Uzņēmuma Robert Bosch Power Tools GmbH tīmekļa lietotnes MyBosch un lietotnes DIY & Garden Mobile App, tostarp 1-2-do.com-Community, lietošanas noteikumi


1.    Pakalpojumu sniedzējs un darbības joma

1.1. Tīmekļa lietotni MyBosch un lietotni DIY & Garden Mobile App, tostarp tajā iekļauto 1-2-do.com-Community un tīmekļa vietni www.bosch-diy.com (tālāk tekstā kopā saukta “Lietojums”) uztur uzņēmums Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70711 Leinfelden-Echterdingen (turpmāk “Bosch“). Papildu informācija par pakalpojumu sniedzēju Bosch skatāma tīmekļa vietnes informācijas apkopojumā.

1.2. Šie lietošanas noteikumi attiecas uz visiem lietojumā piedāvātajiem un nodrošinātajiem pakalpojumiem. Ja lietotājs ir vienu reizi sekmīgi reģistrējies tīmekļa lietotnē MyBosch, tas bez papildu reģistrācijas var tikt aktivizēts arī 1-2-do.com-Community. Ja lietotājs nepieprasa aktivizāciju 1-2-do.com-Community, tas nevar izmantot tajā iekļautās “Community” funkcijas.

1.3. Bosch ir tiesības katrā laikā, piemērojot atbilstošu paziņošanas termiņu, mainīt un/vai papildināt atsevišķi aprakstīto pakalpojumu lietošanas noteikumus vai saturu. Ja tiks veiktas izmaiņas un/vai papildinājumi, Bosch nosūtīs lietotājam lietošanas noteikumu izmainīto redakciju ar izceltām izmaiņām uz e-pasta adresi, kuru lietotājs ir norādījis reģistrācijas brīdī. Ja lietotājs 6 nedēļu laikā no saņemšanas neceļ iebildumus pret mainīto un/vai papildināto noteikumu redakciju, tiek pieņemts, ka lietotājs ir piekritis mainītajiem lietošanas nosacījumiem. Bosch apņemas lietotāju informēt par iebildumu necelšanas sekām, iekļaujot šo informāciju paziņojumā par izmaiņām. Ar mainīto lietošanas noteikumu spēkā stāšanās brīdi, iepriekšējās lietošanas noteikumu redakcijas vairs nav derīgas. Ja lietotājs liedz savu piekrišanu, līgumattiecības paliek spēkā. Ja izmainīto lietošanas noteikumu regulējums vai pakalpojumu apraksta izmaiņas lietotājam nav pieņemamas, tam ir tiesības nekavējoties pārtraukt līgumattiecības ar Bosch.


2.    Pakalpojumu piedāvājumi un pakalpojumu nodrošināšana

2.1. Reģistrētam lietotājam lietojums piedāvā iespēju tehniskās pieejamības robežās izmantot dažādus telemediju pakalpojumus ar lietotājam piešķirtu vai paša izvēlētu lietotājvārdu. Lietotājs var reģistrēt lietotnē savus dārza un elektroinstrumentus, un viņš/viņa, ievērojot Bosch garantijas noteikumus, saņem Bosch dārza un elektroinstrumentu garantijas termiņa pagarinājumu.

2.2. Ja lietotājs ir aktivizējies 1-2-do.com-Community vai izmanto DIY & Garden Mobile App lietotni, viņš/viņa var izmantot daudzus aprakstītos pakalpojumus. Īpaši šeit ir iekļauti dažādi bezmaksas pakalpojumi, kas nodrošina lietotājam iespēju publicēt savu saturu (piemēram, tekstus, attēlus, lietotāja un citu personu fotogrāfijas vai saites uz saviem videomateriāliem citu pakalpojumu sniedzēju vietnēs) par mājamatniecības tematiem un īpaši par mājamatnieku izstrādājumu lietošanu. Izmantojot lietotni, lietotājam, piemēram, ir iespēja izveidot un publicēt mājamatniecības projektu dokumentāciju un projekta instrukciju. Turklāt viņam/viņai ir iespēja nodrošināt piekļuvi informācijai par saviem projektiem projektu galerijā / laika joslā. Papildus viņam/viņai ir iespēja, plānojot savus projektus, piedāvātajā apjomā piekļūt padomiem un tiešsaistes rīkiem, kā arī citu lietotāju palīdzībai. Tāpat viņš/viņa var rakstīt atsevišķu projektu piezīmes.
Lietotājs var arī piekļūt citu lietotāju individuālajām projektu idejām (situatīvi un pētnieciski). Viņš/viņa var atzīmēt un sekot citu lietotāju projektiem. Turklāt viņam/viņai ir iespēja šos projektus (tostarp projektu plānošanu) komentēt un vērtēt. Virtuālā darbnīcas zonā lietotājs var papildus reģistrēt instrumentus, atvērt informāciju par instrumentiem, rakstīt par tiem pieredzes stāstus; gūt idejas savu instrumentu izmantošanai, piedalīties piedāvātajos garantijas termiņa pagarinājumos (ja tādi ir) un izmantot citus ar instrumentiem saistītus Bosch pakalpojumus.

2.3. Ja lietotājs ir aktivizējies 1-2-do.com-Community vai izmanto DIY & Garden Mobile App lietotni, vinš/viņa var izmantot daudzus iepriekš aprakstītos pakalpojumus. Viņš/viņa var publicēt komentārus un pieredzes stāstus par dažādām ierīcēm 1-2-do.com-Community forumā, projektu sadaļā prezentēt savus mājamatniecības projektus un dokumentēt to norisi, kā arī īpašā zināšanu sadaļā apmainīties ar mājamatnieku specializētajām zināšanām un izmantot citu palīdzību. Turklāt lietotājs iegūst iespēju izmantot īpaši izveidoto kontaktinformācijas apmaiņas funkciju ar citiem reģistrētajiem lietotājiem. Lietotājs var arī gūt ieskatu Bosch sagatavotajā saturā, piemēram ekspertu padomos un izstrādājumu testos.

2.4. Bosch saglabā lietotāja augšupielādēto saturu un nodrošina trešo personu piekļuvi šim saturam, izmantojot interneta / lietotnes pieeju. Ar šo Bosch lietotājam nodrošina tikai tehnisko infrastruktūru. Atmiņas kapacitāte multimediālā satura augšupielādei var tikt ierobežota. Bosch nodrošina “Community” piedāvātos bezmaksas telemediju pakalpojumus tikai savu tehnisko un darbības iespēju ietvaros un patur tiesības jebkurā laikā šos pakalpojumus ierobežot vai arī pilnīgi, vai daļēji apturēt. Tādējādi noteiktos apstākļos lietojumā saglabātais lietotāja saturs var tikt neatgriezeniski zaudēts. Tādēļ lietotājam tiek ieteikts saglabāt/nodrošināt savu saturu citur. Arī šajā gadījumā Bosch uzņemas atbildību tikai 8. punktā aprakstītajā apjomā.

2.5. Lietojuma saturu daļēji veido Bosch un daļēji to veido lietotājs vai citas trešās personas. Lietotāja un citu trešo personu saturs turpmāk tekstā kopā tiek saukts “trešo pušu saturs”. Bosch neveic trešo pušu satura pilnīguma, pareizības un likumības pārbaudi un nepadara to par savu. Jo sevišķi Bosch neveic ar šo trešo pušu saturu saistīto tehniskās drošības aspektu pārbaudi. Tādēļ Bosch neuzņemas atbildību vai negarantē trešo pušu satura pilnīgumu, pareizību, likumību, drošību un aktualitāti. Tas attiecas arī uz trešo pušu satura kvalitāti un tā piemērotību noteiktam mērķim, kā arī uz trešo pušu saturu saistītajās ārējās tīmekļa vietnēs, ja tas (vai daļas no tā) ir skatāmas lietojuma struktūras ietvaros. Bosch nepārbaudīs lietotāju augšupielādētos projektēšanas noteikumus un tajos aprakstīto instrumentu lietojumu, kā arī projektu ideju saistībā saturu un realizēšanas iespējamību ar instrumentiem. Bosch iesaka, lietojot instrumentus, vienmēr ievērot izstrādājumiem pievienotās lietošanas instrukcijas.

2.6. Bosch tomēr pēc saviem ieskatiem sekos norādījumiem par lietošanas noteikumu pārkāpumiem vai iespējamu atsevišķu pretlikumīgu vai piedauzīgu saturu lietojumā (vai tā daļās) un, ja nepieciešams, veiks piemērotus pasākumus šādas situācijas pārtraukšanai. Bosch nekavējoties dzēsīs pretlikumīgu vai piedauzīgu saturu, tiklīdz Bosch kļūs zināms par tā esamību, un ciktāl tas būs tehniski iespējams. Bosch patur tiesības jebkurā laikā bez paskaidrojuma pilnīgi vai daļēji dzēst lietotāju izveidoto saturu no lietojuma (vai tā daļām) vai liegt lietotājiem noteikta satura augšupielādi; šajās darbībās Bosch ievēros lietotāju likumīgās intereses.

2.7. Ievietojot saturu lietotnē, lietotājs piešķir Bosch bezmaksas, telpā, saturā un laikā neierobežotas, pārnesamas, neekskluzīvas attiecīgā satura lietošanas tiesības. Lietošanas tiesības attiecas uz visiem zināmajiem lietošanas veidiem. Īpaši tās ietver

-    satura saglabāšanu Bosch vai Bosch pilnvarotu trešo pušu serverī iekšzemē vai ārvalstīs;

-    tā pavairošanu, apstrādi, publicēšanu un izplatīšanu, kā arī publiskas piekļuves nodrošināšanu, izmantojot sludinājumu lietojumā (vai tā daļās) un publiskas pieejamības nodrošināšanu, izmantojot sludinājumu Bosch nodrošinātajās tīmekļa vietnēs un sociālajos tīklos, kā arī līdzīgās platformās (piemēram, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest u.c.);

-    satura pieejamības nodrošināšanu citiem lietotājiem 2.6. punktā aprakstīto pilnvaru ietvaros; un

-    apstrādi un pavairošanu, ciktāl tas nepieciešams attiecīgā satura uzturēšanai vai publicēšanai.
Bosch satura nākotnes lietojumā lietotājs atsakās no iespējamām tiesībām uz savu attēlu kā arī arī iespējamām personiskām tiesībām saistībā ar vārda nosaukšanu. Ja lietotāja augšupielādētajos attēlos ir redzamas trešās personas, lietotāja pienākums ir gādāt, lai arī šīs trešās personas atsakās no iespējamo tiesību realizācijas attiecībā uz saviem attēliem.

2.8. Lietotājs drīkst skatīt lietojumā (vai tā daļās) esošo Bosch vai citu lietotāju augšupielādēto saturu un izmantot to savām privātajām vajadzībām. Rakstus, kas ir ievietoti par noteiktu zināšanu jomu, jebkurā laikā drīkst citēt citās tīmekļa vietnēs vai citu tiešsaistes piedāvājumu ietvaros fragmentāri ar norādi par lietojumu, kā arī pievienojot tiešo saiti uz attiecīgo rakstu lietotnē. Cita šā satura lietošana vai realizācija, it īpaši lietojuma (vai tā daļu ) satura pavairošana ne tikai privātai lietošanai vai rakstu pārņemšana no lietojuma zināšanu sadaļas bez atbilstoša citāta un saites norādīšanas nav atļauta.


3. Reģistrācijas process

3.1. Reģistrējoties, tiek noslēgts līgums starp lietotāju un Bosch par līdzdalību MyBosch lietotnē un tās izmantošanu. Lietotnē drīkst reģistrēties tikai pilngadīgi lietotāji. Nepilngadīgām personām un personām, kuru pieejas tiesības ir bloķētas ilgtermiņā, reģistrācija ir aizliegta.

3.2. Reģistrācijas procesā ir nepieciešams Bosch ID vai, ja Bosch ID nav pieejams, tad Bosch ID reģistrācija, ievadot un fiksējot nepieciešamos piekļuves datus.
Pēc sekmīgas reģistrācijas uzņēmums Robert Bosch GmbH lietotājam nosūta e-pastu ar apstiprinājuma saiti uz lietotāja reģistrācijas procesā norādīto e-pasta adresi, kurā ir pieejami arī vispārējie līguma noteikumi, kā arī Robert Bosch GmbH datu aizsardzības vadlīnijas teksta formā. Uzņēmums Robert Bosch GmbH saglabā līguma noteikumus.

3.3. Pēc lietotāja sekmīgas reģistrācijas ar Bosch ID, reģistrācijai nepieciešamie dati no konta tiek pārsūtīti uz lietotni. Lietotnē lietotājam ir jāapstiprina Bosch.IO GmbH lietotnes lietošanas noteikumi. Tikai pēc tam reģistrācija lietotnē ir pabeigta. Lietotnē lietotājs savā lietotāja profilā var pievienot papildu lietotāja datus, piemēram, vārdu, adresi u.c. Šādu datu norādīšana nav obligāta.  Obligāti norādāmie dati ir atzīmēti ar “*”. Bosch saglabā līguma noteikumus.

Lietotājs garantē, ka visi reģistrācijas laikā norādītie dati ir patiesi un pienīgi. Lietotāja pienākums iesniegt Bosch savu lietotāja datu izmaiņas, nekavējoties atjauninot datus savā lietotāja profilā.

3.3. Lietotājs drīkst reģistrēties tikai ar vienu lietotājvārdu. Vairākkārtēja reģistrācija var būt par iemeslu lietotāja izslēgšanai no lietotnes.


4. Piekļuves dati un paroles

4.1. Lietotājs apņemas turēt slepenībā lietotnes piekļuvei nepieciešamos datus un paroles un nekavējoties rakstiski informēt Bosch, ja trešajām personām ir kļuvuši zināmi lietotāja lietošanas dati un/vai parole. Lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem, ko rada trešo personu veikts lietojums, izņemot gadījumus, kad lietotājs nav vainīgs pie tiem.

4.2. Ja lietotājs nodod piekļuves datus un/vai paroli trešajām personām, Bosch ir tiesības uz laiku vai ilgtermiņā bloķēt lietotāja piekļuvi saskaņā ar 6.1. punktu, vai nekavējoties lauzt līgumattiecības ar lietotāju, dzēst lietotāja reģistrāciju un izslēgt lietotāju un turpmākas lietotnes izmantošanas.


5. Lietotnes un satura izmantošanas noteikumi (lietošanas etiķete)

5.1. Lietotājs apņemas lietojuma izmantošanas ietvaros vienmēr ievērot spēkā esošās trešo personu tiesības. Lietotājs pats ir atbildīgs par lietojumā augšupielādēto saturu, īpaši par attēliem, videomateriāliem un rakstiem forumos. Ja lietotājs augšupielādē attēlus, kuros redzamas arī citas personas, tas apņemas saņemt attēloto personu piekrišanu attēlu publicēšanai lietojumā.

5.2. Lietotājs garantē, ka viņa/viņas augšupielādētais saturs nepārkāpj likumu normas (īpaši jaunatnes aizsardzības nosacījumus), trešo personu tiesības (īpaši vārda, personības, autora, datu aizsardzības tiesības un prečzīmju īpašumtiesības). Lietotājs apņemas neveikt tāda satura augšupielādi lietojumā, kas

-    satur pornogrāfiskus, vardarbības, nacionālistiskus, jaunatni apdraudošus vai citā veidā likumu pārkāpjošus materiālus;

-    kas aicina uz pretlikumīgām darbībām vai sniedz šāda veida pamācības;

-    saistās ar politisko darbību, proti, partiju sapulcēm, demonstrācijām, skrejlapu vai parakstu vākšanas akcijām, kā arī saturu, kurā ietverti politiski simboli;

-    aizvaino, apmelo, apgrūtina, apdraud citus lietotājus, moderatorus, Bosch vai citas personas, vai tām kaitē citā veidā, vai demonstrē agresīvu un provokatīvu uzvedību attiecībā pret tām;

-    citā veidā ir pretlikumīgs, pārkāpj paražas, ir piedauzīgs, vulgārs, citu personu privātajai sfērai traucējošs, nomelnojošs vai nepieklājīgs, vai ietver nepatiesu faktu apgalvojumus vai ķengājošu kritiku;

-    ietver programmatūras vīrusus vai līdzīgus datorkodus, datnes vai programmas, kas paredzētas datoru programmatūras vai aparatūras, vai telekomunikāciju aprīkojuma darbības pārtraukšanai, sagraušanai vai ierobežošanai;

-    ir manipulēts ar nolūku slēpt savu izcelsmi;

-    ietver fizisku vai juridisku personu uzņēmuma vai uzņēmējdarbības noslēpumus vai citu saturu, uz kura nodošanu tālāk lietotājam nav tiesību, piemēram, saskaņā ar vienošanos par konfidencialitāti;

-    ietver izstrādājumu pirkšanas vai pārdošanas reklāmu vai pakalpojumu piedāvājumu vai izmantošanas piedāvājumu, vai satur komerciālas tīmekļa vietnes, blogus u.t.t., īpaši ja tas tiek veikts personiskā labuma gūšanas nolūkā;

-    pēc sava veida un īpašībām (piemēram, vīrusi), lieluma un daudzveidības (piemēram, mēstules) ir piemērots lietojuma (vai tā daļu) apjoma vai darbības ierobežošanai vai apdraudēšanai;

-    ietver saites vai cita veida saistību ar saturu, kas saskaņā ar iepriekš minētajiem kritērijiem nav pieļaujams un/vai

-    aicina uz iepriekš minēto aizliegumu pārkāpumiem.

5.3. Saturu, kas nav pieļaujams saskaņā ar iepriekš minētajiem kritērijiem, nedrīkst arī nosūtīt vai izplatīt iekšējā ziņu sistēmā. Īpaši lietotājam ir aizliegts citiem lietotājiem izsūtīt ķēdes vēstules vai līdzīgas ziņas.


6. Piekļuves bloķēšana

6.1. Bosch uz laiku vai ilgtermiņā var bloķēt lietotāja piekļuvi lietojumam, ja attiecīgais lietotājs, piedaloties lietojumā, pārkāpj vai ir pārkāpis lietošanas noteikumus vai spēkā esošās likumu normas, vai ja Bosch ir citas likumīgas intereses bloķēt piekļuvi. Citas likumīgās intereses jo īpaši ir spēkā tad, ja lietotājs atkārto lietojumā veiktās diskusijas un būtiski traucē vai pārkāpj dalības noteikumus konkursos un izstrādājumu testos. Jautājumā par to, vai lietotājs tiek bloķēts, un uz cik ilgu laiku bloķēšana notiek, Bosch ņem vērā lietotāja likumīgās intereses.

6.2. Pēc Bosch ieskatiem lietotājs pirms bloķēšanas var tikt brīdināts ar personīgu ziņojumu (PN). Pieņemot lēmumu, Bosch ievēros lietotāja likumīgās intereses.

6.3. Bloķējot lietotāja piekļuves tiesības lietojumam uz laiku vai ilgtermiņā, Bosch informē lietotāju, nosūtot e-pasta vēstuli.

6.4. Ja bloķēšana ir veikta uz laiku, Bosch atkārtoti aktivizē piekļuves tiesības pēc paziņotā bloķēšanas termiņa beigām. Ilgtermiņa piekļuves tiesību bloķēšanu nevar atcelt.


7. Lietotāja atbildība

7.1. Lietotājs atbrīvo Bosch no trešo personu prasībām, kas tiek celtas pret Bosch saistībā ar lietotāja ievietoto saturu, kas aizskar trešo personu tiesības, īpaši autortiesības, prečzīmju īpašumtiesības, konkurences, personības vai citas aizsargātas tiesības; noteikums nav spēkā, ja lietotājs nav atbildīgs par šiem tiesību pārkāpumiem. Šis atbrīvošanas pienākums ir jo īpaši spēkā gadījumos, ja lietotājs pārkāpj šo lietošanas noteikumu 5.1. un 5.2. punktā minētos pienākumus. Iepriekš atrunātais atbrīvošanas pienākums ir spēkā arī iestāžu, tiesībsargājošo iestāžu vai citu publisko institūciju prasību gadījumā pret Bosch saistībā ar saturu, ko lietotājs ir ievietojis lietojumā, pārkāpjot tā lietošanas noteikumus. Turklāt lietotājs apņemas atlīdzināt Bosch visus izdevumus, kas rodas Bosch saistībā ar trešo personu prasībām tiesību pārkāpumu dēļ, ko rada lietotāja ievietotais saturs. Tas ietver nepieciešamās izmaksas samērīgai tiesiskajai aizstāvībai. Lietotājam nav jāatlīdzina izdevumi, ja viņš nav vainīgs trešo personu tiesību pārkāpšanā.

7.2. Ja pret Bosch tiek celta prasība saistībā ar iespējamu trešo personu tiesību pārkāpumu, ko rada lietotāja ievietotais saturs, lietotājs pēc labākās sirdsapziņas nodrošina Bosch atbalstu tā aizstāvībā pret trešo personu celtajām prasībām. Tas ietver noteikumu, ka lietotājs pēc Bosch rakstiska uzaicinājuma nodod Bosch visu pieejamo dokumentu kopijas ar iespējami tiesības pārkāpjošo saturu. Visas ar to saistītās izmaksas vispirms sedz Bosch.


8. Bosch atbildība

8.1. Bosch uzņemas atbildību par lietotājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas tīšu vai rupji nolaidīgu līgumā atrunāto pienākumu nepildīšanas gadījumā no Bosch puses, kā arī saistībā ar apdraudējumu dzīvībai, ķermenim un veselībai. Saistībā ar nelielu vai rupji nolaidīgu pienākumu neievērošanu, kuru pildīšana nodrošina atbilstošu līguma izpildi, un uz kuru ievērošanu klients parasti var paļauties (svarīgi līguma pienākumi / kardināli pienākumi), Bosch atbildība par paredzamiem un parasti sekojošiem zaudējumiem ir ierobežota. Bosch neuzņemas atbildību par jebkādiem izrietošiem zaudējumiem, negūto peļņu vai citiem mantiskiem zaudējumiem. Citos gadījumos atbildība par vienkāršu vai rupju nolaidību ir izslēgta. Iespējami pastāvošā Bosch atbildība saistībā ar izstrādājumu drošuma likumu vai garantiju izpildi paliek spēkā.

8.2. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi attiecas arī uz Bosch likumīgo pārstāvju vai aģentu pienākumu pārkāpumiem. Ciktāl Bosch atbildība, pamatojoties uz iepriekš norādītajiem regulējumiem, ir izslēgta, tas attiecas arī uz Bosch darbinieku un aģentu personisko atbildību.


9. Līguma termiņš un tā laušana

9.1. Šī vienošanās tiek noslēgta uz nenoteiktu laiku. Lietotājam un Bosch ir tiesības jebkurā laikā teksta formā lauzt līgumattiecības par lietojuma izmantošanu bez pamatojuma norādīšanas. Lai lietotājam sniegtu pietiekamu iespēju nodrošināt lietojumā saglabātos datus, Bosch ir tiesības pārtraukt līgumattiecības ar četru (4) nedēļu termiņu no e-pasta nosūtīšanas brīža par līguma laušanu.

9.2. Turklāt Bosch ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt lietošanas attiecības pilnībā vai daļēji, ciktāl Bosch ir tiesības uz laikā pierobežotu vai ilgtermiņa bloķēšanu saskaņā ar šo lietošanas noteikumu 6. punktu (ārkārtas līguma laušana). 6.2. punktā noteiktais brīdinājums šajā gadījumā nav nepieciešams.

9.3. Ja Bosch izlemj vairs neuzturēt lietotni MyBosch, spēku zaudē 2.1., 2.2. un 2.3. punktā norādītās lietošanas iespējas bosch-diy.com ietvaros, tomēr tas obligāti neattiecas uz lietotni DIY & Garden Mobile App.
Ja Bosch izlemj vairs neuzturēt 1-2-do.com -Community, spēku zaudē 2.2. un 2.3. punktā norādītās lietošanas iespējas bosch-diy.com ietvaros, tomēr tas obligāti neattiecas uz lietotni DIY & Garden Mobile App.  
Ja Bosch izlemj vairs neuzturēt lietotni DIY & Garden Mobile App, spēku zaudē 2.1., 2.2. un 2.3. punktā norādītās Mobile App lietošanas iespējas, tomēr tas obligāti neattiecas uz bosch-diy.com.
Tas neietekmē Bosch un lietotāja noslēgtās vienošanās par maksas pakalpojumiem, piemēram, garantijas termiņa pagarinājumiem.


10. Līguma nodošana

Bosch ir tiesības nodot šo līgumu Robert Bosch GmbH saistītajam uzņēmumam (§§ 15 ff. AktG). Par šādu līguma nodošanu Bosch savlaicīgi informē lietotāju piemērotā veidā. Līguma nodošanas gadījumā lietotājam ir īpašās līguma laušanas tiesības, par ko ir rakstiski jāpaziņo Bosch četru (4) nedēļu laikā no paziņojuma par līguma nodošanu saņemšanas. Līguma laušana stājas spēkā nekavējoties, tomēr ne agrāk kā līguma nodošanas brīdī.


11. Citi nosacījumi

11.1. Bosch neapņemas nodrošināt pastāvīgu lietojuma (vai tā daļu) pieejamību. Tomēr Bosch centīsies nodrošināt lietojuma pieejamību pēc iespējas nepārtraukti. Īslaicīgus lietojuma (vai tā daļu) pakalpojumu traucējumus vai īslaicīgu to pārtraukumu var izraisīt apkopes darbi, drošības un noslogojuma iemesli, kā arī notikumi, kurus Bosch nevar ietekmēt (piemēram, elektroapgādes pārtraukums, nepārvarama vara, publisko saziņas tīklu traucējumi u.tml.).

11.2. Pušu līgumattiecības ir pakļautas Vācija Federatīvās Republikas likumdošanai. Ja klients ir patērētājs, šī tiesību normu izvēle ir spēkā, ciktāl aizsardzību nenodrošina klienta mītnes valsts tiesību aktu obligātie noteikumi (labvēlīgākās tiesību normas princips). ANO Tirdzniecības noteikumu (CISG) spēkā esamība ir izslēgta.

11.3. Ja atsevišķi šo lietošanas noteikumu regulējumi zaudē spēku vai ir/kļūst nepilnīgi, pārējie regulējumi paliek spēkā.

11.4. Ja lietotājs ir uzņēmējs Vācijas Civilkodeksa § 14 izpratnē, publisko tiesību juridiska persona vai cita publisko tiesību persona, noteiktā tiesību strīdu izskatīšanas piekritība saistībā ar lietošanas noteikumiem ir Štutgarte, Vācija. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad lietotājam nav vispārējas tiesas piekritības Vācijā, vai tā dzīves vietā, vai viņa/viņas parastā uzturēšanās vieta sūdzības celšanas brīdī nav zināma.

11.5. Lietotājam nav tiesību pilnīgi vai daļēji atteikties no saviem pienākumiem, ko nosaka šie lietošanas noteikumi, bez iepriekšējas rakstiskas Bosch piekrišanas, kuru nedrīkst netaisnīgi atteikt.


12. Informācija par līdzdalību strīdos ar patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm

Eiropas Komisija nodrošina strīdu izšķiršanas platformu tiešsaistē (OS). Šī platforma kalpo tādu strīdu noregulēšanai ārpustiesas ceļā saistībā ar pienākumiem, kas izriet no tiešsaistes pirkumu līgumiem un tiešsaistes pakalpojumu līgumiem. Platformai var piekļūt šeit: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Bosch neapņemas piedalīties strīda noregulēšanas procesā, ko uzsākusi patērētāju tiesību aizsardzības iestāde, un ir pieņēmis lēmumu pret brīvprātīgu līdzdalību tajā.

Robert Bosch Power Tools GmbH