Εγγύηση κατασκευαστή (έκδοση 01.12.2021)


Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, τα όργανα μέτρησης και οι συσκευές κήπου Bosch ελέγχονται λεπτομερώς και υποβάλλονται στους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους της Bosch. Η Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen (ακολούθως θα αναφέρεται ως «Bosch» ή «εμείς») εγγυάται γι’ αυτό για τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, τα όργανα μέτρησης, τις συσκευές κήπου καθώς και για όλα τα ηλεκτρικά λειτουργούντα προϊόντα Bosch (ακολούθως θα αναφέρονται συνολικά ως «εργαλεία») σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις. Οι αξιώσεις του αγοραστή από την εγγύηση για τυχόν ελαττώματα που πηγάζουν από τη σύμβαση αγοράς με τον πωλητή καθώς και τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα δεν επηρεάζονται με αυτή την εγγύηση, η διεκδίκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων είναι χωρίς χρέωση.

1.            Η εγγύηση παρέχεται για ένα χρονικό διάστημα δύο ετών σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους σε περίπτωση ελαττωμάτων στο εργαλείο, που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία του υλικού ή σε κατασκευαστικό λάθος. Στα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνται για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση, ο χρόνος εγγύησης ανέρχεται στους δώδεκα μήνες. Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει με την αγορά του εργαλείου. Ισχύει η ημερομηνία πάνω στη γνήσια απόδειξη αγοράς.

2.            Μπορείτε να επεκτείνετε την εγγύηση συνολικά στα τρία έτη (με εξαίρεση τα εργαλεία υψηλής συχνότητας, βιομηχανικά δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, μπαταρίες και φορτιστές των εργαλείων για ερασιτέχνες). Αυτό προϋποθέτει, ότι εγγράφεστε online εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά την αγορά του εργαλείου ως εξής:

▪              Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

www.mybosch-tools.com, εφόσον πρόκειται για ένα εργαλείο για ερασιτέχνες, ή

www.bosch-professional.com/pro360/, εφόσον πρόκειται για ένα εργαλείο για επαγγελματίες.

Η εγγραφή είναι δυνατή μόνο, εάν συγκατατεθείτε με την αποθήκευση των δεδομένων που θα εισαχθούν.

▪              Καθοριστική για την εγγραφή εντός της αναφερόμενης προθεσμίας είναι η απόδειξη ή το παραστατικό του πωλητή, από τον οποίον αγοράσατε το εργαλείο. Η γνήσια απόδειξη αγοράς πρέπει γι’ αυτό να φυλάσσεται.

▪              Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας λαμβάνετε ένα πιστοποιητικό. Αυτό το πιστοποιητικό είναι επίσης απαραίτητο για την εκτέλεση της εγγύησης και πρέπει να φυλάσσεται.

3.            Από την εγγύηση αποκλείονται

▪              Εξαρτήματα,

▪              Εργαλεία επίδειξης,

▪              Τα μέρη, τα οποία υπόκεινται σε μια φθορά λόγω χρήσης ή άλλη φυσιολογική φθορά, καθώς και βλάβες στο

 

εργαλείο, σε μπαταρίες και φορτιστές που οφείλονται σε μια φθορά λόγω χρήσης ή άλλη φυσιολογική φθορά,

▪              Οι βλάβες στο εργαλείο, που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών χειρισμού, σε μη ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου, σε ανώμαλες συνθήκες περιβάλλοντος, σε ξένες προς το εργαλείο συνθήκες λειτουργίας, σε υπερφόρτωση ή σε ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα του εργαλείου,

▪              Οι βλάβες στο εργαλείο, που οφείλονται στη χρήση, μη γνήσιων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών της Bosch,

▪              Εργαλεία, στα οποία έχουν γίνει αλλαγές ή προσθήκες και εργαλεία, τα οποία έχουν αποσυναρμολογηθεί πλήρως ή μερικώς, καθώς και

▪              Οι μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές, που είναι ασήμαντες για τη χρήση του εργαλείου.

4.            Η αίτηση εγγύησης θα πρέπει να γίνει εντός του χρόνου εγγύησης. Για την έγκριση της εγγύησης θα πρέπει να προσκομίσετε ή να αποστείλετε το αντίστοιχο εργαλείο μαζί με ένα φωτοαντίγραφο της απόδειξης αγοράς, που πρέπει να περιλαμβάνει την ημερομηνία αγοράς και την ονομασία του προϊόντος και ενδεχομένως το πιστοποιητικό στον πωλητή ή σε ένα από τα αναφερόμενα στις οδηγίες χειρισμού κέντρα εξυπηρέτησης πελατών. Σε περίπτωση που στείλετε το εργαλείο στον πωλητή ή σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, τότε αναλαμβάνετε εσείς τα έξοδα και το ρίσκο μεταφοράς.

5.            Η επισκευή της βλάβης ενός εργαλείου, που καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης, διεκπεραιώνεται κατά την κρίση μας ως εξής: Είτε επισκευάζεται το ελαττωματικό εργαλείο χωρίς χρέωση ή αντικαθίσταται με ένα άλλο άψογο εργαλείο (ενδεχομένως ένα μεταγενέστερο μοντέλο). Τα ανταλλακτικά ή τα εργαλεία που αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή μας.

6.            Άλλες απαιτήσεις, εκτός από αυτές που αναφέρονται σε αυτούς του όρους εγγύησης επισκευής των βλαβών στο εργαλείο, δε δικαιολογούνται από την εγγύησή μας. Συγκεκριμένα, δεν έχετε καμία αξίωση για την παροχή ενός εργαλείου αντικατάστασης για τη διάρκεια της επισκευής.

7.            Μετά από μια διεκπεραίωση εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ανανεώνεται ο χρόνος εγγύησης για το εργαλείο.

8.            Η εκχώρηση απαιτήσεων από αυτή την εγγύηση αποκλείεται. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για προϊόντα που αγοράστηκαν μεταχειρισμένα.

Για αυτήν την εγγύηση ισχύει το Γερμανικό δίκαιο, με αποκλεισμό της συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών περί συμβάσεων σχετικών με τη διεθνή αγορά προϊόντων (CISG). Αυτή η επιλογή δικαίου δεν οδηγεί στη στέρηση της προστασίας, που σας παρέχεται από αυτές τις διατάξεις, από τις οποίες σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχετε τη συνήθη κατοικία σας, δεν επιτρέπεται να γίνει παρέκλιση με συμφωνία (αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης).

Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart

Γερμανία