Záruka výrobcu

(stav 13.04.2022)


Všetko elektrické náradie Bosch, pneumatické náradie, meracie prístroje a záhradné zariadenia sa starostlivo kontrolujú, testujú a podliehajú prísnym kontrolám firmy Bosch na zabezpečenie kvality. Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen (ďalej „Bosch“ alebo „my“) preto poskytuje záruku na elektrické náradie Bosch, pneumatické náradie, meracie prístroje, záhradné zariadenia, ako aj všetky elektricky napájané výrobky (ďalej súhrnne označované ako „náradie“), podľa pravidiel v nasledujúcich podmienkach. Nároky kupujúceho na základe ručenia v prípade nedostatkov vyplývajúce z kúpnej zmluvy s predávajúcim, ako ani zákonné práva nie sú touto zárukou dotknuté.

1. Na obdobie dvoch rokov poskytujeme záruku podľa pravidiel uvedených v nasledujúcich stanoveniach, pri nedostatkoch na náradí, ktoré v rámci záručnej lehoty preukázateľne spočívajú v chybe materiálu alebo výroby. Pri náradí, ktoré sa používa na podnikateľské účely alebo pri výkone povolania, alebo je totožne namáhané, je záručná lehota dvanásť mesiacov. Záručná lehota začína plynúť kúpou prvým koncovým odberateľom. Rozhodujúci je dátum na originálnom doklade o kúpe.

2. Záruku si môžete predĺžiť na celkovo tri roky (s výnimkou vysokofrekvenčného náradia, priemyselných akumulátorových skrutkovačov, pneumatického náradia, akumulátorov a nabíjačiek k náradiu pre domácich majstrov a záhradkárov).Predpokladom je, aby ste sa v priebehu štyroch týždňov po zakúpení náradia zaregistrovali online, nasledujúcim spôsobom:

▪ Pokiaľ ide o náradie pre domácich majstrov a záhradkárov, je možné registráciu vykonať na webovej stránke www.mybosch-tools.com . Pokiaľ sa jedná o náradie a prístroje pre profesionálov, je možné registráciu vykonať na webovej stránke www.bosch-professional.com/sk/sk/pro360/ pomocou desktopovej verzie PRO360 alebo v mobilnom telefóne prostredníctvom aplikácie PRO360, ktorá je na stiahnutie v Google Play pre zariadenia s operačným systémom Android a v Apple Store pre zariadenia s operačným systémom iOS. Registrácia je možná iba v prípade, že budete súhlasiť s uložením údajov, ktoré treba zadať.

▪ Pre registráciu v rámci uvedenej lehoty je smerodajná faktúra alebo doklad predajcu, od ktorého ste náradie získali. Preto je potrebné uschovať predajný doklad. Kópiu predajného dokladu môžete tiež uložiť v aplikácii PRO360.Originálny doklad o kúpe si preto treba uschovať.

▪ Po dokončení vašej registrácie získate certifikát. Aj tento certifikát je nevyhnutný pre uplatnenie záruky. Certifikát je potrebné vytlačiť a uschovať. Ak používate aplikáciu PRO360, bude certifikát uchovávaný v digitálnej podobe bez potreby okamžitej tlače.

3. Zo záruky sú vyňaté
▪ príslušenstvo;
▪ predvádzacie zariadenia;
▪ diely, ktoré podliehajú opotrebovaniu v dôsledku používania alebo inému prirodzenému
opotrebovaniu, ako aj nedostatky na náradí, ktoré sa vzťahujú na používanie alebo iné prirodzené
opotrebovanie;
▪ nedostatky na náradí, ktoré sa vzťahujú na nerešpektovanie upozornení týkajúcich sa obsluhy,
používanie v rozpore s určením, abnormálne podmienky v prostredí, nenáležité podmienky pri
prevádzke, preťaženie alebo chýbajúcu či nedostatočnú údržbu alebo starostlivosť;
▪ nedostatky na náradí, ktoré boli spôsobené používaním dielov príslušenstva, doplnkových
alebo náhradných dielov, ktoré nie sú originálnymi dielmi od firmy Bosch;
▪ náradie, na ktorom boli vykonané zmeny, úpravy alebo doplnenia a náradie, ktoré bolo úplne
alebo čiastočne rozobraté, ako aj
▪ nepatrné odchýlky od požadovaného stavu či charakteristík, ktoré nie sú podstatné pre
hodnotu a spôsobilosť náradia na jeho používanie.

4. Nárok vyplývajúci zo záruky sa musí uplatniť počas záručnej lehoty. Pri tom je potrebné kompletne
predložiť/ zaslať dotknuté náradie s kópiou dokladu o kúpe, ktorý musí obsahovať údaj o dátume kúpy a
označenie výrobku a prípadne certifikát. Predloženie/zaslanie je potrebné realizovať u predajcu alebo u
niektorého zo stredísk pre služby zákazníkom, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu. Pokiaľ náradie
sami zasielate predajcovi alebo stredisku pre služby zákazníkom, znášate náklady na prepravu a riziko
vyplývajúce z prepravy.

5. Odstránenie nedostatku, ktorý uznáme ako spadajúci do rozsahu povinností vyplývajúcich zo záruky,
sa podľa nášho výberu uskutoční tak, že chybné náradie buď bezplatne opravíme alebo vymeníme za
bezchybné náradie (príp. aj za nasledujúci model). Vymenené náradie alebo jeho časti sa stávajú naším
majetkom. 6. Iné nároky ako právo na odstránenie nedostatkov na náradí, ktoré je uvedené v týchto
podmienkach záruky, nie sú predmetom našej záruky. Nemáte najmä žiadny nárok na sprostredkovanie
náhradného náradia počas doby opravy.

7. Výkony vyplývajúce zo záruky nevyvolávajú predĺženie a ani obnovenie záručnej lehoty na náradie. 8.
Odstúpenie nárokov vyplývajúcich z tejto záruky je vylúčené. Táto záruka sa neaplikuje na zakúpené
výrobky, ktoré už boli používané. Táto záruka platí pre náradie, ktoré bolo zakúpené a používané v rámci
Európskej únie (vrátane Veľkej Británie, Nórska, Švajčiarska).

Pre túto záruku platí nemecké právo, s vylúčením Dohody spojených národov o zmluvách o
medzinárodnom nákupe tovaru (CISG). Táto voľba práva nevedie k tomu, že vám bude odňatá ochrana
poskytovaná takými ustanoveniami, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou podľa práva štátu, v
ktorom máte svoj obvyklý pobyt (princíp výhodnosti).

Robert Bosch Power Tools GmbH
70738 Stuttgart
Germany