Robert Bosch Power Tools GmbH veebirakendus MyBosch ja mobiilirakendus DIY & Garden, sh kogukonnasait 1-2-do.com


1.    Pakkuja ja kehtivuspiirkond

1.1. Veebirakendust MyBosch ja mobiilirakendust DIY & Garden koos selles sisalduva kogukonnasaidiga 1-2-do.com ning veebisaiti www.bosch-diy.com (edaspidi koos: rakendus) opereerib ettevõte Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70711 Leinfelden-Echterdingen (edaspidi: Bosch). Lisateavet pakkuja Bosch kohta leiate veebilehe impressumist.

1.2. Need kasutustingimused hõlmavad kõiki teenuseid, mida rakenduse kaudu pakutakse ja võimaldatakse. Kui kasutaja on MyBoschi veebirakenduses registreerunud, saab ta ilma lisaregistreerimiseta aktiveerida ka kogukonnasaidi 1-2-do.com. Kui kasutaja ei aktiveeri kogukonnasaiti 1-2-do.com, ei saa ta selles sisalduvaid kogukonnafunktsioone kasutada.

1.3 Boschil on õigus neid kasutustingimusi ja nendes kirjeldatud teenuseid igal ajal mõistliku etteteatamisajaga muuta ja/või täiendada. Kasutustingimuste muudatuste ja/või täienduste korral saadab Bosch kasutajale kasutustingimuste muudetud versiooni koos esiletõstetud muudatustega kasutaja poolt registreerumisel esitatud e-posti aadressile. Kui kasutaja ei esita kasutustingimuste muudetud ja/või täiendatud versioonile kuue nädala jooksul alates nende kättesaamisest vastuväiteid, loetakse kasutaja muudetud kasutustingimustega nõustunuks. Bosch kohustub juhtima muudatusteates kasutaja tähelepanu sellele, mida vastuväite mitteesitamine kaasa toob. Alates muudetud kasutustingimuste jõustumisest kaotavad kõik kasutustingimuste eelmised versioonid kehtivuse. Kui kasutaja ei anna nõusolekut, jääb lepingusuhe muutumatuks. Kui muudetud kasutustingimused või teenuste kirjelduse muudatused ei ole kasutaja jaoks vastuvõetavad, on kasutajal õigus lepingusuhe Boschiga kohe lõpetada.


2.    Pakutavad teenused ja teenuste osutamine

2.1 Rakendus pakub registreeritud kasutajale muu hulgas võimalust kasutada talle antud või tema enda poolt valitud kasutajanime all mitmesuguseid telemeediateenuseid, kui see on tehniliselt võimalik. Kasutaja saab oma aia- ja elektritööriistad rakenduses registreerida ning tema Boschi aia- ja elektritööriistade garantiid pikendatakse, kui Boschi garantiitingimused on täidetud.

2.2 Kui kasutaja on aktiveerinud kogukonnasaidi 1-2-do.com või kasutab mobiilirakendust DIY & Garden, saab ta kasutada paljusid kirjeldatud teenuseid. Siia kuuluvad eelkõige mitmesugused tasuta teenused, mis võimaldavad kasutajal avaldada oma sisu (nt tekstid, pildid, kasutaja või teiste isikute kujutised, lingid oma videotele teiste pakkujate saitidel), mis on seotud üldiste meisterdusteemade ja eelkõige nendega seotud toodete kasutamisega. Näiteks saab kasutaja rakenduse kaudu luua meisterdusprojektide kohta projektdokumentatsiooni ja projektijuhendi ning need avalikustada. Kasutaja saab info oma projektide kohta teha kättesaadavaks projektigaleriis/ajajoonel. Lisaks saab kasutaja oma projektide planeerimisel ligipääsu nõuannetele ja veebitööriistadele ning pakutavas mahus ka teiste kasutaja abile. Samuti saab ta teha projektide kohta märkmeid.

Peale selle saab kasutaja ligipääsu teiste kasutajate individuaalsetele projektiideedele (olukorrast tulenevad ja uurimuslikud). Kasutaja saab teiste kasutajate projekte meelde jätta ja jälgida. Samuti saab kasutaja neid projekte (sh projektiplaneering) kommenteerida ja hinnata. Lisaks saab kasutaja registreerida virtuaalses töökojas lisatööriistu, otsida infot tööriistade kohta, kirjutada arvustusi, saada informatsiooni tööriistade kasutamiseks, osaleda pakutavates garantiipikendustes ning kasutada muid Boschi poolt tööriistade jaoks pakutavaid teenuseid.

2.3. Kui kasutaja on kogukonnasaidi 1-2-do.com aktiveerinud või kasutab mobiilirakendust DIY & Garden, saab ta kasutada eespool kirjeldatud teenuseid ka kogukonnasaidil 1-2-do.com. Kasutaja saab kogukonnasaidil 1-2-do.com eelkõige avaldada kommentaare ja arvustusi eri seadmete kohta, tutvustada oma projektialas oma meisterdusprojekte ja dokumenteerida nende kulgu või vahetada selleks ette nähtud teadmusalas meisterdusalast oskusteavet ning saada ja anda muud abi. Lisaks saab kasutaja võimaluse suhelda teiste registreeritud kasutajatega selleks ette nähtud kontaktifunktsiooni kaudu. Peale selle võimaldatakse kasutajale ligipääs Boschi pakutavale sisule, nagu asjatundjate nõuanded ja tootetestid.

2.4. Bosch salvestab kasutajate poolt üles laaditud sisu kasutaja jaoks ning võimaldab kolmandatel isikutel interneti/rakenduse kaudu sellisele sisule ligi pääseda. Bosch pakub kasutajale seega lihtsalt tehnilist taristut. Multimeediasisu üleslaadimise maht võib olla piiratud. Bosch osutab kogukonnaplatvormil pakutavaid tasuta telemeediateenuseid lisaks vaid oma tehniliste ja operatiivsete võimaluste piires ning jätab endale seetõttu õiguse neid teenuseid igal ajal piirata või nende pakkumine täielikult või osaliselt lõpetada. Seetõttu võib rakenduses salvestatud kasutajasisu pöördumatult kaotsi minna. Seetõttu soovitatakse kasutajal sisu mujal salvestada/varundada. Boschi vastutus piirdub ka sellistel juhtudel punktis 8 kirjeldatud mahuga.

2.5. Rakenduse sisu pärineb osaliselt Boschilt ja osaliselt kasutajatelt või muudelt kolmandatelt isikutelt. Kasutajate ja muude kolmandate isikute pakutavat sisu nimetatakse edaspidi koos kolmandate isikute sisuks. Bosch ei kontrolli kolmandate isikute pakutava sisu täielikkust, õigsust ja õiguspärasust ning ei käsitle seda kui enda oma. Eriti ei kontrolli Bosch kolmandate isikute pakutava sisuga seotud ohutusaspekte. Seetõttu ei vastuta Bosch kolmandate isikute pakutava sisu täielikkuse, õigsuse, ohutuse ja ajakohasuse eest ega anna selle kohta garantiid. See kehtib ka kolmandate isikute pakutava sisu kvaliteedi ja selle kindlaks otstarbeks sobivuse kohta, samuti juhul, kui tegemist on lingitud välistel veebisaitidel oleva kolmandate isikute sisuga, mida võidakse rakenduses (või selle osades) teiste veebisaitide osalise ületoomise (framing) teel näidata. Eelkõige ei kontrolli Bosch ei sisuliselt ega teostatavuselt kasutajate poolt üles laaditud ehitusjuhiseid ega neis sisalduvaid kirjeldusi tööriistade kasutamise kohta, samuti tööriistade projektiinspiratsioone. Bosch soovitab tööriistade kasutamisel järgida alati tootega kaasas olevaid kasutusjuhendeid.

2.6 Bosch uurib oma äranägemisel siiski õigustatud viiteid nende kasutustingimuste rikkumiste või võimalike õigusrikkumiste või rakenduses (või selle osades) leiduva sisu ebasündsuse kohta ning võtab vajaduse korral asjakohased meetmed selliste olukordade lõpetamiseks. Eelkõige eemaldab Bosch õigusvastase või ebasündsa sisu viivitamatult pärast seda, kui on sellisest sisust teada saanud ja kui sellise sisu eemaldamine on tehniliselt võimalik. Boschil on seoses sellega õigus kustutada rakendusest (või selle osadest) igal ajal täielikult või osaliselt kasutajate sisu ilma põhjendusi esitamata või keelata kasutajatel teatud sisu üleslaadimine, mille puhul võtab Bosch arvesse kasutajate õigustatud huve.

2.7. Sisu avaldamisega rakenduses annab kasutaja Boschile tasuta ning ruumiliselt, sisuliselt ja ajaliselt piiramatu, loovutatava, mitteeksklusiivse õiguse sellist sisu kasutada. Kasutusõigus kehtib kõigile praegu teadaolevatele kasutusviisidele. See hõlmab eelkõige järgnevat:

-    sisu salvestamine Boschi serveris või Boschi poolt volitatud kolmandate isikute serveris, mis võib asuda riigis või riigist väljaspool;

-    sisu paljundamine, redigeerimine, avaldamine ja levitamine, eelkõige sisu avalikkusele kättesaadavaks tegemine rakenduses (või selle osades) avaldamise teel ning avalikkusele kättesaadavaks tegemine Boschi poolt hallatavatel veebiplatvormidel ja sotsiaalvõrgustikes (nt Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest jne) avaldamise teel;

-    sisu kättesaadavaks tegemine teistele kasutajatele jaotises 2.6 kirjeldatud volituste piires;

-    redigeerimine ja paljundamine, kui see on vastava sisu pakkumise või avaldamise jaoks vajalik.
Kasutaja loobub sisu võimalikul kasutamisel Boschi poolt õigustest oma piltidele ning autoriõigustest, mis on seotud tema nime nimetamisega. Kui kasutaja poolt üles laaditud piltidel on kolmandate isikute kujutisi, peab kasutaja hoolt kandma selle eest, et ka need kolmandad isikud loobuvad võimalikest õigustest oma pildile.

2.8. Kasutaja tohib rakenduses (või selle osades) sisalduvat, eelkõige Boschi ja teiste kasutajate poolt üles laaditud sisu vaadata ja oma tarbeks kasutada. Teadmusosas avaldatava sisu lõike tohib lisaks igal ajal tsiteerida teistel veebisaitidel või muude veebipakkumiste raames, kuid sealjuures tuleb viidata rakendusele ning lisada otselink rakenduses olevale vastavale sisule. Kasutaja ei tohi sellist sisu muul viisil kasutada ega väärindada, eelkõige ei tohi rakenduse (või selle osade) sisu paljundada, kui seda ei tehta oma tarbeks, samuti ei tohi ilma vastava tsiteerimise ja linkimiseta kasutada rakenduse teadmusosas olevat sisu.


3. Registreerumine

3.1. Registreerumisel sõlmitakse kasutaja ja Boschi vahel leping MyBoschi rakendusega liitumise ja selle kasutamise kohta. Rakenduses tohivad ennast registreerida ainult täisealised kasutajad. Alaealistel ja isikutel, kelle juurdepääsuõigus on püsivalt blokeeritud, on enda registreerimine keelatud.

3.2 Registreerumiseks on vaja Boschi ID-d või kui seda pole, siis Boschi ID registreerimist, milleks tuleb sisestada ja määrata vajalikud juurdepääsuandmed.

Pärast registreerumist saadab Robert Bosch GmbH kasutajale registreerumisel esitatud e-posti aadressile e-kirja koos kinnituslingiga ning veel kord teksti kujul ka Robert Bosch GmbH üldtingimused ja andmekaitsepõhimõtted. Robert Bosch GmbH salvestab lepingutingimused.

3.3 Pärast kasutaja registreerimist Boschi ID-ga kantakse registreerimiseks vajalikud andmed kontolt rakendusse. Rakenduses peab kasutaja Bosch.IO GmbH rakenduse kasutamiseks nõustuma nende kasutustingimustega. Registreerumine rakenduses lõpeb alles pärast seda. Rakenduse sees saab kasutaja lisada oma kasutajaprofiilile muid kasutajaandmeid, nt nimi, aadress jne. Need andmed ei ole kohustuslikud.  Kohustuslikud andmed on tähistatud tärniga (*). Bosch salvestab lepingutingimused.

Kasutaja kinnitab, et kõik tema poolt registreerimisel esitatud andmed on tõesed ja täielikud. Kasutaja on kohustatud teavitama Boschi oma kasutajaandmete muudatustest, ajakohastades oma profiiliandmeid viivitamatult.

3.3. Iga kasutaja tohib registreeruda ainult ühe kasutajanimega. Mitmekordne registreerumine võib kaasa tuua kasutaja väljaheitmise rakendusest.


4. Juurdepääsuandmed ja paroolid

4.1. Kasutaja kohustub hoidma rakendusele juurdepääsuks vajalikke juurdepääsuandmeid ja parooli salajas ning teavitama Boschi viivitamatult kirjalikult sellest, kui kasutaja kasutajaandmed ja/või parool saavad teatavaks kolmandatele isikutele. Kasutaja vastutab kolmandate isikute poolse kasutamise tõttu tekkinud kahju eest, välja arvatud juhul, kui tegu pole kasutaja süüga.

4.2. Kui kasutaja avaldab juurdepääsuandmed ja/või parooli kolmandatele isikutele, on Boschil õigus kasutaja ligipääs kooskõlas jaotisega 6.1 ajutiselt või püsivalt blokeerida või lepingusuhe kasutajaga kohese jõustumisega lõpetada, kasutaja registreerumine kustutada ning kasutajal edaspidi rakenduse kasutamine keelata.


5. Rakenduse ja selle sisu kasutamise eeskirjad (netikett)

5.1. Kasutaja kohustub järgima rakenduse kasutamisel alati kolmandate isikute õigusi. Kasutaja vastutab kogu enda poolt rakendusse laaditud sisu, eelkõige piltide, videote ja foorumipostituste eest. Kui kasutaja laadib üles pilte, millel on kujutatud isikuid, kohustub kasutaja eelnevalt küsima piltidel kujutatud isikutelt nõusolekut piltide avaldamiseks rakenduses.

5.2. Lisaks peab kasutaja tagama, et tema poolt üles laaditud sisu ei riku õigusakte (eelkõige lastekaitseõigust) ega kolmandate isikute õigusi (eelkõige nime-, isiku-, autori-, andmekaitse- ja kaubamärgiõigust). Eelkõige kohustub kasutaja mitte laadima rakendusse sisu, mis

-    sisaldab pornograafiat, ülistab vägivalda, kihutab üles rahvamasse, seab ohtu lapsi või on muul viisil sündsusetu,

-    kutsub üles panema toime õigusvastaseid tegusid või annab selleks juhiseid,

-    on seotud poliitilise tegevusega, eelkõige parteikogunemiste, demonstratsioonide, lendlehe- või allkirjakampaaniatega, ning mis kujutab poliitilisi sümboleid,

-    solvab, laimab, ahistab, ähvardab või kahjustab muul viisil teisi kasutajaid, moderaatoreid, Boschi või teisi isikuid või on nende suhtes agressiivne ja provokatiivne,

-    on muul viisil õigus- või kommetevastane, ebatsensuurne, vulgaarne, häirib teiste isikute erasfääri, on laimav või ebasünnis või sisaldab ebatõeseid väiteid või laimavat kriitikat,

-    sisaldab tarkvaraviirusi või muid arvutikoode, faile või programme, mille eesmärk on kutsuda esile arvutitarkvara või -riistvara või telekommunikatsiooniseadmete töö katkestuse, hävimise või funktsioonide piiramise,

-    on päritolu varjamiseks sihilikult manipuleeritud,

-    sisaldab füüsiliste või juriidiliste isikute tootmis- või ärisaladust või muud sisu, mille edastamise õigus kasutajal puudub – näiteks konfidentsiaalsuslepingu alusel,

-    sisaldab reklaami toodete või teenuste ostu või müügi kohta või kommertsveebisaitide/-blogide jne kohta, eelkõige juhul, kui kasutaja sellest ise kasu saab,

-    võib oma sisu, olemuse (nt viirused), suuruse või paljususe (nt rämpspost) tõttu rakenduse (või selle osade) koosseisu või toimivust piirata või ohtu seada,

-    sisaldab linke või muid seoseid sisuga, mis ei ole eespool kirjeldatud kriteeriumide järgi lubatud, ja/või

-    kutsub üles eespool kirjeldatud keelde eirama.

5.3. Eespool kirjeldatud kriteeriumide järgi keelatud sisu ei tohi saata ega levitada ka sisemise sõnumisüsteemi kaudu. Samuti on kasutajatel keelatud saata kettkirju või identseid sõnumeid mitmele kasutajale korraga.


6. Juurdepääsu blokeerimine

6.1. Bosch võib kasutaja juurdepääsu rakendusele ajutiselt või püsivalt blokeerida, kui kasutaja rikub või on rikkunud rakenduse kasutamisel neid kasutustingimusi või kehtivat õigust või kui Boschil on blokeerimiseks muu õigustatud huvi. Muu õigustatud huviga on eelkõige tegu siis, kui kasutaja rakenduses olevaid arutelusid kordab või oluliselt segab või rikub konkurssidel ja tootetestidel osalemise tingimusi. Bosch võtab kasutaja blokeerimise ja selle ajalise kestvuse otsustamisel arvesse kasutaja õigustatud huve.

6.2 Bosch võib oma äranägemisel teha enne blokeerimist kasutajale hoiatuse isikliku sõnumi kaudu. Bosch võtab otsustamisel arvesse kasutaja õigustatud huve.

6.3. Ajutise või püsiva blokeerimise korral blokeerib Bosch kasutaja juurdepääsuõigused rakendusse ning teavitab kasutajat sellest e-posti teel.

6.4. Ajutise blokeerimise korral aktiveerib Bosch juurdepääsuõigused pärast teatatud blokeerimisaja möödumist. Püsiva blokeerimise korral ei ole juurdepääsuõigust võimalik taastada.


7. Kasutaja vastutus

7.1. Kasutaja vabastab Boschi kõigist kolmandate isikute nõuetest, mis esitatakse Boschile kolmandate isikute õiguste, eelkõige autori-, kaubamärgi-, konkurentsi-, isiku- või muude omandiõiguste rikkumise tõttu kasutaja poolt avaldatud sisus, välja arvatud juhul, kui kasutaja ei ole õigusrikkumise eest vastutav. Nõuetest vabastamise kohustus kehtib eelkõige juhtudel, kus kasutaja rikub nende kasutustingimuste jaotistes 5.1 ja 5.2 kirjeldatud kohustusi. Eespool kirjeldatud nõuetest vabastamise kohustus kehtib ka juhul, kui Boschile esitavad nõudeid ametiasutused, täitevasutused või muud avalik-õiguslikud institutsioonid sisu tõttu, mille kasutaja on nende kasutustingimuste vastaselt rakenduses avaldanud. Lisaks kohustub kasutaja hüvitama Boschile kõik vajalikud kulud, mis tekivad Boschile seoses sellega, et kolmandad isikud esitavad Boschile õigustatult nõudeid oma õiguste rikkumise tõttu kasutaja poolt avaldatud sisus. See hõlmab eelkõige mõistlikuks õiguskaitseks vajalikke kulusid. Kasutaja ei ole kohustatud kulusid hüvitama, kui tal puudub süü kolmandate isikute õiguste rikkumises.

7.2. Kui kolmandad isikud esitavad Boschile nõude kasutaja poolt avaldatud sisu tõttu, osutab kasutaja Boschile selliste nõuetega seotud õiguskaitses igakülgset abi. See hõlmab eelkõige seda, et kasutaja teeb Boschile tolle kirjalikul nõudmisel kättesaadavaks koopiad kõigist olemasolevatest dokumentidest, mis on seotud väidetava õigusvastase sisuga. Sellega seotud võimalikud kulud katab esialgu Bosch.


8. Boschi vastutus

8.1. Bosch vastutab kasutaja ees piiramatult ainult kahju eest, mis on põhjustatud lepingukohustuste rikkumisest Boschi poolt tahtliku tegevuse või raske hooletuse tõttu, samuti surma, kehavigastuste ja tervisekahjustuste korral. Juhul kui Bosch rikub kerge või raske hooletuse tõttu kohustusi, mille täitmine on vajalik lepingu nõuetekohaseks täitmiseks ja mille täitmist klient eelkõige eeldab (olulised lepingukohustused), piirdub Boschi vastutus prognoositava ja tüüpilise kahju hüvitamisega. Eelkõige ei vastuta Bosch kaudse kahju, saamata jäänud tulu või muu puhtvaralise kahju eest. Muudel juhtudel on kerge või raske hooletusega seotud vastutus välistatud. See ei piira Boschi vastutust tootevastutusõigusest tulenevatel juhtudel ega garantii andmise puhul.

8.2. Eespool nimetatud vastutuse piirangud kehtivad ka kohustuste rikkumisel Boschi seaduslike esindajate või töötajate poolt. Kui Boschi vastutus on eespool nimetatud tingimustel välistatud, kehtib see ka Boschi töötajate ja esindajate isikliku vastutuse kohta.


9. Lepingu kehtivusaeg ja lõpetamine

9.1. See leping sõlmitakse tähtajatult. Kasutajal ja Boschil on õigus rakenduse kasutamiseks sõlmitud lepingusuhe igal ajal ilma põhjendusi esitamata kirjalikult lõpetada. Selleks et anda kasutajale piisavalt võimalusi rakendusse salvestatud andmete varundamiseks, on Boschil õigus leping sellisel viisil lõpetada ainult neljanädalase etteteatamisajaga, mis algab lepingu lõpetamisest teatava e-kirja saatmise kuupäevast.

9.2. Lisaks on Boschil igal ajal õigus kasutussuhe täielikult ja osade kaupa ilma etteteatamistähtajata lõpetada, kui Boschil on õigus juurdepääsu püsivaks blokeerimiseks nende kasutustingimuste jaotise 6 alusel (erakorraline lõpetamine). Sellisel juhul ei ole jaotises 6.2 kirjeldatud hoiatamine vajalik.

9.3. Juhul kui Bosch otsustab MyBoschi rakendust enam mitte opereerida, ei ole jaotistes 2.1, 2.2 ja 2.3 kirjeldatud kasutusvõimalused veebisaidil bosch-diy.com enam kättesaadavad, kuid võivad jääda kättesaadavaks mobiilirakenduses DIY & Garden.

Juhul kui Bosch otsustab kogukonda 1-2-do.com enam mitte opereerida, ei ole jaotistes 2.2 ja 2.3 kirjeldatud kasutusvõimalused veebisaidil bosch-diy.com enam kättesaadavad, kuid võivad jääda kättesaadavaks mobiilirakenduses DIY & Garden.  

Juhul kui Bosch otsustab mobiilirakendust DIY & Garden enam mitte opereerida, ei ole jaotistes 2.1, 2.2 ja 2.3 kirjeldatud kasutusvõimalused mobiilirakenduses enam kättesaadavad, kuid võivad jääda kättesaadavaks veebisaidil bosch-diy.com.

See ei puuduta Boschi ja kasutaja vahel sõlmitud lepinguid tasuliste teenuste, näiteks garantii pikendamise kohta.


10. Lepingu loovutamine

Boschil on õigus loovutada see leping Robert Bosch GmbH sidusettevõttele (Saksa aktsiaseadus, alates § 15). Bosch teavitab kasutajat sellisest lepingu loovutamisest asjakohasel viisil. Kasutajal on lepingu loovutamise korral eriõigus leping nelja (4) nädala jooksul alates lepingu loovutamisest teatamisest lõpetada, millest tuleb Boschile kirjalikult teada anda. Lepingu lõpetamine jõustub kohe, kuid kõige varem lepingu loovutamise hetkel.


11. Muud sätted

11.1. Boschil ei ole kohustust hoida rakendust (tervikuna või osaliselt) pidevalt kättesaadavana. Bosch püüab siiski hoida rakendust võimaluse korral pidevalt kättesaadavana. Eelkõige võivad lühiajalisi häireid või teenuste ajutist peatamist rakenduses põhjustada hooldustööd, turvalisusega seotud tegurid või koormus, samuti sündmused, mida Bosch ei saa kontrollida (nt voolukatkestus, vääramatu jõud, avalike sideteenuste tõrked jne).

11.2. Poolte lepingulisele suhtele kohaldub Saksamaa Liitvabariigi õigus. Kui klient on tarbija, kehtib see jurisdiktsioon vaid ulatuses, kus kliendi tavapärase viibimiskoha riigi kohustusliku õigusega tagatud kaitse ei vähene (soodsamate tingimuste põhimõte). ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG) ei kohaldu.

11.3. Kui mõni nende kasutustingimuste säte on kehtetu või puudulik või muutub selliseks, jäävad ülejäänud sätted kehtima.

11.4. Kui kasutaja on Saksa tsiviilseadustiku (BGB) § 14 järgi avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õiguslik eriinstitutsioon, on kõigi nendest kasutustingimustest tulenevate või nendega seotud kohtuvaidluste pidamise koht Stuttgart (Saksamaa). Sama kehtib juhul, kui kasutajal ei ole üldist kohtualluvust Saksamaa või kui kasutaja elukoht või tavapärane viibimiskoht ei ole hagi esitamise ajal teada.

11.5 Kasutajal ei ole õigust nendest kasutustingimustest tulenevaid kohustusi täielikult või osaliselt loovutada, kui Bosch ei ole andnud selleks eelnevalt kirjalikku nõusolekut; sealjuures ei ole Boschil õigust sellise nõusoleku andmisest põhjendamatult keelduda.


12. Teave vaidluste lahendamise kohta tarbijavaidlusorganites

Euroopa Komisjonil on vaidluste veebipõhise lahendamise platvorm. See platvorm on mõeldud selliste vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, mis puudutavad veebis sõlmitud ostu- ja teenuselepingutega seotud kohustusi. Platvorm asub aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Bosch ei ole kohustatud osalema tarbijavaidlusorganis toimuvas vaidluse lahendamise menetluses ning on otsustanud keelduda selles vabatahtlikult osalemast.

Robert Bosch Power Tools GmbH