Andmekaitsesuunised


 1.    Andmekaitsesuunised

Ettevõttel Bosch Power Tools GmbH (edaspidi «Bosch Power Tools» või «meie» või «meid») on hea meel, et külastasite meie veebilehti ja mobiilirakendusi (koos ka «veebipakkumine») ning et tunnete huvi meie ettevõtte ja toodete vastu.


2.    Bosch Power Tools austab teie eraelu

Isikuandmete töötlemisel on teie eraelu puutumatus ja kõigi ettevõtlusandmete turvalisus meie jaoks oluline ning me arvestame sellega oma äriprotsessides. Töötleme teie isikuandmeid, mis kogutakse meie veebipakkumiste külastamisel, konfidentsiaalselt ja üksnes seadusest tulenevate eeskirjade kohaselt.
Andmekaitse ja teabe turvalisus moodustavad osa meie ettevõtluspoliitikast.


3.    Vastutav isik

Teie andmete töötlemise eest vastutab Bosch Power Tools, sellekohaseid erandeid selgitatakse siinsetes andmekaitsesuunistes.

Meie kontaktandmed on järgmised:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, kontakt@bosch.de.

 

Pange tähele, et registreerimisel on "Bosch Power Tools" isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 26 kohaselt "kaasvastutav töötleja" koos teiste Boschi kontserni ettevõtetega. Lisateavet selle ja oma õiguste kohta sellega seoses vaadake jaotisest 4.4 "Registreerimine".

 


4.    Isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

4.1    Töödeldavad andmekategooriad

Töödeldakse järgmisi andmekategooriaid:

•    sideandmed (nt nimi, telefon, e-post, aadress, IP-aadress)

4.2    Põhimõtted

Isikuandmed hõlmavad kogu teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, mis tähendab näiteks nimesid, aadresse, telefoninumbreid, e-posti aadresse, lepinguid, broneeringuid ja arveldamist puudutavaid andmeid, mis väljendavad isiku identiteeti.
Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid (sh IP-aadresse) üksnes juhul, kui selleks on seadusest tulenev õiguslik alus või kui olete meile selleks näiteks registreerimise raames oma nõusoleku andnud.

4.3    Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Teie isikuandmeid töötleme ja töötlevad meie volitatud teenusepakkujad järgmistel eesmärkidel:

4.3.1    Selle veebipakkumise kasutusseandmine

(Õiguslik alus: lepingu täitmine.) Selle kohta kehtivad järgmised kasutustingimused .

4.3.2    Kasutaja küsimustele vastamine kontaktivormi kaudu

Õiguslik alus: meie ülekaalukas õigustatud huvi turundamiseks ning oma toodete ja teenuste parandamiseks kooskõlas andmekaitseõiguslike nõuetega või lepingu täitmine või nõusolek.

4.3.3    Tõrgete tuvastamiseks ja turvalisuse kaalutlustel

(Õiguslikud alused: meie õiguslike kohustuste täitmine andmekaitse vallas ja õigustatud huvi kõrvaldada tõrkeid ja tagada meie pakkumiste turvalisus.)

4.3.4    Oma ja kolmanda isiku reklaam ning turu-uuringud ja sihtrühma mõõtmine seadusega lubatud ulatuses või nõusoleku alusel.

(Õiguslik alus: nõusolek / meie õigustatud huvi otseturunduseks, kui see toimub kooskõlas andmekaitse- ja konkurentsiõiguslike nõuetega.)

4.3.5    Toote- või kliendiuuringud e-posti ja/või telefoni teel, kui olete sellega sõnaselgelt nõustunud.

(Õiguslik alus: nõusolek)

4.3.6    Auhinnamängude või sooduspakkumiste korraldamine auhinnamängude või sooduspakkumiste vastavate tingimuste kohaselt.

(Õiguslik alus: lepingu täitmine)

4.3.7    Teabelehe saatmine e-kirja või SMSi/MMSi teel adressaadi nõusolekul.

(Õigulik alus: nõusolek)

4.3.8    Meie õigustest kinnipidamine ja nende kaitse

(Õiguslik alus: meie õigustatud huvi tagada oma õigustest kinnipidamine ja nende kaitse)

4.4    Registreerimine

Laiendatud funktsioonide kasutamiseks on vajalik registreerimine meie veebipakkumiste saamiseks. Altpoolt leiate lisateavet registreerimise ja sisselogimise kohta.

Selle ülesehitus on järgmine.

4.4.1 Lõimitud kliendiprofiili haldamine – võimaldab lõimida erinevaid registreerimisvalikuid, nagu Bosch Single Key ID ja sotsiaalne sisselogimine.

4.4.2 Single Key ID – üks Bosch IO pakutavatest sisselogimisvalikutest.

 

4.4.1 iCPM, kaasvastutav töötlemine, isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 26 kohaselt

Boschi "lõimitud kliendiprofiili haldus" (iCPM) ühendab erinevaid Boschi rakendusi selleks, et te ei peaks äripartnerina (kasutaja, klient) oma andmeid mitu korda sisestama, pakkudes seega klientidele võimalikult head kasutuskogemust. Lisaks saab tänu iCPM-ile Boschi rakendustesse erinevate sisselogimisvalikute kaudu sisse logida.

iCPM-i raamistikus teevad

Robert Bosch Power Tools GmbH

Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen

edaspidi "Bosch PT"

 

ja

 

jaotises "Osapoolte nimekiri" loetletud osapooled (edaspidi "osapooled")

tihedat

koostööd. See kehtib ka teie isikuandmete töötlemise puhul. Osapooled on koos määranud korra, mille alusel andmeid eri töötlusetappides töödeldakse, ja seega on nad isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 26 kohaselt andmekaitseseaduse alusel kaasvastutavad töötlejad.

Siin on üksikasjalik ülevaade osapoolte ühistest ja eraldi toimuvatest andmetöötluse toimingutest ning vastutusaladest.

 

Andmetöötlus:

 

Vastutus:

Identiteedi vahendamine Boschi enda ning teiste, väliste identiteedipakkujatega (Facebook, Apple, Google) B2C ja väliste B2B Bosch PT kasutajate puhul.

 

Bosch PT

Identiteedi vahendamine BCD/Bosch ADFS-iga B2E (Boschi administraatorid) puhul

Bosch PT

Ühendatud rakenduste jaoks kasutaja atribuutide salvestamine, säilitamine ja ettevalmistamine

Osapooled

 

Mida see teie jaoks tähendab?

- Osapooled tagavad teile kui andmesubjektile teabe, mis on isikuandmete kaitse üldmääruse artiklite 13 ja 14 alusel kohustuslik, täpsel, läbipaistval, arusaadaval ja lihtsasti juurdepääsetaval kujul selges ja lihtsas keeles tasuta. Iga osapool tagab teisele osapoolele kogu vajaliku teabe oma toimingute ulatuses.

- Osapooled teavitavad teineteist viivitamata andmesubjekti õigustest, millele teil andmesubjektina on õigus. Nad tagavad teineteisele kogu teabe, mis on vajalik teie teabepäringutele vastamiseks.

- Teil on andmesubjekti õigused vahetult iga osapoole suhtes mis tahes ajal.

 

4.4.2. Sisselogimine SingleKey ID-ga, ühiskontroll

Te saate meie veebilehele sisse logida SingleKey ID-ga.

SingleKey ID arendas Bosch Grupi jaoks välja Bosch.IO GmbH, et pakkuda kasutajatele universaalset sisselogimisvõimalust Boschi veebilehtedele, poodidesse, rakendustesse ja teenustesse. SingleKey ID pakkumise eest vastutab Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berliin, Saksamaa.

Bosch.IO GmbH töötleb teie andmeid ühisvastutusel meiega "SingleKey ID-ga registreerimise ja sisselogimise" eesmärgil ning "SingleKey ID-ga põhiandmete ja rakenduste ülevaate ning hoolduse" eesmärgil. Lisateabe saamiseks külastage: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Pärast ühekordset registreerimist saate kasutada SingleKey ID-d sisse logimiseks. Sel eesmärgil suunatakse teid Bosch.IO GmbH sisselogimismaski. Pärast edukat autentimist edastab Bosch.IO GmbH meile vajalikud isikuandmed (nt e-posti aadressi, telefoninumbri, eesnime, perekonnanime, keele, riigi). Teie parooli meile ei edastata.

Te saate lõpetada oma SingleKey ID kasutuslepingu mis tahes ajahetkel SingleKey ID veebilehel, kustutades oma SingleKey ID: https://singlekey-id.com/myprofile/. Palun pidage silmas, et SingleKey ID kustutamisel kaotate ligipääsu kõigile Boschi veebilehtedele, poodidele, rakendustele ja teenustele, kuhu olete SingleKey ID-ga sisse loginud.

 

4.5 Logifailid

Interneti kasutamisel edastab teie veebilehitseja teatud teavet automaatselt ja meie salvestame selle niinimetatud logifailidesse.

Salvestame logifailid tõrgete tuvastamiseks ja turvalisuse tagamiseks (nt ründekatsete selgitamiseks) 7 päevaks ja kustutame seejärel. Logifailid, mille säilitamine on vajalik tõendamise eesmärgil, jäetakse vastava juhtumi lõpliku selgitamiseni kustutamata ja üksikjuhtudel võidakse need edasi anda uurimisasutustele.

Logifailides salvestatakse järgmist teavet:

-    lõppseadme IP-aadress (internetiprotokolli aadress), millelt kasutatakse veebipakkumist;
-    veebilehe internetiaadress, millelt avatakse veebipakkumine (nn päritolu- või viitaja URL);
-    teenuseandja nimi, kelle kaudu toimub juurdepääs veebipakkumisele;
-    avatud failide või teabe nimi;
-    kasutamise kuupäev, kellaaeg ja kestus;
-    edastatud andmete maht;
-    operatsioonisüsteem ja kasutatud veebilehitsejat puudutav teave, kaasa arvatud installitud pistikprogrammid (nt Flash Playeri jaoks);
-    HTTP-olekukood (nt «päring edukas» või «soovitud faili ei leitud»).

4.6    Lapsed

See veebipakkumine pole suunatud alla 16-aastastele lastele.

4.7    Andmete edastamine teistele vastutavatele isikutele

Edastame teie isikuandmeid teistele vastutavatele isikutele põhimõtteliselt üksnes juhul, kui see on vajalik lepingu täitmise eesmärgil ja kui meil või kolmandatel isikutel on edastamiseks õigustatud huvi või kui meil on selleks teie nõusolek. Õiguslikke aluseid ja adressaate või adressaatide kategooriaid puudutavad üksikasjad leiate lõigust «Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused».


Lisaks võib andmeid kolmandatele isikutele edastada juhul, kui oleme selleks kohustatud seadusest tulenevate eeskirjade või täitmisele kuuluva halduskorralduse või kohtu ettekirjutuse kohaselt.

4.7.1    Teenusepakkujad (üldiselt)

Ülesanneteks, nagu turundus, programmeerimine, andmemajutus ja klienditugi, kasutame väliseid teenusepakkujaid. Oleme need teenusepakkujad hoolikalt välja valinud ja kontrollime neid regulaarselt, eelkõige seda, kas nad käivad enda juures salvestatud andmetega hoolikalt ümber ja kas andmete kaitse on tagatud. Kohustame kõiki teenusepakkujaid pidama kinni konfidentsiaalsusest ja seadusest tulenevatest eeskirjadest. Teenusepakkujad võivad olla ka teised Boschi grupi ettevõtted.

4.8    Salvestuse kestus; säilitustähtajad

Salvestame teie andmeid põhimõtteliselt senikaua, kuni see on vajalik meie veebipakkumise ja sellega seotud teenuse võimaldamiseks või kui meil on edasiseks salvestamiseks õigustatud huvi (nt võib meil pärast lepingu täitmist olla õigustatud huvi posti teel tehtavaks turunduseks). Seejärel kustutame teie isikuandmed, välja arvatud sellised andmed, mida peame õiguslike kohustuste täitmiseks ka edaspidi säilitama (nt on meil maksu- ja kaubandusõiguslike säilitustähtaegade kohaselt kohustus hoida selliseid dokumente nagu lepingud ja arved teatud aja jooksul alles).


5.    Auhinnamängud

Kui osalete mõnes meie auhinnamängus, kasutame teie andmeid võidust teavitamiseks ja meie toodete reklaamimiseks seadusega lubatud mahus või juhul, kui olete selleks oma nõusoleku andnud. Üksikasjalikku teavet auhinnamängude kohta leiate vastavatest osalemistingimustest.


6.    Küpsiste kasutamine

Oma veebiteenuse osana võime kasutada küpsiseid ja jälgimismehhanisme.
Küpsised on väikesed tekstifailid, mis võidakse veebiteenuse külastamisel teie lõppseadmesse salvestada.
Jälgimine on võimalik eri tehnoloogiate abil. Eelkõige töötleme teavet pikslitehnoloogia ja logifailianalüüsi raames.

6.1    Kategooriad

Eristame küpsiseid, mis on veebiteenuse tehniliseks funktsioneerimiseks hädavajalikud, ning küpsiseid ja jälgimismehhanisme, mis ei ole veebiteenuse tehniliseks funktsioneerimiseks hädavajalikud.

Veebiteenust on üldiselt võimalik kasutada ilma küpsisteta, millel puudub tehniline eesmärk.

6.1.1    Tehniliselt vajalikud küpsised

Tehniliselt vajalike küpsiste all mõtleme küpsiseid, ilma milleta ei ole tagatud veebiteenuse tehniline töö. Siia alla kuuluvad näiteks küpsised, mis salvestavad andmeid, et video- ja audiosisu taasesitus töötaks tõrgeteta.
Need küpsised kustutatakse pärast teie külastuse lõppu.

6.1.2    Tehniliselt mittevajalikud küpsised ja jälgimismehhanismid

Neid küpsiseid ja jälgimismehhanisme kasutame ainult siis, kui olete selleks eelnevalt andnud oma nõusoleku. Erandi moodustab küpsis, mis salvestab teie andmekaitseseadistuse oleku (valikuküpsis). Seda küpsist kasutatakse õigustatud huvi alusel.

Need küpsised ja jälgimismehhanismid jagame kahte järgmisse alamkategooriasse:

6.2    Mugavusküpsised

Need küpsised hõlbustavad kasutamist ja muudavad seega veebiteenuses liikumise mugavaks; näiteks võivad need sisaldada teie keeleseadeid.

6.3    Turundusküpsised ja -jälgimismehhanismid

Üldist

Turundusküpsiste ja -jälgimismehhanismide kasutamine võimaldab meil ja meie partneritel näidata teile teie huvide kohaseid pakkumisi, mis põhinevad teie kasutuskäitumise analüüsil.

-    Statistika

Statistikatööriistadega mõõdame näiteks teie leheküljeavamiste arvu.

-    Konversiooni jälgimine

Meie konversioonide jälgimise partnerid saadavad teie arvutisse küpsise („konversiooniküpsis“), kui liikusite meie veebilehele vastava partneri reklaami kaudu. Need küpsised kaotavad tavaliselt 30 päeva pärast kehtivuse. Kui külastate meie teatud lehekülgi ja küpsis ei ole veel kehtivust kaotanud, siis näeme meie ja vastav konversiooni jälgimise partner, et teatud kasutaja on klõpsanud reklaamil ja seejärel juhatatud edasi meie lehele. See võib toimuda ka seadmeüleselt. Konversiooniküpsiste abil kogutud teave aitab koostada konversioonistatistikat ja kindlaks teha kasutajate koguarvu, kes on klõpsanud vastaval reklaamil ja juhatatud edasi konversioonisildiga lehele .

-    Sotsiaalpluginad

Mõnel meie veebiteenuse lehel on esitatud teiste pakkujate (nt Facebook, Twitter) sisu ja teenused, mis võivad omakorda kasutada küpsiseid ja aktiivkomponente. Täpsemat teavet sotsiaalpluginate kohta leiate jaotisest Sotsiaalpluginad.

-    Taasturundamine

Need tööriistad loovad reklaamiküpsiste või kolmandate isikute reklaamiküpsiste abil niinimetatud veebimajakad (nähtamatud graafilised pildid, mida nimetatakse ka piksliteks või jälgimispiksliteks) või sarnase tehnoloogiaga kasutusprofiilid. Need on mõeldud kasutaja huvidel põhineva reklaami näitamiseks ja teatud reklaamide näitamissageduse juhtimiseks. Tööriistadega kogutud andmete töötlemise eest vastutab vastav pakkuja. Tööriistade pakkujad võivad eelpool nimetatud eesmärkidel edastada teavet ka kolmandatele isikutele. Vaadake seda vastava pakkuja andmekaitsereeglitest.

Arvestage sellega, et tööriista kasutamisel võidakse teie andmed edastada väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, kus andmekaitse ei vasta GDPRi tasemele (nt USA). Üksikasjad leiate järgmisest turundustööriistade kirjeldusest.

6.3.1    Monetate

Nimi: Monetate
Pakkuja: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Funktsioon: küpsis tuvastab, kuidas kasutaja kõigil lehekülgedel käitub, kasutajakogemuse testimine

6.3.2    Google Analytics

Nimi: Google Analytics
Pakkuja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funktsioon. Kasutaja käitumise analüüsimine (lehtede avamine, külastajate ja külastuste arv, allalaadimised), pseudonüümitud kasutajaprofiilide loomine Google'i sisseloginud kasutaja seadmeülese info alusel (seadmeülene jälgimine), pseudonüümitud kasutajaandmete täiendamine Google'i pakutava sihtrühmakohase infoga, taasturundamine, UX-testimine, konversiooni jälgimine ja taasturundamine seoses Google Adsiga

6.3.3    Tealium

Nimi: Tealium
Pakkuja: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Funktsioon. Veebilehtede siltide haldus kasutajaliidese kaudu, programmikoodide lisamine meie veebilehtedele

6.4    Küpsiste ja jälgimismehhanismide haldus

Oma küpsise- ja jälgimismehhanismi seadeid saate hallata brauseris ja/või meie andmekaitseseadetes.
Märkus: teie tehtud seaded kehtivad ainult kasutatavas brauseris.

6.4.1    Kõigi küpsiste väljalülitamine

Kui soovite kõik küpsised välja lülitada, minge oma brauseri seadetesse ja inaktiveerige küpsiste salvestamine. Pidage meeles, et see võib mõjutada veebilehe funktsioneerimist.

6.4.2    Tehniliselt mittevajalike küpsiste ja jälgimismehhanismide seadete haldamine

Meie veebilehtede külastamisel esitatakse küpsisekihis küsimus, kas olete nõus mugavus- ja turundusküpsiste ning jälgimismehhanismide kasutamisega.

Meie eraelu puutumatuse seadetes saate antud nõusolekust edaspidiseks taganeda või anda oma nõusoleku ka mõnel hilisemal ajahetkel.


7.    Registreerimisega teabeleht; taganemisõigus

Meie veebipakkumise raames on teil võimalus tellida teabeleht. Kasutame selleks niinimetatud topeltnõustumise meetodit, mille kohaselt saadame teile e-posti, mobiilsõnumisideteenuse (nagu nt WhatsApp), SMSi või tõukesõnumi teel teabelehe alles siis, kui olete eelnevalt sõnaselgelt teile saadetud teavituses asuval lingil klõpsamisega teabeleheteenuse aktiveerimise kinnitanud. Kui te hiljem otsustate teabelehe saamisest loobuda, siis saate tellimuse igal ajal lõpetada, kui võtate oma nõusoleku tagasi. E-posti teabelehe tellimusest saate loobuda teabelehes esitatud lingi kaudu või vastava veebipakkumise haldamise seadetes. Alternatiivina võtke meiega ühendust jaotises Kontaktid esitatud andmete kaudu.


8.    Välislingid

Meie veebipakkumine võib sisaldada linke kolmandate isikute internetilehtedele – koos pakkujatega, kes pole meiega seotud. Kui olete sellisele lingile klõpsanud, ei saa me lingil klõpsamisel edastatavate isikuandmete (näiteks linki sisaldava lehe IP-aadressi või URL-aadressi) kogumist, töötlemist või kasutamist enam mingil viisil mõjutada, kuna kolmandate isikute tegevus on oma olemuselt väljaspool meie kontrolli. Meie ei vastuta selliste isikuandmete töötlemise eest nimetatud kolmandate isikute poolt.


9.    Turvalisus

Meie töötajatel ja meie volitusel teenuseid osutavatel ettevõtetel on konfidentsiaalsuskohustus ja nad peavad järgima rakenduvate andmekaitseseaduste sätteid.

Me võtame kõik vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada piisav kaitsetase ja kaitsta teie andmeid, mida me haldame, tahtmatu või õigusevastase hävitamise, manipuleerimise, kaotsimineku, muutmise või ebaseadusliku avalikustamise eest. Meie turvameetmeid tõhustatakse pidevalt tehnoloogia arengu kohaselt.


10.    Kasutajate õigused

Kasutage oma õiguste jõustamiseks lõigus Kontaktid esitatud andmeid. Veenduge seejuures, et meil oleks võimalik teie isik selgelt tuvastada.

Informatsiooni- ja teabe saamise õigus:

Teil on õigus saada meilt teavet enda andmete töötlemise kohta. Selleks saate kasutada enda isikuandmeid, mida me töötleme, puudutava teabe saamise õigust.

Parandus- ja kustutusõigus:

Võite meilt nõuda valede andmete parandamist ja – kui seadusest tulenevad eeldused on täidetud – oma andmete täiendamist või kustutamist.

See ei kehti andmetele, mis on vajalikud arveldamiseks ja raamatupidamiseks või mille kohta kehtib seadusest tulenev säilitamiskohustus. Kui juurdepääsu sellistele andmetele pole vaja, piiratakse nende töötlemist (vt allpool).

Töötlemise piiramine:

Juhul kui seadusest tulenevad eeldused on täidetud, võite meilt nõuda, et piiraksime teie andmete töötlemist.

Andmete ülekantavus:

Lisaks on teil õigus nõuda, et edastaksime teile andmed, mille andsite meie käsutusse, struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus või – kui see on tehniliselt teostatav – nõuda andmete edastamist kolmandatele isikutele.

10.1    Järelevalveasutusele kaebuse esitamise õigus

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele. Selleks võite pöörduda oma elukohajärgse või teie liidumaal vastutava andmekaitseasutuse või meie vastutava andmekaitseasutuse poole. Selleks on:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Asukoha aadress:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
SAKSAMAA

Postiaadress:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
SAKSAMAA

Tel +49 711/615541-0
FAKS +49 711/615541-15
E-post poststelle@lfdi.bwl.de


11.    Andmekaitsesuuniste muudatus

Jätame endale õiguse oma turva- ja andmekaitsemeetmeid muuta. Sellisel juhul kohandame vastavalt ka oma andmekaitsesuuniseid. Järgige seetõttu meie andmekaitsesuuniste hetkel kehtivat versiooni.


12.    Kontakt

Kui tahate meiega ühendust võtte, saate meid kätte lõigus «Vastutav isik» esitatud aadressil.

Oma õiguste teostamiseks kasutage järgmist linki: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f7.

Andmekaitse intsidentidest teadaandmiseks kasutage järgmist linki: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Isikuandmete töötlemisega seotud ettepanekute ja kaebustega soovitame pöörduda meie andmekaitseametniku poole:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)

Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
SAKSAMAA

või

mailto: DPO@bosch.com

 

 

Seis: 03.04.2023.