Användarvillkor

Uppdaterad: August 2020


1.    Omfattning, leverantör

1.1    Robert Bosch AB, Power Tools Division, org.nr. 556047-1194, Isafjordsgatan 15, SE-164 40 Kista, Sverige (nedan kallad ”Bosch”, ”vi”, ”oss”), erbjuder en plattform (nedan kallad ”PRO360”) där kunderna kan hämta och boka olika tjänster som tillhandahålls av Bosch. Villkoren för användning (”Användarvillkor”) gäller mellan Bosch och kunden för åtkomst till PRO360 och kundens användning av tjänsterna.

1.2    Detaljerad information om Bosch som leverantör av PRO360-portalen och tjänsterna där finns i sajtinformationen.


2.    Avtalets syfte

2.1    Bosch ger tillgång till PRO360 uteslutande på grundval av dessa användarvillkor. För användningen av de tjänster som erbjuds via PRO360 gäller i vissa fall särskilda användarvillkor, till vilka kunden då hänvisas.

2.2    PRO360 är en digital tjänst som gör det möjligt för kunder att registrera och hantera sina egna eller egna kunders elverktyg, samt registrera dessa för 3 års garanti. Ibland kan ytterligare tjänster göras tillgängliga via PRO360.
Kunden kan söka aktuell information om vad som ingår på PRO360-portalen på själva portalen eller via PRO360-appen (om denna är tillgänglig).

2.3    Kunden, om det är en fysisk person, garanterar att han/hon kan ingå avtal (t.ex. inte är minderårig). Om en person skriver under avtalet som företagsrepresentant, t.ex. för det företag där han/hon arbetar, försäkrar personen i fråga Bosch att detta företag är organiserat i enlighet med lagkraven i det land där det är grundat eller registrerat, samt att han/hon har den juridiska myndigheten, behörigheten, beslutsrätten eller fullmakten att teckna företagets firma.

2.4    Kundens eller tredje parts affärsvillkor är inte tillämpliga.

2.5    Rättsligt verkande intyg och meddelanden som kunden måste skicka till Bosch efter att avtalet har ingåtts (t.ex. fastställda tidsgränser, anmälan om brister) måste vara skriftlig (t.ex. brev, e-post) för att gälla.

2.6    Bosch har rätt att använda tredje part (inklusive företag i samma koncern som leverantören) som underleverantör för att tillhandahålla tjänster.


3.    Kundkonto och meddelanden

3.1    För att kunna komma åt PRO360 och använda tjänsterna krävs registrering.

3.2    Kunden måste ge Bosch den information som krävs för att öppna ett kundkonto (”registrering”).

3.3 Registreringen kräver ett befintligt Single Key-ID eller, om sådant inte finns, registrering av ett Single Key-ID genom inmatning av de uppgifter som krävs. Efter registrering skickar Bosch.IO GmbH ( DE, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 148411 B ) ett e-postmeddelande till kunden med en bekräftelselänk till den e-postadress som angetts vid registreringen. Här finns även allmänna affärsvillkor och sekretesspolicy för Bosch.IO GmbH i textform. Avtalsvillkoren lagras av Bosch.IO GmbH.

3.4 När kunden registrerat sig med Single Key-ID överförs de uppgifter som krävs för registrering från kontot till applikationen. I applikationen måste kunden lämna ytterligare uppgifter som krävs för registreringen, som den aktuella adressen och/eller e-postadressen (”registreringsinformation”) och acceptera dessa användarvillkor, inklusive villkoren för 3 års garanti. Registrering av en juridisk person får endast utföras av en bemyndigad fysisk person, vars namn måste anges. Först därefter är registreringen slutförd. Obligatoriska uppgifter är märkta med en *. Avtalsvillkoren lagras av Bosch.

3.5    Genom att skicka registreringsdata ansöker kunden hos Bosch om att öppna ett användarkonto baserat på dessa användarvillkor. Efter att registreringsdata skickats kontrollerar Bosch att de är kompletta och rimliga. Bosch godtar ansökan genom att skicka en e-postbekräftelse eller genom att aktivera kundkontot. När kundkontot aktiverats har kunden rätt att använda PRO360-portalen och tjänsterna i enlighet med dessa användarvillkor.

3.6    Bosch har rätt att i elektronisk form skicka kunden förklaringar till avtalet som gäller kundens användarvillkor till det Single Key-ID som lades in vid registreringen.

3.7    Genom registreringen godkänner kunden att Bosch använder de lämnade uppgifterna för att utföra bokade tjänster. Hit hör framför allt överföring av uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av avtalet till tredje part. Du hittar mer information om detta i dataskyddsdeklarationen.


4.    Bokning av tjänster, beställningsförfarande, kontraktslagring

4.1 Genom att registrera sig samtycker kunden till att Bosch använder de angivna uppgifterna för att genomföra de bokade tjänsterna. Hit hör framför allt överföring av uppgifter som är nödvändiga för genomförandet av avtalet till tredje part. Du hittar mer information om detta i dataskyddsdeklarationen. Kunden ansvarar för alla handlingar som utförs på sitt kundkontot. Om särskilda uppgifter (framförallt kontakt- och betalningsuppgifter) är obligatoriska (markerade med *), måste dessa anges korrekt och i sin helhet av kunden. Om dessa uppgifter skulle ändras under avtalsförhållandet måste kunden uppdatera uppgifterna i PRO360-portalen omedelbart och/eller korrigera personliga inställningar. Om kostnader skulle uppkomma till följd av felaktiga uppgifter (t.ex. vid felbokningar på grund av felaktiga kontouppgifter) förbehåller vi oss rätten att kräva ersättning för dessa kostnader.

4.2    Via PRO360-portalen kan kunden använda både kostnadsfria och betalda tjänster. I den mån användningen av en tjänst (inklusive hämtning av innehåll) debiteras, kommer kunden att få ett onlinemeddelande om kostnaderna, betalnings- och leveransvillkoren, löptider, eventuella uppsägningstider och annan relevant information innan han/hon öppnar åtkomsten till tjänsten. Kunden kan sedan skicka bokningen genom att klicka på orderknappen. När bokningen tagits emot får kunden ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av bokningen och visar bokningsuppgifterna igen.

4.3    Att tillhandahålla en tjänst i PRO360-portalen utgör inte ett bindande erbjudande från Bosch. Först när kunden bokat en tjänst föreligger en bindande beställning från kunden. Avtalsförhållandet etableras när kunden får ett e-postmeddelande om godkännande av beställningen. Nyttjandet av betalda tjänster kan vara föremål för andra avtalsvillkor som tillhandahålls av Bosch under beställningsprocessen.

4.4    Avtalstexten sparas av Bosch. Kunden kan skriva ut avtalstexten med utskriftsfunktionen i sin webbläsare eller spara den elektroniskt innan han/hon bekräftar bokningen. Avtalsspråket är svenska.

Observera: Om bokningen av en betald tjänst inte gäller din kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet, har du som konsument en lagstadgad ångerrätt. Du kan hitta mer information om ångerrätten i avbokningsanvisningarna i avsnitt 19 i användarvillkoren.


5.    Kundens samarbetsskyldigheter

5.1    Kunden kommer att genomföra alla samarbetsåtgärder som krävs för att fullfölja avtalsförhållandet från sin sida. Kunden är framför allt skyldig att:

a)    omedelbart ändra alla lösenord som skickats från Bosch till sådana som endast är kända av kunden själv; att hålla sina användnings- och åtkomsträttigheter hemliga; att skydda dem från åtkomst från tredje part samt att inte överlämna dem till obehöriga användare. Kunden ska omedelbart informera Bosch vid misstanke om att åtkomstdata och/eller lösenord kan ha blivit kända för obehöriga personer;

b)    omedelbart korrigera informationen på kundkontot om de angivna uppgifterna ändras efter registreringen;
c)    innan tjänsterna används kontrollera att de uppfyller kundens krav i fråga om kapacitet, tillförlitlighet och säkerhet;
d)    endast registrera verktyg som är kundens egendom. Eller, om verktygen inte tillhör kunden själv utan tredje part, endast registrera dem om den tredje parten har godkänt detta;

5.2    Kunden har inte rätt att:

a)    skaffa sig tillgång till icke-offentliga områden i PRO360-portalen och/eller tjänsterna där, eller till de tekniska system som de bygger på;

b)    använd robotar, webbspindlar, webbskrapor eller andra jämförbara verktyg för datainsamling eller extraktion, program, algoritmer eller metoder för att söka, få åtkomst till, skaffa, kopiera eller kontrollera PRO360-portalen och/eller tjänsterna på den utanför de dokumenterade API-slutpunkterna;

c)    medvetet överföra kunddata med virus, maskar, trojaner eller andra smittade eller skadliga komponenter eller på annat sätt störa funktionen hos PRO360-portalen och/eller dess tjänster;

d)    försöka dechiffrera, dekompilera, demontera, rekonstruera eller på annat sätt utröna källkoden, den programvara eller de proprietära algoritmer som används, såvida inte detta är tillåtet enligt tvingande, icke hävbara föreskrifter;

e)    testa, skanna eller undersöka sårbarheten hos PRO360-portalen eller tjänsterna eller att kränka, försämra eller kringgå säkerhets- eller autentiseringsåtgärderna för PRO360-portalen eller tjänsterna;

f)    rama in eller spegla PRO360-portalen och/eller dess tjänster; eller
g)    avsiktligt använda enheter, programvara eller rutiner som stör program, funktioner eller användbarhet för PRO360-portalen och/eller dess tjänster eller medvetet skadar andra data, system och kommunikationer, skapar överdriven belastning, ingriper skadligt, avlyssnar bedrägligt eller tar över.

5.3    Kunden ansvarar för att hans åtkomst till PRO360-portalen och användningen av tjänsterna överensstämmer med gällande lagar, inklusive upphovsrätts- eller varumärkeslagar, antitrust- och konkurrenslagar, lagar för exportkontroll, lagar om dataskydd eller andra lagar i tillämpligt rättssystem och inte strider mot avtal som kunden har tecknat med en tredje part.


6.    Användningsrätt och användningsområde

6.1    Bosch ger kunden den enkla, icke-exklusiva, icke-underlicensierbara, återkallbara och icke-överlåtbara rätten att använda PRO360-portalen och tjänsterna för sina egna ändamål under avtalets löptid i enlighet med avsnitt 13.

6.2    Om Bosch tillhandahåller nya versioner, uppdateringar, uppgraderingar, modifieringar eller utvidgningar av PRO360-portalen och tjänsterna eller gör andra ändringar under avtalets löptid, gäller bestämmelserna i avsnitt 6 även för dessa.

6.3    Kunden har bara rätt att hämta (”Ladda ner”) eller skriva ut innehåll i fall den möjligheten finns som en funktion på PRO360-portalen (t.ex. med en knapp för nedladdning).

6.4    Kunden har obegränsad och icke-exklusiv rätt att för egna ändamål använda innehåll som han/hon på ett korrekt sätt laddat ner eller skrivit ut. När det gäller innehåll som kunden betalar för, är en förutsättning för denna rätt att full betalning har erlagts för det aktuella innehållet.

6.5    Kunden har inte tillgång till andra rättigheter än de som uttryckligen beviljas i dessa användarvillkor. Framför allt har kunden inte rätt att använda PRO360-portalen och tjänsterna utöver det användningsområde som avtalas i dessa användarvillkor, eller att låta tredje part använda dem. Kunden har i synnerhet inte tillåtelse att reproducera PRO360-portalen och tjänsterna för att tillhandahålla dem under en begränsad tid, särskilt inte att hyra eller låna ut dem.

6.6    Om kunden bryter mot bestämmelserna i avsnitt 6., kan Bosch i enlighet med avsnitt 10. efter skriftligt meddelande till kunden blockera dennes tillgång till PRO360-portalen och tjänsterna, i fall detta innebär att överträdelsen kan åtgärdas. Om kunden, trots en sådan skriftlig varning från Bosch, fortsätter eller upprepar överträdelsen av bestämmelserna i detta avsnitt 6., kan Bosch upphäva avtalet i förtid utan någon uppsägningstid. Detta förutsatt att inte kunden är utan ansvar för dessa överträdelser.


7.    Immateriella rättigheter | Tredjepartsinnehåll

7.1    Alla rättigheter, titlar och anspråk på alla upphovsrättigheter, varumärkesrättigheter, patenträttigheter och andra immateriella rättigheter eller andra rättigheter till tjänsterna, samt till alla förbättringar i utformning eller andrahandsverk som designats eller skapats av Bosch eller företagets licensgivare på eller i PRO360-portalen eller tjänsterna där, tillhör med ensamrätt Bosch eller företagets licensgivare.

7.2    Det är inte tillåtet att ta bort meddelanden och anteckningar från PRO360-portalen eller från de tjänster som avser konfidentialitet, upphovsrätt, varumärkesrättigheter, patenträttigheter och andra immateriella rättigheter..

7.3    Innehållet som finns på PRO360-portalen eller i tjänsterna kommer delvis från oss och delvis från tredje part. Innehåll från andra kunder såväl som från övriga tredje parter kallas i det följande ”tredjepartsinnehåll”.
Vi kontrollerar inte tredjepartsinnehållets fullständighet, korrekthet och laglighet och tar därför varken ansvar eller ställer några garantier för att tredjepartsinnehållet är fullständigt, korrekt, lagligt eller aktuellt. Detta gäller också kvaliteten på tredjepartsinnehållet och dess lämplighet för ett specifikt syfte.


8.    Uppladdning av innehåll från kunden

8.1    Om denna funktion finns tillgänglig på PRO360-portalen, kan kunden ladda upp innehåll dit enligt nedanstående regler.

8.2    Med uppladdningen av innehåll ger kunden Bosch den överförbara rätten att icke-exklusivt, kostnadsfritt, utan begränsning i tid, utrymme eller innehåll använda det uppladdade innehållet online och offline i syfte att tillhandahålla PRO360-portalen och de tillhörande tjänsterna. Framför allt innebär detta rätten att mångfaldiga och bearbeta innehållet. Sådan information kommer endast att vidarebefordras till tredje part om du ordnar detta själv eller om du uttryckligen har godkänt det.

8.3    Om Bosch uttryckligen erbjuder kunden möjlighet att ta bort uppladdat innehåll från PRO360-portalen upphör ovannämnda nyttjanderätt. Bosch har dock fortfarande rätt att behålla kopior gjorda för säkerhets- och/eller bevisändamål. Likaså förblir rättigheterna till de uppgifter som överförts till tredje part opåverkade.

8.4    Kunden är helt ansvarig för innehållet han/hon skickar till Bosch. Bosch kontrollerar inte innehållets fullständighet, korrekthet, laglighet, aktualitet, kvalitet eller lämplighet för ett specifikt syfte.

8.5    Kunden försäkrar att han/hon har ensamrätt till innehållet som laddats upp till Bosch, eller på annat sätt har rätt (t.ex. genom ett giltigt tillstånd från rättighetsinnehavaren) att publicera innehållet på PRO360-portalen och bevilja användnings- och exploateringsrättigheterna enligt ovan. Detta gäller särskilt för tredje parts upphovsrätt, varumärken och patenträttigheter samt kommersiella och/eller konkurrensrelaterade tilläggsrättigheter och personliga rättigheter. Kunden förbinder sig också att inte publicera något innehåll som strider mot gällande lag.


9.    Priser, betalning

9.1    Kundens registrering på PRO360-portalen är kostnadsfri.

9.2    Vid användningen av de tjänster som erbjuds av Bosch via PRO360-portalen gäller angivna priser. Alla priser är slutliga priser och gäller exklusive moms enligt lagstiftningen.


10.    Blockering

10.1    Bosch kan blockera kundens åtkomst till PRO360-portalen och/eller tjänsterna om Bosch upptäcker att

a)    användningen av PRO360-portalen och/eller tjänsterna
•    utgör en säkerhetsrisk för PRO360-portalen och/eller tjänsterna och/eller tredje part;
•    skadar PRO360-portalen och/eller tjänsterna eller systemen eller innehållet hos andra kunder;
•    bryter mot gällande lag eller tredje parts rättigheter;
•    Bosch, dess dotterbolag eller tredje part riskerar att bli skadeståndsskyldiga, eller
•    sker bedrägligt.

b)    kunden bryter mot dessa användarvillkor;

c)    kunden är mer än 30 dagar försenad med sina betalningsskyldigheter för en avgiftsbaserad tjänst;

d)    kunden har upphört med sin verksamhet i den ordinarie verksamheten, ett avträdande eller liknande avyttring av kundens tillgångar har skett till förmån för en borgenär eller kundens företag har blivit föremål för konkurs, omorganisation, likvidation, upplösning eller liknande förfarande.

10.2    Bosch informerar kunden om blockeringen genom att skicka ett meddelande till den e-postadress som är kopplad till kundkontot före blockeringen, såvida inte Bosch måste agera omedelbart på grund av brådska och inte har möjlighet att meddela kunden i förväg.

10.3    Blockeringen hävs så snart kunden har löst problemet som orsakade den.

10.4    Boschs rätt att blockera kundens åtkomst till PRO360-portalen och/eller tjänsterna kompletterar Boschs rätt att säga upp dessa användarvillkor i enlighet med avsnitt 13. och att välja andra åtgärder som finns tillgängliga för Bosch enligt tillämplig lag.


11.    Garanti

11.1    Garanti för kostnadsfria tjänster: I den mån PRO360-portalen och tjänsterna tillhandahålls gratis garanterar Bosch inte att PRO360-portalen och gratistjänsterna uppfyller kundens krav och att PRO360-portalen och gratistjänsterna är kontinuerligt tillgängliga och/eller felfria. Bosch åtar sig inget underhåll för PRO360-portalen och de tjänster som erbjuds gratis. I dessa fall åtar sig Bosch ingen skyldighet att hålla åtkomsten till PRO360-portalen och användningen av tjänsterna opåverkad av driftstopp, underhållsaktiviteter, vidareutveckling, uppdateringar, uppgraderingar eller fel. Bosch kommer att göra rimliga ansträngningar för att se till att PRO360-portalen och tjänsterna är så användarvänliga som möjligt. Tekniska fel (t.ex. elavbrott, maskin- och programvarufel, tekniska problem i dataledningarna) kan också leda till tillfälliga begränsningar eller avbrott.

11.2    Garanti för debiterbara tjänster: Tillämpliga allmänna villkor för respektive tjänst gäller.


12.    Ansvar

12.1    Ansvar för kostnadsfria tjänster:
I den mån service och tjänster tillhandahålls kostnadsfritt, påtar sig Bosch inget ansvar för skador till följd av användningen av servicen eller tjänsten, utom i fall av illvilja, grov vårdslöshet eller uppsåt. Detta utesluter inte ansvar för skador som uppstår till följd av produktansvarslagen eller andra tvingande, obligatoriska bestämmelser.

12.2    Ansvar för debiterbara tjänster: Tillämpliga allmänna villkor för respektive tjänst gäller.

12.3    Ovannämnda ansvarsbegränsningar gäller också vid fel hos en Bosch-agent samt för det personliga ansvaret hos företagets medarbetare, representanter och organ.


13.    Giltighetstid och uppsägning

13.1    Giltigheten för dessa användarvillkor börjar vid datum för registrering och upphör när Bosch eller kunden säger upp avtalet.

13.2    Vanlig uppsägning

a)    Kunden kan säga upp dessa användarvillkor när som helst utan skäl och stänga sitt kundkonto för alla tjänster. Bosch kan tillhandahålla en kontostängningsmekanism för detta.

b)    Bosch kan avsluta dessa användningsvillkor när som helst utan skäl och med en uppsägningstid på minst sex 6 veckor fram till månadsslutet. Boschs rätt att blockera kundkontot i enlighet med avsnitt 10 och att ändra PRO360-portalen eller tjänsterna i enlighet med Avsnitt 17. påverkas inte.

13.3    Extraordinär uppsägning

a)    Parternas rätt att säga upp för av vägande skäl utan någon uppsägningstid påverkas inte.

b)    Vägande skäl föreligger om en part grovt bryter mot de skyldigheter som uttryckligen regleras i dessa användarvillkor, och särskilt om kunden använder PRO360-portalen och/eller tjänsterna utanför användningsvillkoren och inte inom en rimlig tid efter varning av Bosch avslutar överträdelsen.

13.4    Konsekvenser av uppsägning

När uppsägningen träder i kraft

a)    kommer PRO360-portalen och tjänsterna inte längre att vara tillgängliga för kunden;

b)    är kunden fortsatt ansvarig för att betala alla avgifter och utgifter som uppkommit fram tills uppsägningen börjar gälla, inklusive kostnader för Bosch för uppgifter som återstår efter uppsägningen och som kunden är ansvarig för;

c)    upphör samtidigt alla godkännanden och registreringar av kunden enligt detta avtal. Uppsägning av avtalsförhållandet innebär också uppsägning av alla användar-ID som tillhandahålls för slutkunder eller medarbetare hos kunden så snart som möjligt.


14.    Dataskydd

14.1    Parterna kommer att följa tillämpliga bestämmelser om dataskydd och förbinda de av sina medarbetare som arbetar med detta avtalsförhållande och dess genomförande att iaktta dataskydd och konfidentialitet i enlighet med gällande lagar, såvida de inte redan har en allmän skyldighet att agera på detta sätt.

14.2    Om kunden behandlar personuppgifter, försäkrar denne att han/hon enligt gällande lagar och förordningar är behörig till detta. Vidare att han/hon har erhållit alla nödvändiga former av samtycke, behörighet och nödvändiga tillstånd, eller att han/hon har träffat de avtal som krävs med tredje part för att Bosch ska kunna utföra dessa åtaganden – inklusive att komma åt och behandla personlig och annan privat information från alla registrerade och/eller tredje parter (t.ex. slutkunder eller medarbetare hos kunden) som kan vara särskilt skyddad enligt gällande lag.

14.3    Bosch behandlar kundens personuppgifter endast i den utsträckning som detta är nödvändigt för att implementera dessa användarvillkor eller på annat sätt är tillåtet enligt lag. Kunden godkänner och bekräftar att dessa personuppgifter samlas in och behandlas i den utsträckningen. Information om behandling av personuppgifter finns i dataskyddsinformationen på PRO360-portalen.

14.4    I den mån Bosch bearbetar data på uppdrag av en kund, handlar det om bearbetning å en klients vägnar. Sådan bearbetningsverksamhet regleras av det obligatoriska uppdragsbearbetningsavtal (”Uppdragsbearbetningsavtal”) som Bosch tillhandahåller som en del av den aktuella processen och som parterna ingår skriftligen innan de använder tjänsterna, när lagen så kräver.  

14.5    Skyldigheterna enligt detta avsnitt 14 kvarstår så länge kundens personuppgifter hanteras av Bosch, även efter det att användarvillkoren eller ett abonnemang har avslutats.


15.    Sekretess

15.1    Parterna kommer inte att avslöja någon konfidentiell information som de fått kännedom om inom ramen för detta avtalsförhållande, och kommer endast att använda den efter att i förhand ha fått skriftligt medgivande från eventuella, övriga berörda tredje parter. Detta oavsett i vilket syfte informationen ska användas. Som konfidentiell information räknas sådan information som uttryckligen betecknas som konfidentiell av den informerande parten, men även sådan som betraktas som konfidentiell till sin natur.

15.2    Om en myndighet begär ut konfidentiell information av en part, måste den andra parten omedelbart informeras om överföringen av den konfidentiella informationen till myndigheten.

15.3    Skyldigheterna enligt avsnitt 15.1 gäller inte sådan information, i sin helhet eller till delar, för vilken den mottagande parten kan bevisa att den

a)    var känd eller allmänt tillgänglig redan före mottagningsdatum, eller att den efter mottagningsdatum blir lagligen känd av tredje part utan krav på sekretess;

b)    var allmänt känd eller tillgänglig före mottagningsdatum; eller

c)    blev allmänt känd eller tillgänglig efter mottagningsdatum utan att den part som tog emot informationen var ansvarig för detta.

15.4    Var och en av parterna kan lämna ut konfidentiell information till sina medarbetare och dotterbolag, om

a)    det är nödvändigt att implementera dessa användarvillkor,

b)    konfidentiell information endast kommer att vidarebefordras i den utsträckning som är nödvändig för att inkluderas i dessa användarvillkor (”kunskap på behovsbasis”), och

c)    mottagaren av konfidentiell information är bunden till sekretess i enlighet med avsnitt 15.5.

15.5    Var och en av parterna åtar sig att av sådana medarbetare, dotterbolag och tredje parter i den mening som avses i avsnitt 15.4 och som har rätt att ta del av konfidentiell information, kräva sekretess enligt bestämmelserna i avsnitt 15.1 till avsnitt 15.3. Detta såvida de inte på grund av andra juridiska eller lagstadgade skäl redan är bundna till sekretess i en utsträckning som minst motsvarar skyddsnivån som följer av avsnitt 15.1 till avsnitt 15.3.

15.6    Skyldigheterna i enlighet med avsnitt 15 kvarstår även efter avtalets slut på obestämd tid, så länge ett undantag enligt avsnitt 15.3 inte har påvisats.


16.    Exportöverensstämmelse

16.1    Användningen av tjänsterna, tillgång till PRO360-portalen, bokning av tjänster och överföring av innehåll kan vara föremål för nationella och internationella lagar om export- och återexportkontroll och sanktionsbestämmelser. Kunden åtar sig att följa alla tillämpliga lagar om export- och återexportkontroll och sanktioner i Sverige, Europeiska unionen, Förenta staterna och FN och alla andra, berörda jurisdiktionsområden.

16.2    Kunden inser att PRO360-portalen är utformad så att den kan nås oberoende av användarens geografiska plats. Kunden får inte bevilja – direkt eller indirekt – åtkomst till PRO360-portalen på en plats, anläggning eller av en person som är föremål för sanktioner enligt lagar och förordningar i Sverige, Europeiska unionen, Förenta staterna, Förenta nationerna eller någon annan berörd jurisdiktion.

16.3    Denna klausul om exportöverensstämmelse fortsätter att gälla även efter det att avtalen mellan Bosch och kunden.


17.    Ändringar

Vi förbehåller oss även rätten att när som helst justera dessa användarvillkor och den typ av hantering av personuppgifter som beskrivs under Information om dataskydd. Om vi gör sådana ändringar får du information via e-post minst en månad innan ändringarna börjar gälla. Om du inte invänder mot ändringarna inom en månad efter att du har fått information om dem, och fortsätter att använda tjänsten på PRO360 även efter att tidsfristen för att göra invändningar har löpt ut, börjar ändringarna gälla från och med att tidsfristen löpt ut. Om du gör invändningar fortsätter villkoren i det tidigare avtalsförhållandet att gälla. I händelse av invändning har vi rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om du redan har betalt för tjänsten får du tillbaka motsvarande belopp. I meddelandet om kommande ändringar får du information om din rätt att invända och vilka konsekvenser en sådan invändning kan få.


18.    Onlineplattform för tvistlösning, tvistlösningsförfarande, klagomål

18.1    Den europeiska kommissionen har en plattform för tvistlösning på nätet (ODR). Denna plattform är en startplats för tvistlösning utanför rättsinstanser, gällande avtalsförpliktelser och tjänsteavtal på nätet. Plattformen finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18.2    Bosch är inte förpliktigat att delta i tvistlösning i detta fall och har beslutat att inte medverka frivilligt.


19.    Ångerrätt

19.1    Om kunden är en konsument finns det en lagstadgad ångerrätt för de tjänster som Bosch erbjuder när man tecknar distansavtal. Villkoren och de rättsliga följderna av återkallandet följer av nedanstående avbokningsregler. En mall för mall för ångerblanketten finns i avsnitt 19.2 i dessa användarvillkor.

Avbokningsregler

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta kontrakt inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. Tidsfristen för återkallelse är fjorton dagar från den dag då avtalet ingås.
För att utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss,

Robert Bosch AB, Power Tools Division
Isafjordsgatan 15,
SE-164 40 Kista, Sverige

Telefon: +46 8 750 16 00
E-post: powertools@se.bosch.com

genom att skicka en entydig förklaring (t.ex. via brev, fax eller e-post) där du informerar om ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan använda den bifogade mallen till ångerblanketten för detta, det är dock inget krav.
För att hålla dig inom ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om att du vill utnyttja ångerrätten innan ångerfristen har gått ut.

Följder av återkallandet

Om du ångrar detta avtal är vi skyldiga att göra en återbetalning till dig för alla betalningar som du har gjort till oss, inklusive leveranskostnader (med undantag för de kostnader som tillkommer av att du har valt ett annat leveranssätt än den av oss erbjudna, billigaste standardleveransen), utan fördröjning och senast inom fjorton dagar från den dag då vi har mottagit ditt återkallande av avtalet. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat med dig; under inga omständigheter åläggs du någon avgift till följd av denna återbetalning.


Slut på avbokningsreglerna

19.2    Om mallen för ångerblanketten:

Mall för ångerblankett

(Om du vill ångra avtalet, fyll i denna blankett och skicka tillbaka den till oss.)
Till

Robert Bosch AB, Power Tools Division
Isafjordsgatan 15,
SE-164 40 Kista, Sverige

-    Härmed återkallar jag/vi (*) det av mig/oss (*) ingångna avtalet om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

-    Beställd den (*)/mottagen den (*)

-    Användarens/användarnas namn

-    Användarens/användarnas adress

-    Användarens/användarnas underskrift (endast vid tillkännagivande på papper)

-    Datum
__________
(*) Stryk det ej tillämpliga.


20.    Definitioner

API står för Application Programming Interface. Ett API upprättar anslutningen till en tjänst baserad på en SaaS-modell. API:er betraktas som tjänster enligt dessa användarvillkor.
Single Key-ID anger användar-ID för användarverifiering med Single Sign-On för Bosch.IO GmbH, vilket möjliggör användning av olika oberoende tjänster från Bosch Group, där kundens e-postadress skickas från valfri e-postleverantör.
Med PRO360-portalen avses plattformen på www.pro360.com.

Med bokning avses avtalsförhållandet mellan kunden och Bosch avseende bokning av en tjänst via PRO360-portalen.
Med tjänster avser funktioner som kunden kommer åt via PRO360-portalen på sitt kundkonto, t.ex. 3 års garantiförlängning samt all annan information, andra produkter eller tjänster som erbjuds av Bosch baserat på dessa användarvillkor.
Med slutkund avser varje fysisk eller juridisk person som har tillgång till eller använder kundens innehåll direkt eller indirekt via en annan kund. Uttrycket ”slutkund” inkluderar inte fysiska eller juridiska personer som får tillgång till eller använder PRO360-portalen och tjänsterna på sitt eget kundkonto. I sådana fall betraktas den fysiska eller juridiska personen som kund i den mening som avses i dessa användarvillkor.
Med innehåll avses programvara (inklusive maskinbilder, källkod), mjukvarufunktioner, API: er, data, texter, ljud, videor, bilder, dokumentation, programvarubibliotek, provkod, kommandoradskommandon, utkast och annan teknik.

Med kund avses ägaren till ett kundkonto.
Med kundkonto avses åtkomstbehörigheten till PRO360-portalen och tjänsterna.

Åtkomstdata används för att kontrollera åtkomsten till ett kundkonto och består av ett användar-ID och ett lösenord som endast är känt för kunden.


21.    Tillämplig lag och jurisdiktion

21.1    Avtalsförhållandet mellan parterna lyder under svensk lag. Om kunden är konsument gäller detta endast i den omfattning där lagstadgade regler i det land där konsumenten har sin bostad inte bestämmer att ärendet ska lyda under nationell lag i detta land. FN:s köplag (CISG) gäller inte.

21.2    Om kunden är ett företag, en juridisk person inom offentlig rätt eller en offentlig-juridisk investeringsfond är det uteslutande Solna Tingsrätt som är behörig domstol för alla eventuella rättstvister i samband med dessa användningsvillkor. Det samma gäller om en kund saknar allmän jurisdiktion i Tyskland eller om dennes bostadsort eller normala uppehållsort inte är känd vid tidpunkten då rättstvisten uppstod.


22.    Slutbestämmelser

22.1    Störningar som orsakats genom force majeure eller andra oundvikliga händelser som

-    ligger utanför vad Bosch råder över,
-    inte gick att undvika trots rimliga ansträngningar,
-    inte gick att förutse trots rimlig noggrannhet
-    avsevärt försvårar eller gör det helt eller delvis omöjligt för Bosch att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa användarvillkor,
som strejk, blockad, elnätfel, internetfel, ovanliga väderförhållanden, drift- eller trafikstörningar och transporthinder,
befriar Bosch från skyldigheterna enligt dessa användarvillkor så länge händelsen varar.

22.2    Kunden har inte rätt att överlåta sina förpliktelser enligt dessa användarvillkor, vare sig helt eller delvis, utan föregående, skriftligt godkännande från Bosch, som inte får neka till detta utan rimliga skäl.

22.3    Om det finns brister i den praktiska tillämpningen av detta avtal som parterna inte har avsett, eller om en förordnings ogiltighet fastställs juridiskt eller genom att båda parter är överens, åtar de sig att avhjälpa dessa brister eller frånvarande bestämmelser på ett målinriktat, lämpligt sätt, baserat på det kommersielle syftet med kontraktet.