Vilkår for bruk av MyBosch-nettapplikasjonen fra Robert Bosch Power Tools GmbH


1. Leverandør og gyldighetsområde

1.1. Applikasjonene MyBosch på nettsiden www.bosch-diy.com (nedenfor omtalt som "applikasjon") drives av Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70711 Leinfelden-Echterdingen ("Bosch" nedenfor). Du finner mer informasjon om leverandøren Bosch i kolofonen på nettsiden.

1.2 Bosch har rett til når som helst, og med varsling i rimelig tid, å endre og/eller legge til noe i disse vilkårene for bruk og i innholdet til de enkelte tjenestene som er beskrevet i disse. Bosch vil ved endringer og/eller tillegg i vilkårene for bruk sende den endrede utgaven av vilkårene for bruk med endringene uthevet, til en e-postadressen brukeren oppga ved registreringen. Hvis ikke brukeren motsier seg den endrede utgaven og/eller tilleggene i vilkårene for bruk innen 6 uker etter mottak, gjelder dette som erklæring om samtykke fra brukeren til gyldigheten til de endrede vilkårene for bruk. Bosch forplikter seg til å informere brukeren om følgene av å ikke gi beskjed om innvendinger, i meldingen om endringene. Alle tidligere utgaver av vilkårene for bruk slutter å gjelde så snart de endrede vilkårene for bruk trer i kraft. Hvis brukeren samtykker, opprettholdes kontraktsforholdet uendret. Hvis reguleringen i de endrede vilkårene for bruk eller endringene i tjenestebeskrivelsen ikke er akseptable for brukeren, er brukeren berettiget til å si opp kontraktsforholdet med Bosch med umiddelbar virkning.


2. Tjenestetilbud og levering av tjenestene

2.1 Applikasjonen gir den registrerte brukeren blant annet mulighet til, med brukernavnet vedkommende har fått tildelt eller har valgt, å bruke forskjellige tjenester innen telekommunikasjonsmedier avhengig av den tekniske tilgjengeligheten. Brukeren kan registrere sine hageredskaper og elektroverktøy i applikasjonen, og får forlenget garanti på sine hageredskaper og elektroverktøy fra Bosch i samsvar med Boschs garantibestemmelser.


3. Registrering

3.1. Ved registreringen opprettes en kontrakt om deltakelse i og bruk av MyBosch-applikasjonen mellom brukeren og Bosch. Bare myndige brukere kan registrere seg i applikasjonen. Mindreårige som har blitt sperret fra tilgang permanent, har ikke tillatelse til å registrere seg.

3.2 Registreringen krever en Bosch-ID eller, dersom en Bosch-ID ikke foreligger, registrering av Bosch-ID ved at nødvendige tilgangsopplysninger angis og bestemmes.
Etter fullført registrering sender Robert Bosch GmbH en e-post med bekreftelseslenke til den e-postadressen brukeren oppga ved registreringen, og denne e-posten inneholder også de generelle forretningsbetingelsene og personvernbestemmelsene til Robert Bosch GmbH i tekstform. Avtalevilkårene lagres av Robert Bosch GmbH.

3.3 Etter at brukeren er registrert med Bosch ID, blir opplysningene som er nødvendige for registrering, overført fra kontoen til applikasjonen. I applikasjonen må brukeren akseptere disse vilkårene for bruk av applikasjonen fra Bosch.IO GmbH. Først deretter er registreringen i applikasjonen fullført. I applikasjonen kan brukeren oppgi flere brukeropplysninger som for eksempel navn, adresse osv. i sin brukerprofil. Disse opplysningene er ikke bindende.  Obligatoriske opplysninger er merket med *. Avtalevilkårene lagres av Bosch.

Brukeren forsikrer seg om at opplysningene som ble angitt ved registreringen, er sanne og fullstendige. Brukeren er forpliktet til omgående å vise Bosch endringer av brukeropplysningene ved oppdatering av profilinformasjonen.

3.3. Hver bruker kan bare registrere seg med ett brukernavn. Flere registreringer kan føre til at brukeren utelukkes fra applikasjonen.


4. Tilgangsopplysninger og passord

4.1. Brukeren forplikter seg til å holde passordet og tilgangsopplysninger som er nødvendige for tilgang til applikasjonen hemmelig og omgående informere Bosch skriftlig hvis tredjepart har fått kjennskap til brukeropplysningene og/eller passordet til brukeren. Brukeren har ansvaret for skader som oppstår på grunn av tredjeparts bruk, med mindre brukeren ikke har skyld i skadene.

4.2. Hvis brukeren gir tilgangsopplysninger og/eller passordet til tredjepart, har Bosch rett til å sperre brukerens tilgang midlertidig eller permanent ifølge punkt 5.1 eller å avslutte kontraktsforholdet med brukeren med umiddelbar virkning, slette brukerens registrering og utelukke brukeren fra bruk av applikasjonen i fremtiden.


5. Sperring av tilgang

5.1. Bosch kan sperre brukerens tilgang til applikasjonen midlertidig eller permanent hvis den gjeldende brukeren ved sin deltakelse i applikasjonen bryter eller har brutt disse vilkårene for bruk eller bryter eller har brutt gjeldende lover eller hvis Bosch har en annen berettiget interesse av å utestenge brukeren. En annen berettiget interesse foreligger spesielt hvis en bruker gjentar diskusjonene i applikasjonen og forårsaker en ikke ubetydelig forstyrrelse eller bryter reglene for deltakelse i konkurranser og produkttester. Bosch tar hensyn til brukerens berettigede interesser ved vurderingen av hvor lenge en bruker skal utestenges.

5.2 Bosch kan eventuelt også velge å advare brukeren via en personlig melding før vedkommende utestenges. Bosch tar hensyn til brukerens berettigede interesse når beslutningen tas.

5.3. Ved en midlertidig eller permanent utestengelse sperrer Bosch brukerens tilgangsrett til applikasjonen og varsler brukeren om dette via e-post.

5.4. Ved en midlertidig utestenging aktiverer Bosch tilgangsretten etter den varslede utestengingstiden. En permanent sperret tilgangsrett kan ikke gjenopprettes.


6. Boschs ansvar

6.1. Bosch har overfor brukeren kun ansvar for skader som skyldes forsettlig eller ekstremt uaktsomt brudd på kontraktsplikter fra Boschs side, og ved skade på liv og helse. For lett eller grovt uaktsomt brudd på plikter som er nødvendige for riktig kontraktsgjennomføring og som kunden i spesielt stor grad kan stole på at overholdes regelmessig (vesentlige kontraktsplikter / kardinalplikter), er Boschs ansvar begrenset til skader som kan forutses og er typiske. I særdeleshet har Bosch ikke noe ansvar for følgeskader, tapt fortjeneste eller andre rene formueskader. For øvrig er ansvar for simpel og grov uaktsomhet utelukket. Et eventuelt ansvar fra Boschs side ifølge produktansvarsloven eller ved overtagelse av garantier berøres ikke av dette.

6.2. Ansvarsbegrensningene over gjelder også ved Boschs rettslige representanters eller stedfortrederes brudd på plikter. Dersom et ansvar fra Boschs side er utelukket på grunnlag av bestemmelsene over, gjelder dette også for medarbeidernes og stedfortrederne til Boschs personlige ansvar.


7. Gyldighetstid og oppsigelse

7.1. Denne avtalen inngås på ubestemt tid. Brukeren og Bosch er berettiget til når som helst å si opp avtaleforholdet om bruk av applikasjonen skriftlig og uten å oppgi grunn. For at brukeren skal ha tilstrekkelig mulighet til å sikkerhetskopiere sine data som er lagret i applikasjonen, er Bosch ved en slik oppsigelse bare berettiget til en oppsigelsesfrist på fire (4) måneder fra sending av e-posten med oppsigelse.

7.2. Videre er Bosch når som helst berettiget til å si opp hele eller deler av bruksforholdet, og Bosch har under alle omstendigheter også rett til en permanent sperring ifølge punkt 5 i disse vilkårene for bruk (ekstraordinær oppsigelse). En advarsel ifølge punkt 5.2 er i dette tilfellet ikke nødvendig.


8. Overføring av kontrakten

Bosch har rett til å overføre denne kontrakten til et tilknyttet selskap (fra §§ 15 i AktG) i Robert Bosch GmbH. Bosch informerer brukeren i rett tid og på egnet måte om en slik kontraktsoverføring. Ved en kontraktsoverføring har brukeren rett til ekstraordinær oppsigelse, som må meldes skriftlig til Bosch med en frist på fire (4) uker fra meldingen om kontraktsoverføringen. Oppsigelsen gjelder med umiddelbar virkning, men senest på tidspunktet for kontraktsoverføringen.


9. Andre bestemmelser

9.1. Bosch er ikke forpliktet til å opprettholde en permanent tilgjengelighet for applikasjonen (hele eller deler av den). Bosch anstrenger seg imidlertid for å holde applikasjonen tilgjengelig så konstant som mulig. Spesielt vedlikeholds-, sikkerhets- eller belastningsforhold og hendelser som er utenfor Boschs kontroll (for eksempel strømbrudd, force majeure, feil på offentlige kommunikasjonsnett osv.) kan føre til kortvarige problemer eller forbigående innstilling av tjenestene i applikasjonen (hele eller deler av applikasjonen).

9.2. Kontraktsforholdene mellom partene er underlagt retten i Forbundsrepublikken Tyskland. Hvis kunden er en forbruker, gjelder dette rettsvalget bare hvis beskyttelsen gjennom obligatoriske bestemmelser i lovverket i staten der kunden har sitt vanlige oppholdssted, blir unndratt (gunstighetsprinsippet). Gyldigheten til FN-konvensjonen om internasjonale kjøp (CISG) er utelukket.

9.3. Hvis enkelte bestemmelser i disse vilkårene for bruk er eller blir ugyldige, vil gyldigheten til de øvrige bestemmelsene ikke bli berørt av dette.

9.4. Hvis brukeren er en bedriftseier i henhold til § 14 BGB, juridisk person i offentlig rett eller en offentligrettslig spesialfond, er vernetinget for alle rettstvister på bakgrunn av eller i forbindelse med disse vilkårene for bruk utelukkende Stuttgart i Tyskland. Det samme gjelder hvis en bruker ikke har noe generelt verneting i Tyskland eller bostedet eller det vanlige oppholdsstedet ikke er kjent på tidspunktet for innleggingen av klagen.

9.5 Brukeren er ikke berettiget til helt eller delvis å overdra sine forpliktelser ifølge disse vilkårene for bruk uten først å innhente skriftlig godkjenning fra Bosch, og denne må ikke bli urimelig forsinket.


10. Informasjon om tvisteløsning ved voldgift

Europakommisjonen har en plattform for nettbasert tvisteløsning (OS). Denne plattformen skal fungere som kontaktpunkt for utenrettslig løsning av tvister som gjelder kontraktsforpliktelser i kjøpskontrakter på nettet og tjenestekontrakter på nettet. Plattformen finnes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Bosch er ikke forpliktet til å delta i en tvisteløsningsprosess hos en voldgiftsinstans og har fattet en beslutning om ikke å delta frivillig .

Robert Bosch Power Tools GmbH

Utgave november 2019