Robert Bosch Power Tools GmbH:n MyBosch-internetsovelluksen käyttöehdot


1. Tarjoaja ja voimassaoloalue

1.1. MyBosch-sovellukset verkkosivulla www.bosch-diy.com (jäljempänä yhteen kokoavaa nimitystä "sovellus") toimittaa Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70711 Leinfelden-Echterdingen (jäljempänä "Bosch"). Lisätietoja Bosch-palveluntarjoajasta saat verkkosivun julkaisutiedoista.

1.2 Bosch on oikeutettu koska tahansa kohtuullisen ilmoitusajan puitteissa muuttamaan ja/tai täydentämään näitä käyttöehtoja sekä sen sisältämien erikseen kuvattujen palveluiden sisältöä. Bosch lähettää käyttöehtojen muutos- ja/tai täydennystapauksessa käyttöehtojen muutetun version, johon tehdyt muutokset on merkitty korostettuna, käyttäjän rekisteröinnin yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos käyttäjä ei vastusta käyttöehtojen muutettua ja/tai täydennettyä versiota 6 viikon sisällä uuden version vastaanottamisesta, tällöin käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutetut käyttöehdot. Bosch on velvollinen tiedottamaan käyttäjälle muutosilmoituksessa, mitä seuraa vastustamatta jättämisestä. Muutettujen käyttöehtojen astuttua voimaan käyttöehtojen kaikkien aikaisempien versioiden voimassaolo lakkaa. Jos käyttäjä kieltäytyy antamasta hyväksyntäänsä, tällöin sopimussuhde säilyy muutoksitta voimassa. Jos muutettujen käyttöehtojen määräykset tai palvelukuvausten muutokset ovat käyttäjälle kohtuuttomia, hänellä on oikeus irtisanoa välittömästi sopimussuhteensa Boschiin.


2.    Palvelujen tarjoaminen ja palvelujen toimittaminen

2.1 Sovellus tarjoaa rekisteröidylle käyttäjälle mm. mahdollisuuden käyttää hänelle annetulla tai hänen itsensä valitsemallaan käyttäjänimellä erilaisia telemediapalveluita teknisen saatavuuden puitteissa. Käyttäjä voi rekisteröidä puutarha- ja sähkötyökalunsa sovellukseeen ja hänen puutarha- ja sähkötyökalujensa takuuaikaa pidennetään Bosch-takuuehtojen mukaisesti.


3. Rekisteröintiprosessi

3.1. Rekisteröitymällä käyttäjä tekee Boschin kanssa sopimuksen MyBosch-sovelluksen jäsenyydestä ja käytöstä. Vain täysi-ikäiset käyttäjät saavat rekisteröityä sovellukseen. Rekisteröinti on kielletty alaikäisilta ja sellaisilta henkilöiltä, joiden pääsyoikeus on poistettu pysyvästi.

3.2 Rekisteröintiprosessi vaatii olemassa olevan Bosch-tunnuksen tai, jos Bosch-tunnus ei ole vielä käytettävissä, Bosch-tunnuksen rekisteröinnin syöttämällä ja määrittelemällä vaadittavat pääsytiedot.
Onnistuneen rekisteröinnin jälkeen Robert Bosch GmbH lähettää käyttäjälle vahvistuslinkin sisältävän sähköpostiviestin käyttäjän rekisteröintiprosessin aikana antamaan sähköpostiosoitteeseen. Viesti sisältää myös Robert Bosch GmbH:n yleiset kauppaehdot ja tietosuojakäytännön tekstimuodossa. Robert Bosch GmbH tallentaa sopimusehdot.

3.3 Kun käyttäjä on tehnyt rekisteröinnin Bosch-tunnuksen kanssa, rekisteröintiin tarvittavat tiedot siirretään tilistä sovellukseen. Käyttäjän on hyväksyttävä sovelluksessa nämä Bosch.IO GmbH:n sovelluksen käyttöehdot. Vasta sen jälkeen rekisteröinti sovellukseen on saatu päätökseen. Sovelluksen sisällä käyttäjä voi määrittää käyttäjäprofiilissaan muita käyttäjätietoja, esimerkiksi nimen, osoitteen, jne. Nämä tiedot eivät ole pakollisia.  Pakolliset tiedot on merkitty *-tunnuksella. Bosch tallentaa sopimustiedot.

Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki hänen rekisteröinnissä ilmoitettamansa tiedot ovat oikeita ja täydellisiä. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan välittömästi Boschille käyttäjätietoja koskevista muutoksista. Sitä varten hänen tulee päivittää profiilitiedot.

3.3. Jokainen käyttäjä voi rekisteröityä vain yhdellä käyttäjänimellä. Moninkertaiset rekisteröinnit saattavat johtaa käyttäjän sulkemiseen pois sovelluksesta.


4. Pääsytiedot ja salasanat

4.1. Käyttäjä sitoutuu pitämään sovellukseen pääsyyn tarvittavat pääsytiedot ja salasanan salassa ja ilmoittamaan viipymättä Boschille kirjallisesti, jos kolmannet osapuolet ovat saaneet tietoonsa käyttäjän pääsytiedot ja/tai salasanan. Käyttäjä vastaa kolmannen osapuolen taholta tapahtuvan käytön aiheuttamista vahingoista, paitsi jos käyttäjä on tähän syytön.

4.2. Jos käyttäjä antaa pääsytiedot ja/tai salasanan kolmansille osapuolille, Boschilla on oikeus sulkea käyttäjän pääsy kohdan 5.1 mukaisesti väliaikaisesti tai lopullisesti, irtisanoa sopimussuhde käyttäjän kanssa välittömästi, poistaa käyttäjän rekisteröinti ja estää käyttäjää käyttämästä sovellusta kyseisestä ajankohdasta eteenpäin.


5. Sovellukseen pääsyn estäminen

5.1. Bosch voi estää käyttäjän pääsyn sovellukseen väliaikaisesti tai lopullisesti, jos kyseinen käyttäjä rikkoo tai on rikkonut näitä käyttöehtoja tai voimassa olevaa lakia sovellusta käyttäessään tai jos Boschilla on jokin muu perusteltu intressi käytön estämiseen. Etenkin tällöin on kyse perustellusta intressistä, jos käyttäjä häiritsee toistuvasti ja merkittävästi sovelluksessa käytäviä keskusteluja tai rikkoo kilpailuihin ja tuotetesteihin liittyvien osallistumisehtojen määräyksiä. Jos käyttäjä tiedustelee, onko hänelle määrätty käyttökielto ja kuinka kauan kielto on voimassa, Bosch huomioi käyttäjän perustellut intressit.

5.2 Boschin harkinnan mukaan käyttäjää voidaan varoittaa uhkaavasta käyttökiellosta ennakolta henkilökohtaisella viestillä (PN). Tästä päätettäessä Bosch huomioi käyttäjän perustellut intressit.

5.3. Jos kyseessä on väliaikainen tai pysyvä käyttökielto, Bosch sulkee käyttäjän pääsyn sovellukseen ja ilmoittaa siitä käyttäjälle sähköpostitse.

5.4. Tilapäisessä käyttökieltotapauksessa Bosch aktivoi käyttöoikeuden uudelleen ilmoitetun käyttökieltoajan päätyttyä. Pysyvästi suljettua pääsyoikeutta ei voida palauttaa.


6. Boschin vastuu

6.1. Boschin rajoittamaton vastuu käyttäjää kohtaan koskee vain vahinkoja, jotka ovat syntyneet Boschin tahallisen tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvan sopimusvelvoitteiden rikkomisen takia, sekä kuolemantapauksia, tapaturmia ja terveyshaittoja. Boschin vastuu on rajoitettu ennakoitavissa olevien ja tyypillisesti syntyvien vahinkojen korvaamiseen, joiden syynä on sellaisten velvollisuuksien lievä tai törkeä laiminlyönti, joiden täyttäminen on edellytys sopimuksen asianmukaiseen toteuttamiseen ja jonka noudattamiseen asiakas voi normaalisti luottaa (olennaiset sopimusvelvoitteet / pääasialliset velvoitteet). Bosch ei ole etenkään vastuussa mistään välillisistä vahingoista, menetetyistä voitoista tai muista pelkästään taloudellisista menetyksistä. Kaikki muut yksinkertaiseen ja törkeään huolimattomuuteen liittyvät vastuut ovat poissuljettuja. Tämä ei koske mahdollista tuotevastuulain mukaista Boschin vastuuta tai takuuseen liittyviä vaatimuksia.

6.2. Yllä olevat vastuunrajoitukset koskevat myös Boschin laillisten edustajien tai avustajien velvollisuuksien rikkomuksia. Siltä osin kuin Boschin vastuu on poissuljettu yllä olevien säännösten mukaisesti, tämä koskee myös Boschin työntekijöiden ja avustajien henkilökohtaista vastuuta.


7. Voimassaoloaika ja sopimuksen irtisanominen

7.1. Tämä sopimus solmitaan määräämättömäksi ajaksi. Käyttäjällä ja Boschilla on oikeus milloin tahansa irtisanoa sovelluksen käyttöä koskeva sopimussuhde perustelematta ja kirjallisesti. Boschilla on oikeus tällaiseen irtisanomiseen vain neljän (4) viikon irtisanomisajalla tästä ilmoittavan sähköpostin lähettämisestä, jotta käyttäjällä on riittävästi aikaa tehdä varmuuskopiot sovellukseen tallentamistaan tiedosta.

7.2. Lisäksi Boschilla on oikeus milloin tahansa purkaa sopimussuhde kokonaan ja osittain ilman irtisanomisaikaa, mikäli Boschilla on myös oikeus käyttöoikeuden pysyvään sulkemiseen näiden käyttöehtojen kohdan 5 mukaisesti (poikkeuksellinen irtisanominen). Tässä tapauksessa ei tarvita kohdan 5.2 mukaista ennakolta varoitusta.


8. Sopimuksen siirtäminen

Boschilla on oikeus siirtää tämä sopimus Robert Bosch GmbH:n tytäryhtiölle (saksalainen laki § 15... AktG). Tällaisesta sopimuksen siirrosta Bosch ilmoittaa käyttäjälle sopivalla tavalla ja hyvissä ajoin. Sopimuksen siirtotapauksessa käyttäjällä on erityinen irtisanomisoikeus. Irtisanomisesta on ilmoitettava kirjallisesti Boschille neljän (4) viikon kuluessa sopimuksen siirrosta ilmoittamisesta. Irtisanominen astuu voimaan heti, kuitenkin viimeistään sopimuksen siirtohetkellä.


9. Muut määräykset

9.1. Bosch ei ole velvollinen pitämään sovellusta (kokonaan tai osittain) jatkuvasti käytettävissä. Bosch pyrkii kuitenkin mahdollisuuksien mukaan pitämään sovelluksen jatkuvasti käytettävissä. Varsinkin huolto- ja turvallisuustoimenpiteet, kuormitushuiput sekä Boschista riippumattomat ongelmat (esimerkiksi sähkökatkokset, ylivoimaiset esteet, yleisten tietoliikenneverkkojen häiriöt, jne.) saattavat johtaa sovelluksen palveluiden (kokonaan tai osittain) lyhytaikaisiin häiriöihin tai väliaikaiseen keskeytymiseen.

9.2. Osapuolten välisiin sopimussuhteisiin sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia. Jos asiakas on kuluttaja, tätä lakivalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin asiakkaan vakinaisen asuinvaltion lain pakollisten määräysten tarjoamaa suojaa ei peruuteta (suosituimmuusperiaate). YK:n kauppalaki (CISG) ei koske tätä sopimusta.

9.3. Jos näiden käyttöehtojen yksittäiset määräykset eivät ole (enää) voimassa tai täydellisiä, sopimuksen muiden määräysten voimassaolo pysyy ennallaan.

9.4. Jos käyttäjä on saksalaisen BGB:n 14 §:n mukaisesti yrittäjä, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto, kaikkien näihin käyttöehtoihin liittyvien riitatapausten yksinomainen oikeudenkäyntipaikka on Stuttgart, Saksa. Sama pätee, jos käyttäjällä ei ole yleistä lainkäyttöpaikkaa Saksassa tai jos asuinpaikka tai tavanomainen oleskelupaikka ei ole tiedossa haasteen tekohetkellä.

9.5 Käyttäjällä ei ole oikeutta luopua näissä käyttöehdoissa määrätyistä velvoitteistaan kokonaan tai osittain ilman Boschin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tätä ei kuitenkaan voida kieltää epäoikeudenmukaisesti.


10. Tiedot riitojen ratkaisemisesta kuluttajien välimieslautakunnissa

Euroopan komissio tarjoaa foorumin verkkovälitteiseen riitojenratkaisuun. Tämä alusta on tarkoitettu yhteyspisteeksi verkko-osto- ja verkkopalvelusopimusten sopimusvelvoitteita koskevien riitojen ratkaisemiseksi tuomioistuinten ulkopuolella. Alustaan pääsee verkko-osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Bosch ei ole velvollinen osallistumaan riitojen ratkaisuun kuluttajien välimieslautakunnassa, ja se on päättänyt olla osallistumatta siihen vapaaehtoisesti.

Robert Bosch Power Tools GmbH

Versio marraskuu 2019