zum Seitenanfang

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Dremel


1.    Oznámení o ochraně osobních údajů

Bosch Power Tools B.V. (dále jen „Dremel“ nebo „my“) vás vítá na svých internetových stránkách a ve svých mobilních aplikacích (dále označovaných společně také jako „online nabídky“). Děkujeme vám za zájem o naši společnost a o naše produkty.


2.    Dremel dbá o vaše soukromí

Velmi nám záleží na ochraně vašeho soukromí během zpracování osobních údajů a na zabezpečení všech firemních údajů. Osobní údaje, které byly shromážděny během vaší návštěvy online nabídek, zpracováváme důvěrně a výhradně v souladu se zákonnými předpisy.

Naše firemní zásady zahrnují ochranu údajů a zabezpečení informací.


3.    Správce

Správcem odpovědným za zpracování vašich údajů je DREMEL. Výjimky jsou vymezeny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.


Naše kontaktní údaje jsou tyto:

DREMEL Europe

Bosch Power Tools B.V.

Konijnenberg 60

4825 BD Breda

Nizozemsko

Telefonní číslo +31-(0)76-5795-000

Faxové číslo +31-(0)76-5875-431

Online kontakt

Mějte na paměti, že v průběhu registrace je "Bosch Power Tools" "společným správcem" s ostatními subjekty skupiny Bosch podle čl. 26 nařízení GDPR. Další informace o tomto tématu a svých právech v této souvislosti najdete v oddílu 4.4: "Registrace".


4.    Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

4.1  Kategorie zpracovaných údajů

Zpracovány jsou tyto kategorie údajů:

•      komunikační údaje (například jméno, telefon, e-mail, adresa, IP adresa)

•      převody údajů o plánování a regulaci

4.2  Zásady

Osobní údaje zahrnují všechny informace, jež souvisejí s identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou. Patří mezi ně například jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, hlavní smluvní údaje či smluvní účetní a platební údaje, které vyjadřují totožnost určité osoby.

Osobní údaje (včetně IP adres) shromažďujeme, zpracováváme a používáme, pouze pokud k tomu existuje zákonný právní základ nebo pokud jste, například při registraci, udělili souhlas se zpracováním či použitím osobních údajů v souvislosti s danou věcí.

4.3  Účely zpracování a právní základ

My a námi pověření poskytovatelé služeb zpracováváme vaše osobní údaje pro tyto účely zpracování:


4.3.1    Poskytování těchto online nabídek.


(Právní základ: plnění smluvních závazků. Platí následující podmínky: odkaz.)


4.3.2    Odpovědi na žádosti uživatelů v rozsahu kontaktního formuláře.


(Právní základ: plnění smluvních závazků nebo oprávněný zájem na zlepšování produktů a služeb.)


4.3.3    Řešení výpadků služeb a bezpečnostní důvody.


(Právní základ: plnění našich právních povinností v rámci zabezpečení údajů a oprávněný zájem na řešení výpadků služeb a na ochraně našich nabídek.)


4.3.4    Ochrana a obhajoba našich práv.


(Právní základ: oprávněný zájem z naší strany na ochraně a obhajobě našich práv.)


4.3.5    Propagace vlastními prostředky a jinými stranami a dále průzkum trhu a analýza dosahu prováděné v rozsahu povoleném zákony nebo na základě souhlasu.


(Právní základ: souhlas nebo oprávněný zájem z naší strany na přímém marketingu, pokud splňuje právní předpisy o ochraně osobních údajů a o ochraně hospodářské soutěže.)


4.3.6    Průzkumy o produktech nebo zákaznické průzkumy prováděné e-mailem nebo telefonicky a podmíněné vaším předchozím výslovným souhlasem.

(Právní základ: souhlas.)


4.3.7    Slosování o ceny nebo slevové kampaně v souladu s příslušnými podmínkami slosování o ceny nebo slevových kampaní.


(Právní základ: plnění smluvních závazků.)


4.3.8    Zasílání newsletterů e-mailem nebo prostřednictvím SMS/MMS a podmíněné příjemcovým souhlasem.

(Právní základ: souhlas.)

4.4     Registrace

Pro používání rozšířených funkcí je vyžadována registrace našich online nabídek. Níže najdete více informací o registraci a postupu pro přihlášení.

Struktura je následující:

4.4.1 Integrovaná správa profilů zákazníků – umožňuje propojení různých možností registrace, jako je Bosch Single Key ID a přihlášení přes sociální sítě.

4.4.2 Single Key ID – jedna z možností přihlášení od společnosti Bosch IO.

4.4.1 iCPM, Společné správcovství, podle čl. 26 nařízení GDPR

Nástroj Bosch "Integrated Customer Profile Management" (iCPM, Integrovaná správa profilů zákazníků) propojuje různé aplikace tak, abyste jako obchodní partner (uživatel, zákazník) nemuseli zadávat údaje opakovaně, díky čemuž je ovládání maximálně pohodlné. Kromě toho iCPM nabízí možnost přihlášení k aplikacím Bosch prostřednictvím různých možností přihlašování.

V rámci systému iCPM

společnost Robert Bosch Power Tools GmbH

Max-Lang-Strasse 40-46, D-70771 Leinfelden-Echterdingen

dále jen "Bosch PT"

 

a

 

společnosti uvedené v "Seznamu společností" (dále jen "Společnosti")

úzce

spolupracují. To platí rovněž pro zpracování vašich osobních údajů. Společnosti se dohodly na pořadí, ve kterém budou tyto údaje v jednotlivých fázích procesu zpracovány, a budou tak považovány za společné správce podle zákonu o ochraně údajů a čl. 26 nařízení GDPR.

Zde najdete podrobný přehled společných a samostatných činností a závazků týkající se zpracování údajů:

 

Zpracování údajů:

 

Odpovědnost:

Identity Brokering se společností Bosch a také ostatními poskytovateli identity (Facebook, Apple, Google) pro B2C a externí uživatele B2B Bosch PT.

 

Bosch PT

Identity Brokering s BCD/Bosch ADFS pro B2E (správci Bosch)

Bosch PT

Záznam, uchovávání a poskytování atributů uživatele pro připojené aplikace

Společnosti

 

Co to pro vás znamená:

– Společnosti vám jako subjektům údajů musí bezplatně, srozumitelnou a jednoduchou formou a přesným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem poskytnout informace požadované čl. 13 a 14 nařízení GDPR. Každá společnost musí poskytnout druhé společnosti veškeré potřebné informace ze své sféry činnosti.

– Společnosti se musí bez prodlení vzájemně informovat o veškerých uplatněných právech subjektů údajů vámi jako subjektem údajů. Musí si vzájemně poskytnout veškeré informace potřebné k zodpovězení vašich žádostí o informace.

– Práva subjektu údajů vždy uplatňujte přímo u jednotlivých společností.

 

4.4.2. Přihlášení pomocí SingleKey ID, společné správcovství

Na naši webovou stránku se můžete přihlásit pomocí SingleKey ID.

Společnost Bosch.IO GmbH vyvinula SingleKey ID pro skupinu Bosch, aby uživatelé měli možnost jednotného přihlášení do webových stránek, obchodů, aplikací a služeb Bosch. Odpovědnost za poskytování SingleKey ID nese Bosch.IO GmbH, Ullsteinstrasse 128, 12109 Berlín, Německo.

Bosch.IO GmbH zpracovává vaše údaje za účely "registrace a přihlášení pomocí SingleKey ID" a "přehledu a údržby hlavních dat a aplikací se SingleKey ID" v rámci společné odpovědnosti s námi. Další informace naleznete na https://singlekey-id.com/data-protection-notice/.

Po jednorázové registraci můžete SingleKey ID používat k přihlašování. Za tímto účelem budete přesměrováni na přihlašovací formulář Bosch.IO GmbH. Po úspěšném ověření nám Bosch.IO GmbH poskytne požadované osobní údaje (např. e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno, příjmení, jazyk nebo zemi). Vaše heslo nám nebude přeneseno.

Smlouvu s uživatelem SingleKey ID můžete kdykoli ukončit na webové stránce SingleKey ID odstraněním svého SingleKey ID: https://singlekey-id.com/myprofile/. Upozorňujeme, že odstraněním svého SingleKey ID přijdete o přístup ke všem webovým stránkám, obchodům, aplikacím a službám Bosch, do kterých jste se přihlásili pomocí SingleKey ID.

 4.5  Soubory protokolu

Vždy když použijete internet, váš prohlížeč přenáší určité informace, které ukládáme do takzvaných souborů protokolu.

Soubory protokolu ukládáme, abychom mohli zjistit výpadky služby, a z bezpečnostních důvodů (například k vyšetření pokusů o útok) po dobu sedmi dnů. Poté je mažeme. Soubory protokolu, které je třeba uchovávat pro důkazní účely, nevymažeme do vyřešení příslušného incidentu. Tyto soubory mohou být v jednotlivých případech předány vyšetřujícím orgánům.

V souborech protokolu jsou uloženy tyto informace:

-    IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení použitého k přístupu k online nabídce,

-    internetová adresa webových stránek, z nichž proběhl přístup k online nabídce (takzvaná původní URL nebo referující URL),

-    název poskytovatele služby, která byla využita k přístupu k online nabídce,

-    názvy souborů nebo informací, ke kterým proběhl přístup,

-    datum, čas a doba trvání získávání údajů,

-    množství přenesených dat,

-    operační systém a informace o použitém internetovém prohlížeči, včetně nainstalovaných rozšíření (například přehrávače Flash),

-    http stavový kód (například „Požadavek byl úspěšný“ nebo „Požadovaný soubor nebyl nalezen“).

4.6     Děti

Tato online nabídka není určena dětem mladším 16 let.

4.7     Předávání údajů jiným správcům

V zásadě jsou vaše osobní údaje předávány jiným správcům, pouze pokud je to nezbytné k plnění smluvního závazku nebo pokud my sami či třetí strana máme na takovém předání oprávněný zájem nebo pokud jste k tomu udělili souhlas. Podrobnosti týkající se právního základu a příjemců nebo kategorií příjemců naleznete v oddíle Účely zpracování a právní základ. Třetími stranami mohou být rovněž jiné společnosti ze skupiny Bosch. Když jsou údaje předány třetím stranám na základě oprávněného zájmu, je to v oznámení o ochraně osobních údajů vysvětleno.


Údaje mohou být předávány dalším správcům, také pokud jsme povinni tak učinit kvůli zákonným předpisům nebo vymahatelným správním či soudním příkazům.

4.7.1    Poskytovatelé služeb (obecně)

Úkoly, jako jsou programování a služby datového hostingu, zadáváme externím poskytovatelům služeb. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně je sledujeme, zejména pokud jde o pečlivé nakládání s údaji, které uchovávají, a o jejich ochranu. Všichni poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat zákonná ustanovení. Poskytovateli služeb mohou být rovněž jiné společnosti ze skupiny Bosch.

4.8       Předávání údajů příjemcům mimo EHP

Osobní údaje můžeme předávat příjemcům, kteří se nacházejí mimo EHP, v takzvaných třetích zemích.

V těchto případech před předáním zajistíme, buď aby příjemce údajů poskytoval odpovídající úroveň ochrany osobních údajů (například z důvodu rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, které se týká dané země, nebo z důvodu dohody s příjemcem založené na takzvaných modelových doložkách EU), nebo abyste k předání udělili souhlas.

Máte nárok obdržet přehled příjemců z třetích zemí a kopii konkrétně sjednaných ustanovení, která zajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů. K tomuto účelu prosím využijte prohlášení uvedená v oddíle Kontakty.

4.9     Doba uložení, lhůty uchování

V zásadě uchováváme vaše údaje po dobu, která je nezbytná k poskytnutí našich online nabídek a souvisejících služeb, nebo dokud trvá náš oprávněný zájem na uložení údajů (po splnění svých smluvních závazků můžeme stále mít například oprávněný zájem na marketingu prostřednictvím pošty). Ve všech ostatních případech vaše osobní údaje vymažeme s výjimkou údajů, které jsme povinni uchovávat kvůli splnění právních povinností (například kvůli dodržení lhůty uchování na základě daňových a obchodních zákoníků jsme povinni mít po určitou dobu k dispozici některé dokumenty, například smlouvy nebo faktury).


5.       Slosování o ceny nebo slevové kampaně

Pokud se zúčastníte některého z našich slosování o ceny nebo slevové kampaně, využijeme vaše údaje, abychom vás informovali o případné výhře, a za účelem propagace našich produktů v rozsahu, který povolují právní předpisy nebo váš souhlas. Informace o slosováních o ceny nebo o slevových kampaních naleznete v příslušných podmínkách účasti.


6.       Používání souborů cookie

V souvislosti s našimi online službami mohou být využívány soubory cookie a sledovací mechanismy.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou být při návštěvě našich online služeb uloženy ve vašem zařízení.

Sledování je možné pomocí různých technologií. Informace zpracováváme zejména pomocí pixelové technologie nebo během analýzy souborů protokolu.

6.1     Kategorie

Rozlišujeme soubory cookie, které jsou povinně vyžadovány pro technické funkce online služby, a soubory cookie a sledovací mechanismy, které pro technické funkce online služby povinně vyžadovány nejsou.

Online službu obecně lze využívat bez jakýchkoli souborů cookie, které slouží netechnickým účelům.

6.1.1    Technicky požadované soubory cookie

Technicky požadovanými soubory cookie máme na mysli soubory cookie, bez nichž nelze zajistit technické poskytování online služby. Patří mezi ně například soubory cookie, které ukládají data, aby zajistily plynulé přehrávání záznamu videa nebo zvuku.

Tyto soubory cookie budou po opuštění webu smazány.

6.1.2    Soubory cookie a sledovací mechanismy, které nejsou technicky požadované

Soubory cookie a sledovací mechanismy používáme, pouze pokud jste nám k tomu v každém případě udělili předchozí souhlas. Výjimkou je soubor cookie, který ukládá současný stav vašeho nastavení soukromí (selection cookie). Tento soubor cookie je nastaven na základě oprávněného zájmu.

V souvislosti s těmito soubory cookie a sledovacími mechanismy rozlišujeme dvě podkategorie:

6.2     Soubory cookie pro usnadnění (comfort cookies)

Tyto soubory cookie usnadňují fungování, a tím vám umožňují prohlížet si naši online službu pohodlněji. Tyto soubory cookie mohou zahrnovat například vaše jazyková nastavení.

6.3     Marketingové soubory cookie a sledovací mechanismy

Obecné

Pomocí marketingových souborů cookie a sledovacích mechanismů vám spolu s našimi partnery můžeme zobrazovat nabídky na základě vašich zájmů, které vyplývají z analýzy vašeho uživatelského chování:

- statistika:

Pomocí statistických nástrojů měříme například počet stránek, které si zobrazíte.

- sledování konverzí:

Naši partneři v oblasti sledování konverzí umístí na váš počítač soubor cookie („konverzní cookie“), pokud jste na naše webové stránky přistoupili prostřednictvím reklamy příslušného partnera. Tyto soubory cookie jsou běžně po 30 dnech neplatné. Pokud navštívíte určité stránky na našich webových stránkách a platnost souboru cookie dosud neuplynula, můžeme spolu s příslušným partnerem v oblasti konverze rozpoznat, že určitý uživatel klikl na reklamu a byl tím přesměrován na naše webové stránky. Toto lze provádět také mezi několika zařízeními. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie slouží k získávání statistiky o konverzích a k zaznamenávání celkového počtu uživatelů, kteří klikli na příslušnou reklamu a byli přesměrováni na webové stránky se značkou pro sledování konverzí.

- retargeting:

Tyto nástroje vytvářejí uživatelské profily pomocí reklamních souborů cookie nebo reklamních souborů cookie třetích stran, takzvaných „webových majáků“ (jedná se o transparentní grafiku, které se také říká pixely nebo sledovací pixely), nebo pomocí obdobných technologií. Tyto soubory jsou využívány k reklamě na základě zájmů a ke kontrole četnosti, s jakou si uživatel prohlíží určité reklamy. Příslušný poskytovatel je správcem odpovědným za zpracování údajů v souvislosti s daným nástrojem. Poskytovatelé nástrojů mohou pro výše uvedené účely rovněž sdělovat informace třetím stranám. V této souvislosti se prosím seznamte s oznámením o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele.

Upozorňujeme, že používání těchto nástrojů může zahrnovat předávání vašich údajů příjemcům, kteří se nacházejí mimo EHP, kde není zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (například v USA). Podrobnější informace naleznete v následujícím popisu jednotlivých marketingových nástrojů.

6.3.1  Název: Optimizely

Poskytovatel: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105
Funkce: Tento soubor cookie může sledovat chování napříč webovými stránkami, testování zákaznické zkušenosti

6.3.2    Monetate

Název: Monetate


Poskytovatel: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA.


Funkce: Soubor cookie může sledovat uživatelovo chování na více webových stránkách. Uživatelské testování.


6.3.3    Google Analytics

Název: Google Analytics


Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.


Funkce: Analýza chování uživatelů (vyhledání stránky, počet uživatelů a návštěv, stažení), vytvoření pseudonymních uživatelských profilů na základě informací z více zařízení přihlášených uživatelů Google (sledování na více zařízeních), obohacení pseudonymních uživatelských údajů o informace specifické pro cílovou skupinu poskytnuté společností Google, retargeting, uživatelské testování, sledování konverzí a retargeting ve spojení s Google Ads.


6.3.4    Tealium

Název: Tealium


Poskytovatel: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 9212.


Funkce: Správa značek webových stránek prostřednictvím uživatelského rozhraní, integrace programových kódů na našich webových stránkách.


6.3.5    Hotjar

Název: Hotjar


Poskytovatel: Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta.


Funkce: Soubory cookie mohou sledovat, jak si uživatelé prohlížejí různé stránky. Vytváření teplotních map, záznam relace, průzkumy a ankety.


6.3.6 Google AdSense

Název: Google AdSense

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. („Google“).

Funkce: Google Adsense nám může pomáhat umisťováním reklam, remarketingem a sledováním konverzí.

 

6.4       Správa souborů cookie a sledovacích mechanismů

Své nastavení souborů cookie a sledovacích mechanismů můžete spravovat v prohlížeči nebo v našem nastavení soukromí.

Poznámka: Nastavení, která zvolíte, se vztahují pouze na prohlížeč, který v daném případě používáte.

6.4.1    Deaktivace všech souborů cookie

Pokud si přejete deaktivovat všechny soubory cookie, deaktivujte je v nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme, že to může mít vliv na funkčnost webu.

6.4.2    Správa vašeho nastavení v případě souborů cookie a sledovacích mechanismů, které nejsou technicky požadované

Při návštěvě našich webových stránek se vás ve zvláštním okně zeptáme, zda souhlasíte s naším používáním veškerých souborů cookie pro usnadnění, marketingových souborů cookie a sledovacích mechanismů.

V našem nastavení soukromí můžete odvolat souhlas s účinností do budoucna nebo udělit souhlas později.


7. Přihlášení přes sociální sítě

Nabízíme vám možnost přihlásit se k našim online nabídkám přes sociální sítě, například prostřednictvím Facebook Connect nebo Twitteru.


K registraci jste přesměrováni na stránku příslušné sociální sítě, kde se můžete přihlásit pomocí svých údajů. Znamená to, že váš účet u příslušné sítě je propojen s naší službou. Během tohoto postupu prostřednictvím sociální sítě obdržíme informace z vašeho veřejného profilu, vaši e-mailovou adresu, identifikační značky vašich přátel na síti a případně také další údaje.


Sociální síť, jež byla použita k registraci, naopak obdrží váš stav přihlášení, informace o prohlížeči a vaši IP adresu. Poskytovatel sociální sítě nebo jeho server se mohou nacházet mimo EU nebo EHP (například v USA).


Pokud si nepřejete, aby mezi námi a službami sociálních sítí probíhaly přenosy údajů, nepřihlašujte se prostřednictvím přihlašovacích služeb sociálních sítí, ale prostřednictvím naší vlastní přihlašovací služby.


8. YouTube

Naše online nabídky využívají video platformu YouTube, kterou provozuje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube je platforma, která umožňuje přehrávání zvukových a video souborů.


Když vstoupíte na příslušnou stránku našich online nabídek, která obsahuje vložený přehrávač YouTube, vytvoří se spojení s YouTube, aby bylo možné přenést a přehrát zvukový nebo video soubor. YouTube během tohoto postupu obdrží údaje coby zpracovatel údajů. Za zpracování těchto údajů ze strany společnosti YouTube neneseme odpovědnost.


Další informace o rozsahu a účelu shromážděných údajů, o dalším zpracování a použití údajů ze strany společnosti YouTube, o vašich právech a o možnostech soukromí, které si můžete zvolit, naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube.


9. Newsletter s možností přihlášení, právo na odvolání

V rámci našich online nabídek se můžete přihlásit k odběru newsletterů. Poskytujeme možnost takzvaného dvojitého přihlášení, což znamená, že vám newsletter pošleme e-mailem, programem k zasílání zpráv pro mobilní zařízení (jako je například WhatsApp), SMS nebo prostřednictvím push zprávy až poté, kdy nám výslovně potvrdíte aktivaci služby newsletteru kliknutím na odkaz v upozornění. Pokud si newsletter již nepřejete odebírat, můžete odběr kdykoli ukončit odvoláním souhlasu. Souhlas se zasíláním newsletterů e-mailem můžete odvolat kliknutím na odkaz, který je zaslaný v e-mailu s příslušným newsletterem, nebo ve správcovském nastavení online nabídky. Případně nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddíle Kontakty.


10.     Externí odkazy

Naše online nabídky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran, zejména na poskytovatele, se kterými jsme nenavázali vztah. Po kliknutí na odkaz nemáme žádný vliv na shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů, k jejichž přenosu případně dojde kliknutím na odkaz třetí strany (jako jsou například IP adresa nebo URL stránky, na níž se odkaz nachází), protože chování třetí strany je pochopitelně mimo naši kontrolu. Za zpracování osobních údajů třetími stranami nepřijímáme odpovědnost.


11.     Zabezpečení

Naši zaměstnanci a společnosti poskytující služby naším jménem jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat platné právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Přijímáme veškerá nezbytná technická a organizační opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň zabezpečení a chránili vaše údaje, které spravujeme, zejména před riziky neúmyslného nebo protiprávního zničení, manipulace, ztráty, změny nebo neoprávněného sdělení či neoprávněného zpřístupnění. Naše bezpečnostní opatření se podle technologického pokroku neustále zlepšují.


12.     Uživatelská práva

K uplatnění svých práv využijte údaje uvedené v oddíle Kontakty. Přitom se ujistěte, že vaši osobu lze jednoznačně identifikovat.

Právo na informace a přístup

Máte právo od nás získat potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo na přístup ke svým osobním údajům.

Právo na opravu a výmaz

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Pokud budou splněny zákonné požadavky, máte právo na doplnění nebo výmaz svých údajů.

To neplatí pro údaje, které jsou nezbytné pro účely vyúčtování či účetnictví nebo na které se vztahuje zákonná lhůta uchování. Pokud ale přístup k těmto údajům není vyžadován, je jejich zpracování omezeno (viz níže).

Omezení zpracování

Pokud budou splněny zákonné požadavky, máte právo požadovat omezení zpracování svých údajů.

Přenositelnost údajů

Pokud budou splněny zákonné požadavky, máte právo požadovat obdržení údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo (pokud je to technicky proveditelné) abychom tyto údaje předali třetí straně.

Odvolání souhlasu

Pokud jste souhlasili se zpracováním svých údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu zůstává nezměněna.


13.     Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Můžete se obrátit na dozorový úřad, který je příslušný pro místo vašeho bydliště či stát pobytu, nebo na dozorový úřad, který je příslušný pro naši společnost. Tímto úřadem je:

Státní komisař pro ochranu údajů a svobodu informací

Adresa:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

NL 2509 AJ Den Haag/The Hague

Telefon: + 31-70-88 88 500

Telefax: + 31-70-88 88 501

E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl


14.     Změny oznámení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit svá bezpečnostní opatření a opatření na ochranu údajů. V takových případech naše oznámení o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem upravíme. Proto prosím vždy nahlédněte do aktuální verze našeho oznámení o ochraně osobních údajů, protože se může měnit.


15. Kontakty

Pokud si nás přejete kontaktovat, naleznete nás na adrese, která je uvedena v oddíle Správce.

K uplatnění svých práv použijte tento odkaz: https://request.privacy-bosch.com/entity/PTNB.

K oznámení incidentů souvisejících s ochranou údajů použijte tento odkaz: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Pokud si přejete v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů předložit návrhy nebo podat stížnost, doporučujeme vám obrátit se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

(C/ISP) pověřenec pro ochranu osobních údajů

Bosch-Group

P.O. Box 30 02 20

70442 Stuttgart

NĚMECKO

nebo

mailto:DPO@bosch.com.

 

Datum účinnosti: 29.10.2020

 

© Bosch Power Tools B.V. 2021. Všechna práva vyhrazena.