Ražotāja garantija (stāvoklis uz 01.12.2021)


Visi Bosch elektroinstrumenti, pneimatiskie instrumenti, mērinstrumenti un dārza ierīces tiek rūpīgi pārbaudīti un pakļauti visstingrākajai Bosch kvalitātes kontrolei. Tāpēc Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen (turpinājumā „Bosch” vai „mēs”) nosaka garantiju saviem elektroinstrumentiem, pneimatiskajiem instrumentiem, mērinstrumentiem un dārza ierīcēm, kā arī visiem elektriski darbināmajiem produktiem (turpinājumā vispārīgi „instruments”) saskaņā ar tālāk dotajiem nosacījumiem. Šī garantija neietekmē pircēja prasījuma tiesības par defektu neesamības garantēšanu atbilstoši ar pārdevēju noslēgtajam pirkuma līgumam un likumā noteiktās tiesības; minēto tiesību īstenošana ir bez atlīdzības.

1.            Mēs nodrošinām divu gadu garantiju saskaņā ar tālāk dotajiem noteikumiem tādu instrumenta defektu gadījumā, kas instrumentam tiek konstatēti garantijas laikā un kuru cēlonis ir nekvalitatīvs materiāls vai ražošanas procesa nepilnības. Komerciāli, profesionāli vai citā līdzīgā veidā lietojamiem instrumentiem garantijas laiks ir divpadsmit mēneši. Garantijas laiks sākas izstrādājuma iegādes brīdī, to iegādājoties no pirmā pārdevēja. Šajā ziņā noteicošais ir datums, kas norādīts oriģinālajos iegādes dokumentos.

2.            Garantiju var pagarināt kopumā līdz trīs gadiem (izņemot augstfrekvences elektroinstrumentus, rūpnieciskos akumulatora skrūvgriežus, pneimatiskos instrumentus, mājamatniekiem paredzēto instrumentu akumulatoru blokus un uzlādes ierīces). Bet pircējam četru nedēļu laikā pēc instrumenta iegādes jāreģistrējas tiešsaistē, kā norādīts tālāk.

▪              Reģistrēties var tikai šādās tīmekļa vietnēs:

www.mybosch-tools.com, ja iegādāts mājamatnieka instruments, vai

www.bosch-professional.com/pro360/, ja iegādāts profesionālais instruments.

Reģistrēties iespējams tikai tad, ja piekrītat, ka ievadītie dati tiek saglabāti.

▪              Kā apliecinājums reģistrācijai noteiktajā termiņā ir rēķins vai pārdevēja izsniegts dokuments, no kura iegādājāties instrumentu. Tāpēc oriģinālais pirkuma dokuments ir jāsaglabā.

▪              Pēc reģistrācijas pabeigšanas saņemsiet sertifikātu. Šis sertifikāts ir nepieciešams garantijas īstenošanai, un tāpēc tas ir jāsaglabā.

3.            Garantija neattiecas uz

▪              piederumiem;

▪              demonstrācijas ierīcēm;

▪              daļām, kas pakļautas izmantošanas radītam vai citādam dabiskajam nolietojumam, kā arī uz darbarīka defektiem, akumulatora komplekta un uzlādes ierīču defektiem, kas attiecināmi uz izmantošanas radītu vai citādu dabisko nolietojumu.

▪              instrumenta bojājumiem, kuru cēlonis ir lietošanas instrukciju neievērošana, lietošana neparedzētā veidā,

 

nenormāli apkārtējās vides apstākļi, neatbilstoši darba apstākļi, pārslodze kā arī nepareiza vai nepietiekoša apkalpošana vai apkope;

▪              instrumenta bojājumiem, kuru cēlonis ir tādu piederumu vai rezerves daļu izmantošana, kas nav Bosch izgatavotie oriģinālie piederumi vai rezerves daļas;

▪              instrumentiem, kuriem veiktas izmaiņas vai papildināšana, un instrumentiem, kas pilnībā vai daļēji izjaukti, kā arī

▪              neievērojamām normālo īpašību izmaiņām, kas būtiski neietekmē instrumenta vērtību un noderību paredzēto uzdevumu veikšanai.

4.            Garantijas prasības tiks atzītas tikai tad, ja tās tiks pieteiktas garantijas laikā. Šim nolūkam bojātais instruments pilnā komplektā jānogādā vai jānosūta uz tirdzniecības vietu vai uz lietošanas pamācībā norādīto klientu apkalpošanas dienestu kopā ar oriģinālo iegādes dokumentu, kurā jābūt norādītam iegādes datumam un instrumenta nosaukumam. Nosūtot instrumentu uz tirdzniecības vietu vai uz klientu apkalpošanas dienestu, pircējs sedz transporta izdevumus un uzņemas risku par piegādi.

5.            Mēs, kā garantējošā puse, uzņemamies novērst atklātos bojājumus vai trūkumus, pēc savas izvēles bez maksas veicot bojātā instrumenta remontu vai nomainot to ar lietošanas kārtībā esošu instrumentu (piemēram, ar jaunāka izlaiduma instrumentu). Nomainītie instrumenti vai daļas pāriet mūsu īpašumā.

6.            Ar mūsu noteikto garantiju nevar tikt pamatotas nekādas citas tiesības uz instrumenta trūkumu novēršanu, kā vien tās, kas noteiktas šajos garantijas nosacījumos. Jo īpaši nav iespējams pieprasīt rezerves instrumentu uz remonta laiku.

7.            Garantijas prasību atzīšanas gadījumā instrumenta garantijas termiņš netiek ne pagarināts, ne arī noteikts no jauna.

8.            Atkāpšanās no šīs garantijas prasībām nav iespējama. Šī garantija nav spēkā produktiem, kas iegādāti jau lietotā veidā.

Šī garantija ir spēkā instrumentiem, kas iegādāti un tiek lietoti Eiropas Savienībā (ieskaitot Lielbritāniju, Norvēģiju, Šveici).

Šī garantija atbilst Vācijas likumdošanai, izņemot nosacījumus, ko satur Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG). Šī tiesību akta izvēle nedrīkst patērētājam radīt neizdevīgu stāvokli vai liegt aizsardzību, ko tam nodrošina labvēlīgāks viņa dzīvesvietas valsts tiesību akts (labvēlīgāku nosacījumu princips).

Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart

Germany (Vācija)