zum Seitenanfang

UVJETI KORIŠTENJA

Ovi uvjeti korištenja („Uvjeti korištenja”) primjenjuju se kad se KORISNIK odluči registrirati na aplikaciju My Dremel.

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se između Bosch Power Tools BV i registriranog korisnika aplikacije My Dremel („Korisnik”).


1. PRUŽATELJ I PRIMJENJIVOST

1.1. Aplikacijom My Dremel Application na internetskim stanicama www.dremel.com (dalje u tekstu „Aplikacija”) upravlja društvo Bosch Power Tools BV, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Nizozemska (dalje u tekstu „Dremel” ili „Bosch Power Tools BV”). Više informacija o dobavljaču Dremel možete pronaći u impresumu/poslovnim podacima na internetskim stanicama.

1.2. Dremel u svakom trenutku nakon obavijesti u razumnom roku može izmijeniti i/ili dopuniti ove Uvjete korištenja i sadržaj usluga koje su ovdje podrobno opisane. U slučaju promjena Uvjeta korištenja i/ili njihovih dodataka, Dremel će poslati izmijenjenu verziju Uvjeta korištenja na e-adresu koju je Korisnik naveo pri registraciji, pri čemu će jasno navesti koje su izmjene učinjene. Ako se Korisnik ne usprotivi izmijenjenoj i/ili dopunjenoj verziji Uvjeta korištenja u roku od šest (6) tjedana od njihova primitka, smatra se da je Korisnik suglasan s primjenom izmijenjenih Uvjeta korištenja. Dremel se obvezuje obavijestiti Korisnika o svim primjenjivim posljedicama ako se tome ne usprotivi pri priopćivanju izmjene. Od trenutka stupanja na snagu izmijenjenih Uvjeta korištenja, sve prethodne inačice Uvjeta korištenja prestaju važiti. Ako Korisnik odbije dati suglasnost, ugovor ostaje nepromijenjen. U mjeri u kojoj odredbe izmijenjenih Uvjeta korištenja ili izmjene opisa usluga koje će se pružati nisu razumno prihvatljive za Korisnika, on ima pravo raskinuti ugovor s Dremelom s trenutnim učinkom.


2. PONUDA USLUGA I PRUŽANJE USLUGA

2.1. Aplikacija nudi registriranom Korisniku mogućnost korištenja različitim internetskim uslugama, među ostalim, primjenjujući korisničko ime koje mu je dodijeljeno ili koje je sam odabrao u okviru tehničke dostupnosti. Korisnik može registrirati svoje električne alate u aplikaciji i, pod uvjetom da se pridržava UVJETA JAMSTVA DREMEL, Korisnik će dobiti produljenje jamstva (do 3 godine) za svoje električne uređaje Dremel.


3. POSTUPAK REGISTRACIJE

3.1. Registracija predstavlja ugovor između Korisnika i Dremela u pogledu sudjelovanja i korištenja aplikacijom My Dremel. Na aplikaciju se mogu registrirati samo punoljetni korisnici (stariji od 18 godina). Maloljetnicima i osobama kojima je trajno ograničen pristup, registracija je zabranjena.

3.2. Postupak registracije zahtijeva postojeći Dremel ID ili, u slučaju da Dremel ID nije dostupan, registraciju Dremel ID-a, što će zahtijevati unos i pohranu korisničkih vjerodajnica.
Nakon uspješne registracije, Bosch Power Tools BV (Dremel) poslat će e-poruku s poveznicom za potvrdu na e-adresu koju je Korisnik naveo pri postupku registracije. Ta će poveznica uključivati i ove Uvjete korištenja kao i Politiku zaštite privatnosti društva Bosch Power Tools BV u tekstualnom obliku. Ove Uvjete korištenja čuva društvo Bosch Power Tools BV.

3.3. Nakon uspješne registracije Korisnika s njegovim Dremel ID-om, podaci potrebni za registraciju bit će poslani s računa, a zatim će registracija za Aplikaciju biti dovršena. Unutar Aplikacije, Korisnik će moći unijeti dodatne korisničke podatke u svoj korisnički profil, npr. ime, adresu itd. Ti podaci nisu obvezni. Obavezni podaci označeni su znakom *. Registracijom u Aplikaciju Korisnik daje pravo društvu Bosch da upotrebljava podatke za potrebe Aplikacije. Dodatne pojedinosti o obradi osobnih podataka možete pronaći u obavijesti o zaštiti podataka društva Bosch Power Tools BV (HTTPS://WWW.BOSCH-PT.COM/PTLEGALPAGES/NL/PTNB/EN/DREMEL/PRIVACY/).

Korisnik jamči da su svi podaci koje je naveo pri registraciji točni i potpuni. Korisnik je dužan odmah obavijestiti Dremel o svim promjenama svojih korisničkih podataka ažuriranjem podataka svog profila.

3.3. Svaki se korisnik može registrirati samo s jednim korisničkim imenom/e-adresom


4. PRISTUPNI PODACI I LOZINKE

4.1. Korisnik se obvezuje čuvati tajnima pristupne podatke i lozinku potrebne za pristup aplikaciji te da će odmah pisanim putem obavijestiti Dremel ako bilo koja treća strana sazna njegove korisničke podatke i/ili lozinku. Korisnik je odgovoran za svaku štetu nastalu korištenjem od strane trećih osoba, osim ako Korisnik nije kriv.

4.2. Ako Korisnik povjeri pristupne podatke i/ili lozinku trećim stranama, Dremel zadržava pravo privremeno ili trajno blokirati Korisnikov pristup u skladu s točkom 5.1. ili poništiti ugovor s Korisnikom s trenutačnim učinkom, izbrisati registraciju Korisnika te isključiti Korisnika iz daljnjeg korištenja Aplikacijom u budućnosti.


5. BLOKIRANJE PRISTUPA

5.1. Dremel može privremeno ili trajno blokirati Korisnikov pristup Aplikaciji ako, pri korištenju Aplikacijom, navedeni Korisnik djeluje ili je djelovao u suprotnosti s ovim Uvjetima korištenja ili primjenjivim pravom ili ako Dremel ima drugi legitimni razlog za blokiranje Korisnikova pristupa. Dodatni legitimni interes postoji posebno ako Korisnik opetovano postupa suprotno ovim Uvjetima korištenja, uvjetima sudjelovanja u nagradnim igrama, natječajima i ispitivanjima proizvoda. Dremel će uzeti u obzir legitimne interese Korisnika kad odlučuje o tome hoće li i koliko dugo Korisnik biti blokiran.

5.2. Ovisno o odluci Dremela, Korisnik također može biti obaviješten osobnom porukom (PM) prije nego što bude blokiran. Dremel će pri donošenju odluke uzeti u obzir legitimne interese Korisnika.

5.3. U slučaju privremenog ili trajnog blokiranja, Korisnik neće imati pristup Aplikaciji. Dremel će e-porukom obavijestiti Korisnika o tom blokiranju.

5.4. U slučaju privremenog blokiranja, Dremel će ponovno aktivirati pravo pristupa nakon što priopćeno vrijeme blokiranja istekne. Trajno blokirano pravo pristupa ne može se iznova aktivirati.


6. ODGOVORNOST DREMELA

6.1. U mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim propisima, Dremel je odgovoran Korisniku bez ograničenja samo u slučaju da šteta proizlazi iz Dremelova neispunjenja ugovornih obveza zbog namjere ili krajnje nepažnje, u slučaju tjelesne ozljede ili drugog oštećenja zdravlja. Za povrede obveza uslijed grube nepažnje, čije je ispunjenje apsolutni preduvjet za ispravno izvršenje ugovora, a za koje kupac normalno može vjerovati da će biti ispunjene (bitne ugovorne obveze), Dremelova odgovornost ograničena je na predvidive i tipično nastale štete. Konkretno, Dremel nije odgovoran za posljedične štete bilo koje vrste, za izgubljenu dobit niti za druge čisto financijske gubitke. Osim toga, u mjeri u kojoj to primjenjivo pravo dopušta, isključena je odgovornost za običnu i krajnju nepažnju. Ova odredba ne utječe na odgovornost Dremela na temelju nizozemskog zakona o odgovornost za proizvode ili na temelju prihvaćanja jamstava. Ni jedna stavka ovog članka neće ograničiti ni isključiti odgovornost Dremela ako bi to bilo protuzakonito, primjerice u vezi s bilo kojim obveznim lokalnim zakonima i/ili propisima koji se odnose na potrošače koji se ne mogu ograničiti ili isključiti primjenjivim pravom.

6.2. Prethodno navedena ograničenja odgovornosti primjenjuju se i u slučaju povrede dužnosti od strane Dremelovih pravnih zastupnika i osoba koje su pristale dobrovoljno izvršavati Dremelove obveze. U mjeri u kojoj je Dremelova odgovornost isključena prema prethodnim odredbama, to se primjenjuje i na osobnu odgovornost Dremelovih zaposlenika i osoba koje su pristale dobrovoljno ispunjavati Dremelove obveze.


7. TRAJANJE I OTKAZ

7.1. Ovaj ugovor vrijedi na neodređeno vrijeme. I Korisnik i Dremel imaju pravo otkazati ugovor o korištenju Aplikacijom u svakom trenutku bez navođenja pisanih razloga za otkaz. Kako bi se Korisniku pružilo dovoljno vremena da kopira svoje podatke pohranjene u Aplikaciji, Dremel ima pravo na redovni otkaz samo uz otkazni rok od četiri (4) tjedna od datuma na koji je poslana e-pošta o otkazivanju.

7.2. Osim toga, Dremel u svakom trenutku ima pravo otkazati korisnički ugovor u cijelosti ili djelomično s trenutačnim učinkom, u skladu s točkom 5. ovih Uvjeta korištenja u kojoj je navedeno da Dremel ima pravo na trajno blokiranje (izvanredni otkaz). Upozorenje opisano u točki 5.2. u tom slučaju nije potrebno.


8. PRIJENOS UGOVORA

Dremel zadržava pravo prenijeti ovaj ugovor na povezano društvo unutar grupe Dremel. Dremel će Korisnika na vrijeme i na odgovarajući način obavijestiti o takvom prijenosu ugovora. U slučaju prijenosa ugovora Korisnik zadržava posebno pravo otkaza, o čemu Dremel mora biti obaviješten pisanim putem te se obvezno unutar razdoblja od četiri (4) tjedna od obavijesti o prijenosu ugovora. Otkaz stupa na snagu odmah ili najkasnije u trenutku prijenosa ugovora.


9. DRUGE ODREDBE

9.1. Dremel nema obvezu osigurati da Aplikacija (u cijelosti ili djelomično) bude neprestano dostupna. Međutim, Dremel nastoji Aplikaciju držati stalno dostupnom u okviru svojih mogućnosti. Konkretno, u vezi s održavanjem, sigurnošću i preopterećenjem, te s događajima koji su izvan kontrole Dremela (npr. nestanak struje, viša sila, kvarovi u javnim komunikacijskim mrežama itd.), može doći do kratkoročnih prekida ili usluge Aplikacije (u cijelosti ili djelomično) mogu biti privremeno zaustavljene.

9.2. Na ugovor između stranaka primjenjuje se nizozemsko pravo. Ako je kupac potrošač, ovaj izbor prava primjenjuje se ako kupac time nije lišen zaštite koju pružaju prisilne odredbe prava države u kojoj kupac ima prebivalište ili boravište (načelo povoljnosti). Isključuje se primjena Konvencije Ujedinjenih Naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (Bečka Konvencija).

9.3. Ako je jedna ili više odredaba ovih Uvjeta korištenja nevažeća ili nepotpuna ili to postane, preostale odredbe i dalje ostaju na snazi.

9.4. Ako je Korisnik poduzetnik u smislu nizozemskog Građanskog zakonika (BW) ili je pravna osoba javnog prava ili javnopravno tijelo, svi sporovi proizašli iz ovih Uvjeta korištenja ili povezani s njima, rješavaju se na nadležnom sudu u Rotterdamu, Nizozemska.

9.5. Korisnik nema pravo prenijeti, u cijelosti ili djelomično, svoje obveze prema ovim Uvjetima korištenja bez pismenog pristanka Dremela, koji Dremel ne smije bezrazložno uskratiti.