zum Seitenanfang

Warunki korzystania


1. Dostawca i zastosowanie

1.1. Aplikacja MyDremel na stronie internetowej www.dremel.com (dalej zwana "Aplikacją") jest obsługiwana przez firmę Bosch Power Tools BV, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Holandia (dalej zwana "Dremel"). Więcej informacji na temat dostawcy, firmy Dremel, znajduje się w stopce strony internetowej.

1.2 Dremel może w dowolnym momencie zmienić i/lub rozszerzyć niniejsze Warunki korzystania oraz zawartość usług opisanych w niniejszym dokumencie informując o tym z rozsądnym wyprzedzeniem. W przypadku zmian w Warunkach korzystania i/lub dodatkach do nich, Dremel wyśle zmienioną wersję Warunków korzystania na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji, jasno określając wprowadzone zmiany. Jeśli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec zmienionej i/lub rozszerzonej wersji Warunków korzystania w ciągu sześciu (6) tygodni od jej otrzymania, uznaje się, że Użytkownik akceptuje warunki poprawionych Warunków korzystania. Dremel zobowiązuje się informować Użytkownika o wszelkich stosownych konsekwencjach braku sprzeciwu podczas informowania o zmianach. W momencie wejścia w życie zmienionych Warunków korzystania wszystkie poprzednie wersje Warunków korzystania tracą ważność. Jeśli Użytkownik odmówi udzielenia zgody, umowa pozostanie niezmieniona. W zakresie, w jakim postanowienia zmienionych Warunków korzystania lub zmiany w opisach świadczonych usług nie są akceptowalne dla Użytkownika w granicach rozsądku, Użytkownik ma prawo zerwać umowę z Dremel ze skutkiem natychmiastowym.


2. Oferta usług i świadczenie usług

2.1 Aplikacja umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom na korzystanie m.in. z różnych usług teleinformatycznych pod nazwą Użytkownika przypisaną mu lub wybraną przez niego, w miarę możliwości technicznych. Użytkownik może zarejestrować swoje narzędzia ogrodnicze i narzędzia elektryczne w Aplikacji, aby otrzymać, zgodnie z warunkami gwarancji Dremel, przedłużenie gwarancji na narzędzia elektryczne Dremel.


3. Proces rejestracji

3.1. Rejestracja stanowi umowę między Użytkownikiem a Dremel w zakresie uczestnictwa i użytkowania Aplikacji MyDremel. W Aplikacji mogą się rejestrować tylko osoby pełnoletnie. Nieletni i osoby, którym na stałe ograniczono dostęp, nie mogą się rejestrować.

3.2 Proces rejestracji wymaga istniejącego identyfikatora Dremel lub, jeśli identyfikator Dremel nie jest dostępny, rejestracji identyfikatora Dremel, co wymaga wprowadzenia i przechowywania danych Użytkownika.
Po pomyślnej rejestracji firma Bosch Power Tools BV (Dremel) wysyła wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym na adres e-mail podany przez Użytkownika w procesie rejestracji. Ten link zawiera również Ogólne Warunki Użytkowania i wytyczne firmy Bosch Power Tools BV dotyczące ochrony danych osobowych w formie pisemnej. Warunki umowy są przechowywane przez firmę Bosch Power Tools BV.

3.3 Po udanej rejestracji Użytkownika za pomocą jego identyfikatora Dremel, dane wymagane do rejestracji są wysyłane z konta, co stanowi zakończenie procesu rejestracji w Aplikacji. W Aplikacji Użytkownik może podać więcej danych Użytkownika w profilu Użytkownika, np. imię i nazwisko, adres itp. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe.Dane obowiązkowe są zaznaczone symbolem *. Warunki umowy są przechowywane przez Dremel.

Użytkownik zapewnia, że wszelkie podane przez niego dane są poprawne i pełne. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Dremel o wszelkich zmianach w danych Użytkownika poprzez zaktualizowanie swoich danych profilowych.

3.3. Każdy Użytkownik może zarejestrować się wyłącznie pod jedną nazwą użytkownika. Wielokrotna rejestracja może skutkować zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Aplikacji.


4. Dane dostępu i hasła

4.1. Użytkownik zobowiązuje się do chronienia danych dostępu i hasła wymaganych do dostępu do Aplikacji oraz do natychmiastowego pisemnego powiadomienia Dremel w przypadku, gdy osoby trzecie wejdą w posiadanie jego danych Użytkownika i/lub hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie straty wynikające z działania osób trzecich, chyba że nie wynika to z winy Użytkownika.

4.2. W przypadku powierzenia przez Użytkownika danych dostępu i/lub hasła osobom trzecim, Dremel zastrzega sobie prawo do tymczasowego lub stałego zablokowania dostępu Użytkownika zgodnie z punktem 5.1 lub anulowania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, usunięcia konta Użytkownika oraz uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z Aplikacji w przyszłości.


5. Blokowanie dostępu

5.1. Dremel może tymczasowo lub na stałe zablokować dostęp Użytkownika do Aplikacji, jeśli podczas używania Aplikacji Użytkownik naruszył lub narusza niniejsze Warunki korzystania lub właściwe przepisy prawa, lub jeśli Dremel posiada inny istotny powód, aby zablokować dostęp Użytkownika. Istotny powód do zablokowania dostępu ma miejsce w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik wielokrotnie i świadomie przeszkadza w dyskusjach w Aplikacji lub postępuje niezgodnie z warunkami udziału w konkursach i testach produktu. Przy ocenianiu, czy i na jak długo zablokować Użytkownika, Dremel uwzględnia prawnie uzasadniony interes Użytkownika.

5.2 Decyzją Dremel Użytkownik może być również powiadomiony przed zablokowaniem za pomocą osobistej wiadomości (PM). Podejmując decyzję, Dremel uwzględnia prawnie uzasadniony interes Użytkownika.

5.3. W przypadku tymczasowego lub stałego zablokowania dostępu Dremel pozbawia Użytkownika dostępu do Aplikacji i informuje o tym Użytkownika poprzez wiadomość e-mail.

5.4. W przypadku tymczasowego zablokowania dostępu Dremel przywróci prawo dostępu po upłynięciu wskazanego okresu czasu. Nie można przywrócić praw dostępu, które zostały trwale zablokowane.


6. Odpowiedzialność Dremel

6.1. Dremel ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika bez ograniczeń tylko w następstwie szkód powstałych w wyniku niewypełnienia zobowiązań wynikających z umowy przez Dremel poprzez celowe działanie lub rażące zaniedbanie oraz w przypadku uszkodzeń ciała lub innych uszczerbków na zdrowiu. W przypadku rażącego naruszenia zobowiązań, których wypełnianie jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy i których wypełnienia Użytkownik ma prawo oczekiwać w sposób oczywisty (istotne zobowiązania umowne/zasadnicze zobowiązania), odpowiedzialność Dremel ogranicza się do możliwych do przewidzenia i typowych szkód. W szczególności Dremel nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju, utratę zysków lub inne straty natury finansowej. W innych przypadkach wyłączamy naszą odpowiedzialność za niewielkie i rażące zaniedbania. Niniejsze Warunki korzystania nie mają wpływu na wszelką istniejącą odpowiedzialność Dremel wynikającą z holenderskiej ustawy o odpowiedzialności za produkt lub z zaakceptowania gwarancji.

6.2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują także w przypadku niewywiązania się ze swoich obowiązków przez przedstawicieli prawnych Dremel oraz osób, które dobrowolnie zgodziły się wypełniać obowiązki Dremel. W zakresie, w jakim odpowiedzialność Dremel jest wyłączona w związku z powyższymi przepisami, dotyczy to również odpowiedzialności osobistej pracowników Dremel oraz osób, które dobrowolnie zgodziły się wypełniać obowiązki Dremel.


7. Czas trwania i rozwiązanie umowy

7.1. Niniejsza umowa jest bezterminowa. Zarówno Użytkownik, jak i Dremel są uprawnieni do rozwiązania umowy użytkowania Aplikacji w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny w formie pisemnej. Aby zapewnić Użytkownikowi możliwość skopiowania jego danych przechowywanych w Aplikacji, Dremel ma prawo do takiego rozwiązania umowy z 4-tygodniowym wyprzedzeniem od daty wysłania wiadomości e-mail o rozwiązaniu umowy.

7.2. Dodatkowo, Dremel może w dowolnym momencie rozwiązać umowę Użytkownika w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem, że Dremel jest również uprawniony do stałego zablokowania dostępu zgodnie z punktem 5 niniejszych Warunków korzystania (rozwiązanie nadzwyczajne). W takim przypadku, ostrzeżenie opisane w punkcie 5.2 nie jest konieczne.


8. Przeniesienie umowy

Dremel zastrzega sobie prawo do przypisania niniejszej umowy do spółki powiązanej BW 2: 24 b) Grupy Dremel. Dremel poinformuje Użytkownika o takim przeniesieniu umowy w odpowiedni i terminowy sposób. W przypadku przeniesienia umowy Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy, o którym powinien powiadomić Dremel w formie pisemnej w terminie czterech (4) tygodni od powiadomienia o przeniesieniu umowy. Rozwiązanie umowy nastąpi natychmiastowo, nie później niż w dniu przeniesienia umowy.


9. Inne warunki

9.1. Dremel nie posiada obowiązku zapewnienia, aby Aplikacja (w całości lub w części) była dostępna przez cały czas. Jednakże Dremel dokłada wszelkich możliwych starań, aby Aplikacja była dostępna przez cały czas. W szczególności w związku z konserwacją, bezpieczeństwem i przeciążeniem oraz zdarzeniami będącymi poza kontrolą Dremel (np. awaria zasilania, siły wyższe, awarie w publicznych sieciach komunikacji, itp.), mogą wystąpić krótkotrwałe awarie lub tymczasowe przerwy w dostawie usług Aplikacji (w całości lub w części).

9.2. Umowa między stronami jest regulowana przez prawo holenderskie. Jeśli klientem jest konsument, powyższe prawo obowiązuje w zakresie, w jakim nie jest on pozbawiony ochrony zapewnionej przez przepisy prawa obowiązujące w kraju, w którym klient jest zameldowany na stałe lub zamieszkuje (zasada wyboru korzystniejszego przepisu). Konwencja wiedeńska o sprzedaży (CSIG) nie obowiązuje.

9.3. Jeżeli jeden lub więcej warunków niniejszych Warunków korzystania jest lub staje się nieważny lub niepełny, pozostałe warunki pozostają w mocy.

9.4. W przypadku gdy Użytkownik jest przedsiębiorcą w rozumieniu kodeksu cywilnego (BW), lub jest osobą prawną prawa publicznego lub organem podlegającym jurysdykcji prawa publicznego, sądem właściwym dla wszelkich sporów prawnych wynikających z niniejszych Warunków korzystania lub z nimi związanych jest sąd w Rotterdamie w Holandii. To samo dotyczy przypadku, gdy sąd właściwy dla Użytkownika lub dla miejsca zamieszkania lub zakwaterowania Użytkownika w momencie wypełniania wniosku nie znajduje się w Holandii.

9.5 Użytkownik nie może scedować całości lub części swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków korzystania bez uprzedniej pisemnej zgody Dremel, której wydanie nie będzie bez uzasadnienia odmówione.


10. Informacje o rozstrzyganiu sporów poprzez organ rozstrzygania sporów konsumenckich

Komisja Europejska zapewnia internetową platformę do rozstrzygania sporów (platforma ODR). Ta platforma służy jako miejsce kontaktu do pozasądowego rozstrzygania sporów związanych z umownymi zobowiązaniami umów sprzedaży internetowej oraz umów zatrudnienia internetowego. Dostęp do platformy znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dremel nie jest zobowiązany do uczestniczenia w jakimkolwiek procesie rozstrzygania sporów przed organem rozstrzygania sporów konsumenckich i wcześniej już odmawiał dobrowolnego udziału w takim procesie.