Уведомление за защита на данните


1.    Уведомление за защита на данните

Bosch Power Tools GmbH (наричана по-долу „Bosch Power Tools“, „ние“ или „нас“) Ви приветства с добре дошли на нашите интернет страници и в мобилните ни приложения (заедно наричани също „онлайн предложения“). Благодарим Ви за проявения интерес към нашата фирма и продуктите ни.


2.    Bosch Power Tools спазва неприкосновеността на личния живот

Защитата на неприкосновеността на личния живот в процеса на обработването на лични данни и сигурността на всички бизнес данни са от огромно значение за нас. Обработваме личните данни, събрани при посещението на онлайн предложенията, по поверителен начин и изцяло съгласно законовите разпоредби.

Защитата на данните и информационната сигурност са включени във фирмената ни политика.


3.    Администратор

Bosch Power Tools GmbH е администраторът, който е отговорен за обработването на данните Ви; изключенията са описани в настоящото уведомление за защита на данните.

Данните за връзка с нас са както следва:
Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-46, 70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY, kontakt@bosch.de.


4.    Събиране, обработка и използване на лични данни

4.1    Обработвани категории данни

Обработват се следните категории данни:

•    информация за връзка (напр. име, телефон, електронна поща, адрес, IP адрес);
•    данни за планиране и правила;
•    данни за трансакции.

4.2    Принципи

Личните данни обхващат всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, като това включва напр. имена, адреси, телефонни номера, адреси на електронна поща, основни данни по договори, отчетност по договори и информация за плащане, които представляват самоличността на дадено лице.

Събираме, обработваме и използваме лични данни (включително IP адреси) само когато има установено правно основание да го правим, или ако сте предоставили съгласие за обработването или използването на лични данни за тази цел, напр. чрез регистриране.

4.3    Цели на обработването и правно основание

Ние, както и доставчиците на услуги, упълномощени от нас, обработваме личните данни за следните цели:

4.3.1    Предоставяне на настоящите онлайн предложения

(правно основание: изпълнение на договорни задължения. Прилагат се следните условия: връзка ).

4.3.2    Отговор на искания на потребители в рамките на формуляр за връзка

(правно основание: изпълнение на договорни задължения или законен интерес за подобряване на продукти/услуги).

4.3.3    Отстраняване на прекъсвания на услугата, както и за целите на сигурността

(правно основание: изпълнение на правните ни задължения в рамките на сигурността на данните и законен интерес за отстраняване на прекъсвания на услугата, както и за защита на нашите предложения);

4.3.4    Опазване и защита на правата ни

(правно основание: законен интерес от наша страна за опазване и защита на правата ни).

4.3.5    Самореклама и реклама на други, както и маркетингово проучване и анализ на въздействието, извършени в рамките на позволеното от закона или въз основа на съгласие

(правно основание: съгласие/законен интерес от наша страна към директен маркетинг, при условие че се спазват законите за защита на данните и за конкуренцията.

4.3.6    Проучвания на продукти и клиенти, извършвани по имейл и/или телефон, които подлежат на съгласие, изразено от Вас по-рано

(правно основание: съгласие).

4.3.7    Провеждане на томболи или кампании за намаления съгласно съответните правила и условия за томболите и кампаниите за намаления

(правно основание: изпълнение на договорни задължения).

4.3.8    Изпращане на бюлетини по електронна поща или чрез SMS/MMS въз основа на съгласие на получателя

(правно основание: съгласие).

4.4    Регистрация

Ако желаете да използвате или да получите достъп до предимства, за които се изисква сключване на договор, е необходимо да се регистрирате. При регистрацията събираме лични данни, необходими за сключването на договор (напр. собствено име, фамилно име, дата на раждане, адрес на електронна поща, ако е приложимо, подробности за предпочитан начин на плащане или за притежателя на сметката), както и допълнителни данни по желание, ако е приложимо. Задължителната информация е отбелязана с *.

 

4.5 Регистрация чрез централния идентификатор на Bosch

Можете да се регистрирате за нашите онлайн оферти [само], като използвате централния идентификатор на Bosch. Централизираният идентификатор на Bosch ID бе разработен от Bosch.IO GmbH за групата на Bosch, за да се даде възможност на съвместните потребители да се възползват от офертите на различни компании от групата, използващи централизирани данни за приложения, и да повиши безопасността на данните.

 

Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, Germany ("BIO") отговаря за предоставянето на тази услуга за единен вход.

 

Ако искате да кандидатствате за централизиран идентификатор на Bosch, прилагат се Общите условия за регистрация и използване на централизиран идентификатор на Bosch ID и Известието за защита на данните на BIO.

 

След успешна регистрация можете да използвате регистрационните данни, използвани за централизирания идентификатор на Bosch, и да се регистрирате за тази онлайн оферта. За тази цел ще предоставим шаблон за регистрация на BIO за централизирания идентификатор на Bosch. След това BIO потвърждава Вашето разрешение и ни предоставя основните данни, необходими за използването на нашите оферти (например фамилия, име, дата на раждане, име на фирмата, имейл адрес, телефонни номера, пощенски адрес). Вашата парола не се съобщава на нас.

 

По отношение на по-нататъшните прехвърляния на данни в рамките на групата на Bosch, свързана с централизирания идентификатор на Bosch, моля, вижте Известието за защита на данните. Можете да отмените Вашето съгласие по отношение на централизирания идентификатор на Bosch по всяко време чрез отписване. За тази цел, моля, кликнете на следния линк: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration.

 

4.6 Регистрация чрез централния идентификатор на Bosch

Можете да се регистрирате за нашите онлайн оферти [само], като използвате централния идентификатор на Bosch. Централизираният идентификатор на Bosch ID бе разработен от Bosch.IO GmbH за групата на Bosch, за да се даде възможност на съвместните потребители да се възползват от офертите на различни компании от групата, използващи централизирани данни за приложения, и да повиши безопасността на данните.

 

Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, Germany ("BIO") отговаря за предоставянето на тази услуга за единен вход.

 

Ако искате да кандидатствате за централизиран идентификатор на Bosch, прилагат се Общите условия за регистрация и използване на централизиран идентификатор на Bosch ID и Известието за защита на данните на BIO.

 

След успешна регистрация можете да използвате регистрационните данни, използвани за централизирания идентификатор на Bosch, и да се регистрирате за тази онлайн оферта. За тази цел ще предоставим шаблон за регистрация на BIO за централизирания идентификатор на Bosch. След това BIO потвърждава Вашето разрешение и ни предоставя основните данни, необходими за използването на нашите оферти (например фамилия, име, дата на раждане, име на фирмата, имейл адрес, телефонни номера, пощенски адрес). Вашата парола не се съобщава на нас.

 

По отношение на по-нататъшните прехвърляния на данни в рамките на групата на Bosch, свързана с централизирания идентификатор на Bosch, моля, вижте Известието за защита на данните. Можете да отмените Вашето съгласие по отношение на централизирания идентификатор на Bosch по всяко време чрез отписване. За тази цел, моля, кликнете на следния линк: https://myaccount.bosch.com/BeaPUssWeb/unregistration.

4.7    Регистрационни файлове

При всяко използване на интернет браузърът Ви предава определена информация, която съхраняваме в т.нар. регистрационни файлове.

Съхраняваме регистрационни файлове, за да определим прекъсванията на услугата и за целите на сигурността (напр. за разследване на опити за атаки) за период от 7 дни, след което ги изтриваме. Регистрационни файлове, които трябва да се запазят, за да послужат за доказателство, са изключени при изтриването, докато съответният проблем бъде разрешен и могат, според случая, да се предават на разследващите органи.

В регистрационните файлове се съхранява следната информация:

-    IP адрес (адрес на интернет протокол) на крайното устройство, използвано за достъп до онлайн предложението;
-    интернет адрес на уеб сайта, от който се осъществява достъп до онлайн предложението (т.нар. URL адрес на произход или URL адрес на препращащ);
-    име на доставчика на услуги, използван за достъп до онлайн предложението;
-    име на файловете или информацията, до които е осъществен достъп;
-    дата и час, както и продължителност на извличането на данни;
-    размер на прехвърлените данни;
-    операционна система и информация за използвания интернет браузър, включително инсталираните добавки (напр. Flash Player);
-    код на състоянието на http (напр. „Успешна заявка“ или „Заявеният файл не е открит“).

4.8    Деца

Това онлайн предложение не е предназначено за деца на възраст под 16 години.

4.9    Предаване на данни на други администратори

По принцип личните Ви данни се препращат към други администратори само ако това е необходимо за изпълнението на договорни задължения, или ако самите ние или трета страна имаме законен интерес към предаването на данни, или ако сте дали съгласието си. Подробности за правното основание и получателите или категориите получатели можете да намерите в раздела „Цели на обработката и правно основание“.

Освен това данните може да се предават на други администратори, когато законови разпоредби или влезли в сила административни или съдебни нареждания ни задължават да го направим.

4.9.1    Доставчици на услуги (обща информация)

Използваме външни доставчици на услуги за задачи, като например програмиране и услуги за хостване на данни. Внимателно подбираме доставчиците на услуги и ги наблюдаваме редовно, особено по отношение на прилежното обработване и защитата на данните, които съхраняват. Всички доставчици на услуги са задължени да защитават поверителността и да спазват законовите разпоредби. Възможно е доставчиците на услуги да са други фирми от групата на Bosch.

4.10    Предаване на получатели извън ЕИП

Възможно е да предаваме лични данни на получатели с местоположение извън ЕИП в така наречените трети страни. В подобни случаи преди предаването се уверяваме, че получателят на данните осигурява подходящо ниво на защита на данните или че Вие сте предоставили съгласие за предаването.
Имате право да получите обща информация за получателите от трети страни и копие на специално договорените условия, които осигуряват подходящо ниво на защита на данните. За тази цел използвайте декларациите, които се намират в раздела за връзка.

4.11  Срок за съхранение, периоди на запазване

Обикновено съхраняваме данните за периода, необходим за представяне на нашите онлайн предложения и свързаните с тях услуги, или докато имаме законен интерес да съхраняваме данните (например е възможно да имаме законен интерес към маркетинг по пощата след изпълнението на нашите договорни задължения). Във всички останали случаи изтриваме личните Ви данни с изключение на данните, които сме длъжни да съхраняваме за изпълнение на нашите законни задължения (например заради периодите на запазване съгласно данъчните и търговски закони сме длъжни да запазваме за определен период от време документи, като договори и фактури).


5.    Томболи

Ако участвате в някоя от нашите томболи, използваме Вашите данни, за да Ви информираме за евентуална спечелена награда и с цел рекламиране на нашите продукти до степента, разрешена от закона, или ако сте предоставили съгласие. Можете да намерите информация за томболите в съответните условия за участие.


6.    Използване на бисквитки

Възможно е в рамките на нашата онлайн услуга да се използват бисквитки и механизми за проследяване.
Бисквитките представляват малки текстови файлове, които може да се запазят на устройството Ви, когато посещавате нашата онлайн услуга.

Възможно е проследяване с помощта на различни технологии. По-конкретно, обработваме информацията с помощта на пикселова технология и/или при анализа на регистрационни файлове.

6.1    Категории

Разграничаваме бисквитки, които задължително се изискват за техническото функциониране на онлайн услугата, както и бисквитки и механизми за проследяване, които не се изискват задължително за техническото функциониране на онлайн услугата.

По принцип е възможно онлайн услугата да се използва без бисквитките, които не служат за технически цели.

6.1.1    Бисквитки, необходими по технически причини

Използваме термина „бисквитки, необходими по технически причини“ за тези бисквитки, без които не може да се гарантира техническото предоставяне на онлайн услугата. Те включват например бисквитки, които съхраняват данни, за да гарантират лесно възпроизвеждане на видео или аудио записи.
Такива бисквитки ще бъдат изтрити, когато напуснете уеб сайта.

6.1.2    Бисквитки и механизми за проследяване, които не са необходими по технически причини

Използваме бисквитки и механизми за проследяване само ако предварително сте предоставили съгласие за всеки отделен случай. Изключение е бисквитката, която записва текущото състояние на настройките за поверителност (бисквитка за избор). Тази бисквитка се основава на законен интерес.
Разделяме тези бисквитки и механизми за проследяване на две подкатегории:

6.2    Помощни бисквитки

Тези бисквитки улесняват работата и по този начин Ви предоставят повече удобства, докато преглеждате нашата онлайн услуга, напр. в тези бисквитки може да са включени езиковите Ви настройки.

Маркетингови бисквитки и механизми за проследяване

Обща информация

С помощта на маркетинговите бисквитки и механизмите за проследяване ние и нашите партньори получаваме възможност да Ви показваме предложения, базирани на Вашите интереси, вследствие на анализа на поведението Ви като потребител:

- Статистика:
С помощта на инструменти за статистика измерваме например броя прегледи на дадена страница.

- Проследяване на прехвърляне:
Партньорите ни по проследяване на прехвърлянето поставят бисквитка в компютъра Ви („бисквитка за прехвърляне“), ако осъществите достъп до нашия уеб сайт през реклама на съответния партньор. Обикновено валидността на тези бисквитки изтича след 30 дни. Ако посетите определени страници на уеб сайта и бисквитката не е изтекла, ние и съответният партньор по прехвърлянето можем да разберем, че даден потребител е щракнал върху рекламата и по този начин е пренасочен към нашия уеб сайт. Възможно е това да стане и на няколко устройства. Информацията, получена чрез бисквитката за прехвърляне, се използва за целите на събиране на статистически данни за прехвърлянето и запис на общия брой потребители, които са щракнали върху съответната реклама и са пренасочени към уеб сайт с етикет за проследяване на прехвърляне.

- Повторно насочване:
Тези инструменти създават потребителски профили с помощта на рекламни бисквитки или рекламни бисквитки на трети страни, така наречените „уеб маяци“ (невидими графични елементи, наричани също „пиксели“ или „пиксели за проследяване“), или с помощта на сходни технологии. Използват се за интернет реклами и за контрол на честотата, с която потребителят преглежда определени реклами. Съответният доставчик е администраторът, който носи отговорност за обработката на данните във връзка с инструмента. Възможно е доставчиците на инструментите да разкрият информация и на трети страни за посочените по-горе цели. В тази връзка обърнете внимание на уведомленията за защита на данните на съответния доставчик.

Обърнете внимание, че използването на инструментите може да включва предаване на данните на получатели с местоположение извън ЕИП, където няма подходящо ниво на защита на данните съгласно ОРЗД (напр. в САЩ). За повече подробности по този въпрос вижте описанието на отделните маркетингови инструменти по-долу.


6.2.1    Monetate
Име: Monetate
Доставчик: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, САЩ
Функция: Бисквитката може да проследява поведението на потребителя в уеб сайтовете; тестване на изживяването на потребителя

6.2.2    Google Analytics
Име: Google Analytics
Доставчик: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Функция: Анализ на поведението на потребителя (извличане на страници, брой посетители и посещения, изтегляне), създаване на потребителски профили под псевдоним на базата на информация от няколко устройства за влезли потребители на Google (проследяване на няколко устройства), допълване на данни на потребител под псевдоним с информация, специфична за целевата група, предоставена от Google, повторно насочване, тестване на изживяването на потребителя, проследяване на прехвърлянето и повторно насочване в съответствие с Google Ads

6.2.3    Tealium
Име: Tealium
Доставчик: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Функция: Администрация на етикети на уеб сайтове чрез потребителския интерфейс, интеграция на програмни кодове на нашите уеб сайтове

6.2.4    Hotjar
Име: Hotjar
Доставчик: Hotjar Ltd.,Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Малта
Функция: Бисквитките могат да проследяват начина, по който потребителите разглеждат няколко страници; създаване на топлинни карти, записи на сесии, проучвания/анкети6.3    Управление на бисквитките и механизмите за проследяване
Можете да управлявате настройките на бисквитките и механизмите за проследяване в настройките на браузъра и/или в настройките за поверителност.
Забележка: Настройките, които правите, се отнасят само за браузъра, който се използва в конкретния случай.

6.3.1    Забраняване на всички бисквитки
Ако искате да забраните всички бисквитки, забранете бисквитките в настройките на браузъра. Обърнете внимание, че това може да засегне функционалността на уеб сайта.

6.3.2    Управление на настройките, свързани с бисквитките и механизмите за проследяване, които технически не са необходими
Когато посещавате нашите уеб сайтове, в слоя за бисквитки ще бъдете запитани дали сте съгласни да използваме съответно помощни бисквитки, маркетингови бисквитки или механизми за проследяване.
В настройките за поверителност можете да оттеглите съгласието, което ще влезе в сила занапред, или да предоставите съгласие в по-късен момент.


7.    Бюлетин със записване; право на оттегляне

В рамките на онлайн услугите можете да се регистрирате за бюлетини. Предоставяме т.нар. „опция за двойно записване“, което означава, че ще Ви изпращаме бюлетини по електронна поща, до приложения за мобилни устройства (напр. WhatsApp), с SMS или насочени известия само, след като изрично потвърдите активирането на услугата за бюлетини, като щракнете върху връзката в известие. В случай че не желаете да получавате повече бюлетини, можете да прекратите абонамента по всяко време чрез оттегляне на съгласието. Можете да оттеглите съгласието си за получаване на бюлетини по електронна поща, като щракнете върху връзката, изпратена в имейла със съответния бюлетин, както и в настройките за администриране на онлайн предложението. Можете също да се свържете с нас, като използвате информацията за връзка, предоставена в раздела за връзка.


8.    Външни връзки

Възможно е онлайн предложенията да съдържат връзки към интернет страници на трети страни, по-точно доставчици, които не са свързани с нас. При щракване върху връзката ние не упражняваме контрол върху събирането, обработката и използването на личните данни, които може да се предадат чрез щракването върху връзката на третата страна (напр. IP адреса или URL адреса на сайта, на който се намира връзката), защото, естествено, не можем да контролираме поведението на трети страни. Не поемаме отговорност за обработката на лични данни от трети страни.


9.    Сигурност

Нашите служители и фирмите, които доставят услуги от наше име, поемат задължението за поверителност и за спазване на приложимите закони за защита на данните.

Предприемаме всички технически и организационни мерки, за да гарантираме подходящо ниво на защита и да защитим данните, които администрираме, особено от рискове, свързани със случайно или неправомерно унищожаване, подправяне, загуба, промяна, неразрешено разкриване или непозволен достъп. Мерките ни за сигурност постоянно се подобряват, следвайки технологичния напредък.


10.    Права на потребителя

За да приложите правата си, използвайте данните, предоставени в раздела за връзка. Докато правите това, се уверете, че е възможно недвусмислено да бъдете идентифицирани.

Право на информация и достъп

Имате право да получите потвърждение от нас дали личните Ви данни се обработват и в случай, че е така, да получите достъп до личните си данни.

Право на коригиране и изтриване

Имате право на коригиране на неточни лични данни.  В случай че са изпълнени законовите изисквания, имате право на допълване или изтриване на данните.  

Това не се отнася за данни, необходими за целите на плащане или осчетоводяване, или за данни, които подлежат на задължителен период на запазване. Ако обаче не е необходим достъп до подобни данни, обработването им е ограничено (вж. по-долу).

Ограничаване на обработването

В случай че са изпълнени законовите изисквания, имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите данни.

Преносимост на данните

В случай че са изпълнени законовите изисквания, можете да поискате да получите данните, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или, ако е технически осъществимо, да поискате да прехвърлим тези данни на трета страна.

Оттегляне на съгласието

В случай че сте предоставили съгласие за обработката на данните си, имате право да отмените това съгласие по всяко време, което ще влезе в сила занапред. Законосъобразността на обработването на данни, предшестваща оттеглянето, остава непроменена.


11.    Право на подаване на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба до надзорен орган. Можете да подадете жалба до надзорния орган, отговарящ за вашето местоживеене или държавата, в която пребивавате, или до надзорния орган, отговарящ за нас. Той е:

Държавен комисар по защита на данните и свобода на информацията

Адрес:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart, ГЕРМАНИЯ

Пощенски адрес:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart, ГЕРМАНИЯ

Телефон: +49 (711)/615541-0
Факс: +49 (711)/615541-15
Електронна поща: poststelle@lfdi.bwl.de


12.    Промени на уведомлението за защита на данните

Запазваме си правото да променяме нашите мерки за сигурност и защита на данните. В подобни случаи ще внасяме поправки в уведомлението за защита на данните съобразно с това.

Следователно, обърнете внимание, че настоящата версия на нашето уведомление за защита на данните подлежи на промени.
Ако искате да се свържете с нас, можете да го направите на адреса, посочен в раздела „Администратор“.

За да предявите правата си, използвайте следната връзка: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTDE/?app=16930755-b36b-44b9-bad1-767a835e77f7.

За да съобщите за инциденти, свързани със сигурността на данните, използвайте следната връзка: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

За предложения и жалби във връзка с обработването на личните Ви данни препоръчваме да се свържете с нашето длъжностно лице за защита на данните:

Длъжностно лице за защита на данните
Информационна сигурност и защита (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
ГЕРМАНИЯ

или

електронна поща: DPO@bosch.com.

Дата на влизане в сила: 21.12.2021 г.