Villkor för deltagande Mätverktyg Nivelleringskampanj


Genom att delta i Mätverktyg Nivelleringskampanj PRO Deals (hädanefter kallad "kampanjen") godkänner du dessa villkor för deltagande.


1. Organisatör

Organisatör för Kampanjen är

Robert Bosch AB
Org. nr. 556047-1194
Isafjordsgatan 15
SE – 164 40 Kista


(nedan kallad ”Bosch”)


2. Kampanjperiod

Kampanjen pågår under perioden 01.05.2022 (klockan 00:00 CET) till 31.08.2022 (klockan 24:00 CET) (nedan kallad ”Kampanjperiod”).


3. Deltagande

För att delta i Kampanjen måste du göra följande inom Kampanjperioden:

1)    Köp ett Bosch Professional mätverktyg eller mätverktygssats från Boschs nivelleringsområde (kakellaser, punktlaser, kombilaser, linjelaser, rotationslaser eller optiskt nivelleringsverktyg ("Kampanjprodukt") antingen online eller i butik under kampanjperioden.

2)    Du hittar PRO Deals-kampanjsida under följande länk: www.pro360.com/prodeals – via denna webbsida når du webbtjänsten PRO Deals (nedan kallad ”PRO Deals”).

3)    Genom att delta i PRO Deals kommer en personlig användarprofil för PRO360 att skapas om du inte redan har en. Mer information om PRO360 finns i de allmänna villkoren som du hittar här.

4)    Ange serienummer, enhetsnummer och lagerenhet (SKU) för den inköpta kampanjprodukten och inköpsdatum.

5)    Ladda upp kvittot för din Kampanjprodukt i PRO Deals genom att fotografera kvittot eller ladda upp det som en fil. Observera att både det köpta 18V-verktyget och inköpsdatumet måste framgå tydligt på bilden av kvittot.

6)    Beroende på vilken kampanjprodukt du har köpt visas ett urval av kompatibla mätverktygstillbehör på Pro Deals-webbapplikationen (se vidare förklaras i avsnitt 4).  Du kan välja ett tillbehör om alla villkor är uppfyllda.

7)     Ange din leveransadress och slutför deltagandeprocessen.

Kampanjprodukterna måste köpas under kampanjperioden. Fakturadatumet är avgörande för köpet inom kampanjperioden. Om fakturadatumet ligger utanför kampanjperioden är det upp till dig att bevisa att kampanjprodukten har köpts inom kampanjperioden. Deltagandet i kampanjen måste ske inom 30 dagar efter kampanjperiodens slut.


4. Belöningskatalog

PRO Deals-kampanjen för Bosch Professional mätverktyg består av att köpa ett professionellt mätverktyg från Boschs nivelleringsområde (kakellaser, punktlaser, kombilaser, linjelaser, rotationslasrar och optiska avvägningsverktyg) för att få ett kostnadsfritt kompatibelt mätverktygstillbehör från ett fördefinierat urval i mån av tillgång. Du hittar aktuella tillgängliga produktförmåner i relation till kampanjen från Bosch på PRO Deals webbplats www.pro360.com/prodeals . De visade belöningarna är tillgängliga och kan väljas så länge lagret räcker. Du får bara välja en belöning..


5. Rätt att delta, förutsättningar för deltagande, leverans

Alla fysiska personer som har fyllt 18 år är berättigade att delta. Anställda hos Bosch och andra företag som är inblandade i genomförandet av denna Kampanj har inte rätt att delta.

Kampanjen riktar sig till slutanvändare, både konsumenter och entreprenörer. Vid tillämpningen av dessa villkor för deltagande är en "konsument" varje fysisk person som gör en laglig transaktion för ändamål som helt eller huvudsakligen ligger utanför den enskildes handel, verksamhet, hantverk eller yrke, och en "entreprenör" är någon fysisk eller juridisk person, när hen ingår avtalet, agerar för ändamål som hänför sig till den personens handel, verksamhet, hantverk eller yrke, vare sig det handlar personligen eller genom en annan person som agerar i företagarens namn eller på företagarens vägnar.


Denna Kampanj kan inte kombineras med andra kampanjer, erbjudanden och rabatter från Bosch-koncernen. Kampanjen gäller endast vid köp av en Kampanjprodukt som har köpts via en återförsäljare i Sverige (både på webben och i en fysisk butik). I händelse av en återkallelse eller tillbakadragande från köpet, har du inte rätt att delta i Kampanjen. Vid retur av Kampanjprodukten måste premien återlämnas till Bosch om premien redan har lämnats ut. Returanspråket har rättslig verkan. Kampanjen riktar sig uteslutande till slutkunder. Det är inte tillåtet att sälja vidare premierna.

Premien levereras i regel inom fyra veckor efter beställning (om inget annat anges på webbplatsen www.pro360.com/prodeals).  Kan endast levereras inom Sverige. Bosch står för fraktkostnaden för premien. Det är inte möjligt att byta premien, hämta ut premien själv eller byta premien mot kontanter.


6. Kontakt

Om du har frågor angående PRO Deals kan du skicka ett mejl till Bosch.


7.    Ansvar

Premierna omfattas inte av någon garanti. Det gäller dock inte om garantikravet gäller skadeståndsanspråk och anspråket grundar sig på grov vårdslöshet eller uppsåt från Bosch eller företagets medhjälpare. Skadeståndsanspråk på grund av livshotande skador, personskador eller hälsorisker, eller baserade på lagen om produktansvar gäller fortfarande. I synnerhet är Bosch inte skyldiga att ersätta eller reparera premierna, utan gör en bedömning i varje enskilt fall.


8. Övrigt

Bosch förbehåller sig rätten att när som helst ändra alla Kampanjvillkor. När du deltar i en kampanj från Bosch gäller alltid de deltagarvillkor som är publicerade vid det aktuella tillfället. Kontrollera därför alltid Kampanjvillkoren innan du utnyttjar erbjudandet. Om enskilda bestämmelser i dessa Kampanjvillkor skulle vara eller bli ogiltiga eller ofullständiga så påverkar det inte giltigheten hos övriga villkor.

Bosch förbehåller sig rätten att avsluta eller tillfälligt avbryta Kampanjen av goda skäl. Det gäller framförallt om ett korrekt genomförande av Kampanjen inte längre kan garanteras av juridiska eller materiella skäl.

Avtalsförhållandet mellan dig och Bosch regleras av lagstiftningen i Sverige. Om du är konsument gäller detta endast i den omfattning där lagstadgade regler i det land där du bor inte bestämmer att ärendet ska lyda under nationell lag i detta land (förtursprincip). FN:s köplag (CISG) gäller inte.


9.    Dataskydd


Bosch tackar dig för ditt intresse för vårt företag och våra produkter och kampanjer. I våra affärsprocesser är vi mycket måna om att din integritet skyddas vid behandlingen av personuppgifter och vi lägger stor vikt vid skydd av affärsuppgifter. Vi behandlar personuppgifter konfidentiellt och endast enligt gällande lagstiftning.  Dataskydd och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Bosch är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter. Undantag från detta nämns i detta dataskyddsmeddelande.

Insamling, behandling och användning av personuppgifter
Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:
-    Personuppgifter (t.ex. namn, mejladress, adress)
-    Avtalsmässiga basdata (avtalsförhållande, produkt- eller avtalsintresse)


Principer

Till personuppgifter räknas all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, alltså till exempel namn, adresser, telefonnummer, mejladresser, uppgifter om avtal, bokningar och betalningar, som är uttryck för en persons identitet.
Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter (inklusive IP-adress) endast när det finns rättslig grund eller när du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, till exempel i samband med att du registrerar dig.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Vi och av oss anlitade tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
-    Deltagande i PRO Deals-kampanjen (rättslig grund: fullgörande av avtal)
-    intern reklam och tredjepartsannonsering samt marknadsundersökningar och målgruppsmätningar baserat på lagstiftning och samtycke (rättslig grund: samtycke/berättigat intresse från vår sida i direktmarknadsföring, så länge detta sker i enlighet med gällande dataskydds- och konkurrenslagstiftning).
-    Produkt- eller kundundersökningar via post (rättslig grund: berättigat intresse i förbättring av produkter/tjänster, samtycke).
-    Produkt- eller kundenkäter via mejl och/eller telefon, såvida du uttryckligen samtyckt till detta (rättslig grund: samtycke).
-    Skicka ut ett nyhetsbrev med mottagarens godkännande via mejl eller SMS/MMS (rättslig grund: samtycke).
-    Bevakning och skyddande av våra intressen (rättslig grund: berättigat intresse från vår sida för att bevaka och skydda våra intressen).


Registrering
I den mån du vill ta tjänster i anspråk, som kräver att ett avtal tecknar så ber vi dig att registrera dig. Vid registreringen samlar vi in de personuppgifter (t.ex. förnamn, efternamn, födelsedag, mejladress, adress) som krävs för uppfyllande av avtalet samt ev. ytterligare uppgifter på frivillig basis. Obligatoriska uppgifter markeras med en *. Genom att registrera dig ger du Bosch tillåtelse att använda de angivna uppgifterna för att utföra de tjänster som erbjuds av PRO360. Detta inkluderar särskilt överföring av de uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av avtalet till andra PRO360-applikationer eller -tjänster. Du hittar mer information om detta i dataskyddsdeklarationen. Kunden ansvarar för alla handlingar som utförs på kundkontot. Om särskilda uppgifter (framförallt kontakt- och betalningsuppgifter) är obligatoriska (markerade med *), måste dessa anges korrekt och i sin helhet av kunden. Om dessa uppgifter skulle ändras under avtalsförhållandet måste kunden uppdatera uppgifterna i PRO360-portalen omedelbart och/eller korrigera personliga inställningar. Om kostnader uppstår på grund av felaktig information (t.ex. misslyckade leveransförsök på grund av felaktig adress eller feldebiteringar på grund av felaktig kontoinformation) har vi rätt att kräva ersättning för dessa kostnader.


Överföring av uppgifter till andra personuppgiftsansvariga
Normalt överför vi endast dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga om det krävs för fullgörande av avtal, om vi eller aktuell tredje part har ett berättigat intresse i överföringen eller om du har lämnat ditt samtycke till överföringen. Detaljerad information om de rättsliga grunderna och mottagare eller kategorier av mottagare hittar du i avsnittet Ändamål med behandlingen och rättslig grund. Därutöver kan uppgifter överföras till andra om vi skulle vara skyldiga att göra det enligt lag eller om en myndighet eller en domstol eller annan rättslig myndighet begär det.

Överföring av uppgifter

Tjänsteleverantör
Vi ger externa tjänsteleverantörer i uppdrag att hantera uppgifter som försäljning och marknadsföring, avtalshantering och betalningshantering. Vi har valt ut dessa tjänsteleverantörer med stor omsorg och kontrollerar regelbundet att de lever upp till sina åtaganden, i synnerhet när det gäller en noggrann och säker hantering av de uppgifter som finns sparade om dig. Samtliga tjänsteleverantörer som vi anlitar har förbundit sig att följa gällande lagar och sekretessbestämmelser. Tjänsteleverantörerna kan också vara andra företag inom Bosch-koncernen.Paketavisering
För att du ska få information om när din beställning är på väg eller finns att hämta lämnar vi inom ramen för fullgörandet av vårt avtal din mejladress vidare till

DACHSER Sweden AB
Logistics Center Jönköping
Solåsvägen 5A
553 03 Jönköping

Detta företag behandlar uppgifterna i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Datalagringens varaktighet, lagringstid

I normala fall sparar vi bara dina uppgifter så länge det behövs för att kunna tillhandahålla vårt onlineutbud och tillhörande tjänster, så länge vi har ditt samtycke eller så länge vi har ett berättigat intresse i den fortsatta lagringen av uppgifterna (t.ex. kan vi även efter att ett avtal är uppfyllt fortfarande ha ett berättigat intresse i att skicka reklam med vanlig post). Därefter raderar vi dina personuppgifter med undantag av sådana uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara längre (t.ex. är vi skyldiga enligt skatte- och affärslagstiftning att lagra dokument som avtal och fakturor under en viss tid).

Säkerhet

Våra medarbetare och de företag vi anlitar som tjänsteleverantörer är förbundna att respektera tystnadsplikten och följa tillämpliga dataskyddslagar.
Vi uppfyller alla tekniska och organisatoriska krav för att säkerställa en adekvat skyddsnivå och för att skydda de uppgifter om dig som vi hanterar i synnerhet mot risker för oavsiktlig eller felaktig radering, manipulering, förlust, ändring eller obehörig utlämning och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Användarens rättigheter

För att åberopa dina rättigheter, använd uppgifterna i avsnittet ”Kontakt” på följande sida. Försäkra dig om att vi i samband med detta entydigt kan definiera dig som person.

Rätt att få tillgång till information

Du har rätt att få information av oss beträffande behandlingen av dina uppgifter. Här kan du åberopa rätten att få tillgång till de personuppgifter som samlats in om dig och få reda på hur de behandlas.

Rätt till rättelse och radering

Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter och, under förutsättning att lagkraven är uppfyllda, kompletterar eller raderar dina uppgifter.
Detta gäller inte uppgifter som krävs för bokförings- och redovisningsändamål eller som enligt lag måste sparas en viss tid. Så länge åtkomst till sådana uppgifter inte är nödvändig är dock hanteringen av dem begränsad (se nedan).

Begränsning av behandling

Under förutsättning att lagkraven är uppfyllda kan du begära av oss att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Återkallande av samtycke

Om du har gett oss ditt samtycke till att vi får behandla dina uppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke med gällande verkan. Detta påverkar inte lagligheten i behandlingen av dina uppgifter fram till återkallandet.

Invändning mot behandling av uppgifter

Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter. Då slutar vi att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa att vi enligt gällande lagstiftning har tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än din invändning.

Dataportabilitet

Vidare har du rätt att få ut de uppgifter du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och när detta är tekniskt möjligt få uppgifterna överförda direkt från oss till en tredje part.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge klagomål till en dataskyddsmyndighet. Du kan då vända dig till den dataskyddsmyndighet som ligger närmast den ort där du bor eller till den dataskyddsmyndighet som ansvarar för oss. Denna är:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
Tyskland
Postadress:
Postfach 102932
70025 Stuttgart
Tyskland
Tel.: 0711/615541-0
Fax: 0711/615541-15
Mejl: poststelle@lfdi.bwl.de

Data inspektionen
Besöksadress:
Drottninggatan 29, plan 5
Stockholm
Sverige
Postaddress:
Datainspektioen
Box 8114
104 20 Stockholm
Sverige
Tel.: 08-657 61 00
E-Mail: datainspektionen@datainspektionen.se


Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss når du oss på den adress som finns angiven i avsnittet ”Personuppgiftsansvarig”.

Använd följande länk för att åberopa dina rättigheter: https://request.privacy-bosch.com/.

Använd följande länk för att rapportera dataskyddsincidenter:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

För inspel och klagomål gällande hantering av dina personuppgifter rekommenderar vi att du vänder dig till vår dataskyddsansvarig:

Datenschutzbeauftragter

Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 300220
70442 Stuttgart
Tyskland
Eller
Mejl: DPO@bosch.com