Гаранция на производителя (Статус 01.12.2021)


Всички електроинструменти на Bosch, пневматични и измервателни инструменти и градински уреди внимателно се проверяват, изпитват и подлагат на най-строг контрол за осигуряване на качеството, характерно за фирма Bosch. Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40–46, 70771 Leinfelden-Echterdingen (по-долу наричано „Bosch“ или „ние“) следователно дава гараниця за електроинструментите, пневматичните и измервателните инструменти и градинските уреди на Bosch, както и всички електрически задвижвани продукти (по-долу обобщено наричани „инструмент“) съгласно долните условия. Гаранционните претенции за дефекти на купувача, произтичащи от договора за покупко-продажба с продавача, както и законовите права, не се ограничават от тази гаранция, предявяването на горепосочените права е безплатно.

1.            Ние предоставяме гаранция според следните основни правила за период от две години при дефекти по инструмента, които доказано в рамките на гаранционния срок се дължат на дефекти в материала или фабрични дефекти. При инструменти, които се използват професионално или промишлено или се натоварват приравнено, гаранционният срок възлиза на дванадесет месеца. Гаранционният срок започва да тече със закупуването от крайния потребител. Меродавна е датата върху оригиналния платежен документ при закупуване.

2.            Можете да удължите гаранцията до общо три години (с изключение на високочестотните инструменти, индустриалните акумулаторни винтоверти, пневматичните инструменти, акумулаторните батерии и зарядните устройства за хоби електроинструменти и градинска техника) .Това предполага, че в рамките на четири седмици след покупката на инструмента се регистрирате както следва онлайн:

▪              Регистрацията може да се извърши само на следните уебсайтове:

www.mybosch-tools.com, ако става дума за инструмент за домашни майстори или

www.bosch-pt.com/warranty, ако става дума за инструмент за професионалисти.

Регистрацията е възможна само когато сте дали съгласие за запазване на въведените данни.

▪              Определяща за регистрирането в рамките на посочения срок е фактурата или квитанцията на продавача, от който сте закупили инструмента. Оригиналната бележка от покупката трябва да се съхранява.

▪              След завършване на Вашата регистрация ще получите сертификат. И този сертификат е нужен за гаранцията и трябва да се разпечата незабавно и да се съхрани.

3.            От гаранцията са изключени

▪              принадлежностите;

▪              демонстрационните уреди;

▪              частите, подложени на обусловено от използването или всякакво друго естествено износване, както и дефекти по инструмента, дължащи се на обусловеното от използването или всякакво друго естествено износване;

▪              дефектите по инструмента, които се дължат на неспазване на инструкциите за работа, използване не по предназначение, аномалии в условията на околната среда, несъответстващи на работните условия, претоварване или неправилен ремонт или поддържане;

▪              дефектите по инструмента, причинени от използването на консумативи, допълнителни или резервни части, които не са оригинални части на Bosch;

▪              инструментите, по които са извършвани промени или допълнения и инструментите, които са напълно или частично разглобявани; както и

▪              незначителните отклонения от зададените параметри на качеството, които са несъществени за стойността и годността на ползване на инструмента.

4.            Гаранционната претенция трябва да се представи в рамките на гаранционния срок. За целта въпросният инструмент трябва да се предостави или изпрати на продавача или в един от посочените в ръководството за работа сервизи в комплект с копие от квитанцията за покупка, която трябва да съдържа датата на закупуване и обозначението на продукта. Ако самостоятелно изпращате инструмента на продавача или на клиентска служба, трябва да поемете транспортните разходи и транспортния риск.

5.            Отстраняването на признатите за гаранционни дефекти се осъществява по такъв начин, че по наш избор ние ремонтираме безплатно повредения инструмент или го сменяме с безупречно работещ инструмент (евентуално и със следващ модел). Заменените инструменти или части стават наша собственост.

6.            Други претенции освен посоченото в тези гаранционни условия право на отстраняване на дефектите по инструмента не се обосновават от нашата гаранция. По-специално нямате право на иск за предаване на резервен инструмент за времетраенето на ремонта.

7.            Чрез гаранционните дейности гаранционният срок на инструмента нито се удължава, нито се подновява.

8.            Отстъпването на исковете от тази гаранция не се разрешава. Тази гаранция не се прилага за закупени втора ръка продукти.

Тази гаранция важи за инструменти, които са закупени в Европейския съюз (вкл. Великобритания, Норвегия, Швейцария) и се използват там.

За тази гаранция важи българското законодателство с изключване на спогодбата на ООН относно договори за международна покупо-продажба на стоки (CISG). Този правен избор не води до отмяна на защитата, която Ви се гарантира от съответните разпоредби, които са неотменими чрез споразумение според законите на държавата, в която имате обичаен адрес на местоживеене (принцип на удобство).

Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart, Германия