Gebruiksvoorwaarden


1. Aanbieder en toepasselijkheid

1.1. De toepassing MyBosch op de website www.bosch-diy.com (hierna samenvattend 'toepassing' genoemd) wordt beheerd door Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70711 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland (hierna 'Bosch' genoemd). Meer informatie over de aanbieder Bosch is te vinden in het colofon op de website.

1.2 Bosch is gerechtigd om deze gebruiksvoorwaarden en de inhoud van de hierin in detail beschreven diensten op ieder gewenst moment met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn te wijzigen en/of aan te vullen. Bosch zal de gebruiker in geval van wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden en/of aanvullingen hierop de gewijzigde versie van de gebruiksvoorwaarden doen toekomen op het door de gebruiker bij zijn registratie vermelde e-mailadres en hierbij duidelijk aangeven welke wijzigingen er zijn aangebracht. Indien de gebruiker niet binnen zes (6) weken na ontvangst daarvan bezwaar maakt tegen de gewijzigde en/of aangevulde versie van de gebruiksvoorwaarden, wordt dit aangemerkt als akkoordverklaring van de gebruiker met de geldigheid van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. Bosch verbindt zich ertoe om de gebruiker er bij de mededeling van de wijziging op te wijzen wat de gevolgen zijn als hij hier geen bezwaar tegen maakt. Vanaf het moment waarop de gewijzigde gebruiksvoorwaarden van kracht worden, verliezen alle voorgaande versies van de gebruiksvoorwaarden hun geldigheid. Indien de gebruiker zijn toestemming weigert, blijft de overeenkomst ongewijzigd bestaan. Voor zover de bepalingen van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden of de wijzigingen in de beschrijving van de te verlenen diensten voor de gebruiker redelijkerwijs niet aanvaardbaar zijn, is deze gerechtigd om de overeenkomst met Bosch met onmiddellijke ingang op te zeggen.


2. Dienstenaanbod en dienstverlening

2.1 De toepassing biedt de geregistreerde gebruiker onder andere de mogelijkheid om onder de hem toegewezen of zelfgekozen gebruikersnaam binnen het bestek van de technische beschikbaarheid gebruik te maken van verschillende telemediadiensten. De gebruiker kan zijn tuingereedschap en zijn elektrische gereedschap in de toepassing registreren en krijgt, met inachtneming van de Bosch garantievoorwaarden, een garantieverlenging op zijn Bosch tuingereedschap en elektrische gereedschap.


3. Registratieproces

3.1. Met de registratie komt er een overeenkomst inzake de deelname en het gebruik van de MyBosch toepassing tussen de gebruiker en Bosch tot stand. Alleen meerderjarige gebruikers mogen zich voor de toepassing registeren. Voor minderjarigen en voor personen die het toegangsrecht blijvend is ontnomen, is registratie verboden.

3.2 Voor het registratieproces is een bestaande Bosch-ID nodig of, voor zover er geen Bosch-ID beschikbaar is, registratie van een Bosch-ID waarbij de vereiste toegangsgegevens moeten worden ingevoerd en vastgelegd.
Na succesvolle registratie stuurt Robert Bosch GmbH de gebruiker op het door de gebruiker bij het registratieproces vermelde e-mailadres een e-mail met een bevestigingslink waarin ook de Algemene Voorwaarden en de privacyrichtlijn van Robert Bosch GmbH nog eens in tekstvorm zijn opgenomen. De contractvoorwaarden worden door Robert Bosch GmbH opgeslagen.

3.3 Na succesvolle registratie van de gebruiker met zijn Bosch ID worden de voor de registratie vereiste gegevens uit de account verzonden naar de toepassing. In de toepassing moet de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden voor de toepassing van Bosch.IO GmbH accepteren. Pas daarna is de registratie voor de toepassing afgesloten. Binnen de toepassing kan de gebruiker in zijn gebruikersprofiel verdere gebruikersgegevens vermeldem, bijv. zijn naam, adres, enz. Deze gegevens zijn niet verplicht.  Verplichte gegevens zijn gemarkeerd met een *. De contractvoorwaarden worden door Bosch opgeslagen.

De gebruiker verzekert dat alle door hem bij de registratie vermelde gegevens juist en volledig zijn. De gebruiker is verplicht om Bosch onmiddellijk mededeling te doen van wijzigingen in zijn gebruikersgegevens door zijn profielgegevens te actualiseren.

3.3. Iedere gebruiker mag zich met maar één gebruikersnaam registreren. Meervoudige registraties kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker van de toepassing wordt uitgesloten.


4. Toegangsgegevens en wachtwoorden

4.1. De gebruiker verbindt zich om de voor de toegang tot de toepassing vereiste toegangsgegevens en het wachtwoord geheim te houden en Bosch er onmiddellijk schriftelijk van in kennis te tellen, als derden de gebruiksgegevens en/of het wachtwoord te weten zijn gekomen. De gebruiker is aansprakelijk voor de door gebruik door derden ontstane schade, tenzij de gebruiker geen schuld treft.

4.2. Indien de gebruiker toegangsgegevens en/of het wachtwoord toevertrouwt aan derden, is Bosch gerechtigd om de toegang van de gebruiker in overeenstemming met punt 5.1 tijdelijk of blijvend te blokkeren of de overeenkomst met de gebruiker met onmiddellijke ingang op te zeggen, de registratie van de gebruiker te wissen en de gebruiker voortaan van het verdere gebruik van de toepassing uit te sluiten.


5. Toegangsblokkering

5.1. Bosch kan de toegang van een gebruiker tot de toepassing tijdelijk of blijvend blokkeren, als de betreffende gebruiker bij zijn deelname aan de toepassing handelt of heeft gehandeld in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of geldend recht of als Bosch een ander gerechtvaardigd belang heeft bij de blokkering. Van een ander gerechtvaardigd belang is in het bijzonder sprake, als een gebruiker de discussies binnen de toepassing herhaaldelijk en in niet onaanzienlijke mate stoort of bij wedstrijden, prijsvragen en producttesten handelt in strijd met de deelnamevoorwaarden. Bosch houdt bij de vraag of en hoe lang een gebruiker wordt geblokkeerd, rekening met de gerechtvaardigde belangen van de gebruiker.

5.2 Naar beoordeling van Bosch kan een gebruiker voorafgaand aan een blokkering ook eerst met een persoonlijk bericht (PB) worden gewaarschuwd. Bij het besluit hiertoe zal Bosch rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de gebruikers.

5.3. In geval van een tijdelijke of blijvende blokkering ontneemt Bosch de gebruiker het toegangsrecht tot de toepassing en informeert hij de gebruiker hierover per e-mail.

5.4. In geval van een tijdelijke blokkering activeert Bosch het toegangsrecht weer na afloop van de meegedeelde blokkeringstijd. Een blijvend geblokkeerd toegangsrecht kan niet meer worden geactiveerd.


6. Aansprakelijkheid van Bosch

6.1. Bosch is tegenover de gebruiker uitsluitend onbeperkt aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van contractuele verplichtingen door Bosch door opzet of bijzonder grove nalatigheid en bij lichamelijk letsel of andere gezondheidsschade. Voor de niet-nakoming door grove nalatigheid van verplichtingen waarvan de nakoming een absolute voorwaarde is voor de uitvoering van de overeenkomst volgens de voorschriften en waarvan de klant er normaal gesproken vast op mag vertrouwen dat ze worden nagekomen (wezenlijke contractuele verplichtingen/kardinale verplichtingen), is de aansprakelijkheid van Bosch beperkt tot te voorziene en typisch optredende schade. In het bijzonder is Bosch niet aansprakelijk voor gevolgschade – van welke aard dan ook –, voor gederfde winst en voor andere zuivere vermogensschade. Voor het overige is de aansprakelijkheid voor onachtzaamheid en grove nalatigheid uitgesloten. Een eventueel bestaande aansprakelijkheid van Bosch volgens de Duitse wet op de productaansprakelijkheid of bij de aanvaarding van garanties blijft hierbij onverminderd van kracht.

6.2. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook bij plichtsverzuim van de wettelijke vertegenwoordigers van Bosch en van personen die hebben afgesproken plaatsvervangend te voldoen aan de verplichtingen van Bosch. Voor zover een aansprakelijkheid van Bosch op grond van de bovenstaande bepalingen uitgesloten is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van medewerkers van Bosch en van personen die hebben afgesproken plaatsvervangend te voldoen aan de verplichtingen van Bosch.


7. Looptijd en opzegging

7.1. Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd. De gebruiker en Bosch zijn gerechtigd om de overeenkomst inzake het gebruik van de toepassing op ieder gewenst moment zonder opgaaf van redenen in tekstvorm op te zeggen. Om de gebruiker voldoende gelegenheid te geven om zijn in de toepassing opgeslagen gegevens te kopiëren, is Bosch alleen tot een dergelijke opzegging gerechtigd met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken vanaf de verzending van de opzeggings-e-mail.

7.2. Daarnaast is Bosch te allen tijde gerechtigd om de gebruiksovereenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien Bosch ook gerechtigd is tot een blijvende blokkering in overeenstemming met punt 5 van deze gebruiksvoorwaarden (buitengewone opzegging). Een waarschuwing vooraf volgens punt 5.2 is in dit geval niet nodig.


8. Contractoverdracht

Bosch is gerechtigd om deze overeenkomst over te dragen aan een gelieerde onderneming (§ 15 e.v. van de Duitse wet op de naamloze vennootschap (AktG)) van Robert Bosch GmbH. Over een dergelijke contractoverdracht informeert Bosch de gebruiker tijdig op een gepaste manier. De gebruiker heeft in het geval van contractoverdracht een speciaal recht tot opzegging, welke opzegging met inachtneming van een termijn van vier (4) weken vanaf de mededeling van de contractoverdracht schriftelijk aan Bosch kenbaar moet worden gemaakt. De opzegging wordt met onmiddellijke ingang van kracht, maar op zijn laatst op het tijdstip van de contractoverdracht.


9. Overige bepalingen

9.1. Bosch is niet verplicht om ervoor te zorgen dat de toepassing ( geheel of in delen) voortdurend beschikbaar is. Bosch streeft er echter naar om de toepassing zoveel mogelijk constant beschikbaar te houden. In het bijzonder in verband met onderhoud, veiligheid en overbelasting en met gebeurtenissen waarover Bosch geen controle heeft (bijv. stroomuitval, overmacht, storingen in openbare communicatienetwerken, enz.) kunnen er kortdurende storingen optreden of kunnen de diensten van de toepassing (geheel of in delen) tijdelijk worden gestopt.

9.2. Op de overeenkomst tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Als de klant consument is, geldt deze rechtskeuze in zoverre, als hem de geboden bescherming door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de klant zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft, niet wordt ontnomen (gunstigheidsprincipe). De geldigheid van het Weens koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.

9.3. Indien een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of onvolledig is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

9.4. Als de gebruiker ondernemer is in de zin van § 14 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB) of een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk lichaam is, zijn alle geschillen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden of daarmee verband houden, onderworpen aan het oordeel van de terzake bevoegde rechtbank te Stuttgart, Duitsland. Datzelfde geldt, als de over het algemeen bevoegde rechtbank voor gebruiker of de vaste woon- of verblijfplaats van gebruiker op het tijdstip van instelling van de vordering zich niet in Duitsland bevindt.

9.5 De gebruiker is niet gerechtigd om zijn verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden zonder schriftelijke toestemming van Bosch, welke niet op onredelijke gronden mag worden geweigerd, geheel of gedeeltelijk te cederen.


10. Informatie over geschillenbeslechting met tussenkomst van een geschillenorgaan voor consumenten

De Europese Commissie stelt een platform beschikbaar voor online-geschillenbeslechting (ODR-platform). Dit platform is bedoeld als meldpunt voor het buitengerechtelijk beslechten van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen van online-koopovereenkomsten en online-arbeidsovereenkomsten. Dit platform is bereikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Bosch is niet verplicht tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillenorgaan voor consumenten en heeft ervoor gekozen hieraan niet vrijwillig deel te nemen.

Robert Bosch Power Tools GmbH
Stand november 2019