Integritetspolicy


1.     Integritetspolicy

Robert Bosch AB (i fortsättningen"Bosch", "vi" eller "oss") är glada över ditt besök på våra internetsidor samt mobilapplikationer (tillsammans även "online-tjänster") och ditt intresse för vårt företag och våra produkter.


2.    Bosch Power Tools respekterar din integritet

Att skydda din integritet vid behandling av dina personuppgifter samt säkerheten för all affärsdata är en viktig angelägenhet för oss som vi tar hänsyn till i våra affärsprocesser. Vi hanterar dina personuppgifter, vilka har samlats in under ditt besök på vår online-tjänst, konfidentiellt och endast enligt lagstadgade bestämmelser.

Skydd av personuppgifter och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy.


3.    Ansvarig

Ansvarig för att behandla dina uppgifter är Robert Bosch AB; undantag förtydligas i denna integritetspolicy.
Våra kontaktuppgifter är följande:

Robert Bosch AB, Power Tools Division, org.nr. 556047-1194, Isafjordsgatan 15, SE-164 40 Kista, Sverige


4.    Behandling av personuppgifter

4.1 Hanterade uppgiftskategorier

Följande uppgiftskategorier hanteras:

•    Grundläggande avtalsuppgifter (t.ex. avtalsförhållande, produkt- respektive avtalsinformation, kundnummer)
•    Kundhistorik
•    Kontraktredovisnings- och betalningsuppgifter
•    Planerings- och styrdata
•    Tekniska data och anslutningsdata (t.ex. IP-adress, uppgifter om internetuppkoplingen)
•    Transaktions data

4.2 Principer

Personuppgifter omfattar alla uppgifter som har att göra med en identifierad eller identifierbar fysisk person, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, avtals-, boknings- och faktureringsuppgifter, som avser personens identitet.

Vi samlar in, hanterar och använder personuppgifter (inklusive IP-adresser) endast när det finns en rättslig grund för detta eller du har gett oss ditt samtycke, t. ex. inom ramen för en registrering.

4.3 Behandlingsändamål och rättslig grund

Vi och av oss anlitade tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

4.3.1    Tillhandahållande av denna online-tjänst

(rättslig grund: berättigat intresse, så länge det sker i enlighet med dataskyddsrättsliga och konkurrensrättsliga riktlinjer).

4.3.2    För undersökning av störningar och av säkerhetsskäl

(rättslig grund: art. fullgörande av våra rättsliga förpliktelser på området datasäkerhet och berättigat intresse av att avlägsna störningar och av säkerheten på vår tjänst).

4.3.3    Marknadsföring om oss eller våra partner, samt marknadsundersökning och effektivitetsmätning i den mån detta är rättsligt tillåtet eller såvida du har gett oss ditt samtycke till detta.

(Rättslig grund: art. 6 para. 1 s. 1 lit. a, lit. f GDPR, vårt berättigade intresse av behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring, så länge denna sker i enlighet med dataskyddsrättsliga och konkurrensrättsliga riktlinjer. I rättsligt hänseende görs en kontaktförfrågan i reklamsyfte bara med ditt förhandssamtycke).

4.3.4     Produkt- eller kundenkäter som skickas med post

(rättslig grund: berättigat intresse i förbättring av produkter/tjänster).

4.3.5     Produkt- eller kundenkäter per e-post och/eller telefon, under förutsättning att du har gett ditt uttryckliga samtycke. Observera även avsnitt 5.

(rättslig grund: samtycke).

4.3.6     Genomförande av tävlingar eller säljfräm-jande rabatter enligt gällande tävlingsvillkor eller rabattvillkor

(rättslig grund för fullgörande av avtal)

4.3.7     Utskick av ett nyhetsbrev efter samtycke från mottagaren per e-post eller SMS/MMS

(rättslig grund: samtycke).

4.3.8     Skydd och försvar av våra rättigheter

(rättslig grund: berättigat intresse från vår sida av åberopande och försvar av våra rättigheter).

4.4     Registrering

Om du vill kunna använda funktioner som kräver att det finns ett upprättat avtal ber vi dig att först registrera dig. Vid registreringen samlar vi in de per-sonuppgifter som krävs för att kunna upprätta och uppfylla avtalet (t.ex. förnamn, efternamn, födelse-datum, e-postadress, eventuella uppgifter om öns-kat betalsätt eller om kontoinnehavaren) samt eventuellt ytterligare frivilliga uppgifter. Uppgifter som måste anges är märkta med *.

4.5  Inloggning med SingleKey ID, gemensamt personuppgiftsansvariga

Du kan logga in på våra tjänster med SingleKey ID.

SingleKey ID har utvecklats av Bosch.IO GmbH för Bosch Group och erbjuder användare ett övergripande inloggningsalternativ för Boschs webbplatser, butiker, appar och tjänster. SingleKey ID tillhandahålls av Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlin, Tyskland.

Bosch.IO GmbH behandlar dina uppgifter för ”registrering och inloggning med SingleKey ID” och ”översikt och hantering av data och applikationer med SingleKey ID” tillsammans med oss. Mer information finns här: https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

När du har registrerat dig första gången kan du använda SingleKey ID för att logga in. Du vidarebefordras då till en inloggningsskärm på Bosch.IO GmbH. Efter lyckad autentisering ger oss Bosch.IO GmbH tillgång till nödvändiga personuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer, förnamn, efternamn, språk, land). Ditt lösenord överförs inte.

Du kan när som helst säga upp ditt användaravtal för SingleKey ID på SingleKey ID-webbplatsen genom att ta bort ditt SingleKey ID: https://singlekey-id.com/myprofile/.

Tänk på att om du tar bort ditt SingleKey ID förlorar du åtkomst till alla Boschs webbplatser, butiker, appar och tjänster där du loggar in med ditt SingleKey ID.

4.6     Loggfiler

Så fort du använder internet överför din webbläsare automatiskt viss information, information som vi sparar i så kallade loggfiler. Vi sparar loggfilerna 7 dagar för att kunna åtgärda fel och av säkerhetsskäl (t.ex. för att få information om försök till attacker) och sedan raderar vi dem. Loggfiler som måste sparas under längre tid för bevisändamål är undantagna från raderingen tills den aktuella händelsen är slutgiltigt uppklarad. I vissa fall kan även loggfilerna komma att överföras till utredande myndigheter.

I loggfilerna sparas i följande information:

•    IP-adressen (internetprotokolladress) på den terminalutrustning som används för att få åtkomst till onlineutbudet
•    Internetadressen till den webbplats på vil-ken onlineutbudet har öppnats (så kallad käll- eller hänvisningsadress)
•    Namn på filer och information som öppnas
•    Datum och klockslag för öppnandet samt hur länge det pågick
•    Överförd datamängd
•    http-statuskod (t.ex. ”Begäran slutförd” el-ler ”Det gick inte att hitta begärd fil”).

4.7 Barn

Det här online-tjänsten riktar sig inte till barn under 16 år.

4.8 Överföring av data

4.8.1 Överföring av data till andra personuppgiftsansvariga
Dina personuppgifter överförs bara till andra personuppgiftsansvariga om detta krävs för att fullgöra avtalet, vi eller tredje part har ett berättigat intresse till överföringen eller om du har gett ditt samtycke till detta. Mer information om de rättsliga grunderna återfinns i paragrafen Behandlingsändamål och rättslig grund. Tredje part kan även vara andra företag inom Boschgruppen. Om data till tredje part överförs på basen av berättigat intresse förtydligas det i detta integritetsmeddelande.

Utöver detta kan data överföras till andra ansvariga, såvida vi är förpliktigade att göra detta på grund av rättsliga bestämmelser,på grund av administrativt föreläggande eller domstolsbeslut.

4.8.2 Tjänsteleverantörer (allmänt)

Vi anlitar tjänsteleverantörer för försäljnings- och marknadsföringstjänster, avtalshantering, betalningshantering, programmering, webbhotelltjänster och hotline-tjänster. Vi har noggrant valt ut de här tjänsteleverantörerna och kontrollerar dem regelbundet, i synnerhet så att de ordentligt hanterar och säkrar de uppgifter du har lagrat. Samtliga tjänsteleverantörer måste bibehålla konfidentialitet och uppfylla de rättsliga bestämmelserna. Tjänsteleverantör kan även vara ett annat företag inom Boschgruppen.

4.9    Lagring av personuppgifter

Vi sparar i dina uppgifter så länge detta krävs för tillhandahållande av vår online-tjänst och de tjänster som är kopplade till tjänsten eller så länge vi har ett berättigat intresse av fortsatt lagring (t.ex. kan vi också efter att ett avtal uppfyllts fortfarande ha ett berättigat intresse av marknadsföring per post). Därefter raderar vi dina personuppgifter med undantag av sådana uppgifter som vi måste lagra för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (t.ex. är vi på grund av skatte- och handelsrättsliga lagringstider förpliktigade att spara dokument t.ex. avtal och fakturor en viss tid).


5. Qualtrics

På vår webbplats använder vi tjänster från Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA för att genomföra kund-, produkt- och nöjdhetsundersökningar. Målet är att kontinuerligt utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Om du deltar i en nöjdhetsundersökning kommer endast s.k. ”loggdata” (datum- och tidsstämpel/information om din webbläsare och dina webbläsarinställningar/information om din enhet/användningsdata) att behandlas. Det är frivilligt att delta i en nöjdhetsundersökning. Den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt samtycke, art. 6 stycke. 1 bokst. a) DSGVO. Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke för framtida bruk. 

Som en del av Qualtrics-tjänsterna används även cookies, i synnerhet för att genomföra den aktuella nöjdhetsenkäten under din webbläsarsession och för att förhindra flera deltaganden. Mer information om Qualtrics LLC och hur Qualtrics hanterar personuppgifter finns på https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.


 

6.    Tävlingar eller säljfrämjande rabatter

Om du deltar i en tävling eller utnyttjar ett rabatterbjudande från oss använder vi dina uppgifter för att meddela dig om en eventuell vinst och för reklamändamål, i den mån det är tillåtet enligt lag resp. i den utsträckning du har lämnat ditt samtycke till det. Mer information om tävlingar och rabatterbjudanden hittar du under respektive deltagarvillkor.


7.    Användning av våra mobila applikationer

Förutom vår onlinetjänst erbjuder vi applikationer ("appar") som du kan ladda ner till din mobila enhet. Utöver data som samlas in på våra webbsidor samlar vi via våra appar in ytterligare personuppgifter som specifikt uppstår vid användning av en mobil enhet.

7.1 Behandling genom annonsidentifierare/annonserings-ID

Under förutsättning att du ger ditt samtycke använder vi i marknadsföringssyfte den så kallade ”annonsidentifieraren” (IDFA) på enheter med iOS-operativsystem och så kallat ”reklam-ID” på Android-enheter. Dessa identifieringsnummer är unika, opersonliga och tillfälliga nummer för en viss enhet som tillhandahålls av iOS eller Android. De uppgifter som samlas in på detta vis sammanförs inte med övrig information om den aktuella enheten. Dessa identifieringsnummer använder vi för att skicka personlig reklam till dig och för kunna analysera din användning. Om du i iOS-inställningarna under ”Integritetsskydd” – ”Reklam” aktiverar alternativet ”Begränsa spårning” eller på Android-enheter under ”Google Inställningar” – ”Annonser” markerar ”Välj bort annonsanpassning”, kan vi endast utföra följande åtgärder: Mätning av hur du interagerar med banners genom att räkna hur många gånger en banner visas utan att du klickar på den (”frequency capping”), klickfrekvens, fastställande av unik användning (”unique user”) samt säkerhetsåtgärder, förhindrande av bedrägerier och felsökning. Du kan alltid gå in i enhetsinställningarna och radera IDFA eller annonserings-ID (”Återställ re-klam-ID”); då skapas ett nytt ID-nummer som inte sammankopplas med de tidigare insamlade uppgifterna. Tänk på att du eventuellt inte kommer att kunna använda alla funktionerna i appen om du begränsar användningen av det aktuella ID-numret.

7.2 App-analys

Vi behöver statistiska uppgifter om användning av vår onlinetjänst för att utforma den på ett mer användarvänligt sätt, göra effektivitetsmätningar och kunna genomföra marknadsundersökningar.

För det här ändamålet använder vi appanalysverktyget som beskrivs i det här avsnittet.

Leverantörerna av verktyget hanterar uppgifter bara som personuppgiftsansvariga i enlighet med våra anvisningar och inte för egna syften. Till varje verktyg hittar du i det följande uppgifter om respektive leverantör. Om dessa verktyg använder spårningsmekanismer eller användarprofiler kommer vi bara att använda dessa verktyg om du gett ditt förhandssamtycke.

Firebase leverantör: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA  

7.3 Databehandling av leverantör av App Stores

Datainsamling, såsom användarnamn, e-postadress och enskilda enhetskoder, på en App Store (t.ex. Google Play från Google, App Store från Apple, Galaxy App Store från Samsung) vid nedladdning av respektive applikation har vi inget inflytande över. För den här datainsamlingen och den vidare behandlingen är respektive App Store ansvarig.


8.    Nyhetsbrev med registrering; annulering

Inom ramen för vår online-tjänst kan du prenumerera på nyhetsbrev. För detta använder vi det så kallade dubbla opt-in-förfarandet, enligt vilket vi kommer att skicka dig ett nyhetsbrev via e-post, mobila meddelandetjänster (som t.ex. WhatsApp), SMS eller push-meddelande om du innan dess uttryckligen har bekräftat aktiveringen genom att klicka på en länk i ett meddelande. Om du senare skulle besluta dig för att inte vilja ha nyhetsbrev kan du närsomhelst avsluta abonnemanget genom att återkalla ditt samtycke.

Återkallelsen sker för e-postnyhetsbrev via den länk som angetts i nyhetsbrevet eller i administrationsinställningarna i respektive onlinetjänst. Alternativt kan du kontakta oss via uppgifterna i avsnittet Kontakt.


9.    Externa länkar

Vår onlinetjänst kan innehålla länkar till internetsidor från tredje part -leverantörer som inte är knutna till oss. Efter att du klickat på länken har vi inte längre något inflytande över insamling, behandling och användning av uppgifterna (exempelvis IP-adress eller sidans URL där länken finns), eftersom tredje parts agerande naturligtvis står utanför vår kontroll. Vi ansvarar inte för behandlingen av sådana personrelaterade data från tredje part.


10.    Säkerhet

Våra medarbetare och de tjänsteföretag som vi anlitar är förpliktigade till sekretess och efterlevnad av reglerna i tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter.

Vi vidtar alla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att garantera en lämplig skyddsnivå av dina av oss förvaltade uppgifter, i synnerhet mot risker med oavsiktlig eller olaglig radering, manipulation, förlust, förändring eller obefogad publicering respektive obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt som en följd av den tekniska utvecklingen.


11.    Användarens rättigheter

Använd uppgifterna i avsnittet Kontakt för att åberopa dina rättigheter. Säkerställ därmed att det är möjligt att klart och tydligt identifiera din person.

Rätt till tillgång:

Du har rätt att kräva en bekräftelse från oss om vi hanterar personuppgifter om dig. Om svaret är ja, kan du kräva tillgång till de personuppgifter som vi hanterar om dig.

Rättelse av felaktiga uppgifteroch radering:

Du kan av oss kräva att felaktiga uppgifter korrigeras och - såvida de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda, – komplettering eller radering av dina uppgifter.

Detta gäller inte för uppgifter om krävs i fakturerings- och bokföringssyfte eller är föremål för lagstadgad skyldighet att spara handlingar. Om åtkomst till sådana uppgifter inte behövs inskränks dock behandlingen av dem (se följande).

Rätt till begränsning av behandlingen:

Du kan kräva av oss - såvida de legala förutsättningarna är uppfyllda, att vi begränsar behandlingen av dina data.

Rätt till ”dataportabilitet”:

Du har rätt att få data överförda som du ställt till vårt förfogande i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format respektive - såvitt det är tekniskt möjligt - till en tredje part.


12.     Rätt att överklaga vid tillsynsmyndighet:

Du har rätt att lämna in en överklagan till en dataskyddsmyndighet. För detta kan du vända dig till den dataskyddsmyndighet som är ansvarig där du bor eller den dataskyddsmyndighet som är ansvarig för oss. Detta är:

Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm

Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
email: datainspektionen@datainspektionen.se


13.    Ändring av integritetsmeddelandet

VI förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder såvida detta krävs på grund av den tekniska utvecklingen. I sådana fall kommer vi också att anpassa vår information till skyddet av personuppgifter. Beakta därför den senaste aktuella versionen av vårt integritetsmeddelande.

Vill du komma i kontakt med oss når du oss under den adress som anges i avsnittet "Ansvarig".

För att åberopa dina rättigheter använd följande adress https://request.privacy-bosch.com/entity/RBSW/?app=973b2456-aba1-4995-88a8-7cd56b50573d.

Om du vill rapportera ett persondatabrott, använd följande adress https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Datakyddsombud:
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

or

mailto:DPO@bosch.com.

 

Datum: 16.06.2023