Produsentgaranti (utgave 01.12.2021)


Alle Bosch elektroverktøy, trykkluftverktøy, måleverktøy og hageredskaper blir nøye testet og er underlagt de strenge kontrollene i Boschs kvalitetssikring. Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 LeinfeldenEchterdingen («Bosch» eller «vi» nedenfor) gir derfor en garanti på Bosch elektroverktøy, trykkluftverktøy, måleverktøy, hageredskaper og alle elektrisk drevne produkter (samlebetegnelsen «verktøy» brukes nedenfor) i henhold til vilkårene nedenfor. Kjøperens rettigheter basert på kjøpsavtalen med selgeren vedrørende ansvar for mangler og lovbestemte rettigheter blir ikke berørt av denne garantien. Det er kostnadsfritt å gjøre de ovennevnte rettighetene gjeldende.

1.            Vi gir en to års garanti mot mangler på verktøyene som beviselig skyldes materialelle produksjonsfeil i løpet av garantitiden, i henhold til bestemmelsene nedenfor. For verktøy som brukes i industri eller håndverk eller utsettes for tilsvarende belastning er garantitiden 12 måneder. Garantiperioden starter ved den første kundens kjøp av verktøyet. Det er datoen på originalkvitteringen som er avgjørende.

2.            Du kan forlenge garantien til totalt tre år (med unntak av høyfrekvensverktøy, batteridrevne skrumaskiner for industri, trykkluftverktøy, batteripakker og ladere til verktøy for hjem og hage). Dette forutsetter at du registrerer deg på nettet innen fire uker etter at du kjøpte verktøyet:

▪              Registrering er kun mulig på følgende nettsider: www.mybosch-tools.com hvis det dreier seg om et verktøy for hjem og hage, eller

www.bosch-professional.com/pro360/ hvis det dreier seg om et verktøy for håndverk og industri.

Registrering er bare mulig hvis du samtykker til at opplysningene som angis, blir lagret.

▪              Fakturaen eller kvitteringen fra selgeren som du kjøpte verktøyet er avgjørende for registrering innen den nevnte fristen. Det er derfor viktig å ta vare på den originale kjøpskvitteringen.

▪              Etter registreringen mottar du et bevis. Også dette beviset er nødvendig for garantien og må oppbevares.

3.            Følgende omfattes ikke av garantien

▪              tilbehør;

▪              demonstrasjonsprodukter;

▪              deler som utsettes for bruksrelatert slitasje eller annen naturlig slitasje samt mangler på verktøyet, batteripakker og ladere som skyldes en bruksrelatert slitasje eller annen naturlig slitasje;

▪              mangler på verktøyet som skyldes manglende overholdelse av bruksanvisningen, ikkeforskriftsmessig bruk, unormalt driftsmiljø, uegnede driftsforhold, overbelastning eller manglende vedlikehold;

▪              mangler på verktøyet som skyldes bruk av tilbehørs-, tilleggseller reservedeler som ikke er Bosch originaldeler;

 

▪              verktøy som har blitt endret eller utvidet og verktøy som er tatt delvis eller helt fra hverandre; samt

▪              ubetydelige avvik fra normal beskaffenhet som ikke har nevneverdig innvirkning på verktøyets bruksmuligheter eller verdi.

4.            Garantikrav må gjøres gjeldende innenfor garantitiden. Det aktuelle verktøyet må da legges frem for selgeren eller sendes inn til kundeservice sammen med en kopi av kjøpskvitteringen med opplysninger om kjøpsdato og produktbetegnelse. Hvis du selv sender verktøyet til selgeren eller til et serviceverksted, må du dekke transportkostnadene og bære transportrisikoen.

5.            Utbedring av garantipliktige mangler skjer ved at det defekte verktøyet enten blir reparert eller erstattet med et feilfritt verktøy (eventuelt også den etterfølgende modellen). Eiendomsretten til utskiftede maskiner og deler tilfaller oss.

6.            Andre krav enn de som er nevnt i disse garantibestemmelsene om retten til utbedring av mangler på verktøy gjelder ikke for vår garanti. Spesielt har du ikke rett til erstatningsverktøy mens verktøyet repareres.

7.            Ved garantiytelser blir ikke utløpsdatoen for garantien på verktøyet endret.

8.            Overføring av krav ut fra denne garantien er utelukket. Denne garantien gjelder ikke for produkter som er kjøpt brukt.

Denne garantien gjelder for verktøy som er kjøpt i og brukes i den europeiske union (inkludert Storbritannia, Norge, Sveits).

For denne garantien gjelder tysk rett etter FN-konvensjonen om avtaler for internasjonalt løsørekjøp (CISG). Dette rettsvalget fører ikke til at du blir fratatt beskyttelsen som gis av bestemmelsene som ifølge retten i staten der du har ditt vanlige oppholdssted, ikke skal fravikes gjennom avtaler (gunstighetsprinsippet).

Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart

Tyskland