Условия за ползване за уеб приложението MyBosch и мобилното приложение DIY & Garden на Robert Bosch Power Tools GmbH, включително общността 1-2-do.com


1.    Доставчик и област на валидност

1.1. Приложенията MyBosch уеб приложенията и мобилното приложение DIY & Garden, включително на съдържащите се в тях общност 1-2-do.com и уебсайт www.bosch-diy.com (по-нататък обобщаващо „Приложение“) се упражняват от фирма Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70711 Leinfelden-Echterdingen (по-нататък „Bosch“). Допълнителна информация за доставчика Bosch можете да получите от служебната информация на уебсайта.

1.2. Тези условия за ползване обхващат всички услуги, които се предлагат и предоставят чрез приложението. Ако при това потребителят се е регистрирал веднъж успешно за уеб приложението MyBosch, той може без друга регистрация да се включи и за общността 1-2-do.com. Ако потребителят не се включи за общността 1-2-do.com, тогава съдържащите се функции на общността са неизползваеми за него.

1.3 Bosch има право да променя и/или допълва тези условия за ползване, както и съдържанието на подробно описаните услуги по всяко време с подходящ срок на предизвестие. В случай на изменения и/или допълнения на условията за ползване Bosch ще изпрати на потребителя променения вариант на условията за ползване с маркиране на измененията на посочения от потребителя при регистрацията E-mail адрес. Ако потребителят няма възражение към променения и/или допълнен вариант на условията за ползване в рамките на 6 седмици след техния достъп, това важи като декларация за съгласие на потребителя относно валидността на променените условия за ползване. Bosch се задължава да обърне внимание на потребителя със съобщение за промените за последиците от пропуснато възражение. След влизането в действие на променените условия за ползване всички предишни варианти на условията за ползване губят валидността си. Ако потребителят откаже съгласието си, договорните отношения остават непроменени. Ако разпоредбите на променените условия за ползване или измененията на описанията на дейностите не са приемливи за потребителя, той има право да прекрати договорните отношения с Bosch с незабавно действие.


2.    Предложения и предоставяне на услуги

2.1 Приложението предлага на регистрирания потребител между другото възможност под даденото му или избрано от него потребителско име в рамките на техническа наличност да използва различни телемедийни услуги. Потребителят може да регистрира своите градински и електроинструменти в приложението и получава, в съответствие с гаранционните условия на Bosch, удължаване на гаранцията на неговите градински и електроинструменти Bosch.

2.2 Ако за общността 1-2-do.com се е включил потребител или използва мобилното приложение DIY & Garden, той може да използва много от описаните услуги. Тук спадат по-специално различни безплатни услуги, които позволяват на потребителя, да публикува собствени съдържания (напр. текстове, снимки, изображения на потребителя или други лица или линкове към собствени видеа на страниците на други доставчици) във връзка с общи теми на домашния майстор и специално с използването на продукти на домашния майстор. Чрез приложението потребителят има напр. възможността да състави и публикува проектна документация, както и ръководство за проекта към проектите на домашния майстор. При това той може да предостави за извикване информации към своите проекти в галерия с проекти/Timeline. Освен това при проектиране на собствени проекти той може да има достъп до съвети и онлайн инструменти, както и помощта на други потребители в предлагания обхват. Също така той може да си изготви бележки по отделни проекти.

Освен това потребителят може да има достъп до индивидуални идеи за проекти на други потребители (ситуативно и проучвателно). Той може да си набележи и проследи проекти на други потребители. При това той има възможността, да коментира и да оценява тези проекти (включително проектово проектиране). Във виртуалния сервиз потребителят може да регистрира допълнително инструменти; да извиква информации за инструменти; да пише доклади за придобит опит за тази цел; да получи вдъхновения за ползване на своите инструменти; да участва в евент. предложени удължавания на гаранцията и да се възползва от други предлагани от Bosch сервизи за инструментите.

2.3. Ако за общността 1-2-do.com се е включил потребител или използва мобилното приложение DIY & Garden, той може да използва много от гореописаните услуги и в общността 1-2-do.com. По-специално той може да публикува коментари и доклади за придобит опит за различни инструменти във форума на общността 1-2-do.com, да представя собствени проекти на домашния майстор в сектор Проекти и да документира тяхното протичане или в специален сектор Знание да обменя ноу-хау на домашния майстор и други положения за оказване на помощ. Освен това потребителят получава възможност да обменя информация с други регистрирани потребители чрез специално разработена функция за контакт. Допълнително потребителят може да извлече печалба от въведени от Bosch съдържания, като съвети от експерти и продуктови тестове.

2.4. Bosch запаметява качените от потребителите съдържания за потребителя и позволява на трети лица достъп чрез интернет / приложението до тези съдържания. Bosch предоставя на разположение на потребителите само техническа инфраструктура. Обемът на паметта за качване на мултимедийни съдържания може да се ограничи. Bosch предоставя предлаганите на общността безплатни телемедийни услуги при това само в рамките на собствените технически и производствени възможности и затова си запазва правото да ограничава тези дейности по всяко време или да ги спира изцяло или частично. По тази причина може евентуално запаметените в приложението съдържания на потребителите да се изгубят невъзвратимо. Затова на потребителя се препоръчва алтернативно запаметяване/архивиране на неговите съдържания. Отговорност от страна на Bosch съществува и в тези случаи само в описания в точка 8 размер.

2.5. Съдържанията в приложението произлизат отчасти от Bosch и отчасти от потребителите или други трети лица. Съдържания на потребителите, както и на други трети лица се наричат по-нататък „Съдържания на трети лица“. При съдържания на трети лица Bosch не прави проверка за пълнота, достоверност и законност и не я подкрепя. По-специално Bosch не прави проверка и на свързаните с тези съдържания на трети страни аспекти на техническата безопасност. Затова Bosch не поема никаква отговорност или гаранция за пълнота, достоверност, законност, безопасност и актуалност на съдържанията на трети лица. Това важи и по отношение на качеството на съдържанията на трети лица и тяхната пригодност за определена цел, също и ако става въпрос за съдържания на трети лица на свързани с линкове външни уеб сайтове, които евентуално могат да се разглеждат като начин на рамкиране на приложението (или на части от него). По-специално Bosch няма да проверява нито по съдържание, нито за тяхната приложимост, качени в интернет от потребители ръководства за монтаж и описаното в тях използване на инструменти, както проектни вдъхновения за инструменти. При използването на инструменти Bosch препоръчва да се придържате винаги към включените в окомплектовката на продукта ръководства за работа.

2.6 По собствена преценка Bosch ще разглежда основателни позовавания за нарушения на тези условия за ползване или евентуална противозаконност или непристойност на отделни съдържания в приложението (или части от него) и ще вземе съответно подходящи мерки за приключване на това положение. По-специално Bosch ще отстранява незабавно противозаконни или непристойни съдържания, щом Bosch разбере за тях и доколкото това е възможно. За целта Bosch има право, по всяко време да изтрива поместени от потребители съдържания без обосновка изцяло или частично от приложението (или на части от него) или да забрани на потребители качването в интернет на определени съдържания, при което Bosch ще вземе под внимание законните интереси на потребителите.

2.7. С поместването на съдържания в приложението потребителят отстъпва на Bosch безвъзмездно, по отношение на пространство, съдържание и време неограничено, възможно за прехвърляне, не ексклузивно право на ползване на съответните съдържания. Правото на ползване се отнася към всички известни понастоящем начини на ползване. То обхваща по-специално
-    запаметяването на съдържанията на сървъра на Bosch или на упълномощени от Bosch трети лица в страната и чужбина,
-    тяхното размножаване, обработка, публикуване и разпространение, по-специално тяхната обществена достъпност чрез показване в приложението (или части от него) и обществената достъпност чрез показване на администрираните от Bosch интернет страници и в социалните мрежи и подобни платформи (напр. Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest и т.н.),
-    предоставянето на съдържанията на други потребители в рамките на описаните в точка 2.6 пълномощия, и
-    обработката и размножаването, доколкото това е необходимо за задържане, респ. публикуване на съответните съдържания.
При горепосоченото използване на съдържанията от Bosch потребителят се отказва от предявяването на евентуални права върху собственото изображение, както и евентуални авторски лични неимуществени права върху назоваване по име. В случай, че изображения на трети лица се съдържат в изображения, качени в интернет от потребителя, потребителят поема грижата, тези трети лица да се откажат от предявяване на евентуални права към собственото им изображение.

2.8. Потребителят може да разглежда съдържащите се в приложението (или части от него), по-специално качените в интернет от Bosch и други потребители съдържания и да ги ползва за своя лична употреба. Статии, които се поместват в рамките на сектор Знание, могат да се цитират по всяко време в откъси и с препратката към приложението, както и с посочване на директен линк до съответната статия в приложението, също и до други уебсайтове или в рамките на други онлайн предложения. Не се разрешава друго ползване или оползотворяване на тези съдържания от потребителя, по-специално замислено размножаване не само за частна употреба на съдържания на приложението (или части от него) или приемане на статии от сектор Знание на приложението без съответно цитиране или свързване с линк.


3. Процес на регистриране

3.1. Чрез регистрацията се сключва договор за участие и ползване на приложението MyBosch между потребителя и Bosch. Само пълнолетни потребители могат да се регистрират в приложението. На непълнолетни и лица, чието право на достъп е трайно блокирано, регистрацията е забранена.

3.2 Процесът на регистриране изисква наличен Bosch-ID (идентификационен номер) или, ако няма наличен Bosch-ID, регистрацията на Bosch-ID с въвеждане и установяване на необходимите данни за достъп.
След успешна регистрация фирма Robert Bosch GmbH изпраща на потребителя имейл с линк-потвърждение на посочения от потребителя в рамките на процеса на регистриране E-mail адрес, в който се съдържат също и Общите условия за сключване на сделка, както и директивата за защита на данните на Robert Bosch GmbH още веднъж в текстова форма. Договорните условия се запаметяват от Robert Bosch GmbH.

3.3 След успешна регистрация на потребителя с Bosch ID необходимите за регистрацията данни се прехвърлят от акаунта в приложението. В приложението потребителят трябва да приеме тези условия за ползване за приложението на Bosch.IO GmbH. Едва след това регистрацията в приложението е завършена. В рамките на приложението потребителят може да посочи в своя потребителски профил други данни на потребителя, като напр. име, адрес и т.н. Тези данни не са задължителни.  Задължителните данни са отбелязани със *. Договорните условия се запаметяват от Bosch.

Потребителят гарантира, че всички посочени от него при регистрацията данни са верни и пълни. Потребителят се задължава да уведоми незабавно Bosch за промени в своите данни чрез актуализиране на данните си в профила.

3.3. Всеки потребител може да се регистрира само с едно потребителско име. Многократни регистрации могат да доведат до изключване на потребителя от приложението.


4. Данни за достъп и пароли

4.1. За целта на достъпа до приложението потребителят се задължава да държи в тайна необходимите данни за достъп и паролата и незабавно да уведоми Bosch, ако данните за ползване и/или паролата на потребителя са станали известни на трети лица. Потребителят носи отговорност за възникнали щети от ползването на трети лица, освен ако потребителят няма вина.

4.2. Ако потребителят е предоставил данните за достъп и/или паролата на трети лица, Bosch има право да блокира достъпа на потребителя съгл. точка 6.1 временно или трайно или да прекрати с незабавно действие договорните отношения с потребителя, да изтрие регистрацията на потребителя и да изключи потребителя за в бъдеще от по-нататъшно ползване на приложението.


5. Правила за ползване на приложението и на съдържанията (Нетикет)

5.1. Потребителят се задължава в рамките на ползването на приложението да спазва по всяко време съществуващите права в полза на трети лица. Потребителят е еднолично отговорен за всички качени от него в приложението съдържания, по-специално за снимки, видеа и статии във форуми. Ако потребителят качва снимки, на които са изобразени лица, той се задължава да получи преди това съгласието на изобразените лица към публикацията в рамките на приложението.

5.2. Освен това потребителят трябва да гарантира, че качените в интернет от него съдържания не нарушават нито законови забрани (по-специално касаещи защитата на младежта разпоредби) нито права на трети лица (по-специално права за имена, личностни, авторски права, права за защита на данни и права върху търговска марка). По-специално потребителят се задължава да не качва в приложението съдържания, които

-    се отнасят до порнографски, възхваляващи насилието, подстрекавайки етнически вражди, застрашаващи младите хора и освен това непристойни съдържания,
-    извикват престъпления или представляват указания за тях,
-    имат отношение към политически дейности, особено партийни събрания, демонстрации, акции с позиви или акции за събиране на подписи, както и съдържания, които изобразяват политически символи,
-    обиждат, клеветят, безпокоят, заплашват други потребители, модераторите, Bosch или други лица или по друг начин причиняват щети или представляват агресивно или провокативно поведение към тях,
-    по друг начин са противозаконни, безнравствени, цинични, вулгарни, нарушаващи личната сфера на други лица, оклеветяващи или непристойни или съдържат неверни твърдения или мошеническа критика,
-    съдържат софтуерни вируси или подобни компютърни кодове, файлове или програми, които трябва да предизвикат прекъсване, разрушаване или ограничаване на функционалността на компютърния софтуер или хардуер или от телекомуникационното оборудване,
-    са манипулирани за целта, да прикрият произхода си,
-    съдържат бизнес и търговски тайни на физически или юридически лица или други съдържания, за чието предаване потребителят – например въз основа на споразумения за поверителност – няма право,
-    съдържат реклама за закупуване или продажба на продукти или използване или предоставяне на услуги или търговски уебсайтове/блогове/и т.н., особено, когато това се случва в негова собствена полза

-    са подходящи според вида или естеството си (напр. вируси), размер или размножаване (напр. спамове) да ограничат или застрашат съществуването или администрирането на приложението (или части от него),

-    съдържат линкове или други връзки към съдържания, които са недопустими според горепосочените критерии, и/или

-    призовават към нарушения срещу горепосочените забрани.

5.3. Според горепосочените критерии недопустими съдържания не трябва да се изпращат или разпространяват чрез вътрешнофирмената комуникационна система. Също така на потребителя е забранено да изпраща циркулярни писма или едни и същи съобщения на няколко потребители едновременно.


6. Блокиране на достъп

6.1. Bosch може да блокира достъпа на потребител до приложението временно или трайно, когато съответният потребител в рамките на неговото участие в приложението нарушава, респ. е нарушил тези условия за ползване или приложимото право, или ако Bosch има друг законен интерес към блокирането. Друг законен интерес е налице, когато един потребител повтаря дискусиите в рамките на приложението и не незначително пречи или нарушава условията за участие при конкурси и продуктови тестове. На въпроса дали и колко дълго се блокира потребител Bosch взема под внимание законните интереси на потребителя.

6.2 По преценка на Bosch потребителят може да бъде предупреден преди блокиране първоначално и чрез лично съобщение (PN). При решението Bosch ще вземе под внимание законните интереси на потребителите.

6.3. В случай на временното, респ. трайно блокиране Bosch блокира правото на достъп на потребителя до приложението и уведомява потребителя за това чрез E-Mail.

6.4. В случай на временно блокиране Bosch активира отново правото на достъп след изтичане на съобщеното време за блокиране. Трайно блокирано право на достъп не може да се възстанови отново.


7. Отговорност на потребителя

7.1. Потребителят освобождава Bosch от всички претенции на трети лица, които поради нарушаване на техните права, по-специално на авторски права, права на търговската марка, конкурентни права, права на личността или други права на интелектуална собственост, са предявят към Bosch чрез поместените от потребителя съдържания, освен ако потребителят не трябва да носи отговорност за нарушението на правата. Това задължение за освобождаване важи особено в случаите, в които потребителят нарушава своите задължения, регламентирани в точки 5.1 и 5.2 на тези условия за ползване. Регламентираното по-горе задължение за освобождаване важи и за използване на Bosch от институции, правни органи на властта или други обществени инстанции въз основа на съдържания, които потребителят е поместил в нарушение на разпоредбите на тези условия за ползване в приложението. Освен това потребителят се задължава да възстанови на Bosch всички необходими разходи, които възникват за Bosch поради това, че трети лица поради нарушаването на техните права от поместените от потребителя съдържания вземат мерки основателно срещу Bosch. Това обхваща по-специално необходимите разходи за адекватна правна защита. Потребителят не е длъжен да възстанови сумата, ако няма вина за нарушаване на правата на трети лица.

7.2. Ако към Bosch се предяви претенция от трети лица поради евентуално нарушаване на техните права чрез поместените от потребителя съдържания, потребителят ще подкрепи Bosch с максимални сили при защитата срещу претенциите, предявени от трети лица. Това обхваща по-специално факта, че потребителят ще предостави на разположение на Bosch при съответно писмено изискване от Bosch копия от всички налични при него материали във връзка с предполагаеми нарушаващи правата съдържания. Евентуални свързани с това разходи поема първоначално Bosch.


8. Отговорност на Bosch

8.1. Bosch поема неограничена отговорност към потребителя само за щети, които са причинени от преднамерено или очебийно грубо небрежно нарушаване на договорните задължения от Bosch, както и нараняване на живота, тялото и здравето. За леко или грубо небрежно нарушение на задълженията, чието изпълнение позволява правилното изпълнение на договора на първо място и за спазването на които клиентът редовно може да се довери в съответния размер (основни договорни задължения/кардинални задължения), отговорността на Bosch се ограничава до предсказуеми и настъпващи по типичен начин щети. По-специално Bosch не носи отговорност всякакви косвени вреди, пропуснати ползи или други чисто имуществени вреди. Впрочем изключена е отговорността за обикновена и груба небрежност. Евентуално съществуваща отговорност на Bosch съгласно закона за отговорност на производителя или при поемане на гаранции остават непроменени.

8.2. Горепосочените ограничения на отговорността важат също и при нарушения на задълженията на законните представители или помощници при изпълнението на договора на Bosch. Ако въз основа на горните разпоредби е изключена отговорност на Bosch, това важи и за лична отговорност на сътрудниците и помощници при изпълнението на договора на Bosch.


9. Продължителност и прекратяване на договора

9.1. Това споразумение се сключва за неопределен срок. Потребителят и Bosch имат право да прекратят договорните отношения за ползване на приложението по всяко време без посочване на причини в текстова форма. За да се даде достатъчна възможност на потребителя, да архивира своите запаметени данни в приложението, Bosch има право на прекратяване само със срок на предизвестие от четири (4) седмици от изпращане на имейла за прекратяване.

9.2. Освен това Bosch има право по всяко време да прекрати отношението на ползване напълно и на части безсрочно, доколкото Bosch има право на трайно блокиране съгласно точка 6 на тези условия за ползване (извънредно прекратяване). В такъв случай строго предупреждение съгласно точка 6.2 е излишно.

9.3. Ако Bosch реши да не продължи да администрира приложението MyBosch, отпадат посочените в точки 2.1, 2.2. и 2.3 възможности за ползване в рамките на bosch-diy.com, обаче не задължително в рамките на мобилното приложение DIY & Garden Mobile App.
Ако Bosch реши да не продължи да администрира общността 1-2-do.com, отпадат посочените в точки 2.2. и 2.3 възможности за ползване в рамките на bosch-diy.com, обаче не задължително в рамките на приложението DIY & Garden Mobile App.  
Ако Bosch реши да не продължи да администрира мобилното приложение DIY & Garden, отпадат посочените в точки 2.1, 2.2. и 2.3 възможности за ползване в рамките на bosch-diy.com, обаче не задължително в рамките на мобилното приложение, обаче не задължително в рамките на bosch-diy.com.
Споразумения между Bosch и потребителя за подлежащи на заплащане услуги, като удължаване на гаранцията, остават непроменени.


10. Прехвърляне на договора

Bosch има право да прехвърли този договор на свързано предприятие (§§ 15 следв. Закон за акциите) на Robert Bosch GmbH. За такова прехвърляне на договора Bosch информира потребителя навреме по подходящ начин. В случай на прехвърляне на договора на потребителя му се полага право на извънредно прекратяване, което трябва да се декларира със срок от четири (4) седмици от известието за прехвърляне на договора писмено на Bosch. Прекратяването влиза в действие незабавно, обаче най-рано в момента на прехвърлянето на договора.


11. Други разпоредби

11.1. Bosch не е задължен, да поддържа постоянна разполагаемост на приложението (изцяло или на части). Bosch се старае да поддържа приложението по възможност постоянно на разположение. По-специално въпроси по поддържане, безопасност или използване, както и събития, които не са в областта на влияние на Bosch (напр. спиране на тока, форсмажорни обстоятелства, неизправности на обществени комуникационни мрежи и т.н.), могат да доведат до кратковременни неизправности или до временно регулиране на услугите на приложението (изцяло или на части).

11.2. Договорните отношения между страните се подчиняват на правото на Федерална република Германия. Ако клиентът е потребител, този избор на право се прилага само дотолкова, доколкото предоставената защита не се отнема от задължителните разпоредби на правото на държавата, в която клиентът има обичайно местопребиваване (принцип на максимално облагодетелстване). Изключена е валидността на правото на ООН относно договорите за международна продажба на стоки (CISG).

11.3. Ако отделни разпоредби на тези условия за ползване са или станат невалидни или непълни, валидността на останалите разпоредби остава непроменена.

11.4. Ако потребителят е предприемач по смисъла на § 14 BGB (граждански кодекс), юридическо лице от общественото право или имущество, управлявано социално-правно от инвестиционно дружество, изключителна съдебна компетентност за всички правни спорове от или във връзка с тези условия за ползване е Щутгарт, Германия. Същото се прилага, когато потребителят няма обща съдебна компетентност в Германия или местожителството или обичайно местопребиваване не е известно в момента на подаване на жалбата.

11.5 Потребителят няма право да отстъпва своите задължения от тези условия за ползване изцяло или частично без предварително писмено съгласие на Bosch, което не може да бъде несправедливо отказано.


12. Информация за уреждане на спорове пред помирителни комисии на потребителите

Европейската комисия предоставя една платформа за онлайн уреждане на спорове (OS). Тази платформа трябва да служи като място на действие за извънредно уреждане на спорове, които засягат договорните задължения на онлайн договори за покупко-продажби и онлайн договори за услуги. Платформата е достъпна на интернет адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Bosch не е задължен да участва в процес по уреждане на спорове пред помирителна комисия на потребителите, а е решил доброволно да участва в него.

Robert Bosch Power Tools GmbH