovať DIY & Garden Mobile App, zaniknú možnosti používania uvedené v bode č. 2.1, 2.2. a 2.3, v rámci mobilnej aplikácie, avšak nevyhnutne nie v rámci bosch-diy.com.
Dohody medzi Bosch a používateľom o odplatných výkonoch/službách, ako sú predĺženia záruky, nie sú týmto dotknuté.


10. Prenos zmluvy

Bosch má právo preniesť túto zmluvu na prepojený podnik (§§ 15 a nasl. zákona o akciách/AktG) spoločnosti Robert Bosch GmbH. O takomto prenesení zmluvy bude Bosch používateľa informovať včas a vhodným spôsobom. Pre prípad prenesenia zmluvy prináleží používateľovi právo na osobitnú výpoveď, čo musí byť písomne oznámené firme Bosch s lehotou štyroch (4) týždňov od oznámenia o prenesení zmluvy. Výpoveď je účinná s okamžitou platnosťou, najskôr však v časovom bode prenesenia zmluvy.


11. Ostatné regulácie

11.1. Bosch nemá povinnosť udržiavania neustálej dostupnosti aplikácie (ako celku alebo jej častí). Bosch sa však snaží udržiavať aplikáciu dostupnú podľa možnosti konštantne. Najmä záležitosti spojené s údržbou, zabezpečením alebo vyťažením, ako aj udalosti, ktoré nemôže Bosch ovplyvniť (napríklad výpadky dodávky elektrickej energie, vyššia moc, poruchy verejných komunikačných sietí atď.), môžu viesť ku krátkodobým narušeniam alebo k dočasnému zastaveniu služieb aplikácie (ako celku alebo jej častí).

11.2. Zmluvné vzťahy medzi stranami podliehajú právu Spolkovej republiky Nemecko. Ak je zákazník spotrebiteľom, platí táto voľba práva iba do takej miery, aby nebola odobratá ochrana poskytovaná záväznými ustanoveniami práva štátu, v ktorom má zákazník svoj obvyklý pobyt (princíp výhodnosti). Platnosť kúpneho práva OSN (CISG) je vylúčená.

11.3. Ak by boli jednotlivé ustanovenia týchto podmienok používania neplatné, neúplné alebo sa takými stali, nie je tým dotknutá platnosť zvyšných ustanovení.

11.4. Ak je používateľ podnikateľom v zmysle § 14 občianskeho zákonníka (BGB), právnickou osobou verejného práva alebo osobitným verejno-právnym subjektom, je výlučným miestom súdu pre všetky právne spory vyplývajúce z alebo v súvislosti s týmito podmienkami používania Stuttgart, Nemecko. To isté platí aj vtedy, keď nemá používateľ žiadne všeobecné miesto súdu v Nemecku alebo nie je známe bydlisko či obvyklý pobyt v čase podania žaloby.

11.5 Používateľ nie je oprávnený postúpiť svoje povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok používania, v celosti alebo čiastkovo, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bosch, ktorý nesmie byť neprimerane odmietnutý.


12. Informácia o urovnaní sporov pred inštitúciami na riešenie sporov spotrebiteľov

Európska komisia poskytuje platformu na urovnávanie sporov online (OS). Táto platforma má slúžiť ako prvé kontaktné miesto na mimosúdne urovnávanie sporov, ktoré sa týkajú zmluvných povinností vyplývajúcich z online uzatváraných kúpnych zmlúv a online-zmlúv o poskytnutí služby. Platforma je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Spoločnosť Bosch nie je povinná zúčastniť sa na procese urovnania sporu pred inštitúciou na urovnávanie sporov spotrebiteľov a rozhodla sa dobrovoľne na ňom nezúčastňovať.

Robert Bosch Power Tools GmbH