Condiţii de utilizare


1.    Furnizorii şi domeniul de aplicare

1.1. Aplicaţia web MyBosch şi aplicaţia mobilă DIY & Garden, inclusiv 1-2-do.com-Community inclusă şi site-ul web www.bosch-diy.com (denumite în continuare sintetic „aplicaţia”) sunt administrate de către Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70711 Leinfelden-Echterdingen (denumită în continuare „Bosch”). Pentru informaţii suplimentare despre furnizorul Bosch, consultaţi caseta tehnică a site-ului web.

1.2. Aceste Condiţii de utilizare se aplică în asociere cu toate serviciile oferite şi puse la dispoziţie prin intermediul aplicaţiei. După ce utilizatorul s-a înregistrat cu succes în aplicaţia web MyBosch, acesta poate accesa şi 1-2-do.com-Community fără a fi necesară o înregistrare suplimentară. Dacă utilizatorul nu poate accesa 1-2-do.com-Community, funcţiile de comunitate conţinute nu vor putea fi utilizate de acesta.

1.3 Bosch îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau de a completa aceste Condiţii de utilizare, precum şi conţinutul serviciilor descrise în cadrul acestora, în orice moment, cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz. În caz de modificări şi/sau completări la Condiţiile de utilizare, Bosch va transmite utilizatorului versiunea modificată a Condiţiilor de utilizare, evidenţiind modificările, la adresa de e-mail comunicată de către utilizator cu ocazia înregistrării. Dacă utilizatorul versiunii modificate şi/sau completate a Condiţiilor de utilizare nu formulează obiecţii în termen de 6 săptămâni de la recepţionarea acestora, atitudinea respectivă va fi considerată o declaraţie de consimţământ a utilizatorului cu privire la aplicabilitatea Condiţiilor de utilizare modificate. Bosch se obligă să îl informeze pe utilizator cu privire la consecinţele omisiunii de formulare a obiecţiilor la notificarea modificării. De la intrarea în vigoare a Condiţiilor de utilizare modificate, toate versiunile anterioare ale Condiţiilor de utilizare îşi pierd valabilitatea. Dacă utilizatorul refuză exprimarea consimţământului, relaţia contractuală rămâne neschimbată. În măsura în care prevederile Condiţiilor de utilizare modificate sau modificările care au ca obiect descrierea serviciului nu sunt rezonabile pentru utilizator, acesta din urmă are dreptul de a rezilia cu efect imediat raportul contractual cu compania Bosch.


2.    Ofertele de servicii şi prestarea serviciilor

2.1 Printre altele, aplicaţia oferă utilizatorului înregistrat opţiunea de a utiliza diverse servicii de telemedia sub numele de utilizator atribuit sau ales de acesta în limita disponibilităţii tehnice. Utilizatorul îşi poate înregistra în aplicaţie sculele de grădină şi sculele electrice şi, cu respectarea condiţiilor de garanţie Bosch, va beneficia de o prelungire a termenului de garanţie pentru sculele de grădină şi sculele electrice Bosch.

2.2 Dacă un utilizator a fost înscris în 1-2-do.com-Community sau utilizează aplicaţia mobilă DIY & Garden, acesta are posibilitatea de a utiliza mai multe dintre serviciile descrise. Acestea includ, în special, diferite servicii gratuite care permit utilizatorului să publice elemente proprii de conţinut (precum texte, imagini, fotografii ale utilizatorului sau ale altor persoane sau legături către propriile clipuri video pe site-urile web altor furnizori) în contextul subiectelor generale din domeniul meşteşugăresc şi, în special, cu privire la utilizarea produselor meşteşugăreşti. Prin intermediul aplicaţiei, utilizatorul are, de exemplu, posibilitatea de a întocmi şi de a publica documentaţia proiectului, precum şi instrucţiuni pentru proiecte meşteşugăreşti. În acest context, acesta poate furniza informaţii despre proiectele sale într-o galerie de proiect/o cronologie. În plus, utilizatorul poate accesa serviciile de asistenţă oferite de către alţi utilizatori atunci când îşi planifică propriile proiecte, în cadrul secţiunii de recomandări practice şi instrumente online, precum şi în sfera pusă la dispoziţie. De asemenea, acesta poate lua notiţe referitoare la proiectele individuale.

De asemenea, utilizatorul poate accesa idei individuale de proiecte ale altor utilizatori (situaţional şi în scop de explorare). Acesta poate marca proiectele altor utilizatori şi le poate urmări. Suplimentar, utilizatorul are posibilitatea de a comenta şi de a evalua aceste proiecte (inclusiv planificarea proiectului). Într-o zonă virtuală de atelier, utilizatorul poate înregistra şi scule; acesta poate accesa informaţii despre scule, poate redacta rapoarte cu privire la experienţele acumulate în domeniu, poate consulta propuneri de utilizare a sculelor sale, poate beneficia de eventuale prelungiri de garanţie oferite şi poate profita şi de alte servicii oferite de Bosch pentru scule.

2.3. Odată ce un utilizator a fost aprobat pentru 1-2-do.com-Community sau utilizează aplicaţia mobilă DIY & Garden, acesta poate utiliza, de asemenea, mai multe dintre serviciile descrise mai sus în cadrul comunităţii 1-2-do.com-Community. În special, pe forumul 1-2-do.com-Community acesta poate publica comentarii şi prezentări cu privire la propriile experienţe de utilizare a diverselor echipamente, îşi poate prezenta propriile proiecte meşteşugăreşti într-o secţiune de proiect şi poate documenta evoluţia acestora sau poate face schimburi de know-how cu alţi meşteşugari, precum şi schimburi de informaţii generale de asistenţă în cadrul unei secţiuni speciale privind competenţele. De asemenea, utilizatorul are posibilitatea de a interacţiona şi cu alţi utilizatori înregistraţi prin intermediul unei funcţii de contact speciale. În plus, utilizatorul poate profita de elementele de conţinut puse la dispoziţie de Bosch, cum ar fi recomandări oferite de experţi şi testări de produse.

2.4. Bosch stochează elementele de conţinut încărcate de utilizatori şi permite terţilor să acceseze conţinutul prin intermediul internetului/aplicaţiei. Astfel, Bosch pune la dispoziţia utilizatorilor doar o infrastructură tehnică. Capacitatea de stocare a conţinuturilor multimedia poate fi limitată. În mod suplimentar, Bosch oferă serviciile de telemedia gratuite puse la dispoziţie la nivelul sectorului Community numai în limita posibilităţilor tehnice şi operaţionale proprii şi, prin urmare, îşi rezervă dreptul de a restricţiona aceste servicii în orice moment sau de a le sista integral sau parţial. În acest context, elementele de conţinut stocate de terţi la nivelul aplicaţiei se pot pierde definitiv în anumite situaţii. De aceea, utilizatorului i se recomandă să utilizeze o metodă alternativă de stocare/salvare a elementelor sale de conţinut. Răspunderea din partea Bosch se aplică şi în aceste cazuri numai în limitele descrise în secţiunea 8.

2.5. Conţinuturile de la nivelul aplicaţiei provin parţial de la Bosch şi parţial de la utilizatori sau alţi terţi. Conţinuturile puse la dispoziţie de către utilizatori, precum şi de către alţi terţi sunt denumite în continuare sintetic „conţinuturi puse la dispoziţie de către terţi”. Bosch nu examinează caracterul complet, exactitatea şi legalitatea elementelor de conţinut puse la dispoziţie de către terţi şi nu îşi asumă informaţiile respective în conţinutul propriu. În special, Bosch nu efectuează nicio verificare a aspectelor de siguranţă asociate acestor elemente de conţinut puse la dispoziţie de către terţi. Prin urmare, Bosch nu îşi asumă nicio răspundere şi nu oferă nicio garanţie privind caracterul complet, exactitatea, legalitatea, siguranţa şi actualitatea conţinuturilor puse la dispoziţie de către terţi. Acest aspect se aplică, de asemenea, şi în ceea ce priveşte calitatea elementelor de conţinut puse la dispoziţie de către terţi, precum şi caracterul adecvat al acestora pentru un scop specific, precum şi în cazul în care conţinuturile puse la dispoziţie de către terţi reprezintă site-uri web externe asociate prin legături, care pot fi vizualizate prin framing la nivelul aplicaţiei (sau al unei părţi a acesteia). În special, Bosch nu va examina instrucţiunile de montare încărcate de către utilizatori şi instrucţiunile de utilizare a sculelor incluse în documentele respective, şi nici ideile de proiect ori conţinutul sau fezabilitatea. Bosch recomandă respectarea întotdeauna a instrucţiunilor de utilizare furnizate împreună cu sculele.

2.6 Totuşi, Bosch va examina, în funcţie de aprecierea sa, indiciile legitime privind încălcarea acestor Condiţii de utilizare sau o eventuală încălcare a prevederilor legale ori nerespectarea dispoziţiilor aplicabile privind elementele de conţinut individuale din cadrul aplicaţiei (sau al elementelor acesteia) şi va putea adopta măsuri adecvate pentru a pune capăt acestei situaţii. În special, Bosch va elimina fără întârziere elemente de conţinut ilegale sau ofensatoare imediat ce va lua la cunoştinţă existenţa unor astfel de elemente şi în măsura existenţei unei astfel de posibilităţi tehnice. Bosch are dreptul de a şterge în orice moment din aplicaţie (sau din părţi ale acesteia), integral sau parţial, elementele de conţinut publicate de către utilizatori, precum şi de a interzice utilizatorilor să încarce un anumit conţinut, caz în care Bosch ţine cont de interesele legitime ale utilizatorilor.

2.7. Prin publicarea de elemente de conţinut în aplicaţie, utilizatorul acordă companiei Bosch un drept gratuit şi nelimitat de utilizare din punct de vedere al spaţiului, al conţinutului sau al timpului, transferabil, fără caracter exclusiv, a elementelor de conţinut respective. Dreptul de utilizare se referă la toate tipurile de utilizare cunoscute în prezent. Acesta include în special
-    stocarea elementelor de conţinut pe serverul Bosch sau al terţilor mandataţi de către Bosch, în ţară şi în străinătate,
-    multiplicarea, prelucrarea, publicarea şi distribuirea acestora, în special punerea acestora la dispoziţia publicului, prin afişarea în aplicaţie (sau a unor părţi ale acesteia) şi punerea la dispoziţia publicului prin publicare pe site-urile web administrate de Bosch, pe reţelele de socializare şi pe platforme similare (de exemplu, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest etc.),
-    furnizarea de elemente de conţinut către alţi utilizatori în contextul competenţelor descrise la punctul 2.6 şi
-    prelucrarea şi multiplicarea acestora, în măsura în care un asemenea demers este necesar pentru punerea la dispoziţie, respectiv pentru publicarea elementelor respective de conţinut.
Cu privire la utilizarea descrisă mai sus a elementelor de conţinut de către Bosch, utilizatorul renunţă la invocarea unor eventuale drepturi asupra propriei imagini, precum şi a oricăror drepturi de autor în ceea ce priveşte menţionarea numelui. În măsura în care, în imaginile încărcate de către utilizator, sunt incluse fotografii ale terţilor, utilizatorul se va asigura că şi aceşti terţi renunţă la invocarea unor eventuale drepturi asupra imaginii proprii.

2.8. Utilizatorul poate vizualiza şi folosi în scopuri personale elementele de conţinut incluse în aplicaţie (sau părţi ale acesteia), în special pe cele încărcate de Bosch şi de către alţi utilizatori. Informaţiile publicate în cadrul secţiunii de cunoştinţe pot fi, de asemenea, citate în orice moment, sub formă de extrase şi cu referire la aplicaţie, precum şi cu prezentarea unei legături directe către informaţiile respective din aplicaţie şi cu privire la alte site-uri web sau în cadrul altor oferte online. Nu este permisă orice altă formă de folosire sau valorificare a acestor elemente de conţinut de către utilizator, în special o multiplicare care nu este efectuată în scopul folosirii în interes privat a elementelor de conţinut ale aplicaţiei (sau a unor componente ale acesteia) ori preluarea de informaţii din secţiunea de cunoştinţe a aplicaţiei fără citarea şi asocierea corespunzătoare.


3. Procesul de înregistrare

3.1. Prin înregistrare se încheie un contract privind participarea şi utilizarea aplicaţiei MyBosch între utilizator şi compania Bosch. În cadrul aplicaţiei se pot înregistra doar utilizatori de vârstă adultă. Înregistrarea este interzisă minorilor şi persoanelor al căror drept de acces a fost blocat permanent.

3.2 Procesul de înregistrare necesită un ID Bosch existent sau, în lipsa acestuia, înregistrarea unui ID Bosch prin introducerea şi definirea datelor de acces necesare.
După înregistrarea cu succes, Robert Bosch GmbH va trimite utilizatorului, la adresa de e-mail specificată de acesta în cadrul procesului de înregistrare, un mesaj de e-mail cu o legătură de confirmare, în care sunt incluse termenii şi condiţiile generale, precum şi directiva privind protecţia datelor a companiei Robert Bosch GmbH. Condiţiile contractuale sunt stocate de către Robert Bosch GmbH.

3.3 După înregistrarea cu succes a utilizatorului cu ID-ul Bosch, datele necesare pentru înregistrare vor fi transferate din cont în aplicaţie. În cadrul aplicaţiei, utilizatorul trebuie să accepte aceste Condiţii de utilizare pentru aplicaţia Bosch.IO GmbH. Numai apoi va fi finalizată înregistrarea la nivelul aplicaţiei. În cadrul aplicaţiei, utilizatorul poate înregistra în profilul său de utilizator alte date de utilizator, de exemplu, numele, adresa etc. Aceste informaţii nu sunt obligatorii.  Informaţiile obligatorii sunt evidenţiate cu un *. Condiţiile contractuale sunt stocate de compania Bosch.

Utilizatorul trebuie să se asigure că toate datele furnizate de acesta în timpul înregistrării sunt adevărate şi complete. Utilizatorul are obligaţia de a înştiinţa fără întârziere compania Bosch cu privire la modificările aduse datelor sale de utilizator prin actualizarea datelor de profil.

3.3. Fiecare utilizator se poate înregistra cu un singur nume de utilizator. Înregistrările multiple pot duce la excluderea utilizatorului din aplicaţie.


4. Datele de acces şi parolele

4.1. Utilizatorul are obligaţia de a asigura confidenţialitatea datelor de acces şi a parolei necesare în scopul accesării aplicaţiei şi să informeze fără întârziere compania Bosch, în formă scrisă, dacă există terţi care au luat cunoştinţă de datele de utilizare şi/sau parola acestuia. Utilizatorul este răspunzător pentru prejudiciile rezultate în urma utilizării acestora de către terţi, cu excepţia cazului în care nu se reţine o culpă în sarcina utilizatorului.

4.2. Dacă utilizatorul pune la dispoziţia terţilor datele de acces şi/sau parola, compania Bosch are dreptul de a bloca temporar sau permanent accesul utilizatorului în conformitate cu punctul 6.1 sau să rezilieze raportul contractual cu utilizatorul, cu efect imediat, să anuleze înregistrarea utilizatorului şi să-l excludă de la utilizarea ulterioară a aplicaţiei.


5. Reguli de utilizare a aplicaţiei şi a elementelor de conţinut (neticheta)

5.1. Utilizatorul are obligaţia de a respecta în permanenţă drepturile existente în favoarea terţilor în timpul utilizării aplicaţiei. Utilizatorul este răspunzător pentru toate elementele de conţinut pe care le încarcă în aplicaţie, în special pentru imagini, clipurile video şi postările pe forum. În măsura în care utilizatorul încarcă imagini în care sunt prezentate persoane, acesta are obligaţia de a obţine în prealabil consimţământul persoanelor respective în ceea ce priveşte publicarea în cadrul aplicaţiei.

5.2. De asemenea, utilizatorul trebuie să se asigure că elementele de conţinut încărcate de acesta nu încalcă nicio interdicţie legală (în special reglementările privind protecţia minorilor) şi nici drepturile terţilor (în special drepturile privind numele, personalitatea, drepturile de autor, protecţia datelor şi drepturile de marcă). Utilizatorul are în special obligaţia de a nu încărca în aplicaţie conţinuturi

-    cu caracter pornografic, care promovează violenţa, incită la ură rasială, periclitează tinerii sau prezintă alte elemente ofensatoare,
-    care incită la săvârşirea de infracţiuni sau prezintă instrucţiuni în acest sens,
-    prezintă legături cu activităţile politice, în special cu reuniunile de partid, demonstraţiile, acţiunile de distribuire de pliante sau de colectare de semnături, precum şi elemente de conţinut care evidenţiază simboluri politice,
-    jignesc, calomniază, hărţuiesc, ameninţă sau dăunează în alt mod altor utilizatori, moderatorilor, companiei Bosch sau altor persoane ori care manifestă în raport cu acestea o imagine agresivă sau provocatoare,
-    sunt care sunt în alt mod ilegale, imorale, obscene, vulgare, aduc atingere sferei private a altor persoane, prezintă un caracter defăimător sau jignitor sau care conţin acuzaţii neadevărate sau critici abuzive,
-    care conţin viruşi software sau coduri electronice similare, fişiere sau programe similare destinate să provoace întreruperea, distrugerea sau restricţionarea funcţionalităţii software-ului computerului, hardware-ului sau a echipamentelor de telecomunicaţii,
-    care sunt modificate neautorizat astfel încât să ascundă originea,
-    care conţin secrete operaţionale şi comerciale ale persoanelor fizice sau juridice sau alte elemente de conţinut pe care utilizatorul nu este autorizat să le dezvăluie - de exemplu, conform acordurilor de confidenţialitate,
-    care conţin mesaje publicitare pentru achiziţionarea sau comercializarea de produse sau utilizarea ori furnizarea de servicii sau site-uri web/bloguri comerciale etc., în special dacă acest demers este realizat în beneficiul propriu

-    care, prin natura sau starea lor (de exemplu, viruşi), dimensiunea sau multiplicarea (de exemplu, spamming) sunt de natură să limiteze sau să pună în pericol existenţa sau funcţionarea aplicaţiei (sau a componentelor acesteia),

-    care conţin legături sau alte conexiuni către elemente de conţinut inadmisibile în conformitate cu criteriile menţionate anterior şi/sau

-    care stimulează încălcarea interdicţiilor menţionate anterior.

5.3. Nu este permisă expedierea sau distribuirea elementelor de conţinut interzise conform criteriilor menţionate mai sus nici prin intermediul sistemului intern de mesagerie. De asemenea, utilizatorului îi este interzis să trimită simultan mesaje în lanţ sau identice mai multor utilizatori în acelaşi timp.


6. Blocarea accesului

6.1. Bosch poate suspenda temporar sau permanent accesul utilizatorului la aplicaţie dacă utilizatorul în cauză a încălcat, respectiv încalcă aceste Condiţii de utilizare sau prevederile legale aplicabile privind utilizarea aplicaţiei de către acesta sau dacă compania Bosch are un alt interes legitim cu privire la suspendare. Există un alt interes legitim în special în situaţia în care un utilizator repetă discuţiile din cadrul aplicaţiei şi le perturbă semnificativ sau săvârşeşte o încălcare a condiţiilor de participare la concursuri şi teste de produs. Cu privire la necesitatea de blocare a unui utilizator şi la durata de adoptare a unei astfel de măsuri, Bosch ia în considerare interesele legitime ale utilizatorilor.

6.2 În funcţie de aprecierea Bosch, un utilizator poate fi avertizat, pentru început, cu privire la posibilitatea de blocare, printr-un mesaj personal (MP). La adoptarea deciziei, Bosch va lua în considerare interesele legitime ale utilizatorilor.

6.3. În cazul blocării temporare, respectiv permanente, Bosch blochează dreptul de acces al utilizatorului la aplicaţie şi îl înştiinţează prin e-mail cu privire la acest aspect.

6.4. În cazul unei blocări temporare, Bosch reactivează dreptul de acces după expirarea perioadei de blocare specificate. Blocarea permanentă a accesului nu poate fi restabilită.


7. Răspunderea utilizatorului

7.1. Utilizatorul exonerează compania Bosch de toate pretenţiile terţilor, care sunt invocate de către aceştia împotriva companiei Bosch ca urmare a încălcării drepturilor care le revin, în special a drepturilor de autor, de marcă, de concurenţă, de personalitate sau a altor drepturi protejate, cu privire la elementele de conţinut publicate de către utilizator, exceptând situaţia în care încălcarea drepturilor nu este imputabilă utilizatorului. Această obligaţie de exonerare se aplică în special în cazurile în care utilizatorul îşi încalcă obligaţiile care îi revin în temeiul punctelor 5.1 şi 5.2 din prezentele Condiţii de utilizare. Obligaţia de exonerare menţionată mai sus se aplică şi cu privire la pretenţiile invocate împotriva companiei Bosch de către autorităţi, instituţiile responsabile pentru aplicarea legii sau alte organisme publice, ca urmare a elementelor de conţinut publicate de către utilizator, cu încălcarea prevederilor din prezentele Condiţii de utilizare. În plus, utilizatorul are obligaţia să ramburseze companiei Bosch toate cheltuielile necesare, generate în sarcina acesteia în urma acţiunilor întreprinse de către terţi împotriva companiei Bosch ca urmare a încălcării drepturilor acestora prin intermediul elementelor de conţinut puse la dispoziţie de către utilizator. Sunt incluse în special costurile necesare pentru asigurarea unei apărări juridice adecvate a drepturilor. Utilizatorul nu este obligat să restituie costurile dacă nu îi revine nicio culpă pentru încălcarea drepturilor terţilor.

7.2. Dacă sunt formulate pretenţii împotriva companiei Bosch ca urmare a unei eventuale încălcări a drepturilor terţilor prin elementele de conţinut publicate de către utilizator, utilizatorul va depune toate eforturile posibile pentru a oferi asistenţă în beneficiul Bosch pentru exercitarea mijloacelor de apărare împotriva pretenţiilor invocate de către terţi. Aceasta include în special obligaţia ca utilizatorul să pună la dispoziţia companiei Bosch, în copie, în baza cererii corespunzătoare în formă scrisă adresată de Bosch, toate documentele aflate în posesia sa referitoare la elementele de conţinut cu privire la care se presupune că încalcă drepturile aplicabile. Eventualele costuri asociate acestui demers vor fi suportate iniţial de compania Bosch.


8. Răspunderea companiei Bosch

8.1. Compania Bosch răspunde fără restricţii, în raport cu utilizatorul, numai pentru prejudiciile care se bazează pe o încălcare intenţionată sau din neglijenţă deosebit de gravă a obligaţiilor contractuale de către compania Bosch, precum şi pentru periclitarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii. Pentru o încălcare uşoară sau săvârşită din neglijenţa gravă a obligaţiilor a căror îndeplinire permite executarea corespunzătoare a contractului şi pe respectarea cărora clientul se poate baza cu probabilitate foarte ridicată în mod curent (obligaţii contractuale esenţiale/obligaţii fundamentale), răspunderea companiei Bosch este limitată la prejudiciile previzibile şi care se produc în mod obişnuit. În special, Bosch nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii subsecvente, pentru profitul nerealizat sau pentru alte prejudicii exclusiv materiale. În plus, este exclusă răspunderea pentru neglijenţele minore şi grave. Aceste prevederi nu afectează sub nicio formă eventuala răspundere pentru produse, conform legii, a companiei Bosch sau valabilitatea garanţiilor.

8.2. Limitările de răspundere menţionate mai sus se aplică şi în cazul încălcării obligaţiilor de către reprezentanţii legali sau de către subcontractanţii companiei Bosch. În măsura în care răspunderea companiei Bosch este exclusă ca urmare a prezentelor prevederi, acest regim se aplică şi răspunderii personale a angajaţilor Bosch şi ai subcontractanţilor companiei.


9. Perioada de valabilitate şi rezilierea contractului

9.1. Prezentul acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată. Utilizatorul şi compania Bosch au dreptul de a rezilia în orice moment, fără a invoca motive scrise, contractul care are ca obiect utilizarea aplicaţiei. Pentru a oferi utilizatorului o posibilitate rezonabilă de asigurare a datelor sale stocate în cadrul aplicaţiei, compania Bosch are dreptul de a solicita o asemenea reziliere numai cu un termen de preaviz de patru (4) săptămâni de la expedierea mesajului de e-mail privind rezilierea.

9.2. În plus, compania Bosch are dreptul de a rezilia în orice moment, în totalitate sau parţial, raportul de utilizare, fără înştiinţare prealabilă, în măsura în care compania Bosch dispune, de asemenea, de dreptul de blocare permanentă în conformitate cu punctul 6 din prezentele Condiţii de utilizare (reziliere extraordinară). În acest caz, se poate renunţa la avertisment în conformitate cu punctul 6.2.

9.3. Dacă compania Bosch optează să nu continue administrarea aplicaţiei MyBosch, posibilităţile de utilizare enumerate la punctele 2.1, 2.2. şi 2.3 din cadrul bosch-diy.com devin inaplicabile, însă fără a duce în mod obligatoriu la inaplicabilitatea în cadrul aplicaţiei mobile DIY & Garden.

Dacă compania Bosch optează să nu continue administrarea 1-2-do.com-Community, posibilităţile de utilizare enumerate la punctele 2.2. şi 2.3 din cadrul bosch-diy.com devin inaplicabile, însă fără a duce în mod obligatoriu la inaplicabilitatea în cadrul aplicaţiei mobile DIY & Garden.  

Dacă compania Bosch optează să nu continue administrarea aplicaţiei mobile DIY & Garden, posibilităţile de utilizare enumerate la punctele 2.1, 2.2. şi 2.3 din cadrul aplicaţiei mobile devin inaplicabile, fără însă a conduce obligatoriu la inaplicabilitatea în cadrul bosch-diy.com.

Acordurile dintre compania Bosch şi utilizator cu privire la serviciile cu taxă, cum ar fi prelungirile termenului de garanţie, nu vor fi afectate de aceste prevederi.


10. Transferarea contractului

Compania Bosch are dreptul să transfere acest contract către o companie afiliată (articolul 15 şi următoarele din legea privind societăţile pe acţiuni) a societăţii Robert Bosch GmbH. Prin intermediul unui astfel de transfer de contract, Bosch va informa în timp util şi într-o manieră adecvată utilizatorul. În cazul transferului contractului, utilizatorul are un drept special de reziliere, care trebuie exercitat în formă scrisă faţă de compania Bosch în termen de patru (4) săptămâni de la înştiinţarea privind transferul contractului. Rezilierea are efect imediat, însă cel mai devreme la data transferului contractului.


11. Alte reglementări

11.1. Compania Bosch nu are obligaţia de a menţine (integral sau parţial) disponibilitatea permanentă a aplicaţiei. Totuşi, compania Bosch depune eforturi pentru a menţine cât mai constantă disponibilitatea aplicaţiei. În special aspectele cu privire la întreţinere, siguranţă sau valorificarea capacităţii, precum şi evenimentele care nu intră în sfera de influenţă a companiei Bosch (de exemplu, întreruperi ale alimentării cu energie electrică, forţa majoră, perturbări ale reţelelor publice de comunicare etc.) pot duce la perturbări de scurtă durată sau la suspendarea temporară a serviciilor din cadrul aplicaţiei (integral sau parţial).

11.2. Raporturile contractuale dintre părţi sunt guvernate de legislaţia Republicii Federale Germania. În cazul în care clientul deţine calitatea consumator, această alegere a legislaţiei aplicabile este valabilă numai în măsura în care este revocată protecţia convenită prin dispoziţii imperative din legea statului în care clientul are reşedinţa obişnuită (principiul normei mai favorabile). Este exclusă aplicabilitatea Acordului Naţiunilor Unite asupra vânzării internaţionale de mărfuri (CVIM).

11.3. În cazul în care clauze individuale ale prezentelor Condiţii de utilizare sunt sau devin nule sau incomplete, nu va fi afectată valabilitatea celorlalte prevederi.

11.4. Dacă utilizatorul deţine, conform prevederilor din articolul 14 din Codul Civil, calitatea de antreprenor, de persoană juridică de drept public sau de fond de drept public cu afectaţiune specială, jurisdicţia exclusivă pentru toate litigiile survenite din sau în legătură cu prezentele Condiţii de utilizare revine instanţelor din Stuttgart, Germania. Acelaşi regim se aplică în cazul în care un utilizator nu deţine jurisdicţia generală în Germania sau dacă domiciliul sau reşedinţa sa obişnuită nu este cunoscută la momentul formulării acţiunii.

11.5 Utilizatorul nu are dreptul să cesioneze integral sau parţial obligaţiile sale în temeiul acestor Condiţii de utilizare fără acordul prealabil scris din partea Bosch, care nu poate refuza în mod nerezonabil formularea acestui acord.


12. Informare cu privire la soluţionarea conflictelor în faţa instanţelor de arbitraj pentru consumatori

Comisia Europeană pune la dispoziţie o platformă pentru soluţionarea online a litigiilor (OS). Această platformă are rol de structură de contact pentru soluţionarea extrajudiciară a litigiilor referitoare la obligaţiile contractuale din cadrul contractelor online de vânzare-cumpărare şi al contractelor online care au ca obiect anumite servicii. Platforma este disponibilă prin accesarea site-ului web http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Compania Bosch nu are obligaţia de a participa la o procedură de soluţionare a litigiilor în faţa unei instanţe de arbitraj pentru consumatori şi a decis să nu participe în mod voluntar la astfel de proceduri.

Robert Bosch Power Tools GmbH