Paziņojums par konfidencialitāti


1.    Paziņojums par konfidencialitāti

Robert Bosch Power Tools GmbH (turpmāk “Bosch Power Tools” vai “Mēs”) ir gandarīts par jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē un mobilajām lietojumprogrammām (kopā arī “tiešsaistes piedāvājums”) un jūsu interesi par mūsu uzņēmumu un mūsu produktiem.


2.    Bosch Power Tools ievēro jūsu privātumu

Jūsu privātuma aizsardzība, apstrādājot personas datus, kā arī visu komercdatu drošība mums ir ļoti svarīga, un mēs to ņemam vērā mūsu darījumu procesos. Personas datus, ko esam ieguvuši, kad apmeklējat mūsu tiešsaistes lapu, mēs apstrādājam konfidenciāli un tikai saskaņā ar likumu noteikumiem.

Datu aizsardzība un informācijas drošība ir mūsu uzņēmuma politikas daļa.


3.    Atbildīgā persona

Atbildīgā persona par jūsu datu apstrādi ir Bosch Power Tools; izņēmumi ir norādīti šajā paziņojumā par konfidencialitāti.

Mūsu kontaktinformācija ir šāda:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka reģistrācijas laikā “Bosch Power Tools” rīkojas kā “kopīgs pārzinis” kopā ar citiem Bosch grupas uzņēmumiem saskaņā ar VDAR 26. pantu. Plašāku informāciju par iepriekš minēto, tostarp par savām tiesībām, skatiet 4.4 iedaļā “Reģistrācija”.


4.    Personas datu iegūšana, apstrādāšana un izmantošana

4.1    Apstrādātās datu kategorijas

Tiek apstrādātas šādas datu kategorijas:
•    Komunikācijas dati (piem., vārds, telefons, e-pasts, adrese, IP adrese)

4.2    Pamatprincipi

Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, adreses, tālruņu numuri, e-pasta adreses, līguma, rezervāciju un norēķinu dati, kas izsaka personas identitāti.

Mēs iegūstam, apstrādājam un izmantojam personas datus (ieskaitot IP adreses) tikai tad, ja tam ir tiesisks pamats vai jūs, piemēram, reģistrācijas ietvaros, esat sniedzis savu piekrišanu.

4.3    Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

Mēs un mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji apstrādājam jūsu personas datus šādos apstrādes nolūkos:

4.3.1    Šī tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšana

(Juridiskais pamats: līguma izpilde.) Ir spēkā tālāk nodrošinātie izmantošanas nosacījumi .

4.3.2    Atbildes uz lietotāju jautājumiem, izmantojot saziņas veidlapu

Juridiskais pamats: galvenokārt likumiska interese no mūsu puses par mārketingu, kā arī par mūsu produktu un pakalpojumu uzlabošanu, ja tas notiek saskaņā ar datu aizsardzības prasībām, respektīvi, līguma izpildi vai piekrišanu.

4.3.3    Traucējumu noteikšanai un drošības apsvērumu dēļ

(Juridiskais pamats: mūsu juridisko saistību izpilde datu aizsardzības jomā un likumiska interese par traucējumu novēršanu un mūsu piedāvājumu drošību.)

4.3.4    Pašu un trešo pušu reklāma, kā arī tirgus izpēte un sasniegto grupu noteikšana, ciktāl to atļauj likums vai piekrišana.

(Juridiskais pamats: piekrišana / likumiska interese no mūsu puses par tiešo mārketingu, ja tas ir saskaņā ar datu aizsardzības un konkurences tiesību prasībām.)

4.3.5    Produktu vai klientu aptaujas pa e-pastu un/vai pa tālruni, ja esat tam skaidri piekritis.
(Juridiskais pamats: piekrišana)

4.3.6    Loteriju vai atlaižu akciju izpilde saskaņā ar attiecīgajiem loteriju vai atlaižu akciju nosacījumiem.
(Juridiskais pamats: līguma izpilde)

4.3.7    Biļetena nosūtīšana ar saņēmēja piekrišanu pa e-pastu vai kā SMS/MMS.

(Juridiskais pamats: piekrišana).

4.3.8    Mūsu tiesību ievērošana un aizstāvēšana

(Juridiskais pamats: likumiskā interese no mūsu puses par mūsu tiesību izpildi un aizstāvēšanu).

4.4    Reģistrācija

Lai izmantotu paplašinātas funkcijas, ir jāreģistrējas mūsu tiešsaistes piedāvājumos. Turpmāk ir sniegta plašāka informācija par reģistrācijas un pieteikšanās procesu.

Tā ir izklāstīta šādi:

4.4.1. Integrēta klienta profila pārvaldība: ļauj integrēt dažādas reģistrācijas iespējas, piemēram, Bosch Single Key ID un Social Sign In.

4.4.2. Single Key ID: viena no pieteikšanās iespējām, ko nodrošina Bosch IO.

 

4.4.1. iCPM, Kopīgi pārziņi, saskaņā ar VDAR 26. pantu

Bosch “Integrētā klientu profila pārvaldība” (iCPM - Integrated Customer Profile Management) savieno dažādas Bosch lietojumprogrammas, lai jums kā sadarbības partnerim (lietotājam, klientam) nebūtu vairākkārt jānorāda dati, tādējādi piedāvājot jums vislabāko iespējamo klientu pieredzi. Turklāt iCPM piedāvā iespēju pieteikties Bosch lietojumprogrammās, izmantojot dažādas pieteikšanās iespējas.

iCPM sistēmā —

Robert Bosch Power Tools GmbH

Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen

turpmāk tekstā — “Bosch PT”

 

un

 

puses, kuras ir norādītas iedaļā “Pušu saraksts” (turpmāk tekstā — “Puses”),

strādā

ciešā sadarbībā. Iepriekš minētais attiecas arī uz jūsu personas datu apstrādi. Puses ir kopīgi noteikušas kārtību, kādā šos datus apstrādā, īstenojot dažādus procesa posmus, tādēļ datu aizsardzības tiesību jomā saskaņā ar VDAR 26. pantu tās ir uzskatāmas par kopīgiem pārziņiem.

Šeit ir sniegts detalizēts pārskats par datu apstrādes darbībām, ko puses veic kopīgi un katra atsevišķi, kā arī par pušu pienākumiem.

 

Datu apstrāde:

 

Atbildība:

Identifikācijas starpniecība ar Bosch pašu, kā arī citiem ārējiem identifikācijas nodrošinātājiem (Facebook, Apple, Google) B2C (Business-To-Customer — uzņēmums-klientam) un ārējiem B2B (Business-To-Business — uzņēmums-uzņēmumam) lietotājiem Bosch PT.

 

“Bosch PT”

BCD/Bosch ADFS identifikācijas starpniecības darbības ar B2E (Business-To-Employee – bizness-darbiniekam) (Bosch administratori)

“Bosch PT”

Lietotāja atribūtu vākšana, glabāšana un nodrošināšana savienotajām lietojumprogrammām.

Puses

 

Jums tas nozīmē tālāk norādīto.

– Pusēm bez maksas jānodrošina jums kā datu subjektam VDAR 13. un 14. pantā norādītā informācija, un tai ir jābūt kodolīgai, pārredzamai, viegli saprotamai un viegli pieejamai, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu. Katrai pusei jāsniedz otrai pusei visa nepieciešamā informācija, ko tā iegūst darbojoties savā darbības jomā.

– Pusēm nekavējoties jāinformē otra puse par datu subjekta tiesībām, kas jums nodrošinātas kā datu subjektam. Pusēm jāsniedz otrai pusei visa informācija, kas ir nepieciešama, lai izpildītu uz jūsu lūgumus par informāciju.

– Jums ir tiesības jebkurā laikā īstenot savas datu subjekta tiesības tieši attiecībā uz kādu no pusēm.

 

4.4.2. Pieteikties ar SingleKey ID, kopīga kontrole

Varat pieteikties mūsu vietnē ar SingleKey ID.

SingleKey ID ir izstrādāts Bosch.IO GmbH Bosch grupas vajadzībām, lai nodrošinātu lietotājiem universālu pieteikšanās iespēju Bosch vietnēs, veikalos, lietotnēs un pakalpojumos. Par SingleKey ID izsniegšanu ir atbildīgs uzņēmums Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlīne, Vācija.

Bosch.IO GmbH apstrādā jūsu datus “reģistrācijas un pieteikšanās ar SingleKey ID” vajadzībām, kā arī “pamatdatu un lietotņu pārskata un uzturēšanas ar SingleKey ID” nolūkos, par ko mēs uzņemamies kopīgu atbildību. Sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet vietnē: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Pēc reģistrācijas varat izmantot SingleKey ID, lai pieteiktos. Šim nolūkam jūs pārvirzīs uz Bosch.IO GmbH pieteikšanās ekrānu. Pēc veiksmīgas autentifikācijas Bosch.IO GmbH sniegs mums nepieciešamos personas datus (piemēram, e-pasta adresi, tālruņa numuru, vārdu, uzvārdu, valodu, valsti). Jūsu parole mums netiks pārsūtīta.

SingleKey ID vietnē varat jebkurā brīdī izbeigt SingleKey ID lietotāja līgumu, izdzēšot savu SingleKey ID: https://singlekey-id.com/myprofile/. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, dzēšot SingleKey ID, tiks zaudēta piekļuve visām Bosch vietnēm, veikaliem, lietotnēm un pakalpojumiem, kuros esat pieteicies/-kusies, izmantojot SingleKey ID.

4.5 Žurnālfaili

Katru reizi, kad lietojat internetu, no jūsu interneta pārlūkprogrammas automātiski tiek nodota noteikta informācija, ko mēs saglabājam žurnālfailos.

Žurnālfailus mēs saglabājam 7 dienas, lai noteiktu traucējumus un drošības apsvērumu dēļ (piemēram, lai izmeklētu nesankcionētas piekļuves mēģinājumus), un pēc tam dzēšam. Žurnālfaili, kas kalpo kā pierādījums un tādēļ jāglabā ilgāk, netiek dzēsti līdz attiecīgā gadījuma galīgai noskaidrošanai un vajadzības gadījumā var tikt nodoti izmeklēšanas institūcijām.

Žurnālfailos tiek saglabāta šāda informācija:

-    galiekārtas IP adrese (interneta protokola adrese), no kuras notiek piekļuve tiešsaistes piedāvājumam;

-    tīmekļa vietnes adrese, no kuras atvērts tiešsaistes piedāvājums (tā sauktā izcelsmes vai atsauces URL);

-    pakalpojuma sniedzēja nosaukums, caur kuru notiek piekļuve tiešsaistes piedāvājumam;

-    izgūto failu vai informācijas nosaukums;

-    izguves datums, laiks, kā arī ilgums;

-    pārsūtīto datu daudzums;

-    operētājsistēma un informācija par izmantoto interneta pārlūku, ieskaitot instalētās pievienojumprogrammas (piemēram, Flash Player);

-    – http statusa kods (piemēram, “pieprasījums veiksmīgs” vai “pieprasītais fails nav atrasts”).

4.6    Bērni

Šis tiešsaistes piedāvājums nav paredzēts bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem.

4.7    Datu nodošana citām atbildīgajām personām

Jūsu personas datus nododam citām atbildīgajām personām tikai tad, ja tas nepieciešams līguma izpildei, mums vai trešajai personai ir likumiska interese par nodošanu vai ir saņemta jūsu piekrišana. Detalizētu informāciju par tiesisko pamatu un saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām skatiet nodaļā “Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats”.

Turklāt datus var nodot citām atbildīgajām personām, ja mums ir tāds pienākums saskaņā ar likumu noteikumiem vai izpildāmu iestāžu vai tiesisku lēmumu.

4.7.1    Pakalpojumu sniedzējs (vispārīgi)

Uzdevumus, kā mārketinga pakalpojumi, programmēšana, datu mitināšana un palīdzības tālruņa pakalpojumi, mēs nododam ārpakalpojumu sniedzējiem. Mēs esam šos pakalpojumu sniedzējus rūpīgi izvēlējušies un regulāri tos uzraugām, it īpaši, cik rūpīgi tie apietas ar saglabātajiem datiem un kā nodrošina to aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti un likumu priekšrakstus. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi.

4.8    Uzglabāšanas ilgums; glabāšanas termiņi

Datus pamatā saglabājam tik ilgi, cik tas nepieciešams mūsu tiešsaistes piedāvājuma un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanai vai kamēr mums ir likumiskā interese turpmākai saglabāšanai (piemēram, pēc līguma izpildes mums vēl var būt likumiskā interese par tirgvedību pa pastu). Visos pārējos gadījumos mēs dzēšam personas datus, izņemot tādus datus, kuri jāturpina saglabāt juridisko saistību izpildei (piemēram, saskaņā ar nodokļu likumu un komerclikumu mums ir pienākums dokumentus, piemēram, līgumus un rēķinus saglabāt zināmu laika posmu).


5.    Loterijas

Ja piedalāties mūsu loterijā, mēs izmantojam jūsu datus, lai informētu par laimestu un lai reklamētu savus produktus likumā atļautajā apjomā vai ciktāl esat tam piekritis. Vairāk informācijas par loterijām skatiet attiecīgajos dalības nosacījumos.


6.    Sīkdatņu izmantošana

Mūsu tiešsaistes piedāvājuma sagatavošanā var izmantot sīkdatnes un uzskaites mehānismus.
Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras var tikt saglabātas Jūsu lietotāja ierīcē, kad Jūs apmeklējat tiešsaistes piedāvājumu.

Uzskaite ir iespējama, izmantojot dažādas tehnoloģijas. Mēs apstrādājam informāciju, jo īpaši saistībā ar pikseļu tehnoloģiju vai log failu analīzi.

6.1    Kategorijas

Mēs nošķiram sīkdatnes, kas ir būtiski nepieciešamas tiešsaistes piedāvājumu tehniskajām funkcijām no tādām sīkdatnēm un uzraudzības mehānismiem, kas nav būtiski nepieciešami tiešsaistes piedāvājumu tehniskajai funkcijai.

Tiešsaistes piedāvājumu parasti var izmantot bez sīkdatnēm, kuras neizmanto tehniskiem mērķiem.

6.1.1    Tehniski nepieciešamas sīkdatnes

Ar tehniski nepieciešamajām sīkdatnēm mēs saprotam sīkdatnes, bez kurām nav iespējams nodrošināt tiešsaistes piedāvājuma tehnisko sagatavošanu. Tajā skaitā ietilpst, piemēram, sīkdatnes, kas uzglabā datus, lai nodrošinātu video vai audio satura nevainojamu atskaņošanu. Tajā skaitā ietilpst, piemēram, sīkdatnes, kas uzglabā datus, lai nodrošinātu video vai audio satura nevainojamu atskaņošanu.
Šīs sīkdatnes tiks izdzēstas Jūsu apmeklējuma beigās.

6.1.2    Sīkdatnes un uzraudzības mehānismi, kas nav tehniski nepieciešami

Mēs izmantojam šīs sīkdatnes un uzskaites mehānismus tikai tad, ja esat devis iepriekšēju piekrišanu. Izņēmums ir sīkdatne, kas saglabā jūsu konfidencialitātes iestatījumu aktuālo statusu (izvēles sīkdatne). Tā ir iestatīta, pamatojoties uz likumisko interesi.

Mēs iedalām šīs sīkdatnes un uzskaites mehānismus divās apakškategorijās:

6.2    Ērtības sīkdatnes

Šīs sīkdatnes atvieglo izmantošanu, ļaujot ērtāk sērfot mūsu tiešsaistes piedāvājumā, piemēram, šīs sīkdatnes var saglabāt valodas iestatījumus.

6.3    Mārketinga sīkdatnes un uzskaites mehānismi

Vispārīgi

Mārketinga sīkdatņu un uzskaites mehānismu izmantošana ļauj mums un mūsu partneriem rādīt uz jūsu interesēm balstītus piedāvājumus, pamatojoties uz jūsu izmantošanas ieradumu analīzi.

-    Statistika

Izmantojot statistikas rīkus, mēs izmērām, piemēram, Jūsu lapas skatījumu skaitu.

-    Reklāmguvumu uzskaite

Mūsu reklāmguvumu uzskaites partneri datorā ievieto sīkdatni ("Konvertēšanas sīkdatne") ar noteikumu, ka esat sasniedzis mūsu vietni, izmantojot attiecīgā partnera reklāmu. Šīs sīkdatnes parasti zaudē spēku pēc 30 dienām. Ja apmeklējat noteiktas mūsu lapas un sīkdatnes termiņš vēl nav beidzies, mēs un attiecīgais reklāmguvumu uzskaites partneris varam atpazīt, ka konkrēts lietotājs ir noklikšķinājis uz reklāmas un tādējādi ir novirzīts uz mūsu lapu. Šī funkcija var aptvert arī vairākas ierīces. Informācija, kas iegūta, izmantojot reklāmguvuma sīkdatni, tiek izmantota, lai ģenerētu reklāmguvumu statistiku un izsekotu to lietotāju kopskaitu, kuri noklikšķināja uz reklāmas, un tika novirzīti uz reklāmguvumu uzskaites taga lapu.

-    Sociālie spraudņi

Dažās mūsu tiešsaistes piedāvājuma lapās ir saturs un pakalpojumi, ko sniedz citi pakalpojumu sniedzēji (piemēram, Facebook, Twitter), kas no savas puses var izmantot sīkdatnes un aktīvos komponentus. Plašāku informāciju par sociālajiem spraudņiem skatiet sadaļā Sociālie spraudņi.

-    Atkārtota individualizēta reklāma

Šie rīki izveido lietojuma profilus, izmantojot trešo pušu reklāmas sīkdatnes vai tā sauktos tīmekļa bāksignālus (neredzamās grafikas, kuras sauc arī par pikseļiem vai pikseļu atzīmēm) vai līdzīgus tehnoloģiju izmantošanas profilus. Tie nodrošina uz interesēm balstītu reklāmu, kā arī nosaka biežumu, ar kādu lietotājs skata noteiktas reklāmas. Atbildīgais par datu apstrādi saistībā ar rīkiem ir attiecīgais pakalpojumu sniedzējs. Rīku nodrošinātāji var arī sniegt informāciju trešajām personām iepriekš izklāstīto mērķu sasniegšanai. Šajā kontekstā ņemiet vērā attiecīgā pakalpojumu sniedzēja konfidencialitātes politiku.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot rīkus, iespējams, jūs varat sniegt savus datus ārpus EEZ saņēmējiem, kuriem nav atbilstoša datu aizsardzības līmeņa saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (piemēram, ASV). Sīkāku informāciju skatiet nākamajā mārketinga rīka aprakstā.

6.3.1    Monetate

Nosaukums: Monetate
Pakalpojumu sniedzējs: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, ŅUJORKA, NY 10012, ASV
Funkcija: Sīkdatne var kontrolēt, kā lietotājs uzvedas dažādās lapās, UX-Testing

6.3.2    Google Analytics

Nosaukums: Google Analytics
Pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funkcija: lietotāju uzvedības analīze (lapu meklēšana, apmeklētāju un apmeklējumu skaits, lejupielādes), lietotāja profilu ar pseidonīmu izveidošana, pamatojoties uz pieteikušos Google lietotāju informāciju no vairākām ierīcēm (vairāku ierīču datu uzskaite), lietotāja datu ar pseidonīmu bagātināšana ar Google nodrošinātu mērķgrupai specifisku informāciju, atkārtota individualizēta reklāma, lietotāja ērtību testēšana, reklāmguvumu uzskaite un atkārtota individualizēta reklāma ar Google Ads

6.3.3    Tealium

Nosaukums: Tealium
Pakalpojumu sniedzējs: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funkcija: tīmekļa vietņu tagu pārvaldība, izmantojot saskarni, programmu kodu integrēšana mūsu tīmekļa vietnēs

6.4    Sīkdatņu un uzskaites mehānismu pārvaldība

Pārlūkprogrammā un/vai mūsu konfidencialitātes iestatījumos varat pārvaldīt savus sīkdatņu un uzskaites mehānismu iestatījumus.
Piezīme. Jūsu uzstādītie iestatījumi attiecas tikai uz pārlūkprogrammu, kuru izmantojat.

6.4.1    Atspējot visas sīkdatnes

Ja vēlaties atspējot visas sīkdatnes, lūdzu, dodieties uz pārlūkprogrammas iestatījumiem un atspējojiet sīkfailu iestatījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var ietekmēt vietnes funkcionalitāti.

6.4.2    Jūsu iestatījumu pārvaldīšana attiecībā uz sīkdatnēm un uzskaites mehānismiem, kas nav obligāti tehniski nepieciešami

Kad Jūs apmeklējat mūsu interneta vietni, sīkdatņu slānī jums tiks uzdots jautājums, vai Jūs mums dodat piekrišanu ērtības sīkdatņu un mārketinga sīkdatņu vai uzskaites mehānismu izmantošanai.
Mūsu privātuma iestatījumu sadaļā varat atsaukt jau sniegto piekrišanu (atsaukums ir spēkā attiecībā uz lietojumu nākotnē) vai sniegt piekrišanu vēlāk.


7.    Biļetens ar reģistrāciju, atsaukšana

Jūs varat abonēt mūsu biļetenu kā daļu no mūsu tiešsaistes piedāvājuma. Mēs izmantojam tā saukto dubultās izvēles procedūru, saskaņā ar kuru mēs nosūtīsim jums tikai biļetenu, izmantojot e-pastu, mobilos ziņu pakalpojumus (piemēram, WhatsApp), īsziņas vai push ziņojumus, ja jūs skaidri sazināsieties ar mums, noklikšķinot uz saites paziņojumā ir apstiprinājusi biļetenu pakalpojuma aktivizēšanu. Ja jūs vēlāk nolemjat nesaņemt biļetenus, varat jebkurā laikā pārtraukt abonementu, atsaucot savu piekrišanu. Biļetenus, ko sūta pa e-pastu, atceļ, izmantojot saiti, kas ir nodrošināta biļetenā vai attiecīgā tiešsaistes piedāvājuma pārvaldības iestatījumos. Alternatīvi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktpersonu sadaļas informāciju.


8.    Ārējās saites

Mūsu tiešsaistes piedāvājums var ietvert saites uz trešās puses interneta vietnēm – ar mums nesaistītiem piedāvātājiem. Kad esat noklikšķinājis uz saites, mēs vairs nevaram ietekmēt personas datu, kuri nodoti trešajai pusei, noklikšķinot uz saites, iegūšanu, apstrādi un izmantošanu (piemēram, IP adrese vai lapas, kurā atrodas saite, URL), jo mēs, protams, nevaram kontrolēt trešās puses rīcību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādu personas datu apstrādi, ko veic trešā puse.


9.    Drošība

Mūsu darbiniekiem un mūsu pilnvarotajiem pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem ir pienākums ievērot diskrētumu un piemērojamo datu aizsardzības likumu noteikumus.

Mēs veiksim visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstīgu aizsardzības līmeni un jo īpaši aizsargātu jūsu datus, kas atrodas mūsu pārvaldībā, no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, manipulācijas, zaudēšanas, pārveidošanas vai neatļautas izpaušanas vai piekļuves. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstības līmenim.


10.    Lietotāju tiesības

Savu tiesību izpildei izmantojiet datus sadaļā Kontakti. Lūdzu, nodrošiniet, lai mums būtu iespēja viennozīmīgi identificēt jūsu personu.

Tiesības saņemt informāciju un uzziņas:

jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par jūsu datu apstrādi. Šim nolūkam varat izmantot savas tiesības saņemt no mums uzziņas par jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam.

Labošanas un dzēšanas tiesības:

Varat pieprasīt, lai mēs izlabojam nepareizus datus un – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – tos pilnīgojam vai dzēšam.

Tas neattiecas uz datiem, kas nepieciešami rēķinu un grāmatvedības mērķiem vai pakļauti likumā noteiktiem uzglabāšanas noteikumiem. Ja piekļūt šādiem datiem nav vajadzīgs, to apstrāde tiek ierobežota (skatīt turpinājumā).

Apstrādes ierobežojums:

jūs varat no mums pieprasīt – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – ierobežot jūsu datu apstrādi.

Datu pārnesamība:

jums ir tiesības datus, ko esat mums snieguši, saņemt strukturētā, parastā un mašīnlasāmā formātā vai – ja tehniski iespējams – pieprasīt nodot trešajai pusei.

10.1    Tiesības iesniegt sūdzības uzraudzības iestādēm

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei. Jūs varat šim nolūkam vērsties datu aizsardzības iestādē, kas ir piekritīga jūsu dzīvesvietā vai federālajā zemē vai mums piekritīgajā datu aizsardzības iestādē. Tā ir:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Adrese:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
VĀCIJA

Pasta adrese:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
VĀCIJA

Tālr.: +49 711/615541-0
Telefakss: +49 711/615541-15
E-pasts: poststelle@lfdi.bwl.de


12.    Konfidencialitātes paziņojuma izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas mūsu drošības un datu aizsardzības pasākumos. Šādos gadījumos atbilstoši pielāgosim arī mūsu paziņojumu par konfidencialitāti. Tāpēc, lūdzu, ņemiet vērā mūsu konfidencialitātes paziņojuma aktuālo versiju.


13.    Kontaktinformācija

Ja vēlaties ar mums sazināties, izmantojiet adresi, kas norādīta sadaļā “Atbildīgā persona”.

Tiesību izpildei izmantojiet norādīto saiti: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f7.

Paziņojumā par konfidencialitāti norādītajos gadījumos ziņojiet, izmantojiet saiti: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Lai iesniegtu ieteikumus un sūdzības par jūsu personas datu apstrādi, ieteicams sazināties ar mūsu datu aizsardzības uzraudzītāju:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
VĀCIJA

vai

mailto: DPO@bosch.com


Datums: 03.04.2023.