zum Seitenanfang

Felhasználási feltételek


1. Szolgáltató és alkalmazhatóság

1.1 A www.dremel.com webhelyen elérhető MyDremel alkalmazás (a továbbiakban összefoglalóan: „Alkalmazás”) üzemeltetője a Bosch Power Tools BV, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Hollandia (a továbbiakban: „Dremel”). A Dremel szolgáltatóval kapcsolatos további információkért tekintse meg a webhely impresszum című részét.

1.2 A Dremel ésszerű idővel korábban elküldött értesítés alapján bármikor megváltoztathatja és/vagy kiegészítheti a jelen Felhasználási feltételeket és az alábbiakban részletesen ismertetett szolgáltatások tartalmát. A Felhasználási feltételek módosítása és/vagy azok kiegészítése esetén a Dremel elküldi a Felhasználási feltételek módosított változatát a Felhasználó regisztráláskor megadott e-mail-címére, egyértelműen jelezve ezzel az egyes változtatásokat. Ha a Felhasználó a Felhasználási feltételek módosított és/vagy kiegészített változata ellen a kézhezvételtől számított hat (6) héten belül nem emel kifogást, azt úgy kell tekinteni, hogy a Felhasználó elfogadja a módosított Felhasználási feltételek érvényességét. A Dremel vállalja, hogy tájékoztatja a Felhasználót az esetleges következményekről, ha a módosítás közlésekor ezt nem kifogásolja. A módosított Felhasználási feltételek hatálybalépésétől kezdődően a Felhasználási feltételek valamennyi korábbi verziója érvényét veszti. Amennyiben a Felhasználó megtagadja a hozzájárulását, a megállapodás változatlan marad. Amennyiben a módosított Felhasználási feltételek rendelkezései vagy a nyújtandó szolgáltatások leírásában bekövetkezett változások a Felhasználó megalapozott érvelése alapján számára elfogadhatatlanok, a Felhasználó a Dremel szolgáltatóval fennálló megállapodása azonnali hatályú felmondására jogosult.


2. Szolgáltatási ajánlat és szolgáltatásnyújtás

2.1 Az Alkalmazás többek között a különféle telemédia szolgáltatásoknak a saját maga által kijelölt vagy kiválasztott Felhasználónév alatti, technikai rendelkezésre állástól függő használatát is lehetővé teszi a regisztrált Felhasználó számára. A Felhasználó elvégezheti kertészeti eszközei és elektromos szerszámai Alkalmazáson belüli regisztrálását, valamint a Dremel garanciális feltételeitől függően kiterjesztheti a Dremel elektromos szerszámaira vonatkozó garanciát.


3. Regisztrációs eljárás

3.1 A regisztrációval együtt a részvételt és a MyDremel alkalmazás használatát szabályozó megállapodás is létrejön a Felhasználó és a Dremel között. Az Alkalmazással kapcsolatos regisztrációt kizárólag nagykorú Felhasználók számára tesszük elérhetővé. A kiskorúak és az olyan személyek számára, akiknek véglegesen korlátozták a hozzáférését, tilos a regisztráció.

3.2 A regisztrációhoz a meglévő Dremel azonosító megadása is szükséges. Amennyiben a Felhasználó még nem rendelkezik Dremel azonosítóval, regisztrálnia kell egyet a hitelesítő adatainak megadásával.
A sikeres regisztrációt követően a Bosch Power Tools BV (Dremel) elküldi a visszaigazoló hivatkozást tartalmazó e-mailt a Felhasználó regisztráláskor megadott e-mail-címére. Az említett hivatkozáson keresztül az Általános Szerződési Feltételek, valamint a Bosch Power Tools BV Adatvédelmi szabályzatának szövege szintén elérhető. A szerződéses feltételeket a Bosch Power Tools BV tárolja.

3.3 A Felhasználó Dremel azonosítóval történő sikeres regisztrációját követően elküldjük a számára az Alkalmazással kapcsolatos regisztráció befejezéséhez szükséges fiókadatokat. Az Alkalmazáson keresztül a Felhasználó további felhasználói adatokat is megadhat a felhasználói profiljában, így többek között a nevét és a címét is. Ennek az információnak a megadása nem kötelező.A kötelezően megadandó adatokat * jelöli. A szerződéses feltételeket a Dremel tárolja.

A Felhasználó garantálja azt, hogy a regisztráláskor általa megadott valamennyi adat helyes és teljes. A Felhasználó a felhasználói adatait érintő bármilyen változás esetén a Dremel haladéktalan értesítésére köteles. E kötelezettségének a profiladatai frissítésével tehet eleget.

3.3 A Felhasználó kizárólag egyetlen Felhasználónévvel regisztrálhat. A többszörös regisztráció a Felhasználó Alkalmazással kapcsolatos kitiltását vonhatja maga után.


4. Hozzáférési adatok és jelszavak

4.1 A Felhasználó vállalja, hogy titokban tartja az Alkalmazás eléréséhez szükséges hozzáférési adatait és jelszavát, továbbá azt, hogy haladéktalanul értesíti a Dremel szolgáltatót írásban arról, ha harmadik fél tudomást szerzett a felhasználói adatairól és/vagy a jelszaváról. A harmadik fél általi használatból származó károkért a Felhasználó a felelős, kivéve, ha a Felhasználó nem hibás.

4.2 Ha a Felhasználó harmadik fél rendelkezésére bocsátja a hozzáférési adatait és/vagy a jelszavát, a Dremel fenntartja magának a jogot, hogy az 5.1 ponttal összhangban ideiglenesen vagy véglegesen megtagadja az érintett Felhasználó hozzáférését, vagy azonnali hatállyal felmondja a Felhasználóval kötött megállapodást, törölje a regisztrációját, és kizárja a Felhasználót az Alkalmazás jövőbeni további használatából.


5. A hozzáférés megtagadása

5.1 A Dremel ideiglenesen vagy véglegesen megtagadhatja a Felhasználó hozzáférését az Alkalmazáshoz, ha annak használata közben az említett Felhasználó megsérti, vagy megsértette a jelen Felhasználási feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, vagy ha a Dremel szolgáltatónak egyéb jogos indoka van Felhasználó hozzáférésének megtagadására. További jogos érdeknek minősül különösen az, ha Felhasználó ismételten és nem elhanyagolható mértékben megzavarja az Alkalmazáson belüli beszélgetéseket, vagy ha a versenyek, vetélkedők és terméktesztek részvételi szabályaival ellentétes módon jár el. A Dremel az érintett Felhasználó jogos érdekeit is figyelembe veszi annak eldöntésekor, hogy kizárja-e, és ha igen, mennyi időre a Felhasználót.

5.2 Belátása szerint a Dremel személyes üzenetben (PM) is értesítheti az érintett Felhasználót a kizárás előtt. Döntése meghozatalakor a Dremel a Felhasználók jogos érdekeit is figyelembe veszi.

5.3 Ideiglenes vagy végleges kizárás esetén a Dremel megfosztja az érintett Felhasználót az Alkalmazáshoz történő hozzáférés jogától, és erről e-mailben tájékoztatja őt.

5.4 Ideiglenes kizárás esetén a közölt kizárási idő leteltét követően a Dremel újraaktiválja a hozzáférési jogot. Végleges kizárás esetén nem aktiválható újra a hozzáférési jog.


6. A Dremel felelőssége

6.1 A Dremel kizárólag az őt, mint szolgáltatót terhelő szerződéses kötelezettségek teljesítésének szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő elmulasztásával okozott károkért, valamint testi sérülés vagy egyéb egészségkárosodás esetén felel a Felhasználóval szemben, ilyen esetekben azonban korlátozás nélkül felelősséggel tartozik. Az olyan kötelezettségek súlyos gondatlanságból eredő megszegéséért, amelyek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítésének abszolút előfeltétele, és amelyek teljesítésében az ügyfél általában megbízhat (lényeges szerződéses kötelezettségek, illetve sarkalatos kötelezettségek) a Dremel felelőssége az előre látható és jellemzően bekövetkező károkra korlátozódik. A Dremel nem vállal felelősséget semmiféle következményes kárért, elmaradt haszonért és egyéb, tisztán pénzügyi természetű veszteségekért. Más tekintetben kizárt az enyhe és súlyos fokú gondatlanságért való felelősség. Ez a rendelkezés nem érinti a Dremel abbéli felelősségét, amely a holland termékfelelősségi törvény vagy a garanciális feltételek elfogadása alapján áll fenn.

6.2 A felelősség fenti korlátozásai azokban az esetekben is alkalmazandók, ha a Dremel törvényes képviselői követnek el kötelességszegést, vagy olyan személyek, akik önként vállalták, hogy teljesítik a Dremel kötelezettségeit. Amennyiben a fenti rendelkezések értelmében a Dremel felelőssége kizárt, az ugyanúgy vonatkozik a Dremel alkalmazottainak személyes felelősségére is, valamint az olyan személyekére, akik önként vállalták, hogy teljesítik a Dremel kötelezettségeit.


7. Megszűnés és felmondás

7.1 Jelen megállapodás határozatlan időre szól. Mind a Felhasználó, mind pedig a Dremel bármikor felmondhatja az Alkalmazás használatát szabályozó megállapodást, anélkül, hogy azt szöveges formában megindokolná. Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon a Felhasználó rendelkezésére az Alkalmazásban tárolt adatainak átmásolásához, a Dremel szolgáltatót kizárólag a felmondást tartalmazó e-mail elküldését követő négy (4) hét felmondási idővel illeti meg az említett felmondás joga.

7.2 Amennyiben a Dremel a jelen Felhasználási feltételek 5. pontja szerinti végleges kizárásra jogosult az érintett Felhasználóval szemben, a Felhasználói szerződés részben vagy egészben történő azonnali hatályú felmondásának joga változatlanul megilleti őt (rendkívüli felmondás). Ilyen esetben az 5.2 pont szerinti értesítés sem szükséges.


8. A szerződés átruházása

A Dremel fenntartja magának a jogot, hogy a jelen megállapodást átruházza a Dremel Csoporton belüli BW 2: 24 b) leányvállalata számára. A Dremel időben és megfelelő módon tájékoztatja a Felhasználót a szerződés ilyen jellegű átruházásáról. A szerződés átruházása esetén a Felhasználót külön elállási jog illeti meg. Erről azonban a szerződés átruházásáról szóló értesítést követő négy (4) héten belül írásban értesíteni kell a Dremel szolgáltatót. Az elállás azonnal, de legkésőbb a szerződés átruházásakor lép hatályba.


9. Egyéb rendelkezések

9.1 A Dremel nem köteles annak biztosítására, hogy az Alkalmazás (részben vagy egészben) folyamatosan elérhető maradjon. Mindazonáltal a Dremel arra törekszik, hogy az Alkalmazás a lehetőségekhez képest folyamatosan elérhető maradjon. Különösen a karbantartással, a biztonsággal és a túlterheléssel, valamint a Dremel által nem befolyásolható eseményekkel – például áramkimaradás, vis maior, a nyilvános kommunikációs hálózatok meghibásodása stb. – összefüggésben rövid idejű kimaradások történhetnek, illetve előfordulhat, hogy az Alkalmazással kapcsolatos szolgáltatások (részben vagy egészben) átmenetileg nem elérhetők.

9.2 A felek közötti megállapodásra a holland jogszabályok vonatkoznak. Amennyiben az ügyfél fogyasztónak minősül, a jogválasztás annyiban érvényesül, amennyiben nem fosztják meg az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti állam kötelező rendelkezései nyújtotta védelemtől (kedvezőségi elv). A Bécsi Vételi Egyezmény (CISG) érvényessége kizárt.

9.3 A jelen Felhasználási feltételek egy vagy több rendelkezésének érvénytelenné vagy hiányossá válása esetén a fennmaradó rendelkezések továbbra is teljes mértékben hatályosak maradnak.

9.4 Amennyiben a Felhasználó a Polgári Törvénykönyv (BW) értelmében vállalkozónak, vagy közjogi jogi személynek, illetve közjogi joghatóság alá tartozó szervnek minősül, akkor a jelen Felhasználási feltételekből származó, vagy azokkal összefüggésben felmerülő valamennyi jogvitában a hollandiai Rotterdam illetékes bírósága jár el. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a Felhasználó, illetve a Felhasználó állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti általánosan illetékes bíróság a kereset benyújtásakor nem Hollandiában található.

9.5 A Felhasználó nem jogosult a jelen Felhasználási feltételekből származó kötelezettségeinek teljes vagy részleges átruházására a Dremel írásbeli beleegyezése nélkül, amelyet azonban az indokolatlanul nem tagadhat meg.


10. Tájékoztatás a fogyasztói vitarendezési testületek előtti vitarendezésről

Az Európai Bizottság platformot biztosít az online vitarendezéshez (ODR platform). Ez a platform megfelelő fórumot kínál az online adásvételi szerződésekben és az online munkaszerződésekben meghatározott szerződéses kötelezettségekkel összefüggő viták peren kívüli rendezéséhez. Ez a platform a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

A Dremel semmilyen vitarendezési eljárásban nem köteles részt venni a fogyasztói vitarendezési testületek előtt, korábban pedig úgy határozott, hogy nem vesz részt önként ilyen jellegű eljárásokban.